Adaptacja pomieszczen magazynowych

Komentarze

Transkrypt

Adaptacja pomieszczen magazynowych
PRZEDMIAR
45111300-1
45262321-7
45262522-6
45262690-4
45324000-4
45331100-7
45331210-1
45421100-5
45432111-5
45442100-8
45443000-4
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty rozbiórkowe
Wyrównywanie podłóg
Roboty murarskie
Remont starych budynków
Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie wentylacji
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Kładzenie wykładzin elastycznych
Roboty malarskie
Roboty elewacyjne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE
82-200 Malbork, ul.Charles'a de Gaulle'a 75a
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
ul. Charles'a de Gaulle'a 75a, 82-200 Malbork
ogólnobudowlana, instalacyjna sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
PROJ-BUD Projektowanie i nadzory, 82-200 Malbork ul. Łasaka 4
2015-09-17
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
2015-09-17
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zadanie obejmuje adaptację części budynku magazynowego przeznaczonego do zajęć
dydaktycznych.
Przedmiotowy budynek wchodzi w skład zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej
w Malborku. Został wzniesiony w sposób tradycyjny murowany z elementów drobnowymiarowych, całość zwieńczona dachem płaskim stanowiącym stropodach. W 2013 roku całość
budynku została poddana termomodernizacji.
Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13553
-2-
Adaptacja pomieszczeń magazynowych ma potrzeby dydaktyczne
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa
1
1 KNR 4-01
d.1 0354-05
2 KNR 4-01
d.1 0354-11
analogia
3 KNR 4-01
d.1 0354-10
Opis i wyliczenia
Roboty rozbiórkowe
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
OKNO 3,55*1,60
3,55*1,60
6 KNR 4-01
d.1 0332-06
7 KNR 4-01
d.1 0329-03
analogia
8 KNR 4-01
d.1 0609-01
analogia
9 KNR 4-04
d.1 1101-03
10 KNR 4-04
d.1 1101-06
3,60*2
m
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad m2
2 m2
DRZWI STALOWE DO MAGAZYNU
1,45*2,06
m2
13 KNR 4-04
d.1 1101-06
analogia
kpl.
5,680
RAZEM
5,680
7,200
RAZEM
7,200
2,987
RAZEM
2,987
1,000
RAZEM
1,000
0,053
RAZEM
0,053
11,200
RAZEM
11,200
0,450
RAZEM
0,450
1,800
RAZEM
1,800
0,971
RAZEM
0,971
0,971
RAZEM
0,971
0,971
RAZEM
0,971
0,877
RAZEM
0,877
0,877
RAZEM
0,877
0,877
RAZEM
0,877
4,295
RAZEM
4,295
m
m
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
POWIĘKSZENIE OTWORU NA DRZWI BALKONOWE
0,90*2,0*0,25
m3
Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm
ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ ZE
STYROPIANU
0,90*2,0
m2
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km
0,053+11,20*0,25*0,06+0,450+0,3
m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10
0,971
m3
m2
m3
m3
m3
m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
m3
samochodem dostawczym na odległość do 1 km
TRANSPORT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ ZDEMONTOWANEJ IZOLACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
(5,68+2,987)*0,07+1,8*0,15
m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
m3
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
TRANSPORT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ ZDEMONTOWANEJ IZOLACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
Krotność = 10
0,877
m3
14 analiza indy- UTYLIZACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ ZDEMONTOWA- m3
d.1 widualna
NEJ IZOLACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
0,877
m3
2
2.1
15 KNR 4-01
d.2. 0602-08
1
Razem
kpl.
Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z płytek i bloczków z beto- m3
nu komórkowego o szer. do 1/2 cegły
(1,20+3,80+0,50)*0,12*0,08
m3
11 analiza indy- UTYLIZACJA GRUZU
d.1 widualna
0,971
12 KNR 4-04
d.1 1101-03
analogia
m2
m
Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2,80*4
Poszcz.
m2
Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
PARAPET ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
4 KNR 4-02
Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4
d.1 0521-02
analiza indywidualna
1
5 KNR BO-12
d.1 0359-02
j.m.
Roboty projektowanej przebudowy
Zamurowanie istniejących otworów
Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na lepiku z warstwą m2
wyrównawcza z zaprawy
m2
0,33*(1,90+4,40)+0,20*(3,35+3,48+4,25)
Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13553
-3-
Adaptacja pomieszczeń magazynowych ma potrzeby dydaktyczne
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa
16 KNR 2-02
d.2. 0107-01
1
17 KNR 2-02
d.2. 0121-01
1 analogia
18 KNR 2-02
d.2. 0803-03
1
Opis i wyliczenia
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 24 cm
j.m.
m2
2,80*(1,90+4,40)
m2
Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm
ŚCIANKI Z GAZOBETONU GR. 8 CM
m2
3,0*(3,35+3,48+4,25)
m2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
m2
2,80*(1,90+4,40)*2+3,0*(3,35+3,48+4,25)
m2
2.2
Stolarka okienna i drzwiowa
19 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe balkonowe
d.2. 1040-04
2
2,0*2,5
m2
m2
21 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
d.2. 1040-02
2
1,45*2,06
m2
22 KNR 2-02
d.2. 0129-02
2 analogia
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
PARAPET WEWNĘTRZNY PCV
szt
1
szt
27 KNNR 4
d.2. 0436-01
3
28 KNR 4-01
d.2. 0324-02
3
29 KNR 4-01
d.2. 0705-01
3
2.4
30 KNR 4-01
d.2. 0713-01
4
17,640
RAZEM
17,640
33,240
RAZEM
33,240
68,520
RAZEM
68,520
5,000
RAZEM
5,000
2,480
RAZEM
2,480
2,987
RAZEM
2,987
1,000
RAZEM
1,000
0,413
RAZEM
0,413
5,500
RAZEM
5,500
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
5,500
RAZEM
5,500
5,500
RAZEM
5,500
136,323
RAZEM
136,323
m2
m2
Przełożenie grzejnika płytowego
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o m
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
1,20+3,80+0,50
26 KNNR 4
d.2. 0418-08
3
m2
m2
23 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
d.2. 202 0541-01 PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY POWLEKANEJ
2 analogia
0,25*1,65
25 KNNR 4
d.2. 0406-03
3
Razem
m2
20 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
d.2. 1039-03
2
1,55*1,60
2.3
24 KNNR 4
d.2. 0404-01
3
Poszcz.
m
Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza próba
(pulsacyjna)
1
próba
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm
GRZEJNIK Z DEMONTAŻU
szt.
1
szt.
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
urz.
1
urz.
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'
m
1,20+3,80+0,50
m
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z m
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami
1,20+3,80+0,50
m
Wykończenie ścian
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
m2
3,28*(18,35*2+5,12*2)-(1,90*2,80+4,40*2,80)
m2
Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13553
-4-
Adaptacja pomieszczeń magazynowych ma potrzeby dydaktyczne
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa
31 KNR W-02
d.2. 0101-02
4
32 KNR 2-02
d.2. 0815-04
4
33 KNR 2-02
d.2. 1505-01
4
Opis i wyliczenia
Gruntowanie podłoża mineralnego
j.m.
m2
3,28*(18,35*2+5,12*2)+(1,90*2,80+4,40*2,80)
m2
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
m2
3,28*(18,35*2+5,12*2)+(1,90*2,80+4,40*2,80)
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
m2
3,28*(18,35*2+5,12*2)+(1,90*2,80+4,40*2,80)
m2
34 KNR 4-02
Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-4 - materiały z odzysku
d.2. 0516-04 z.o. DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ GRZEJNIKÓW W CELU WYKONANIA
4 2.5.
PRAC MALARSKICH
analogia
2
2.5
35 KNR 4-01
d.2. 0713-02
5
36 KNR W-02
d.2. 0101-02
5
37 KNR 2-02
d.2. 0815-06
5
38 KNR 2-02
d.2. 1505-01
5 analogia
39 KNNR-W 3
d.2. 1013-01
5
2.6
40 KNR AT-23
d.2. 0101-04
6 analogia
41 KNR AT-23
d.2. 0101-01
6
42 KNR W-01
d.2. 0201-02
6
43 KNR W-01
d.2. 0201-06
6
44 KNR 2-02
d.2. 1115-06
6 analogia
Razem
171,603
RAZEM
171,603
171,603
RAZEM
171,603
171,603
RAZEM
171,603
2,000
RAZEM
2,000
114,022
RAZEM
114,022
114,022
RAZEM
114,022
114,022
RAZEM
114,022
114,022
RAZEM
114,022
93,952
RAZEM
93,952
93,952
RAZEM
93,952
93,952
RAZEM
93,952
93,952
RAZEM
93,952
93,952
RAZEM
93,952
93,952
RAZEM
93,952
93,952
RAZEM
93,952
kpl.
kpl.
Wykończenie sufitu
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
m2
18,35*5,12+0,28*5,12*2*7
m2
Gruntowanie podłoża mineralnego
m2
114,022
m2
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
m2
114,022
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
m2
114,022
m2
Zabezpieczenie podłóg folią
m2
18,35*5,12
m2
Posadzka
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne
przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych
m2
18,35*5,12
m2
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i m2
zmycie podłoża
18,35*5,12
m2
Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm
m2
18,35*5,12
m2
Podkład samopoziomujący zespolony, na podłożu cementowym, układany
ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm
Krotność = 2
18,35*5,12
m2
m2
Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucz- m2
nych roztworem klejowym
m2
18,35*5,12
45 KNR 2-02
d.2. 1112-05
6 analogia
Poszcz.
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
PCW
WYKŁADZINA TYPU TARKETT
18,35*5,12
m2
Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13553
-5-
Adaptacja pomieszczeń magazynowych ma potrzeby dydaktyczne
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa
46 KNR 2-02
d.2. 1112-09
6 analogia
47 KNR 2-02
d.2. 1113-07
6 analogia
3
48 KNR 0-23
d.3 2612-02
49 KNR 0-23
d.3 2612-07
50 KNR 0-23
d.3 2612-08
51 KNR 0-23
d.3 0933-01
52 KNR 0-23
d.3 0933-03
53 KNR AT-31
d.3 0601-01
54 KNR 2-02
d.3 0925-01
analogia
4
55 KNR 2-17
d.4 0206-01 z.o.
3.3. 9903
analogia
56 KNR 2-17
d.4 0212-01
57 KNR 2-17
d.4 0113-02
58 KNR 9-16
d.4 0108-02
Opis i wyliczenia
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
WYKŁADZINA TYPU TARKETT
18,35*5,12
j.m.
m2
m2
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze- m
wane
WYKŁADZINA TYPU TARKETT
18,35*2+5,12*2
m
Naprawcze prace elewacyjne
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m2
klejenie płyt styropianowych do ościeży
0,15*0,90*2
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m2
klejenie warstwy siatki na ościeżach
0,15*1,10*2
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
1,0+1,0
m
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT m2
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
0,15*1,0*2
m2
Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
3,55*2,50
m2
Osłony okien folią polietylenową
ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY
m2
4,0*2,0
m2
m2
Roboty instalacyjne
Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wa- szt.
le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - w obiektach modernizowanych
MONTAŻ WENTYLATORA DACHOWEGO NA BAZIE ISTNIEJĄCEGO WYWIETRZAKA DACHOWEGO
1
szt.
Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg
szt.
1
szt.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm udział kształtek do 35 %
3,14*0,2*1,20
m2
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek
do 35%; średnica kanałów do 350 mm
3,14*0,2*1,20*1,05
m2 izolacji
m2
m2 izolacji
-6-
93,952
RAZEM
93,952
46,940
RAZEM
46,940
0,270
RAZEM
0,270
0,330
RAZEM
0,330
2,000
RAZEM
2,000
0,300
RAZEM
0,300
0,300
RAZEM
0,300
8,875
RAZEM
8,875
8,000
RAZEM
8,000
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
0,754
RAZEM
0,754
0,791
RAZEM
0,791
1,000
RAZEM
1,000
2,000
RAZEM
2,000
szt.
szt.
60 KNR 2-17
Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - w obiektach modernizowanych
szt.
d.4 0140-01 z.o. ANEMOSTATY WYCIĄGOWE DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WENTY3.3. 9903
LACYJNYCH
2
szt.
Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13553
Razem
m
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT m2
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
0,15*1,0*2
m2
59 KNR 2-17
Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm - w obiektach modernizowanych
d.4 0140-02 z.o. ANEMOSTAT WYCIĄGOWY DO WENTYLATORA KANAŁOWEGO
3.3. 9903
1
Poszcz.
Adaptacja pomieszczeń magazynowych ma potrzeby dydaktyczne
DZIAŁY KOSZTORYSU
Lp.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
4
Nazwa działu
Od
Roboty rozbiórkowe
Roboty projektowanej przebudowy
Zamurowanie istniejących otworów
Stolarka okienna i drzwiowa
Przełożenie grzejnika płytowego
Wykończenie ścian
Wykończenie sufitu
Posadzka
Naprawcze prace elewacyjne
Roboty instalacyjne
Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13553
1
15
15
19
24
30
35
40
48
55
-7-
Do
14
47
18
23
29
34
39
47
54
60

Podobne dokumenty