30 2011 środki czystości - Wielkopolskie Centrum Onkologii

Komentarze

Transkrypt

30 2011 środki czystości - Wielkopolskie Centrum Onkologii
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)– procedura jak dla zamówienia
publicznego o wartości poniŜej 193 000 EURO.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr 30/2011.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa środków czystościowych i higienicznych
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61/ 88 50 500
fax. 61/ 8 52 19 48
godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:25 do 15:00
adres e- mail: [email protected] - Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
tel 61/88 50 643/644 fax 061 8850 698
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego poniŜej 193.000 EURO,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm),zwanej dalej ustawą oraz przepisami aktów
wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
1
2) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4) Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia ofert równowaŜnych, jeŜeli z opisu
zamieszczonego w SIWZ mogłoby wynikać, iŜ przedmiot zamówienia określony
został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W
przypadku składania ofert równowaŜnych w ofercie naleŜy podać proponowane
odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników Zamawiający
nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
5) Zamawiający NIE przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
6) Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy – załącznik
nr 4 do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie moŜe
być powierzona podwykonawcą.
7) Przewidywany okres obowiązywania umowy to 12 miesięcy.
8) Wymagany przez Zamawiającego termin płatności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia – wynosi 30 dni.
9) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie (4 dni robocze
od momentu złoŜenia zamówienia faxem lub telefonicznie) określonej partii
przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu róŜnicę w cenie
zakupu u innego dostawcy.
10) Rabaty naturalne nie będą uwzględniane.
11) Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie moŜliwość Ŝądania próbek
zaoferowanych materiałów równowaŜnych w celu sprawdzenia zgodności z
oczekiwaniami zawartymi w SIWZ.
12) JeŜeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iŜ wydajność, niezawodność
a w szczególności jakość zaoferowanych środków odbiega od wymagań
Zamawiającego zawartych w SIWZ Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego wymieni
w ciągu 24 godzin na spełniający wymagania Zamawiającego.
13) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, które
powstały w wyniku zastosowania zaoferowanych przez siebie produktów. Poniesie
wszelkie koszty ewentualnej ekspertyzy i naprawy w autoryzowanym serwisie
producenta sprzętu, a na czas naprawy zapewni urządzenie zastępcze o
porównywalnych parametrach technicznych.
14) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania zuŜytych opakowań po środkach bez
ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę- dotyczy pakietu nr 9;10,
15) W ramach umowy oferent do pozycji 1-3 zamontuje we wskazanym miejscu na
terenie WCO na stałe uŜytkowanie 15 zamykanych urządzeń dozujących - mieszaczy
automatycznych o pojemności 10l. Oferent zapewni serwis, ustawianie stęŜenia
płynów, przeglądy, regulację okresową urządzeń dozujących na czas trwania umowy.
Urządzenie zamontuje w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Dozowniki będą
2
podłączone do ujęć wody dla kaŜdego rodzaju środka myjącego o stęŜeniu roboczym
0,5 % - 2 %.- pakiet nr 9.
16) Wykonawca zapewni serwis, przeglądy, ustawianie stęŜenia płynów, regulację
okresową urządzeń dozujących na czas trwania umowy. – pakiet nr 13;
17) W ramach umowy oferent zobowiązany jest dokonać ustawienia prawidłowego
dozowania środków przed podłączeniem, okresowego sprawdzenia i przeglądu
systemu dozującego.- pakiet nr 13;
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakup i dostawa środków czystościowych i higienicznych
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące 33770000-8 Artykuły higieniczne z
papieru39224000-8- Miotły i szczotki i inne artykuły róŜnego, 39800000-0- Środki czyszczące i
polerujące 42970000-6 Części zmywarek oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania
zbiorczego lub jednostkowego
33711900-6- mydło
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakup i dostawa środków czystościowych i higienicznych
IV. Termin wykonania zamówienia
umowa na okres 12 miesięcy; dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi
składanymi telefonicznie lub faxem w okresie 12 miesięcy po podpisaniu umowy. Termin
dostawy maksymalnie 4 dni robocze od złoŜenia zamówienia faxem lub telefonicznie. W ofercie
naleŜy przedstawić termin realizacji zamówienia. Dostawy w godzinach 8:00 do 14:00 do
magazynu WCO
V. Opis warunków udziału w postępowaniu
dokonywania oceny spełniania tych warunków;
oraz
opis
sposobu
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a
mianowicie:
1. Którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3
- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spełnią wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt VI niniejszej
specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V
niniejszej specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
b. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
- KaŜdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iŜ nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz, Ŝe jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymogami ustawowymi.
- W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału
kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których
mowa w podpunkcie 1 niniejszego punktu oraz w punkcie VI specyfikacji– muszą
wykazać, Ŝe wspólnie spełniają wymagane warunki.
- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie
musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
- Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na
Wykonawcę: w miejscu np. „ nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane
dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko
pełnomocnika.
- Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani
są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy
regulującej ich współpracę.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na podstawie art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z przepisami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów,
4
jakich moŜe Ŝądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) oraz innych obowiązujących przepisów prawa
Zamawiający wymaga by:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne złoŜyli wraz ofertą oświadczenie,
zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2, w związku z art. 44
ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
specyfikacji.
A. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca ubiegający się o zamówienie
publiczne musi umieścić w ofercie niŜej wymienione dokumenty:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy;
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski,
zamiast dokumentów, o których mowa:
1). w pkt 3, 4, 5 i 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ,
c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa wyŜej pod literą a) i c) mają być wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa pod literą b), ma
być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2). w pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej w pkt 1) i 2) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
B. Ponadto, stosowanie do dyspozycji art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złoŜenia wraz z ofertą:
1) Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeŜeli ich kompetencja nie wynika wprost z
dokumentów określonych w podpunkcie A 1) punktu VI niniejszej specyfikacji.
5
2) Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą
cenę przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak
i netto - podpisany przez osoby upowaŜnione do podejmowania czynności prawnych, w
tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.
3) Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej specyfikacji.
4) Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom załącznik nr 4.
Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie
określa, która część zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom
C.
W ramach przedmiotu dostawy Zamawiający na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w zw. z przepisami ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107,
poz. 679.) wymaga złoŜenia wraz z ofertą dla poszczególnych wyrobów medycznych niŜej
wymienionych dokumentów:
1) Karty charakterystyki produktu - dotyczy pakietów: 1, 8; 9; 10, 11; 12; 16
2) Karty technologiczne z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania- pakiet nr 7; 8;9;
10; 11; 12, 13
3) Wpis do rejestru Preparatów Biobójczych- pakiet nr 12, 16- poz. 6
4) Potwierdzenie wpisu do rejestru Instytutu Medycyny Pracy- dotyczy pakietu nr 1,
5) Katalog asortymentu- pakiet nr 5;6; 7, 14, 15
Zamawiający wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który:
1
2
3
4
5
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
6
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.
Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest
rozpatrywana.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art.24 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Godziny pracy WCO – 7.30- 15.00.
Wszelką korespondencję naleŜy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul.
Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.
7
Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający ustala następujące
sposoby porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w
ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta musi być złoŜona na piśmie w terminie składania ofert.
3. Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (nie dotyczy oświadczeń
wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie) przekazywane
mogą być faxem.
4. KaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
dokumentów, o których mowa w pkt. 3,
5. W przypadku złoŜenia dokumentów faxem, uwaŜa się je za złoŜone w terminie, jeŜeli ich
treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu. Fax nie jest wymagany w
przypadku złoŜenia dokumentu pisemnie w terminie.
6. W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem lub pisemnie)
Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów e-mailem na adres:
[email protected]; w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia
ich na stronie internetowej.
7. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w Portalu
Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niŜ: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,o
którym mowa powyŜej.
9. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest umieszczona na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie. Przepisy art.38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych stosuje się odpowiednio.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
a) Paweł ŁoŜewicz –tel. 61/88 50 890,
b) Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak, Maria Wielgus,
Katarzyna Witkowska, tel. 61/88 50 644, tel 61/88 50 643, fax 061 8850 698
c) Pod względem prawnym Michał Mikołaczak, Tel 061 8850 644
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
8
Wadium nie jest wymagane.
IX. Termin związania oferta.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca
zobowiązany jest złoŜyć w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności. Ofertę naleŜy
sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w formie
elektronicznej. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej
ustawy.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były
skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.
Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych).
Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisywania oferty nie
wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w punkcie VI
podpunkt 1.1 specyfikacji, upowaŜnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz
dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być
dołączone do oferty.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeŜeli osobą
podpisującą nie jest osoba upowaŜniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. JeŜeli
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy,
imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. JeŜeli dołączone do oferty
ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z
oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim
rejestrze, które wskazane są tam jako upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało
udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas
nieokreślony.
W związku z wejściem w Ŝycie nowej Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
Dz.U. nr 225, poz.1635 oraz w związku z opinią Urzędu Zamówień Publicznych nr
UZP/DP/O-RJE/4830/1996/07 z dnia 30.01.2007r. w sprawie opłaty skarbowej w
zamówieniach publicznych, w której stwierdza się, iŜ złoŜenie dokumentu pełnomocnictwa
9
(do reprezentowania lub zawarcia umowy) przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej informujemy, Ŝe
wniesienie opłaty skarbowej w przypadku dołączania do ofert Pełnomocnictwa nie jest
obowiązkowe. PowyŜsze wynika z opinii prawnej Departamentu Prawnego UZP. W dalszym
ciągu brak jest innych opinii prawnych i ugruntowanego orzecznictwa w tej sprawie.
KaŜda strona oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i podpisana, w czytelny
sposób przez osobę upowaŜnianą do reprezentowania firmy. Najlepiej, gdyby podpis był
opatrzony pieczątką imienną, identyfikującą osobę podpisującą. Zamawiający nie dopuszcza
tzw. parafowania poszczególnych stron oferty, chyba Ŝe wraz z ofertą Wykonawca załączy
wzór parafy, z danymi identyfikującymi osobę składającą parafę, a tak prafa będzie opatrzona
pieczątką imienną, identyfikującą osobę podpisującą.
Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w
skoroszycie) w sposób zapobiegający moŜliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki
lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę
podpisującą ofertę.
Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej
specyfikacji. Formularz Ofertowy oraz inne załączniki, stanowiące integralną część
specyfikacji, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej
specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako
załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający
moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoŜ dokumentu.
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są
jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeŜe,
Ŝe nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest,
aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego
załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie moŜe zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy.
a) Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta
oznaczonych w następujący sposób:
Przetarg nieograniczony – środki czystości ( nr 30/2011)
dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie otwierać przed ..........................................” /data
otwarcia ofert/
KaŜda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.
b) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty
kurierskiej, naleŜy przygotować w sposób określony w pkt 2 i przesłać w zewnętrznej
kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w
następujący sposób:
Wielkopolskie Centrum Onkologii
10
Ul. Garbary 15,
61-866 Poznań
Przetarg nieograniczony – środki czystosci ( nr 30/2011)
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę naleŜy złoŜyć w pokoju 301 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w
godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary
15 w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2011 do godz. 09.00
2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
-
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2011 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego –
Kantor, Rotunda, parter pokój nr 001.
-
Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy
otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację
zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz
informacje dotyczące ceny oferty.
-
Oferty zostaną sprawdzone pod katem, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
-
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.
-
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i
ostateczną.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty
realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.
3. Cena oferty winna być wartością wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, w walucie
polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o
cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego,
stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku
VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.
Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń
wg zasad obowiązujących w rachunkowości.
4. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie moŜe stanowić ogólnych cenników,
kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem
11
na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w
niniejszej SIWZ.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania
umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie
wzrosną i nie podlegają negocjacjom.
6. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie podanym poniŜej,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
i o dokonanych poprawkach zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Za oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający uzna w szczególności:
1) błędny wynik mnoŜenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,
2) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, Ŝe prawidłowo
wyliczono cenę za poszczególne pozycje,
3) rozbieŜność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową
uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny
Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe
wynikające z ich poprawienia.
Nie wyraŜenie zgody na poprawienie innych omyłek, niŜ oczywiste omyłki pisarskie i
rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty
doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami
(procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.
Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wag):
Cena
100%
-------------------------Razem 100%
Ocena oferty będzie obliczona wg wzoru:
NajniŜsza cena
C = --------------------------------------------- x waga x 100
Cena badanej oferty
12
C – ilość punktów przyznana w kryterium cena
Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyŜej będzie
punktowana oferta z najniŜszą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91
ustawy). Oferta o najniŜszej cenie brutto otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertą przyznane
zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.
Stosowanie do dyspozycją art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeŜeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie moŜna
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie natomiast z treścią art. 91 ust. 6
ww. ustawy – Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z
postanowieniami określonymi w załącznik nr 8 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w
swojej ofercie, toŜsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków
określonych dyspozycją art. 94 Prawo zamówień publicznych.
Wyniki postępowania:
Informacja o wynikach postępowaniach o zawarciu umowy zostanie upubliczniona stosownie do
dyspozycji art. 92 i 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy,
aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji.
Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy w niŜej określonym przypadku:
- wydłuŜenie okresu realizacji w przypadku niewykorzystania całości.
- zmiana wartości brutto umowy w przypadku zmiany stawek podatkowych
13
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
XVIII. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
XIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze
umowę ramowa, jeŜeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy
ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŜeli
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli
zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,
jeŜeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii [email protected];
Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII niniejszej specyfikacji.
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeŜeli zamawiający
przewiduje rozliczenia walutach obcych.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.
14
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w
obcej walucie.
XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji
elektronicznej.
XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XXVI. Pozostałe informacje.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniŜej 193.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm), stąd teŜ w
kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych
obowiązujących przepisów prawa.
Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:
.........................................
/podpis/
Poznań, dnia............................
15
Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................................
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY- WZÓR
Pakiet nr ...........
nazwa producenta
i kraj pochodzenia
l.p
Nazwa przedmiotu
J. m.
ilość
Cena jednostkowa
netto
Stawka
VAT w
%
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość netto
RAZEM
……………………………………………………….
Podpisy wykonawcy osób upowaŜnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
16
Wartość brutto
załącznik nr 2 do SIWZ
................................................................
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy, adres, telefon, fax
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adres ul...........................................................................................................
Miejscowość, kod pocztowy ……………………………………………………………………….
telefon.................................................................................................................................................
fax.......................................................................................................................................................
NIP......................................................................................................................................................
REGON..............................................................................................................................................
Email..................................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego
postępowania......................................................................................................................................
tel........................................................................................................................................................
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:
Zakup i dostawa środków czystościowych i higienicznych
My niŜej podpisani
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na: Zakup i dostawa środków czystościowych i
higienicznych
1. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu, ustalonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w
niej postanowienia i zasadami postępowania.
2. Oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą, ustaloną zgodnie z formularzem
cenowym – złącznik nr 1 do specyfikacji na kwotę:
................................. PLN netto,
(słownie złotych netto ......................................................................................................................)
17
................................... PLN brutto,
(słownie złotych brutto …………………............................................................................ ………)
powyŜsza kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości..........%, w kwocie …………….PLN
Pakiet nr 1
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 2
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 3
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 4
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 5
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 6
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 7
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
18
Pakiet nr 8
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 9
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 10
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 11
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 12
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 13
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 14
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
Pakiet nr 15
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
19
Pakiet nr 16
............................. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ brutto,
słownie……………………………............................................................................
3. UwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
4. Oświadczam/y/, iŜ zaoferowany asortyment będzie posiadać min. 12 miesięczny termin
waŜności licząc od dnia dostawy.
5. Oświadczam/y/, iŜ w przypadku braku środka w naszym magazynie, zabezpieczymy dostawy
dla Centrum Onkologii Oddział w Poznaniu, z wyjątkiem sytuacji zaprzestania przez
producenta produkcji oferowanego środka lub w przypadku gdy oferowany środek, jest
wycofany z obrotu.
6. Zobowiązujemy się do odebrania zuŜytych opakowań po środkach bez ponoszenia kosztów
przez Zamawiającego- dotyczy pakietu nr 8; 9; 10; ;
7. zapewnimy serwis, przeglądy, ustawianie stęŜenia płynów, regulację okresową urządzeń
dozujących na czas trwania umowy. – pakiet nr 13;
8. W ramach umowy dokonamy ustawienia prawidłowego dozowania środków przed
podłączeniem, okresowego sprawdzenia i przeglądu systemu dozującego.- pakiet nr 13;
9. bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, które powstały w wyniku
zastosowania zaoferowanych przez siebie produktów. Poniesie wszelkie koszty ewentualnej
ekspertyzy i naprawy w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu, a na czas naprawy
zapewni urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach technicznych
10. Zamówiony towar dostarczymy w terminie …………….. dni roboczych od złoŜenia
zamówienia.
11. Oświadczam/y/, iŜ przypadku, gdy nie dostarczę/ymy/ w wymaganym terminie
(………………….dni robocze od momentu złoŜenia zamówienia faxem lub telefonicznie)
określonej partii przedmiotu zamówienia, zobowiązuję/emy/ się pokryć Zamawiającemu
róŜnicę w cenie zakupu u innego dostawcy.
12. Akceptuję/my/ projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Oświadczam/y/ ,Ŝe spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń oraz, Ŝe otrzymaliśmy wszystkie
niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty .
14. Oświadczam/y/, Ŝe wszystkie złoŜone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
15. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty
złoŜyłem/liśmy/ ze świadomością odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).
16. Oświadczam/y/ iŜ jestem upowaŜniony do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty.
17. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań
okresowych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty załączamy:
a) ………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
20
itd.
Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z
....................... stron.
..........................,dn.................
……………………………………………………………..
(Podpisy wykonawcy lub osób upowaŜnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
21
………………………………………
Załącznik nr 3 do SIWZ
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Składamy oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 4 co oznacza, Ŝe nie podlegamy
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych,
który mówi, iŜ:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1
2
3
4
5
6
7
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
22
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.
Składamy oświadczenie wynikające z art. 22 ust.1 pkt. 1 do 3 ustawy o zamówieniach
publicznych.
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
3.
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
2. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.
..........................,dn....................
………………………………………………………………
Podpisy wykonawcy lub osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
23
Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………………...
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iŜ
podwykonawcą.*
wykonanie
przedmiotowego
zamówienia
powierzę/
nie
powierzę
* Niewłaściwe skreślić, W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcą proszę o podanie
nazwy podwykonawcy, adresu i zakresu prac jakie obejmuje podwykonawstwo wraz z ich
procentowym udziałem w całości realizowanego zamówienia.
Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.
..........................., dn..............................
………………………………………………………………
Podpisy wykonawcy lub osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
24
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 30/2011
Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w dniu ………………... pomiędzy
Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul.
Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz
numer REGON: 000291204;
reprezentowanym przez:
inŜ. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,
mgr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.............................................................................................................,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…………………………………../
prowadzącym działalność gospodarczą jako:……………………………………………………,
w
ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
zarejestrowaną
...........................................................
pod
numerem
……………………………………………………………….
z siedzibą w .................................................................................................. posiadającą/ym numer
NIP: ................................ oraz numer REGON: .............................;; zwaną/ym dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
.....................................................................................
.....................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 30/2011
przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.
3. Strony zgodnie oświadczają, iŜ postępowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
§ 2.
25
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaŜ i dostawa środków czystościowych i
higienicznych w pakiecie nr………………… opisanych szczegółowo w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w okresie od dnia …………….. do dnia
…………………….. środki objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy zwane
będą w dalszej części niniejszej umowy „środkami”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy i dostawy środków w zakresie i ilościach
zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w złoŜonej przez Wykonawcę ofercie z
dnia ............... – załączone do złoŜonej przez Wykonawcę oferty formularz cenowy,
stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ jest uprawniony do swobodnego rozporządzania środkami,
który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, Ŝe posiada wszelkie niezbędne
uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania
wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz Ŝe wykonanie
niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób
trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i
zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia
Ŝądania.
4. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
dostawy
zamówionych
środków
a) sukcesywnie w terminie ………………. dni roboczych od dnia złoŜenia przez
zamówienia
telefonicznie
lub
faxem.
Zamawiającego
b) w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. JeŜeli termin planowanej dostawy, określony
zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu wolnym od pracy,
dostawa moŜe nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości
przedmiotu zamówienia oraz częstotliwości dostaw, z zastrzeŜeniem nieprzekraczania
łącznej ilości środków objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o
którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyszczególnionych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania środków na własny koszt i ryzyko do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku powierzenia usługi
transportowej podmiotom, o których mowa w art. 23 lub w art. 36 ust. 4 i 5 Ustawy –
Prawo zamówień publicznych Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tychŜe
podmiotów, jak za działania lub zaniechania własne.
7. Dostawa, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu odbywać się będzie z
zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002
r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1216).
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw zamówionych
środków, nie obciąŜając przy tym Zamawiającego Ŝadnymi dodatkowymi kosztami.
Dostarczany przez Wykonawcę papier oznaczone będzie zgodnie z obwiązującymi
przepisami prawa.
9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć terminowe dostawy równieŜ w przypadku
braku zamówionego przez Zamawiającego papieru w magazynie Wykonawcy, za
wyjątkiem sytuacji zaprzestania przez producenta produkcji danych środków lub w
przypadku gdy dany środek został wycofany z obrotu.
26
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w ust.
4 pkt a) niniejszego paragrafu (…………. dni roboczych od momentu złoŜenia
zamówienia faxem lub telefonicznie) zamówionych środków, zobowiązany będzie
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości róŜnicy pomiędzy ceną zakupu
zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę środków u innego
dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej
części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii
faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do tego, Ŝe parametry techniczne i jakościowe
dostarczanych środków nie będą, w okresie na jaki została zawarta niniejsza umowa,
gorsze niŜ określone w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę.
12. Wykonawca gwarantuje, Ŝe będzie dostarczał środki o najwyŜszej jakości, zarówno pod
względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem waŜności – wynoszącym
minimum 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne uŜycie
dostarczonych środków. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dostawy środków z
terminem waŜności krótszym niŜ 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakŜe tylko
w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od
Zamawiającego.
13. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe okres gwarancji/waŜności dostarczanych przez
Wykonawcę środków jest równy określonemu przez producenta okresowi przydatności
środków do stosowania,.
14. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do
dostarczonych środków. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych
przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w przeciągu 5 dni
roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub pocztą
elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie waŜności dostarczonych
Środków, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
15. W razie stwierdzenia, Ŝe dostarczone środki mają wady, w okresie gwarancyjnym
Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego środka na środek
wolny od wad – niezwłocznie, ale w kaŜdym razie nie później niŜ w terminie 3 dni
roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez
Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której
mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia prezz przedmiotową
ekspertyzę zasadności reklamacji złoŜonej prez Zamawiającego.
16. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 14
niniejszego paragrafu moŜe zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania niniejszej
umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie
Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
określonej w § 5 ust. 1 pkt c) tiret pierwsze niniejszej umowy.
17. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego
organu, urzędu lub innej instytucji, w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i
właściwości tonerów dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami
przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. JeŜeli reklamacja Zamawiającego okaŜe się
uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie
27
Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia Ŝądania przez Zamawiającego.
18. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonych środków i Ŝądania
jego wymiany na środki wolne od wad w przypadku:
a) dostarczenia środków niewłaściwej jakości lub niezgodnych z wymogami, o
których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu,
b) dostarczenia środków niezgodnych z zapotrzebowaniem lub zamówieniem.
19. Po dostarczeniu zamówionych środków, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego.
Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, moŜe być poprzedzone badaniem
ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonego środka. Strony zgodnie
postanawiają, iŜ pozytywny wynik badania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
nie jest równoznaczny z uznaniem, iŜ zamówiony środek został dostarczony w ilościach
zgodnych z zamówieniem, o którym mowa w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu.
20. Po przyjęciu dostarczonego środka, Zamawiający w miarę moŜliwości rozpakowuje
dostarczoną partię środków. W trakcie czynności rozpakowywania Zamawiający
dokonuje badania ilościowo – asortymentowego, jak równieŜ sprawdzenia, czy
dostarczona partia środków jest wolna od widocznych wad fizycznych lub jakościowych.
Przedstawiciel Wykonawcy upowaŜniony jest do obecności podczas tych czynności.
21. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę środki powinny mieć na opakowaniu
oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres
producenta, datę waŜności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. W razie dostarczenia środków oznaczonych niezgodnie z
wymogami określonymi w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości tych papieru.
22. Wykonawca wraz z dostarczonymi środkami zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku
polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego uŜytkownika. W razie
niedostarczenia wraz z papierem ulotek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości
środków.
23. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, które
powstały w wyniku zastosowania zaoferowanych przez siebie produktów. Poniesie
wszelkie koszty ewentualnej ekspertyzy i naprawy w autoryzowanym serwisie producenta
sprzętu, a na czas naprawy zapewni urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach
technicznych.
24. Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezaleŜnie od uprawnień z
tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy
ustawy – Kodeks cywilny.
25. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zuŜytych opakowań na koszt własny ( dotyczy
pakietów 7, 8, 9)
26. W ramach umowy Wykonawca do pozycji 1-5 pakietu nr 8 zamontuje we wskazanym
miejscu na terenie WCO na stałe uŜytkowanie 16 zamykanych urządzeń dozujących mieszaczy automatycznych o pojemności 1l. Oferent zapewni serwis, ustawianie stęŜenia
płynów, przeglądy, regulację okresową urządzeń dozujących na czas trwania umowy.
Urządzenie zamontuje w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Dozowniki będą
podłączone do ujęć wody dla kaŜdego rodzaju środka myjącego o stęŜeniu roboczym 0,5
% - 2 %.
28
27. Wykonawca zapewni serwis, przeglądy, ustawianie stęŜenia płynów, regulację okresową
urządzeń dozujących na czas trwania umowy. – pakiet nr 11;
28. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać ustawienia prawidłowego
dozowania środków przed podłączeniem, okresowego sprawdzenia i przeglądu systemu
dozującego.- pakiet nr 11;
§ 3.
1. Całkowita wartość środków, których sprzedaŜ i dostawa jest przedmiotem niniejszej
umowy (łączna cena środków), zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej
umowy,
wynosi:
netto:.................................PLN
(słownie:..................................................................................................................),
brutto:...............................PLN
(słownie...................................................................................................................),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki .....% w kwocie ...... PLN.
2. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają moŜliwość zmiany
wartości (ceny) środków wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu
wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej środki, przy czym zmianie ulegnie
wyłącznie
cena
brutto,
cena
netto
pozostanie
bez
zmian,
b) zmian cen urzędowych środków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego
Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyŜszenia i obniŜenia cen, jak,
c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących środki
importowane,
d) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów środków, pod
warunkiem, iŜ zostanie ona poprzedzona pisemnym oświadczeniem, które producent
danego środka złoŜy Zamawiającemu, a zmiana ta nie będzie przewyŜszać 5 %
pierwotnej ceny środków.
e) zmian kursu waluty powyŜej 5% w stosunku do kursu tejŜe waluty obowiązującego
w dniu zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z tabelą kursów walut publikowaną przez
NBP, w przypadku środków importowanych,.
3. Zmiany wartości (cen) środków wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w
ust. 2 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w Ŝycie aktu
prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Wykonawca zobowiązany jest do
informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych
wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w Ŝycie aktu
prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niŜ 7 dni od daty jego
opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o
zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 2 lit. a), b), c)
niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w kaŜdym jednak razie nie
później niŜ w terminie 3 dni od dnia wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego
przedmiotowe wartości
4. Zmiany wartości (cen) środków wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w
ust. 2 lit. d) i e) niniejszego paragrafu mogą być dokonane na pisemny wniosek
Wykonawcy przesłany Zamawiającemu przynajmniej z czternastodniowym
wyprzedzeniem i kaŜdorazowo wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiany
29
wartości (cen) środków wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 lit. d)
i e) niniejszego paragrafu obowiązują od dnia podpisania przez obie strony aneksu do
niniejszej umowy.
5. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie
produkcji tonerów, strony dopuszczają moŜliwość dostarczania odpowiedników
preparatów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w takim przypadku wymaga
zachowania wymogów opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Strony dopuszczają takŜe zmianę cen jednostkowych środków w przypadku zmiany
wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Środka z zachowaniem
zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego środka ustalonej niniejszą
umową.
7. W przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen środków
dopuszcza się moŜliwość rozwiązania niniejszej umowy w całości lub w spornej części na
drodze porozumienia stron. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
Ŝe wykonanie niniejszej umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od
niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 4.
1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość niewykorzystania, w okresie, na który zawarta
została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, całej ilości
asortymentu wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności
w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia co najmniej
20% ilości asortymentu środków wskazanej w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, o ile nie wystąpią okoliczności wskazanych w art. 145 Ustawy- Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość przedłuŜenia okresu obowiązywania niniejszej
umowy, o kolejne 24 miesiące, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta
została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z zachowaniem tych
samych warunków, w przypadku, gdy ilość środków wskazana w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została
niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Okres obowiązywania niniejszej umowy nie moŜe łącznie przekroczyć trzech lat od dnia
jej zawarcia.
4. Ewentualne przedłuŜenie okresu obowiązywania umowy dokonane będzie w formie
aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w
przypadku:
a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych środków Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % niezrealizowanej w
terminie części zamówienia, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na
podstawie w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej umowy.
b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz kaŜdego kolejnego opóźnienia w dostawie
zamówionych środków Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
30
2.
3.
4.
5.
6.
7.
umowną w wysokości 5% niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za
kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 4 lit. a
niniejszej umowy.
c) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w
szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaŜy i dostarczania środków
lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej
umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
− 0,5 % łącznej wartości netto środków, których sprzedaŜ i dostawa jest
przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jeŜeli Wykonawca zerwie niniejszą umowę w terminie 8
miesięcy od dnia jej zawarcia.
− 1,2 % róŜnicy między łączną wartością netto środków, których sprzedaŜ
i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy a łącznej wartością netto środków, dostarczonych
przez Wykonawcę przed dniem zerwania niniejszej umowy, jeŜeli
Wykonawca zerwie niniejszą umowę po upływie terminu, o którym
mowa w ust. 1 lit. c tiret pierwsze niniejszego paragrafu.
d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od niniejszej umowy w przypadku
opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w lit. c) niniejszego ustępu
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego
wysokość wszelkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie w przypadku,
gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z
naleŜnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej
umowy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy opóźnienia w
dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust.
4 lit. a niniejszej umowy.
Postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu nie będzie miało zastosowania w przypadku,
gdy Zamawiający nie będzie w terminie regulował płatności z tytułu zrealizowanych
przez Wykonawcę dostaw papieru.
Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do
ich zapłaty.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) niniejszego paragrafu będą naliczane
do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym
zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze
zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości róŜnicy
pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę
Środków u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę, o której mowa w § 2
ust. 10 niniejszej umowy.
§ 6.
1. Zapłata za zamówione i dostarczone środków nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po spełnieniu warunków, których mowa w
31
§ 2 niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez
Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
2. Wykonawca nie moŜe bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego
przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z
niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
§ 7.
1. Osobami
odpowiedzialnymi
za
realizację
niniejszej
umowy
są:
ze
strony
Wykonawcy
–
....................................................................................
oraz
ze
strony
Zamawiającego
–
Paweł
ŁoŜewicz,
tel. 61/88 50 644.
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy kaŜda ze
stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana
poinformowania
o
niej
drugiej
strony.
wywołuje
skutek
z
chwilą
§ 8.
1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za
wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiekolwiek osoby trzecie,
powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym takŜe spowodowane
zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków.
2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony
rozumieją okres obejmujący czas od chwili złoŜenia zamówienia przez Zamawiającego
do chwili odebrania przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę papieru, w
tym w szczególności logistyczny proces dostarczenia Środków w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego jeŜeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia
okoliczności mających wpływ na wykonanie zobowiązań stron wynikających z niniejszej
umowy, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
4. Strony będą dąŜyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji
niniejszej umowy na drodze ugodowej.
5. JeŜeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez
Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po
jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
32
Załącznik nr 6 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1
1.Mydło w płynie do rąk.
Ilość - 2.000 litrów.
Pojemność - 5 litrów kanister,
pH zbliŜone do naturalnego 5,5, zawartość suchej substancji organicznej 6% - 7,25%
zawartość soli 2,9%- 3,30%
Mydło do powszechnego uŜytku, do mycia rąk i całego ciała.
Mydło ma zawierać kolagen, lanolinę, substancje zapobiegające wysuszaniu skóry, musi być
w kolorze białym i bez zapachu, o duŜej gęstości niepowodującej wyciekania z dozowników.
Ocena dermatologiczna i mikrobiologiczna.
Karta Charakterystyki Produktu.
Potwierdzenie wpisu do rejestru Instytutu Medycyny Pracy.
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 litr.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć świadectwa dopuszczenia do obrotu.
W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla pacjentów
i personelu, zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zmiany rodzaju mydła
w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Zleceniodawca moŜe zawezwać oferenta do przedstawienia próbek przed rozstrzygnięciem
procedury przetargowej.
Pakiet nr 2
1. Papier toaletowy
Ilość - 10.000 szt.
Średnica całkowita roli 19 cm (+- 0,3 cm)
Średnica wewnętrznej tulei – 6 cm (+- 0,3 cm)
Długość wstęgi - min 180 m
Jednowarstwowy, gofrowany, miękki
Szerokość wstęgi – 10cm
Gramatura – 30 g/m2- 38g/m2
Białość – kolor naturalny
Surowiec- papier makulaturowy
33
Pakowany po 6 - 12 szt.
Opis na opakowaniu - rodzaj asortymentu, ilość.
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 szt.
2. Papier toaletowy typu mały - biały
Ilość - 800 szt.
Szerokość minimalna wstęgi - 9,5 cm- 10,5 cm
Długość minimalna - 50 m(+- 0,3 cm)
Surowiec – celuloza, 2 warstwowy, perforowany, gofrowany.
Kolor biały.
Cena za 1 szt.
3. Papier toaletowy typu Maxi
Ilość - 2.500 szt.
Średnica całkowita roli - 23 cm ( +/ - 0,3 cm )
Średnica wewnętrznej tulei – 6 cm ( +/ - 0,3 cm )
Długość wstęgi – min. 350 m
Szerokość wstęgi – 9,5 - 10 cm
Gramatura - 30 g/m2 – 38g/m2
Kolor – naturalny
Surowiec - makulatura
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 szt.
4. Papier toaletowy typu Maxi- biały
Ilość - 400szt.
Średnica całkowita roli – 23 cm ( +/ - 0,3 cm )
Średnica wewnętrznej tulei – 6 cm ( +/ - 0,3 cm )
Długość wstęgi – min. 250 m
Szerokość wstęgi – 9,5 - 10 cm
Gramatura – min. 2x 16 g. / m2
Perforowany, gofrowany.
Surowiec – makulatura 2 warstwowa,
Białość- min.75%
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 szt.
5. Pojedyncze ręczniki papierowe typu Z - Z
Ilość - 8.000.000 szt. pojedynczych listków
( 2.000 szt. kartonów = 40.000 szt. wkładów)
W kolorze naturalnym.
Gofrowane, składane w ,,Z”
Gramatura – min 40g./ m2
Wymiar ręcznika 23 x 25 cm
Pakiet 200 szt.
Pakowane w kartonach po 20 wkładów.
34
Karton po 4 000 szt. pojedynczych ręczników.
Nie rozkładające się w kontakcie z wodą i nie pozostawiające resztek na dłoniach,
nie kruszące się.
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 szt. wkładu i 1 karton.
6. Ręczniki papierowe w roli typu M-BOX
Ilość - 3.000 szt.
Gofrowany, makulaturowy
Przygotowany do odwijania ręcznika od środka roli przez wyciąganie specjalnej tulei.
Średnica roli - 20 - 21 cm
Gramatura - 20- 29 g/m2
Wysokość roli - 20 – 23 cm
Długość wstęgi 300 - 350 m
Białość – min 65 %
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 szt. roli.
7. Ręczniki kuchenne
Ilość - 400 szt.
W kolorze białym, zwijane w roli jednowarstwowo.
Materiał makulaturowy.
Długość roli - 110 m-120m
Gramatura – 20-29 g/m2
Szerokość roli – 20 cm – 21 cm
Białość – min 65%
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 szt. roli.
W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla pacjentów
i personelu, zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zmiany rodzaju środka
w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania do przedstawienia próbek po
otwarciu ofert, a przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej.
Pakiet nr 3
1. Czyściwo wielozadaniowe w odcinkach
Ilość – 300 opakowań
Kolor biały
Wymiary: 38,5 cm x 64,2 cm
Surowiec – włókna celulozowo – poliestrowe
1 opakowanie 100 odcinków
Ilość w kartonie – 5 X 100 = 500 odcinków
Ilość kartonu na palecie -36 szt.
Cena za opakowanie.
35
2. Czyściwo włókninowe w roli
Ilość – 300 opakowań
Kolor biały
Wymiary : szerokość/wysokość- 37 cm(+/- 1cm)
Perforowane/ listkowane co 42 cm( +/- 2 cm)
Długość min. 120 m
Gilza zrywna umoŜliwiająca wyjmowanie czyściwa od środka
Surowiec- 100% viskoza
Pakowane osobno.
Gramatura – min.80g./m2
3. Czyściwo włókninowe składane
Ilość – 150 opakowań
Kolor biały
Surowiec 70% viskoza, 30% poliester.
Gramatura – min. 50g.
Wymiar jednego ręcznika w stanie rozłoŜonym 35 cm x 40 cm ( +,- 1 cm ).
Pakowane po 100 szt.
4. Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową
Ilość – 600 opakowań
W kolorze białym z cienkiego papieru, niszczone w kanalizacji.
Pakowane po 250 szt. lub 200 szt.
Wymiary: szer. 42 cm x 36,5 cm
Karton po 20 opakowań.
Muszą pasować do dozowników typu VIPSEAT BOX.
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 opakowanie nakładek
( 200szt. nakładek).
5. Ściereczki napawane do wycierania na mokro
Ilość – 40 000 szt.
Kolor Ŝółty – 12 000 szt., czerwony- 10 000 szt., kolor niebieski – 13 000 szt., kolor zielony 5 000 szt.
Wykonane z hydroniny ( włókniny wiskozowo- - poliestrowej ).
Wymiar: szerokość 38-40 cm, długość – 40 cm.
Szerokość i długość wyrobu: + - 1 cm
Pakowane po 200 szt., owinięte folią polietylenową.
Splot małe oczka.
MoŜliwość prania do 95 C.
W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla pacjentów
i personelu, zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zmiany rodzaju środka
w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
36
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania do przedstawienia próbek po
otwarciu ofert, a przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej.
Pakiet nr 4
1. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe składane w „Z”
Ilość –50sztuk
W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS bez domieszki polipropylenu, przystosowany
do ręczników składanych w ZZ.
Pojemność: do 250szt. ręczników
Wymiary: szerokość - ok. 28cm, wysokość – 23 cm, głębokość – 14 cm.
Zaopatrzony w okienko umoŜliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku.
Zamykany na kluczyk.
2. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe składane w „Z”
Ilość – 10 sztuk
W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS
Pojemność do 500szt. ręczników
Wykonany z wysokiej jakości ABS.
Wymiary: szerokość - ok. 29, wysokość – 40cm, głębokość – 14 cm
Zaopatrzony w okienko umoŜliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku.
Zamykany na kluczyk.
3. Pojemnik na papier toaletowy do papieru - 19”
Ilość – 40 szt.
W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS
Wymiary: szerokość – ok. 21 cm, wysokość – 24 cm, głębokość – 12 cm.
Zaopatrzony w okienko umoŜliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na
kluczyk.
Wykonany z wysokiej jakości ABS.
Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm.
4. Pojemnik na papier toaletowy do papieru - 26”
Ilość – 10 szt.
W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS
Wymiary: szerokość 28 cm - 31 cm, wysokość - 30 cm, głębokość – 13 cm.
Zaopatrzony w okienko umoŜliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na
kluczyk.
Wykonany z wysokiej jakości ABS.
Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm.
5. Pojemnik do ręczników w roli
37
Ilość – 10 szt.
W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS.
Wymiary: szerokość – 26 cm, wysokość 28 cm - 35 cm, głębokość – 26 cm.
Zaopatrzony w okienko umoŜliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na
kluczyk.
Dostosowany do ręczników w roli z wyciąganą tuleją od środka.
Umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru.
Wykonany z wysokiej jakości ABS.
6. Dozownik do podkładek higienicznych
Ilość – 10 szt.
W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS.
Wymiary: szerokość- 42 cm, wysokość -31 cm , głębokość- 6 cm.
Zamykany na kluczyk.
Wykonany z wysokiej jakości ABS.
Dostosowany do nakładek typu Vipseat Cover.
7. Dozownik do elektronicznego odświeŜacza powietrza
Ilość – 30 szt.
Wymiary: szerokość - 9 cm, wysokość - 22 cm , głębokość - 7,5 cm
W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS.
Pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170m3.
Programowana częstotliwość emisji zapachu ( interwał 5 do 25 min ).
Trzy opcje działania: w dzień, w nocy, przez całą dobę.
Wskaźnik zuŜycia baterii, wskaźnik zuŜycia wkładu zapachowego.
Zasilany prądem z baterii elektrycznych ( 2x R20).
MoŜliwość zastosowania w kaŜdym pomieszczeniu.
8. Wkłady zapachowe do elektronicznych odświeŜaczy powietrza
Ilość - 700 szt.
Pojemność - 243 ml- 151ml
Wysokość - 14 cm, wysokość kołnierza metalowego- 12 cm
Rozpylają substancje wonne, skutecznie odświeŜają pomieszczenia.
Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3 000 rozpyleń i z powodzeniem utrzymuje
poŜądany zapach w pomieszczeniu o kubaturze do 170 m3.
Cenę jednostkową netto i brutto naleŜy podać za 1 szt.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty prospekt z asortymentem. Zleceniodawca
wymaga podanych rozmiarów dozowników ze względu na pasujące do istniejącego sposobu
montowania na terenie szpitala ( montaŜ nowych bez konieczności wiercenia dodatkowych
otworów w ścianach ).
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całej ilości asortymentu.
38
Pakiet nr 5
1. Kij teleskopowy + stelaŜ do nakładki do mopów jednostronnych typu Sprint
Ilość – 3 szt.
Długość- 900- 1650 mm
2. Kije aluminiowe + stelaŜ do nakładki do mopów jednostronnych typu Sprint
Ilość – 10 szt.
Szerokość nakładki (uchwytu ) – 40 cm.
Kij aluminiowy – 140 cm.
Zamykanie i otwierania nakładki powinno umoŜliwiać bezdotykowe zdejmowanie
mopów.
MoŜliwe zakładanie mopów kieszonkowych.
W momencie zwolnienia blokady następuje „złamanie stopy” i całkowite zsunięcie się
nakładki z uchwytu.
Wykonane z tworzywa sztucznego odporne na środki dezynfekcyjne, antracytowe.
Przycisk noŜny.
3. Kije aluminiowe + stelaŜ do nakładki do mopów dwustronnych typu Vermop
Ilość - 10 szt.
Szerokość nakładki – 40cm.
MoŜliwość dezynfekcji.
Wykonane z plastiku ABS odpornego na uderzenia, antracytowe.
Przycisk ręczny.
W momencie zwolnienia blokady następuje otwarcie mopów.
4. Uchwyty do mopów akrylowych+ kij aluminiowy
Ilość - 5 szt.
Szerokość – 60 cm,
Długość kija - 140 cm, kij eskalowany zakończony uchwytem z dziurką do zawieszania na
haku. Uchwyt zakończony nakładką gumowo - kauczukową uniemoŜliwiającą ślizganie się
przy oparciu o ścianę.
Nakładka ma moŜliwość złoŜenia na pół.
5. Mopy jednostronne typu Tronic
Ilość – 200 szt.
Mopy płaskie, przewlekane z zamkniętymi frędzlami na zewnątrz i wewnątrz.
Tkany nie szyty, minimum 19 tkań.
40 cm szerokości, przyszyte wielokrotnego kontaktu,
Skład: mikrofaza i bawełna
Podstawa mopa 67% poliester, 33% bawełna
Kieszenie częściowo rozcięte dla lepszego odpływu wody, wzmocnione gumką
Temp. prania do 95 C i wytrzymałość 800 prań.
Zakończone bawełnianą lamówką.
Mopy do systemu Sprint.
Mopy dekatyzowane.
39
6. Mopy dwustronne typu Twix Tronic
Ilość - 700 szt.
Mopy płaskie, dwustronne z zamkniętymi( podwiniętymi) frędzlami, min.67 % bawełny,
poliester 33 %.
Temp. prania do 95 C i wytrzymałe do 800 prań
Dezynfekcja termiczna 110 C
Tkany nie szyty- 40 tkań.
4 kieszenie wzmacniane wkładkami gumowymi
Zakończone bawełnianą lamówką.
Szerokość - 24 cm.
Długość – 46,5 cm.
Szerokosc kieszeni 2 cm
Mopy dekatyzowane.
7. Mopy do woskowania
Ilość – 20 szt.
Mop do nakładania wosku i polimeru.
Wymiar 41 cm x 12 cm
Mop płaski, obszyty pętelką poliamidową, zamknietą.
100%mikrofaza. Temperatura prania 95 C.
Bez frędzli zewnętrznych, frędzle wewnętrzne otwarte.
8. Mopy rękawice
Ilość – 100szt.
Rozmiar: szerokość 22 cm, długość- 14 cm.
Rękawice zakończone bawełnianą lamówką.
Temperatura prania do 95 C,100% mikrofaza.
Rękawice pełne bez palca.
Szybkie czyszczenie powierzchni zaokrąglonych, zakamarków np. poręcze, balustrady.
Mopy dekatyzowane.
9. Mopy płaskie do zamiatania
Ilość – 10 szt.
Mop płaski, frędzle otwarte, włókno akrylowe
Temp. prania do 40C.
Szerokość - 60 cm,
Wewnętrzne kieszenie ułatwiające załoŜenie mopa.
Mop przeznaczony do zamiatania.
Mop antyalergiczny, antystatyczny.
10. Szczotki wielofunkcyjne do mycia Ŝebrowanych kaloryferów – mopy widełkowe
nakładany na kij - duŜe.
Ilość – 5 szt.
Plastikowa krótka rączka - 16 cm, moŜliwość wygięcia ,,uszy” bawełnianych o długości
56cm.
11. Kuwety do mopów dwustronnych
40
Ilość - 25 szt.
Wymiar – 28x 53x 18 cm.
Antracytowa, odporna na dezynfekcję.
Zamykana hermetyczna przykrywą, posiada 4 klipsy zamykające.
12. Przykrywy do kuwet od mopów dwustronnych
Ilość – 30 szt.
Hermetycznie zamykane za pomocą 4 klipsów.
Odporne na środki dezynfekcyjne.
Wymiar – 28 x 53 cm
13. Klipsy do kuwet
Ilość – 140 szt.
śółte- 60 szt., czerwone- 40 szt., niebieskie – 40 szt.
14. Klipsy do wózków przytrzymujące worki polipropylenowe
Ilość- 200 szt.
15. Mocowania na wózku do kija
Ilość - 5 szt.
MoŜliwość przymocowania na ścianie.
Gumowo- plastikowy w kolorze czarnym, średnica 30- 40 mm,
Montowane pod kuwetą za pomocą motylka.
16. Worki tekstylne
Ilość –200 szt.
Pojemność -120 l
Wiązane sznurkiem, łatwość zaciągania sznurkiem i rozwiązywania przy pomocy klipsa.
Worki przeznaczone do gromadzenia i transportu bielizny. Trwałe i wytrzymałe do
obciąŜenia 15 kg bielizny. Zaopatrzone na dnie worka po stronie zewnętrznej w uchwyt
materiałowy umoŜliwiający łatwe opróŜnianie worka.
W kolorze Ŝółtym - 50 szt., zielone- 50 szt., niebieskim - 50szt., popielatym – 50 szt.
17. Wózki pojedyncze na odpady
Ilość – 3 szt.
Konstrukcja wózka chromowana na kółkach o średnicy 75 mm, z górną plastikową przykrywą,
dolna podpórka- ruszta chromowane.
Przykrywa wózka otwierana pedałem. MoŜliwość zamocowania worka o pojemności 120 l przy
pomocy dodatkowej gumy.
Wymiary 39 x 46 x 96 mm.
18. Wózki do czyszczenia na mokro typu Variant Pre - Wash
Ilość- 1 szt.
System kuwetowy z pełnym wyposaŜeniem tj. chromowany stelaŜ- podstawa wózka - stal
stopowa 46x 46 cm
Ramy do kuwety M – 1 szt.
uchwyty na 2 worki ( pojemność worka 120 l ), worki – 2 szt. szare
41
ruszty pod worki z kołem podporowym – 1 szt.;
Moboxx antracytowy z Ŝółtym klipsem – 1 szt.
Mocowanie kija- 1 szt.
3 kuwet ( 51x 32 x 9 cm) – kolor niebieski,
63wiaderek 6 litrowe - kolor Ŝółty, niebieski, czerwony z przykrywami
Ruszt boczny – 1 szt. z kółkiem pod pojemnik Moboxx
Rama 1 x 70 l, boczna
19. Pokrywa do wózka typu Meditrans wraz z mocowaniem do pedała
Ilość - 40 szt.
Kolory: czerwony, zielony, niebieski, brązowy
20. Wiaderka 6 l z przykrywą typu Vermop
Ilość – 10 szt.
Kolor niebieski – 2 szt., czerwony - 2 szt., Ŝółty- 6szt.
21. Wiadro 17 l typu Vermop
Ilość – 5 szt.
Kolor niebieski, czerwony
22. Kosz druciany do dyszla typy Vermop
Ilość – 5 szt.
Wykonany ze stali chromowanej
23. Wkład kauczukowy do prasy
Ilość - 5 szt.
24. Ściągaczka okienna typu Lockhead
Ilość – 10 szt.
Szerokość nakładki (uchwytu ) – 35 cm
Wykonana z metalu i gumy, rączka ściągaczki pokryta gumą,
wymienne końcówki części roboczej.
25. Ściągaczka do podłóg + kij typu Vermop
Ilość - 5 szt.
Szerokość robocza - 75 cm
Wykonana z gumy i stali szlachetnej, kij aluminiowy.
26. Skrobak do okien i podłóg
Ilość - 10 szt.
Szerokość 25 cm,
Z rączką antracytową i otworem do powieszenia,
Ostrze zabezpieczone nakładką.
27. NoŜyki do skrobaków
Ilość – 20 szt.
42
28. Podciśnieniowy dozownik chemii
Ilość - 3 szt.
Pojemność - 0,5l – 1l
Regulowany strumień natrysku spryskiwacza.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć katalog asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania do przedstawienia asortymentu po
otwarciu ofert, a przed rozstrzygnięciem przetargu.
Pakiet nr 6
1. Nakładka bawełniana
Ilość sztuk- 3000
Wymiary nakładki 42,5cm x14,5cm
Temperatura pralnia 95°C
Waga 160g
Nakładka bawełniana szyta, 3 pary ściegów na środku oraz 2 na krawędziach, przeznaczona
do mycia i dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada
kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Nakładka
posiada cztery kolory wszywek. Skład 100% bawełna.
14,3 cm szerokości, długości 43 cm, szerokość kieszeni 12 cm,
Ścieralność max. 3,5 %, wzmocnione gumką,
wielokrotnego kontaktu, temp. prania do 95 C0 i temperatura suszenia 110 C0 wytrzymałość
do 800 prań.
Chłonność 350%, kurczliwość max 2,5 %
Zakończone bawełnianą lamówką, tasiemka w kolorze niebieskim lub czerwonym.
Mopy do systemu Sprint.
Mopy dekatezywane.
2. Nakładka z mikrofazy do gruntownego czyszczenia
Ilość sztuk- 200
Wymiary nakładki 40cm x17cm
Temperatura pralnia 60°C
Waga 80g
Nakładka z mikrofazy przeznaczona do gruntownego czyszczenia posadzek. Posiada
strukturę naprzemiennie ułoŜonych pasm mikrofazy i włókien nylonowych, dzięki którym
dobrze doczyszcza trudny do usunięcia brud. Paski z mikrofazy zapewniają idealne
pochłanianie brudu i zatrzymywanie go w swojej strukturze. Posiada kieszeniowy system
mocowania oraz pasek umoŜliwiający bezdotykowe wyciskanie. Skład 75% mikrofibra, 20%
nylon, 5% poliester.
3. Nakładka z mikrofazy pętelkowa
Ilość sztuk- 50
Wymiary nakładki 41cm x14cm
Temperatura pralnia 60°C
43
Waga 100g
Nakładka pętelkowa z mikrofazy przeznaczona do mycia podłóg. Posiada miękkie włókna w
kształcie pętelek, dzięki którym dociera w trudno dostępne miejsca oraz dokładnie usuwa,
pochłania i zachowuje w swojej strukturze zabrudzenia. Posiada właściwości równomiernego
oddawania substancji ciekłych dzięki czemu nadaje się do nakładania akrylu. Posiada
kieszeniowy system mocowania oraz dodatkowy pasek umoŜliwiający bezdotykowe
wyciskanie nakładki. Skład 80% poliester, 20% poliamid.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć katalog asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania do przedstawienia asortymentu po
otwarciu ofert, a przed rozstrzygnięciem przetargu.
Pakiet nr 7
1. Pady okrągłe, białe
Ilość - 200 szt.
Do polerowania powierzchni zabezpieczonych polimerami oraz do wykańczania świeŜo
nałoŜonych powłok. Do maszyn do 2000 obr./min. Grubość 25 mm+- 4 mm, gramatura 712848g/ m2
Wysoki efekt połysku. Typ włókna poliestru, drobiny ścierne- talk, Ŝywica, SBR/akryl
Wielkość - 19”.
2. Pady okrągłe - typu Safira
Ilość – 10 szt.
Do polerowania głęboko uszkodzonych powłok i przywracania im właściwego blasku.
Pad zawierający blisko 100% szczeciny świńskiej, mieszanka poliestru i drobin ściernychkaolin, Ŝywica SBR/akryl. Grubość 25 mm+- 4 mm, gramatura 983- 1187 g/m2.
Wielkość - 19”
3. Pady okrągłe - czarne super agresywne
Ilość - 500 szt.
Pady do gruntownego czyszczenia i usuwania grubych warstw polimerów.
Zawiera agresywny środek szlifujący, rozmieszczone w całej objętości padu i trwale spojone z
jego konstrukcją. Typ włókna mieszanka poliestru, drobiny ścierne- tlenek glinu, Ŝywica- SBR
/akryl. Ścieralność padu nie większa niŜ 15 %, wydajność padu nie mniejsza niŜ 8%. Wg testu
Schifera. Grubość 25 mm+- 4 mm, gramatura 1695-2034 g/m2.
Wielkość -17”.
4. Pady okrągłe - zielone
Ilość - 50 szt.
Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wraŜliwych materiałów, czyszczenia
podstawowe podłóg z wraŜliwych materiałów. Pad zawiera mieszankę drobiny ścierne i poliestru
– tlenek glinu, Ŝywica SBR/akryl. Grubość 25 mm+- 4 mm, gramatura 1221-1492 g/m2.
Wielkość - 17”.
5. Pady czarne do packi ręcznej ( do uchwytów typu Padboy, Podmaster )
44
Ilość - 500 szt.
Pady do ręcznego szorowania powierzchni podłogowych i usuwania starych warstw polimerów.
Szczególna długa trwałość, zawierające agresywne środki szlifujące rozmieszczone w całej
objętości padu i trwale spojone z jego konstrukcją drobiny ścierne. Grubość 25 mm+- 4 mm,
gramatura 1695-2034 g/m2.
Typ włókna mieszanka poliestru, drobiny ścierne- tlenek glinu, Ŝywica- SBR /akryl.
Wymiar – 11,5 cm x 26cm.
6. Pady okrągłe - czerwone
Ilość – 100szt.
Do mycia powierzchni podłogowych za pomocą maszyn szorujących , zawierający miękki środek
szlifujący. Przeznaczone do czyszczenia okresowego i bieŜącego. Grubość 25 mm+- 4 mm,
gramatura 915 – 1119 g/m2.
Typ włókna mieszanka poliestru, drobiny ścierne- tlenek glinu, Ŝywica- SBR /akryl
Do spray - Cleanern
Rozmiar 16”.
7. Pady okrągłe – czerwone
Ilość – 200 szt.
Do mycia powierzchni podłogowych za pomocą maszyn szorujących , zawierający miękki środek
szlifujący. Przeznaczone do czyszczenia okresowego i bieŜącego. Grubość 25 mm+- 4 mm,
gramatura 915 – 1119 g/m2.
Typ włókna mieszanka poliestru, drobiny ścierne- tlenek glinu, Ŝywica- SBR /akryl
Do spray - Cleanern
Rozmiar 19”.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć katalog asortymentu do czasu otwarcia ofert.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania do pokazania próbek asortymentu
po otwarciu ofert, a przed rozstrzygnięciem przetargu.
Pakiet nr 8
1. Środek do usuwania starych, grubych powłok ochronnych i gruntownego czyszczenia
Ilość płynu/koncentratu – 1000 l
Maksymalna wielkość opakowania –4 l -20 l,
Nie wymaga neutralizacji, o wartości pH- 12 – 12,5
Środek do pracy ręcznej i maszynowej na powierzchniach PCV, lastriko, linoleum, market,
kamień i beton.
Preparat powinien spełniać normy ustawy o biodegradacji środków czyszczących.
Czyści szybko i gruntownie, łatwo usuwa wszystkie powłoki ochronne, woskowe, nabłyszczające
i zestarzały brud.
2. Środek nabłyszczający do posadzek typu Duration
Ilość płynu/koncentratu – 1000 l
Maksymalna wielkość opakowania –4 l- 20 l,
Twarda powłoka do zabezpieczenia wodoodpornych powierzchni.
45
Środek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, posiada 24% substancji stałych.
Wysoka trwałość i połysk na posadzkach: linoleum, lastriko, PCV, szczególnie
na zniszczonych powierzchniach i w miejscach natęŜonego ruchu.
Środek trwale zabezpiecza powierzchnie podłogowe. Preparat odporny na działanie środków
dezynfekcyjnych, ma działanie antypoślizgowe. Trwale zabezpiecza powierzchnie podłogowe
przed przenikaniem brudu w głąb, odporna na zarysowania. Powłoka nie zmienia koloru co
pozwala na dokonywanie napraw miejscowych.
3. Środek uszczelniający do posadzek na bazie polimerów akrylowych
Ilość płynu/koncentratu – 100 l
Maksymalna wielkość opakowania – 4 l- 20 l,
Środek do powierzchni PCV, lastriko, linoleum.
Przejrzysty preparat polimerowy współpracujący ze środkami nabłyszczającymi. Bezbarwna
mieszanka polimerów akrylowych przeznaczona do uszczelniania podłóg pod wszelkie warstwy
nabłyszczające. Odporny narodki dezynfekcyjne
Przeznaczony do zabezpieczania porowatych, wodoodpornych podłóg np. linoleum, tarket, PCV,
Ŝywiczne i betonowe.
Tworzy barierę ochronną pomiędzy posadzką a podeszwą przechodnia.
4. Środek zabezpieczający do posadzek o właściwościach rozpraszania ładunku
elektrostatycznego
Ilość płynu/ koncentratu – 50 l
Maksymalna wielkość opakowania – 5 - 20 l
Emulsja rozpraszająca elektrostatyczność.
Preparat tworzy wysoko połyskową powłokę niezaleŜnie od stosowania technik nanoszenia o
właściwościach rozpraszania ładunku elektrostatycznego gromadzącego się na powierzchni
podłóg.
Przeznaczony do podłóg z PCV, lastriko, linoleum.
Zapobiega poraŜeniu oraz uszkodzeniu sprzętu.
Chroni podłogę w miejscach duŜego natęŜenia ruchu.
Posiada pozytywną opinię niezaleŜnych laboratoriów.
Spełnia normy przemysłowe w zakresie współczynnika tarcia statycznego.
5. Środek odnawiający zabezpieczonej polimerami powierzchni podłogowych typu Polii
Ilość płynu/ koncentratu- 50 l
Maksymalna wielkość opakowania – 5 – 20 l
Do wodoodpornych posadzek, idealny do posadzek z kamienia i tworzyw sztucznych, stosowany
równieŜ do powierzchni niezabezpieczonych akrylanami. Emulsja samo połyskowa do
stosowania ręcznego i maszynowego.
Przywraca połysk i usuwa zabrudzenia i uszkodzenia powłok polimerów.
Przeznaczony do powierzchni naraŜonej szczególnie na zniszczenie.
MoŜliwość rozcieńczenia preparatu wodą lub stosowania koncentratu.
W zaleŜności od stopnia rozcieńczenia uzyskanie odpowiedniego połysku powierzchni.
Nie wymaga stosowania strip era. Posiada właściwości antypoślizgowe.
Stosowany metodą mopową i technologią High – Speed.
46
6. Środek do szamponowego prania wykładzin dywanowych
Ilość płynu/ koncentratu – 30 l
Maksymalna wielkość opakowania – 10 l
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zastosowanie do urządzeń maszynowych i czyszczenia
ręcznego. Posiada właściwości konserwujące i zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu.
Po wykonaniu szamponowania cząsteczki brudu usuwane są przy pomocy odkurzacza na kurz i
wodę.
7. Środek do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, tapicerki meblowej
Ilość płynu/ koncentratu- 30 l
Maksymalna wielkość opakowania – 10 l
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zastosowanie do urządzeń czyszczących.
Preparat zawiera składniki hamujące proces pienienia, specjalne komponenty zapobiegające
wnikaniu zabrudzeń ( anti – soil )oraz właściwości konserwujące.
Stosowany w stęŜeniu 0,5 %- 2 %.
Preparat o pH 8-11 rozpuszczalny w zimnej i gorącej wodzie.
8. Odplamiacz do usuwania tłustych plam z wykładzin tekstylnych
Ilość płynu/ koncentratu – 20 szt.
Maksymalna wielkość opakowania- 0,5 l – 1 l
Do usuwania oleistych plam po kredkach, paście do butów, maśle, śmietanie, woskach
i smole.
System spryskiwacza.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć do oferty do kaŜdej pozycji:
• Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
• Karty charakterystyki produktów.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość niewykorzystania całej ilości zamówienia, a takŜe
moŜliwość zmiany preparatu w przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka
dla chorych i personelu w ramach tego pakietu bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla
obu stron.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania dostarczenia próbek do czasu
rozstrzygnięcia przetargu.
Oferent zobowiązany jest do odbioru zuŜytych opakowań po środkach bez ponoszenia
kosztów przez zleceniodawcę.
Pakiet nr 9
1. Środek do codziennego mycia i pielęgnacji powierzchni nadpodłogowych
Ilość płynu/ koncentratu – 600 l
Maksymalna wielkość opakowania – 5 l
Koncentrat o wysokim stęŜeniu roboczym- 0,5%- 2%
Gęstość- 1,007 g/cm3
Do wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak szkło, meble, marmur, tworzywa sztuczne.
Idealny do powierzchni takich jak szkło, meble, marmur, tworzywa sztuczne, emalia.
47
Produkt sprawdzony ekologicznie, ulega biodegradacji, nie zawiera fosforanów, nie pozostawia
smug ani zacieków.
Preparat w kolorze niebieskim, na bazie alkoholi.
pH- 8-9
Oferent zobowiązany jest dostarczyć system dozowania.
2. Środek do codziennego mycia i konserwacji podłóg
Ilość płynu / koncentratu – 300 l
Maksymalna wielkość opakowania- 5 l
Koncentrat o wysokim stęŜeniu roboczym- 0,5%- 2 %
pH- 8,0- 9,0
Gęstość- 1,006 g/cm3
Produkt sprawdzony ekologicznie, ulega biodegradacji, nie zawiera fosforanów.
Neutralny środek do mycia i pielęgnacji wodoodpornych posadzek,
błyszczących, zabezpieczonych i niezabezpieczonych akrylami podłóg, nie uszkadzający warstw
ochronnych. MoŜliwość zastosowania do mycia ręcznego i maszynowego.
Nadaje połysk, nie pozostawia smug. Preparat w kolorze zielonym.
Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne we wodzie.
Preparat myjący i konserwujący posadzkę w jednym cyklu pracy.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć system dozowania.
3. Środek do codziennego mycia urządzeń sanitarnych
Ilość płynu / koncentratu – 700 l
Maksymalna wielkość opakowania – 5 l
Koncentrat o wysokim stęŜeniu roboczym- 0,5%- 2 %
Wartość ph nie rozcieńczonego 0,8- 2,0.
Gęstość- 1,007 g/cm3
Do wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, usuwający osady wapienne,
moczowe, resztki mydła, zapobiegający odkładaniu się kamienia.
Preparat w kolorze czerwonym lub róŜowym. Nie zwiera kwasu solnego.
Preparat nie moŜe uszkadzać powierzchni chromowanych, emalii i ze stali nierdzewnej.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć centralny system dozowania.
4. Środek do codziennego mycia w automatach czyszczących
Ilość płynu / koncentratu – 100 l
Maksymalna wielkość opakowania – 5 l
Koncentrat o wysokim stęŜeniu roboczym- 0,5%- 2%
pH- 8,0-9,0
Koncentrat czyszczący do wszystkich rodzajów automatów czyszczących, do podłóg
powlekanych, nie powlekanych, kamieni i wykładzin gumowych. Posiada właściwości nisko
pieniące i antypoślizgowe.
Zastosowanie równieŜ do pracy manualnej.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć centralny system dozowania.
5. Środek do okresowego mycia w automatach czyszczących
Ilość płynu / koncentratu – 100 l
Maksymalna wielkość opakowania – 5 l
48
pH- 13-14
Środek do maszynowego mycia podłóg gruntownego jak i codziennego.
Skutecznie usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach i butach.
Preparat stosowany w stęŜeniu 0,2 do 15 %, zawiera wodorotlenek potasu, NTA, fosfoniany.
6. Środek do odświeŜania powietrza
Ilość – 400 l
Wielkość opakowania – 0,5 – 1 l ze spryskiwaczem.
Intensywny olejek zapachowy do sanitariatów o długim działaniu. Neutralizuje nieprzyjemne
zapachy odchodów, substancji gnilnych, dymu papierosowego, pozostawia przyjemny świeŜy
zapach( morski lub leśny ). Powinien posiadać moŜliwość rozcieńczania z wodą. Preparat do
spryskiwania zewnętrznej powierzchni sanitariatów, płytek lub innych powierzchni
wodoodpornych. Gęstość- 0,91 g/cm3
Oferent obowiązany jest do zabezpieczenia systemu dozującego do kaŜdego opakowania w
formie spryskiwacza.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć do kaŜdej pozycji:
• Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
• Karty Charakterystyki Produktów.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość niewykorzystania całej ilości zamówienia.
W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla chorych i personelu
zleceniodawca zastrzega sobie zmianę środka w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia
konsekwencji prawnych dla obu stron.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania dostarczenia próbek do czasu
rozstrzygnięcia przetargu.
Oferent zobowiązany jest do odebrania zuŜytych opakowań po środkach bez ponoszenia
kosztów przez zleceniodawcę.
W ramach umowy oferent do pozycji 1-3 zamontuje we wskazanym miejscu na terenie WCO
na stałe uŜytkowanie 15 zamykanych urządzeń dozujących - mieszaczy automatycznych o
pojemności 10 l. Oferent zapewni serwis, ustawianie stęŜenia płynów, przeglądy, regulację
okresową urządzeń dozujących na czas trwania umowy. Urządzenie zamontuje w terminie do
14 dni od podpisania umowy. Dozowniki będą podłączone do ujęć wody dla kaŜdego rodzaju
środka myjącego o stęŜeniu roboczym 0,5 % - 2 %.
Pakiet nr 10
1. Środek zasadowy do czyszczenia posadzek kamionkowych
Ilość płynu/ koncentratu – 50 l
Maksymalna wielkość opakowania- 10 l
Wartość pH- 13
Preparat do pielęgnacji i gruntownego czyszczenia posadzek wykonanych z kamionki oraz
mikroporowatych płytek kamionkowych, płytki antypoślizgowe, betonowe, na wszystkie
powierzchnie odporne na działanie zasad. Środek nie pozostawia smug, nisko pieniący, posiada
dobre właściwości mieszania się z twardą wodą oraz rozpuszcza zabrudzenia olejowe i
tłuszczowe.
49
Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego.
2. Środek kwasowy do czyszczenia posadzek kamionkowych
Ilość płynu/ koncentratu – 50 l
Maksymalna wielkość opakowania- 10 l
Wartość pH – 1
Preparat na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie
zabrudzonych powierzchni oraz posadzek z osadów pochodzenia mineralnego ( wapń, rdza,
osady cementowe, kamień wodny). Środek przeznaczony do wszystkich powierzchni takich jak:
posadzki wykonane z kamionki oraz mikroporowatych płytek kamionkowych, płytki
antypoślizgowe, płytki w sanitariatach, łazienkach, powierzchnie betonowe, do doczyszczania
pobudowanego.
Nie zabarwia powierzchni i fug.
Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego.
3. Butelka z zakrętką
Ilość – 100 szt.
Pojemność butelki – 1l
Butelka przezroczysta z podziałką co 100ml,
Zakrętka z korkoklapką oraz otworem dozującym (2mm),
Wykonana z tworzywa odpornego na środki agresywne, dezynfekujące.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć do kaŜdej pozycji:
• Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
• Karty Charakterystyki Produktów.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość niewykorzystania całej ilości zamówienia.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość zawezwania dostarczenia próbek do czasu
rozstrzygnięcia przetargu po otwarciu ofert, a przed rozstrzygnięciem przetargu.
W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla chorych i personelu
zleceniodawca zastrzega sobie zmianę środka w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia
konsekwencji prawnych dla obu stron. Oferent zobowiązany jest do odebrania zuŜytych
opakowań po środkach bez ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę.
Pakiet nr 11
1. Preparat do usuwania soli z podłóg i wykładzin tekstylnych typu Caprice
Ilość – 200 l
Opak.- 4 l
Preparat neutralizujący zanieczyszczenia alkaliczne i skutecznie usuwający osady z soli z
powierzchni twardych podłogowych oraz wykładzin, takŜe na powierzchniach
przemysłowych. Głęboko penetrujące działanie. Nie wymaga spłukiwania. Gęstość 1,025 –
1.045. Do uŜytku maszynowego i ręcznego.
Środek powinien zawierać < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, fosforany,
kompozycje zapachowe.
50
pH 2,0 -3,5
2.Neutralny środek czyszczący
typu Rotex
Ilość - 120 l
Opak - 4 l
Preparat do szybkiego usuwania zaschniętego brudu z twardych powierzchni, zapewnia
utrzymanie stałego poziomu pH 6,5 – 7,8
Uniwersalny środek czyszczący, moŜe być stosowany na powierzchnie bezpośrednio lub przy
uŜyciu rozpylacza. Preparat przeznaczony do usuwania uporczywych plam z tłuszczu, oleju ze
wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody. Nie niszczy powierzchni i nie powoduje
korozji. Usuwa równieŜ plamy z wykładzin dywanowych. Przeznaczony do powierzchni takich
jak: posadzki granitowe, gresowe, marmurowe, technifloor, terazzo, z linoleum/PCV/tarket,
Ŝywicze oraz wykładziny dywanowe i wylewki betonowe.
Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego. Gęstość 1,035 – 1,050 g/ ml.
Skład:< niejonowe , amfoteryczne i anionowe środki powierzchniowo czynne
3.Preparat do czyszczenia , odkamieniania i wybielania sanitariatów i podłóg typu S-22
Ilość – 120 l
Opak.- 4 l
Preparat do czyszczenia i odkamieniania nieporowatych powierzchni i płytek ceramicznych,
nieporowatych podłóg, o niskim pH 0,8 – 1,6
Zawarte w składzie biodegradalne związki powierzchniowo czynnych zapewniają wyjątkowe
właściwości czyszczące i odkamieniające. Preparat idealnie nadaje się o usuwania osadów
mineralnych, takich jak ślady soli i wapnia, czyszczenia fug oraz wybielania powierzchni ze stali
nierdzewnej i aluminium, gęstość 1,03-1,04 g/ml. Zawierający w swoim składzie kwas
fosforowy, niejonowe związki powierzchniowo czynne.
4. Preparat do impregnacji, odnawiania i pielęgnacji powierzchni typu Sidekick
Vitaminizer
Ilość – 200 l
Opak. – 4 l
Uniwersalny środek do odnawiania i pielęgnacji powłok .Do mycia ręcznego i maszynowego.
Do stosowania metodą natryskową jak i do polerowania przy uŜyciu maszyn wysokoobrotowych.
Skład : winny zawierać <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, fosforany
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
pH 8,0 – 8,5
5. Środek do czyszczenia i odtłuszczania typu 707 Top Scrub
Ilość -240 l.
Op. - 4 l
51
Środek skutecznie usuwający zabrudzenia i tłuszcze, sadzę, węgiel, ziemię , usuwa górne
warstwy powłok polimerowych . Oparty na specjalnej kompozycji detergentów i
rozpuszczalników rozpuszczalnych we wodzie. Preparat przeznaczony do czyszczenia i
odłuszczania.
Do mycia maszynowego jak i ręcznego. MoŜe być uŜywany w pomieszczeniach
gastronomicznych.
Niskopieniący preparat rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania.
Gęstość 1,025-1,045 Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe środki
powierzchniowo czynne, fosforany, EDTA i jego sole.
skład:< 5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, fosforany
pH 12,5 – 13,5
6.Środek do mycia, czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium i
stali galwanizowanej
Ilość – 100 l
Pojemność opakowania – 0,5 l- 1l
Przeznaczony do wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej, chromu, niklu, mosiądzu
i kwasoodpornych emalii.
Nie rysujący powierzchni, nie pozostawiający smug, w postaci aerozolu. Usuwający zabrudzenia
powstałe przy lustrze wody, pozostałości tłuszczu i wapnia. Przeznaczony do czyszczenia takich
powierzchni jak windy, balustrady, poręcze.
Środek gotowy do uŜycia.
Bezbarwny i bezwonny produkt, nadający powierzchniom wysoki połysk oraz ochronę. Produkt
o potrójnym działaniu: natłuszczanie powierzchni, ochrona przed powstawaniem rdzy oraz
ochrona powierzchni przed procesami oksydacji. CięŜarze właściwym 0,850-0,860. Zawierający
w swoim składzie oleje mineralne.
Pakiet nr 12
1. Proszek piorąco – dezynfekujący
Ilość – 300 kg
Opakowanie po 20 kg
Do dezynfekcji bielizny szpitalnej białej, kolorowej, tkanin syntetycznych, bawełnianych,
mieszanych w tym z bloków operacyjnych. Nie zawiera fosforanów.
Produkt z klasyfikacją CE .
Pranie dezynfekcyjne w temp. 65 C , usuwa przykre zapachy w temp.30 C
Dezaktywuje bakterie, wirusy, grzyby.( B,V,TBC, HIV, WZW )
Usuwa zabrudzenia białek i skrobi.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć do kaŜdej pozycji:
• Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
• Kartę Charakterystyki Produktu, a takŜe wpis do rejestru Preparatów Biobójczych
Zleceniodawca zastrzega sobie niewykorzystanie całej ilości zamówienia.
52
Pakiet nr 13
1. Środek myjący do przemysłowych zmywarek do naczyń
Ilość – 800 l
Opakowanie – 5-10 l,
Produkt powinien zawierać fosforany, krzemiany, alkalia oraz wybielacze. Powinien obniŜać
twardość wody, wspomagać czyszczenie oraz usuwać osady z kawy i herbaty, a takŜe uporczywe
zabrudzenia od tłuszczów i innych produktów spoŜywczych.
Środek nie moŜe powodować korozji zmywarki i naczyń stołowych (zwłaszcza na aluminium).
2. Środek nabłyszczający do przemysłowych zmywarek do naczyń, kompatybilny ze
środkiem myjącym
Ilość – 500 l
Opakowanie – 5 l - 10 l
Produkt powinien zawierać niejonowe środki powierzchniowoczynne, kwas cytrynowy, środki
konserwujące. Środek nie powinien wytwarzać piany w zmywarce i nie powodować nacieków i
smug. Powinien gwarantować samoczynne wysychanie naczyń.
3. Środek do usuwania osadów mineralnych do przemysłowych zmywarek do naczyń
Ilość – 400 l
Opakowanie – 2 l- 10 l,
Produkt przeznaczony do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, ekspresów do kawy,
bemarów, kotłów.
Stosowany w stęŜeniu 50-100 ml/ l.
Zawiera substancje chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją. Nieszkodliwy dla
środowiska dzięki wywaŜonej formule chemicznej. Opakowanie powinno być wyposaŜone w
pompkę dozującą środek.
Wartość pH: 1.9 ( 1% roztwór).
Oferent zobowiązany jest dostarczyć karty technologiczne z opisem sposobu i zakresu jego
stosowania, karty charakterystyki produktów.
Oferent zapewni serwis, przeglądy, ustawianie stęŜenia płynów, regulację okresową urządzeń
dozujących na czas trwania umowy.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
W ramach umowy oferent zobowiązany jest dokonać ustawienia prawidłowego dozowania
środków przed podłączeniem, okresowego sprawdzenia i przeglądu systemu dozującego
potwierdzając go protokołem.
Pakiet nr 14
1. Pojemnik na odpady z przyciskiem pedałowym
53
Ilość - 30 szt.
-pojemność: 5l- 6l;
-pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym,
-kolor: biały, szary lub beŜowy,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-zaopatrzony w wyjmowane wiaderko,
-dostosowany do jednorazowych worków,
-odporny na mycie i środki dezynfekcyjne.
2. Pojemnik na odpady z przyciskiem pedałowym
Ilość - 50 szt.
-pojemność: 12 - 16 l
-pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym,
-kolor: biały, szary lub beŜowy,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-zaopatrzony w wyjmowane wiaderko,
-dostosowany do jednorazowych worków,
-odporny na mycie i środki dezynfekcyjne.
3. Pojemnik na odpady z przyciskiem pedałowym
Ilość - 50 szt.
-pojemność: 20 - 25 l
-pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym,
-kolor: biały, szary lub beŜowy,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-zaopatrzony w wyjmowane wiaderko,
-dostosowany do jednorazowych worków,
-odporny na mycie i środki dezynfekcyjne.
4. Pojemnik na odpady z przyciskiem pedałowym
Ilość - 20 szt.
-pojemność: 30 - 40 l
-mocna konstrukcja ze stali lakierowanej, ognioodporna,
-stabilna, metalowa konstrukcja pedału,
-wkład z uchwytem ułatwiającym wyciąganie,
-przykrywa otwierana przyciskiem pedałowym,
-szczelnie domknięta pokrywa,
-dostosowany do jednorazowych worków,
-odporny na mycie i środki dezynfekcyjne.
5. Pojemnik na odpady z przyciskiem pedałowym
Ilość – 15 szt.
54
-pojemność: 110 l – 120 l
-wykonany z bardzo mocnego tworzywa sztucznego,
-odporny na mycie i środki dezynfekcyjne,
-wyposaŜony w uchwyty i 2 kółka ułatwiające transport,
-przykrywa otwierana przyciskiem pedałowym.
-w kształcie prostopadłościanu,
- kolor: zielony, biały, beŜowy lub szary,
-dostosowany do jednorazowych worków.
6. Pojemnik na odpady uchylny
Ilość – 20 szt.
-pojemność: 6 l - 9 l
-przykrywa uchylna,
-kolor: szary, biały lub beŜowy,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-kształt: prostopadłościan,
-odporny na środki dezynfekcyjne,
-dostosowany do jednorazowych worków.
7. Pojemnik na odpady uchylny
Ilość – 50 szt.
-pojemność: 12 l – 16 l,
-przykrywa uchylna,
-kolor: szary, biały lub beŜowy,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-kształt: prostopadłościan,
-odporny na środki dezynfekcyjne,
-dostosowany do jednorazowych worków.
8. Pojemnik na odpady uchylny
Ilość – 30 szt.
-pojemność: 23 l – 26 l,
-przykrywa uchylna,
-kolor: szary, biały lub beŜowy,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-kształt: prostopadłościan,
-odporny na środki dezynfekcyjne,
-dostosowany do jednorazowych worków.
9. Pojemnik na odpady uchylny
Ilość – 10 szt.
-pojemność: 50 l
55
-przykrywa uchylna,
-kolor: szary, biały lub beŜowy,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-kształt: prostopadłościan,
-odporny na środki dezynfekcyjne,
-dostosowany do jednorazowych worków.
10. Pojemnik na odpady z mocnego tworzywa sztucznego
Ilość – 10 szt.
-pojemność: 50 l
-nakładana przykrywa,
-po bokach uchwyty,
-kolor: brązowy lub zielony,
-materiał: z tworzywa sztucznego,
-odporny na środki dezynfekcyjne,
-dostosowany do jednorazowych worków.
11. Kosz uliczny typu Hamburg
Ilość – 3 szt.
-pojemność: 90 l – 100 l,
-materiał: blacha stalowa,
- ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo,
-kolor: granatowy lub ciemnopopielaty,
-wewnętrzny wkład kosza lub wyjmowane wiadro na odpady,
-dolna część kosza moŜe być przymocowana lub obciąŜona.
Oferent zobowiązany jest przedstawić prospekt lub zaprezentować asortyment do czasu
otwarcia ofert.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Pakiet 15
1. Szczotki do zamiatania z drewnianym drąŜkiem + drąŜek
Ilość - 20 szt.
-szerokość szczotki: 28 - 30 cm,
-wykonane z tworzywa sztucznego,
-długość drąŜka – 110cm - 130 cm.
2. Szczotki do zamiatania tzw. ulicówki + kij
Ilość – 10 szt.
-szerokość szczotki: 60cm,
56
-szczotka z czerwonego włosia z kominkiem,
-drąŜek drewniany – 130m.
3. Szczotki małe do zamiatania ( zmiotka + szufelka)
Ilość - 70 kpl.
-kolor: brązowy lub granatowy.
4. Szczotki do szorowania z rączką - gospodarcze
Ilość – 100 szt.
-rączka plastikowa - długości 25 cm,
-szczotka z tworzywa sztucznego - cała długość - 37 cm.
5. Szczotki małe do szorowania z krótką rączką tzw. Ŝelazka
Ilość – 30 szt.
-rączka plastikowa,
-szczotka w kształcie prostokąta.
6. Komplet WC ( szczotka okrągła + stojący pojemnik)
Ilość - 150 szt.
-pojemność pojemnika – ok.0,5 l,
-kolor: biały lub beŜowy.
7. Szczotki klozetowe do WC bez pojemnika
Ilość – 30 szt.
-szczotka okrągła,
- kolor: biały lub beŜowy,
- rozmiar szczotki pasujący do pojemnika stojącego kompletu WC (patrz pkt. 6 )
8. Kompletny zestaw do zamiatania typu Clip
Ilość - 5 szt.
Stylisko z szufelką, kuwetą i miotłą ze zintegrowanym przegubem, przestawianym
haczykiem do zawieszania.
9. Śmietniczka na długim drąŜku + zmiotka na długim drąŜku
Ilość – 15 szt.
- długość drąŜka szufelki: 95-110cm,
- śmietniczka typu Jobby.
57
10. Ściągaczka podłogowa + uchwyt
Ilość – 2 szt.
-szerokość ściągaczki: 50 cm – 60 cm
-uchwyt metalowy 110 – 130 cm
-zbiera na mokro i sucho np. wodę, szkło, piasek, śmieci ( z podłóg, schodów, ścian,
powierzchni szklanych i plastikowych),
-wykonana z tworzywa odpornego na korozję,
-zbudowana z masy plastikowo – gumowej.
11. Rękawice gospodarcze - gumowe
Ilość - 50 szt.
Rozmiar S – 10 szt., M- 20 szt., L – 20 szt.
-wykonane z naturalnego latexu, wyściełane bawełną, antypoślizgowe,
-odporność na działanie substancji chemicznych szczególnie dezynfekcyjnych,
- opakowanie: 1 para lub 10 par.
12. Myjki kuchenne z gąbki z częścią szorstką do szorowania- typu MIDI
Ilość - 5 000 szt.
Wymiar - 7 cm x 10 cm
-posiadają jedna stronę twardą i chropowatą do usuwania zabrudzeń,
- opakowanie: po 5 szt.
13. Kosz na bieliznę zamykany
Ilość – 4 szt.
-wymiar -470 x 330x 530 mm
-kosz prostokątny z przykrywą.
14. Kosz siatkowy- otwarty pojemnik transportowy
Ilość – 10 szt.
-wymiar 600 x 400 x 240 mm.
15. Miotły typu SORGO
Ilość – 10 szt.
- długość kija: 110-120cm,
-nakładka PCV.
58
16. Rękawice ogrodnicze, bawełniane, pokryte gumą- tzw. „wampirki”
Ilość – 150 szt.
- materiał: bawełna 65%, poliester 35% (ściągacz),
- rozmiar: L – 50 szt., XL – 50 szt., M- 50 szt.
- powierzchnia chwytna pokryta gumą,
- opakowanie: 1 para lub 10 par.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć przedstawić prospekt lub zaprezentować asortyment do
czasu otwarcia ofert.
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Pakiet nr 16
Środki czystościowe do kuchni dostawa na rok
L.p. Asortyment
1
2
3
4
5
Jednostka Ilość
miary
szacunkowa
na 1 rok
Płyn do ręcznego mycia naczyń opakowania 2 litrowe
zapach cytrynowy. Amfoteryczne związki
powierzchniowo czynne < 5%. Aminowe związki
powierzchniowo czynne 5%-15%. Powinien zawierać
niejonowe związki powierzchniowoczynne. Środek
konserwujący gęstość 1g/cm3 – 2g/cm3
Mleczko do czyszczenia mocno zabrudzonych
powierzchni opakowanie o pojemności 0,75 l litra.
Niezawierający związków krzemowych. pH 10-11.
Gęstość od1g/cm3 do 2g/cm3. Okres trwałości 4 lata
Płyn do pielęgnacji i konserwacji powierzchni oraz
urządzeń ze stali nierdzewnej opakowanie o pojemności
0,75l, usuwający zacieki wodne odciski palców - na
bazie olejków parafinowych. Zawartość parafiny min.
30%. Koncentrat w butelce ze spryskiwaczem –
zastosowanie ręczne
Płynny, silny środek do czyszczenia trwałych
przypalonych tłuszczów, opakowanie o pojemności
0,75l. Do piekarników -. pH roztworu 10% min. 13,5.
Koncentrat ze spryskiwaczem. Zastosowanie ręczne
Płynny uniwersalny środek czyszczący –
przeznaczony do podłóg, ścian, stołów roboczych,
okapów, zewnętrznych części maszyn i urządzeń –
dobrze rozpuszczający tłuszcze. StęŜenie uŜytkowe
10%, pH koncentratu min 12. Zastosowanie ręczne
Płynny środek myjąco-dezynfekujący. Substancja
59
litr
800
szt.
200
szt.
200
szt.
50
litry
100
6
7
8
9
aktywna Chlorek Didecylodimetyloamoniowy
Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i
części maszyn, urządzeń zaplecza kuchennego. Środek
biobójczy
śel do mycia i dezynfekcji powierzchni typu ATOS.
śel do mycia i dezynfekcji powierzchni naczyń,
narzędzi stykających się z Ŝywnością, ścian, podłóg i
urządzeń przemysłu spoŜywczego do mycia i
dezynfekcji urządzeń sanitarnych, usuwania pleśni oraz
do wybielania . Opakowania 750ml,
śel do mycia i dezynfekcji powierzchni typu Dosia,
Domestos.. Opakowania 750ml, 500ml lub 1000ml
Proszek do szorowania typu AJAX lub YPLON – do
czyszczenia róŜnych powierzchni w gastronomii
Opakowania 1 kg
litry
250
szt.
100
litry
100
szt.
100
Oferent jest zobowiązany dostarczyć do kaŜdej pozycji:
- Kartę charakterystyki zaoferowanych produktów
- Ulotki informacyjne o zaoferowanym środkach
- Pozwolenie na obrót środkami biobójczymi w przypadku środka biobójczego
- Wszystkie środki powinny ulegać biodegradacji minimum 90%.
- Producent oferowanych produktów powinien posiadać certyfikat ISO14001
- Opakowania bezzwrotne, oryginalnie zamknięte.
60

Podobne dokumenty