regulamin - Tour de Rybnik

Transkrypt

regulamin - Tour de Rybnik
REGULAMIN
5. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
BDC TOUR de RYBNIK 2012
ORGANIZATORZY
Fundacja Elektrowni Rybnik
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik, Polska
[email protected]
[email protected]
www.fundacjarybnik.pl
I. Cel wyścigu

Popularyzacja kolarstwa szosowego

Wzbogacenie kalendarza imprez sportowych

Promocja miasta Rybnika

Promocja Fundacji ER
II. Miejsce i termin imprezy
02.09.2012r. /niedziela /
ul. Podmiejska / Maksymiliana
Rybnik, Polska
Start
Rybnik
1
III. Biuro zawodów
Fundacja ER „Klub Energetyka”
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska
W godzinach: 830 – 1215
IV. Zgłoszenia (do 27.08.2012 r.)

Formularz na stronie www.tourderybnik.pl

W sekretariacie Fundacji ER

Organizator ustala limit startujących w ilości 160 miejsc
- 80 miejsc dla kategorii Junior, Orlik, Elita (OPEN)
- 80 miejsc dla kategorii Kobiet, Masters (OPEN)

Weryfikacja uczestników w biurze zawodów w dniu imprezy.
- w godz. 8:30 – 10:00 kat. Kobiet oraz Masters
- w godz. 8:30 – 11:00 kat. Junior, Orlik, Elita
Zapisy w dniu imprezy tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
V. Uczestnictwo
Prawo
w
do
przedziale
startu
w
wiekowym
zawodach
16-18
mają
lat
osoby,
wyłącznie
które
za
ukończyły
pisemną
zgodą
16
lat,
rodziców
lub opiekunów, którą należy złożyć w biurze zawodów. Prawo startu mają wyłącznie
zawodnicy
na
rowerach
szosowych.
Zawodnicy
obowiązkowo
startują
w
kaskach sztywnych!
VI. Zasady przeprowadzenia wyścigu i bezpieczeństwo

W ramach imprezy przeprowadzone zostaną dwa wyścigi
- start kategorii Kobiet i kategorii Masters mężczyzn (dystans 31,2 km)
- start kategorii Junior, Orlik, Elita (dystans 52 km)

Zawodnicy zdublowani zostaną wycofani z wyścigu i klasyfikowani wg. ilości
przejechanych
okrążeń
zgodnie
z
kolejnością
przejazdu
przez
linię
mety
na ostatnim okrążeniu przed zdublowaniem

Wyścig organizowany jest przy ograniczonym ruchu innych pojazdów. Służby
mundurowe oraz porządkowe wyznaczone przez organizatora będą zabezpieczały
trasę wyścigu. W miejscach gdzie to konieczne będą podejmowały regulację
ruchem. Wszyscy kolarze mają obowiązek stosowania się do sygnałów i poleceń
osób
zabezpieczających
trasę
wyścigu.
Niestosowanie
się
do
powyższych
skutkować będzie nałożeniem kary z dyskwalifikacją włącznie.

Wszyscy zawodnicy, również jadący w głównym peletonie, są obowiązani stosować
się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy kolarz
uczestniczący w wyścigu zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków
ostrożności celem minimalizowania zdarzeń niebezpiecznych. Wszelkie manewry
2
dopuszczalne są tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, po dokładnym
upewnieniu się, czy z naprzeciwka nie nadjeżdżają pojazdy, czy ma dostateczne
miejsce do wykonania wyprzedzania i schowania się w grupie i czy inne pojazdy
znajdujące się za nim nie rozpoczęły manewru wyprzedzania. Uczestnicy wyścigu
mają obowiązek stosowania się do zasad ruchu drogowego, znaków drogowych
oraz sygnałów osób kierujących ruchem drogowym. Funkcjonariusze służb
mundurowych upoważnieni do kierowania ruchem drogowym, w zależności od
sytuacji, będą pomagali kolarzom w sprawnym pokonywaniu trasy wyścigu.

Zawodników uczestniczących w wyścigu obowiązuje jazda w kaskach sztywnych.

Wyścig przeprowadzony zostanie na pętli o dł. 5,2 km.
Kategorie
Dystans
Kobiet
6 x 5,2 km =31,2 km
Masters
6 x 5,2 km =31,2 km
Junior
10 x 5,2 km =52 km
Orlik
10 x 5,2 km = 52 km
Elita
10 x 5,2 km = 52 km
Mapa trasy:
3
VII. Nagrody
WYŚCIG I Kobiety oraz Masters
Klasyfikacja kategorii
[Masters 1, 2, 3]
[Kobiety]
I m-ce
250 zł + koszulka
250 zł + koszulka + puchar
II m-ce
150 zł
150 zł
III m-ce
100 zł
100 zł
WYŚCIG II Junior, Orlik, Elita (OPEN)
Klasyfikacja kategorii
Zwycięzca zostaje zawodnik danej kat. wiekowej, który w najkrótszym czasie pokona
wyznaczoną trasę.
[Junior]
[Orlik]
I m-ce
200 zł + koszulka
200 zł + koszulka
II m-ce
100 zł
100 zł
III m-ce
50 zł
50 zł
Klasyfikacja generalna
Zwycięzcą zostaje zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona wyznaczoną trasę.
I m-ce
300 zł + koszulka + puchar
II m-ce
200 zł
III m-ce
100 zł
Klasyfikacja punktowa
Zwycięzcą klasyfikacji punktowej zostaje zawodnik, który zgromadzi największą
ilość punktów na lotnych finiszach oraz ukończy wyścig. Lotne finisze punktowane:
1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 3 pkt., 3 miejsce – 2 pkt., 4 miejsce – 1 pkt.
I m-ce
150 zł + koszulka
II m-ce
100 zł
III m-ce
50 zł
4
VIII. Program wyścigu
0830
1000
1030
1100
1130
1245
1445
1500
Otwarcie biura zawodów. Rozpoczęcie weryfikacji zawodników.
Zakończenie weryfikacji zawodników kat. Kobiet oraz Masters
Start wyścigu Kobiet oraz Masters (6 x 5,2 km)
Zakończenie weryfikacji zawodników kat. Junior, Orlik, Elita
Start wyścigu Junior, Orlik, Elita (OPEN) (10 x 5,2 km)
Start wyścigu Orlik, Elita (Licnecja PZKol) (15 x 5,2 km)
Dekoracja zwycięzców wszystkich kategorii + konkurs dla kibiców
Zakończenie wyścigu kolarskiego Tour de Rybnik 2012
IX. Klasyfikacje
KATEOGRII
Zawodnicy będą klasyfikowani w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Kategorie
Kobiety
Junior
Orlik
Elita
Masters I
Masters II
Masters III
Wiek
16 ≤
16 – 18
19 – 22
23 ≤
30 – 39
40 – 49
50 ≤
Roczniki
1996 i starsze
1996 – 1994
1993 – 1990
1989 i starsi
1982 – 1973
1972 – 1963
1962 i starsi
AKTYWNYCH (Junior, Orlik, Elita)
W klasyfikacji zwycięży zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów na
wszystkich trzech lotnych finiszach rozgrywanych na rundach 3, 6, 9. Punkty zdobywają
trzej pierwsi zawodnicy na każdym finiszu, którzy punktują odpowiednio 3, 2, 1 pkt.
GENERALNA (Junior, Orlik, Elita)
W
wyścigu
zwycięży
zawodnik,
który
pokona
wyznaczoną
w najkrótszym czasie. Klasyfikowani będą zawodnicy kat. Junior, Orlik, Elita.
X. Sprawy finansowe

Organizator pokrywa koszty organizacji wyścigu.

Opłata startowa wynosi 35 zł (do 27.08.2012)
- płatne przelewem na konto Fundacji ER
Fundacja Elektrowni Rybnik
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik
numer konta:
61 1370 1213 0000 1706 4795 5003
(dopisek: nazwisko, imię, data urodzenia)
- w sekretariacie Fundacji ER
35 zł (do 27.08.2012)
70 zł (w dniu imprezy tj. 02.09.2012) – tylko w przypadku wolnych miejsc
5
trasę
XI. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników wyścigu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
6. Zawody organizowane są przy ograniczonym ruchu drogowym
7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną
troskę o środowisko naturalne.
9. W przypadku rezygnacji z wyścigu Organizator nie zwraca wpłaconej opłaty
startowej.
10. Warunkiem uczestnictwa w 5. BDC Tour de Rybnik jest akceptacja klauzuli:
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
przez
FER
ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik w celu marketingowym zgodnie z ustawą z
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz926 ze zm.)
Wyrażam także zgodę na informowanie innych podmiotów oraz na otrzymywanie
dodatkowych informacji i materiałów produktowych, w tym za pośrednictwem
poczty,
telefonu,
wiadomości
sms,
poczty
elektronicznej.
Jednocześnie
oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem
świadomy/a faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych
oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
11. Zawodnik podpisując listę startową składa oświadczenie, że zapoznał się z
regulaminem wyścigu i akceptuje wszystkie jego warunki, a także wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych pobranych w czasie zapisów.
12. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem decyduje we wszystkich sprawach
nie objętych niniejszym regulaminem. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają
sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.
Adres szpitala:
Rybnik, ul. Energetyków 46 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny NR 3)
6

Podobne dokumenty