WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP

Transkrypt

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP
WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
poza
kryterium dochodowym (w przypadkach określonych w art. 7 – bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmowi lub narkomanii, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U z 2013 r., poz. 182 ze
zmianami) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Do Dyrektora
………………………………
....................................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna
....................................................................................................................................................
adres zamieszkania
składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 dofinansowania na zakup
podręczników
dla .......................................................................................................... ucznia klasy ………...
imię i nazwisko ucznia
UZASADNIENIE:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
miejscowość, data
…………………………
własnoręczny podpis
Świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz.
533 ze zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Podobne dokumenty