Zestawienie elementów usługi zamierzone powierzyć

Transkrypt

Zestawienie elementów usługi zamierzone powierzyć
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zestawienie elementów usługi zamierzone powierzyć podwykonawcom.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, na organizację dwóch wyjazdów na warsztaty do
Francji dla uczniów i nauczycieli ZS CKR w Nowosielcach - uczestników projektu
pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał
Ludzki, działanie 9.2.
Lp.
Zakres usługi
Wartość
1.
2.
3.
razem wartość netto
podatek VAT
ogółem
……………….……………………
Miejscowość, data
…………………………
podpis Wykonawcy

Podobne dokumenty