roczny plan pracy - Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi

Komentarze

Transkrypt

roczny plan pracy - Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi
ROCZNY PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI
W BIAŁYMSTOKU
ROK SZKOLNY 2016/2017
Roczny Plan Pracy Szkoły został opracowany przez zespół w składzie:
1. Czuro Sławomira
2. Lewczuk Joanna
3. Kraszewska Sylwia
4. Sadowska Iwona
5. Pruszyńska Katarzyna
6. Lul Jolanta
7. Lipska – Hościło Joanna
2
Podstawa planowania:
- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017,
- „Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi
Królowej Polski w Białymstoku” opracowana przez panią dyrektor Teresę Duniewską,
- Wnioski z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016,
- Wnioski z podsumowania pracy za rok szkolny 2015/2016 w zakresie: ewaluacji wewnętrznej, doskonalenia nauczycieli,
wyników kształcenia, wychowania i opieki.
3
Cele strategiczne :
Szkoła osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa.
Szkoła zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez właściwą organizację procesu kształcenia.
Szkoła kształtuje postawy patriotyczne, obywatelskie i społeczne poprzez współpracę ze społecznością lokalną oraz
organizacjami i instytucjami wspierającymi działania szkoły.
Szkoła sprzyja rozwojowi osobowości uczniów, przygotowuje ich do uczestnictwa w życiu społecznym oraz umożliwia
wyrównanie szans edukacyjnych kierując się zasadą równości wszystkich uczniów.
Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny mobilizuje społeczność szkolną do działania i sprzyja podwyższaniu jakości pracy
szkoły.
Plan Pracy Szkoły
Lp.
Zadanie
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Odpowiedzialni
Formy
dokumentowania
I. Obszar kształcenia
1.
Podejmować działania
wpływające na uzyskiwanie
przez uczniów wysokich
wyników na sprawdzianach
wewnętrznych
przeprowadzić zebrania informacyjne zapoznające
rodziców i uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i
sposobami oceniania
dokonać analizy wyników sprawdzianów dyrektorskich
wrzesień 2016
wszyscy
nauczyciele
styczeń 2017
czerwiec 2017
lider zespołu ds.
analizy wyników
sprawdzianów
uwzględnić przedstawione wnioski z analizy wyników
sprawdzianów dyrektorskich w planach dydaktycznych
monitorować osiągnięcia edukacyjne uczniów, w
szczególności przeanalizować uzyskane efekty wdrażania
podstawy programowej w klasach I-III oraz w klasach IV-V
rok szkolny 2017/18
wszyscy
nauczyciele
wszyscy
nauczyciele
organizować zebrania oraz konsultacje z rodzicami,
informować o wynikach edukacyjnych uczniów ze
szczególnym uwzględnieniem indywidualnych postępów
uczniów
przygotowywać sprawdziany/klasówki w klasach IV-VI
pod kątem sprawdzianów dyrektorskich, uwzględniając
wszystkie typy zadań występujące na sprawdzianach
uaktualnić skład zespołu ds. opracowania wyników
sprawdzianów, ze szczególnym uwzględnieniem
zgodnie z kalendarzem
pracy szkoły
wszyscy
nauczyciele,
wychowawcy
rok szkolny
wszyscy
nauczyciele
sprawdziany,
klasówki
wrzesień 2016
wicedyrektor
skład zespołu
zgodnie z planem
nadzoru pedagogicznego
zapisy w
dziennikach
lekcyjnych
raporty
plany dydaktyczne
karta
monitorowania
wdrażania
podstawy
programowej,
zapisy w
dziennikach
zeszyty spotkań z
rodzicami
przedmiotów, występujących na sprawdzianach
wewnętrznych
przeprowadzić sprawdziany dyrektorskie z:
matematyki w kl. IV
przyrody w kl. V
historii w kl. VI
przeprowadzić sprawdzian w klasach III
2.
Indywidualizować pracę z
uczniami
wg kalendarza pracy
szkoły
zespół ds.
opracowania
narzędzi
diagnostycznych
raporty
dostosować wymagania wobec uczniów do zaleceń
zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP, korzystać z
pomocy szkolnego koordynatora ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
organizować różnorodne zajęcia pozalekcyjne wyrównujące
szanse edukacyjne uczniów: zespoły korekcyjno kompensacyjne, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze,
zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej, terapii
polisensorycznej
organizować zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi
rok szkolny
wszyscy nauczyciele
plany wynikowe,
sprawdziany
rok szkolny
wyznaczeni nauczyciele
dzienniki zajęć
pozalekcyjnych
rok szkolny
wyznaczeni nauczyciele
prowadzić innowacje pedagogiczne:
„Kamishibai – mój mały świat teatru”
rok szkolny
dzienniki zajęć
pozalekcyjnych
dzienniki zajęć
pozalekcyjnych
„Poznaj język sąsiadów – język rosyjski”
„Kwadrans na zdrowie - rytm i ruch” – zajęcia realizowane
przez wychowawców klasy IIIa
„Ku wartościom – prawda, dobro, piękno”
Małgorzata Zimnoch
Wojciech Zimnoch,
Aneta Kruk, Joanna
Lewczuk
Beata Pietruczynik
Grażyna Makuszewska,
Katarzyna Cybulko
zrealizować projekty:
 „Lekkoatletyka dla każdego” – projekt dla klas I-III
i IV-VI finansowany ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
Marek Karłuk
nauczyciele klas I-III
„Ośrodki szkolenia w piłce ręcznej” (OSPR)
narodowy program rozwoju piłki ręcznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki finansowany przy
wsparciu Prezydenta Miasta Białegostoku
IX-XII
Marek Karłuk
Kamil Ustyniuk

„Junior Sport” – projekt realizowany ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT
rok szkolny
Kamil Ustyniuk

Projekt realizowany w ramach akcji e-Twinning
rok szkolny
Barbara Jaworska

LEPSZA SZKOŁA - projekt edukacyjny
realizowany we współpracy z wydawnictwem
GWO
rok szkolny
Katarzyna Tomkiel
Aneta Niemotko
Barbara Zimnoch

Koduj z Klasą program prowadzony przez
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, we
współpracy z programem Mistrzowie Kodowania.
rok szkolny
Anetta Pogrebniak
planować i systematycznie sprawdzać zadaną pracę
domową
rok szkolny
wszyscy nauczyciele
we własnych notatkach nauczyciela (na tablicy, w
zeszytach, ćwiczeniach) dbać o czytelny, estetyczny,
dostosowany do percepcji uczniów zapis
dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji i na
przerwach
planować lekcje z wyraźnie wydzielonym czasem na
każdym jej etapie
rok szkolny
wszyscy nauczyciele
rok szkolny
wszyscy nauczyciele
i pracownicy szkoły
wszyscy nauczyciele

3.
Doskonalić pracę
z uczniem
dziennik zajęć
rok szkolny
rok szkolny
zeszyty ucznia,
dzienniki
lekcyjne
arkusz
obserwacyjny
arkusz
obserwacyjny
scenariusze zajęć
4.
5.
6.
Kontynuować działania
mające na celu
informowanie uczniów o
możliwościach dalszego
kształcenia
Motywować uczniów
do rozwijania
zainteresowań
i uzdolnień oraz pracy nad
samym sobą
Dbać o rozwój,
doskonalenie
planować pracę na lekcji z uwzględnieniem czasu na
przerwę śródlekcyjną
zaplanować w pracy pedagoga szkolnego i wychowawców
klas VI działania z zakresu preorientacji zawodowej
rok szkolny
wszyscy nauczyciele
scenariusze zajęć
II semestr roku
szkolnego 2016/17
pedagog, wychowawcy
zapisy w
dziennikach
lekcyjnych
organizować różnorodne konkursy szkolne oraz umieszczać
informacje na ich temat na stronie internetowej szkoły
zgodnie z planami
pracy zespołów
przedmiotowych
wyznaczeni nauczyciele
uwzględnić w prowadzonych przedsięwzięciach, zajęciach
pozalekcyjnych, akcjach charytatywnych działania
kierunkowe Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2017
rok szkolny
kontynuować przyznawanie nagród w postaci statuetki
„Jadwisi
maj
kontynuować konkurs „Super klasa” uwzględniający
średnią ocen klasy, laureatów konkursów szkolnych i
pozaszkolnych,
dbać o kulturę języka na lekcji przeciwdziałając agresji
słownej uczniów
rok szkolny,
czerwiec
Zespół ds. Wolontariatu,
Zespół ds. Patrona,
Zespół Katechetyczny,
wszyscy nauczyciele
dyrektor szkoły,
nauczyciele, Samorząd
Uczniowski we
współpracy z
dyrektorem
wychowawcy,
Samorząd Uczniowski
tablica
informacyjna,
wpisy do Księgi
Sukcesów
sprawozdania,
dzienniki zajęć
pozalekcyjnych
rok szkolny
wszyscy nauczyciele
nawiązać współpracę ze starszym rodzeństwem dzieci
przebywających w oddziałach 3 – latków i zerowych,
polegającą np. na zaangażowaniu starszych dzieci do
zabawy (Rodzinny Krąg)
opracować plan działania WDN
wychowawcy
oddziału 3–latków i
oddziałów zerowych
rok szkolny
październik
lider WDN
kronika szkoły
kronika szkoły
notatki
poobserwacyjne
wicedyrektorów
zapisy w
dziennikach
lekcyjnych
plan pracy
zespołu
i podnoszenie kwalifikacji
nauczycieli
Lp.
Zadanie
motywować nauczycieli do udziału w różnorodnych
formach doskonalenia zawodowego proponowanych przez
ośrodki metodyczne
opiekować się nowymi pracownikami szkoły, przydzielić
opiekunów stażu
na spotkaniach zespołów odnotowywać obecność
nauczycieli – dopuszczalna jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona w roku szkolnym
przynajmniej raz w roku szkolnym zorganizować w
zespołach wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
związane z bieżącymi problemami edukacyjnymi
przydzielić mentorów nauczycielom podejmującym nowe
zadania
rok szkolny,
lider WDN, dyrektor,
wicedyrektorzy
zaświadczenia
wrzesień, cały rok
szkolny
rok szkolny
wyznaczeni nauczyciele
notatki ze
spotkań
listy obecności
na bieżąco
przewodniczący
zespołów
w miarę potrzeb
dyrekcja
pod koniec II semestru przeprowadzić procedury
ewaluacyjne pracy zespołów
czerwiec
przewodniczący
zespołów
Sposoby realizacji
Termin
realizacji
przewodniczący
zespołów
Odpowiedzialni
sprawozdanie z
działalności
zespołu
protokół
z posiedzenia
rady
pedagogicznej
sprawozdanie z
działalności
zespołu
Formy
dokumentowania
II. Obszar opieki i wychowania
1.
Doskonalić
współpracę
z rodzicami
zorganizować zebrania klasowe, zapoznać rodziców z
systemem oceniania zachowania uczniów
wrzesień
przypomnieć rodzicom o istniejącej w szkole „Procedurze
postępowania wobec ucznia przejawiającego agresywne
zachowania oraz sprawiającego inne problemy wychowawcze”
wrzesień
wychowawcy,
nauczyciele
dyrektor
nauczyciele,
wychowawcy
dziennik lekcyjny
notatki w dziennikach
lekcyjnych
organizować indywidualne konsultacje nauczycieli z
rodzicami oraz indywidualne spotkania z rodzicami, a także
spotkania „Rodzic- Uczeń–Nauczyciel”; zachęcać rodziców
dzieci z trudnościami w nauce do częstszego spotykania się z
nauczycielami przedmiotów
prowadzić pedagogizację rodziców:
- przeprowadzić prelekcję dla rodziców uczniów klas I-VI na
temat „Zachowanie i postawy rodziców wpływające
negatywnie na motywację dziecka do nauki”,
udzielać porad dotyczących: wychowania, trudności w nauce,
pracy indywidualnej z dzieckiem, organizować wykłady,
szkolenia w zakresie opieki i wychowania, wspierać rodziców
w ich powinnościach wychowawczych
uaktualniać wpisy na szkolnej tablicy informacyjnej oraz
stronie internetowej szkoły, zamieszczać bieżące informacje
na temat konkursów szkolnych i miejskich,
szczególnie zadbać o to, aby aktualizacja dziennika
elektronicznego odbywała się w terminie: wpisywać terminy
zebrań z rodzicami i konsultacji nauczycieli z rodzicami
angażować rodziców w życie szkoły w tym w organizację
uroczystości, apeli, dyskotek klasowych, festynu rodzinnego
zorganizować dni otwarte dla rodziców przyszłych
pierwszoklasistów i uczniów kl. „0”; prowadzić zajęcia
otwarte dla rodziców I-III
zorganizować festyn rodzinny dla uczniów klas 0-3 i ich
rodziców pt. ,, Razem możemy więcej”, opracować znak
graficzny VI Festynu Rodzinnego- dodatku do elementów
dekoracyjnych, dyplomów, podziękowań oraz pieczątki
Festynu, w większym stopniu zaangażować rodziców i Radę
Rodziców do organizacji Festynu, zachęcać rodziców do
promowania zdrowego stylu życia ich dzieci
dwa razy
w semestrze,
w miarę potrzeb
wychowawcy,
nauczyciele
dziennik lekcyjny
listopad,
pedagog, psycholog,
nauczyciele pracujący z
dzieckiem,
wychowawcy
zapisy w dziennikach
lekcyjnych,
dokumentacja
pedagoga, psychologa
na bieżąco
zespół ds. promocji
szkoły, informatyk,
wychowawcy,
nauczyciele
tablica informacyjna,
strona internetowa,
dziennik elektroniczny
w miarę potrzeb
wychowawcy,
nauczyciele
zespół ds. promocji
szkoły
listy gratulacyjne,
podziękowania
sprawozdanie z pracy
zespołu
wychowawcy,
nauczyciele klas 0-3,
Zespół do spraw
współpracy z rodzicami
i współdziałania ze
środowiskiem lokalnym
sprawozdanie z pracy
zespołu
luty
czerwiec
2.
Dbać
o bezpieczeństwo
w szkole i poza nią
w swoich działaniach nauczyciele powinni zwrócić szczególną
uwagę na pomoc najuboższym oraz rodzinom z problemami
alkoholowymi.
rok szkolny
wychowawcy, pedagog,
współpracować z Radą Rodziców w zakresie opiniowania
działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz
dofinansowania potrzeb zespołów klasowych i Zespołu sportu
szkolnego i rekreacji
realizować zadania wynikające z Programu Wychowawczego i
Programu Profilaktyki: wywiady środowiskowe, indywidualne
rozmowy z rodzicami, wizyty w domach uczniów szczególnie
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
rok szkolny
dyrekcja, wychowawcy
klas 0 - VI
rok szkolny
wychowawcy klas 0 –
VI,
pedagog,
kontynuować współpracę z organizacjami, instytucjami i
stowarzyszeniami takimi jak: Sądem Rodzinnym i Nieletnich,
Policyjną Izba Dziecka, Pogotowiem Opiekuńczym, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, III KP, KMP i KWP, Sekcją
Prewencji KMP, Świetlicą Socjoterapeutyczną „ELEOS”,
PPP nr 2, Caritas, Fundacją Edukacji i Twórczości, parafią
rzymskokatolicką św. Karola Boromeusza, parafią
prawosławną św. Jerzego, Książnicą Podlaską im. Ł.
Górnickiego – filią nr 5, Wielofunkcyjną Placówką
Opiekuńczo – Wychowawczą nr 2, Towarzystwem „Nasz
Dom”, Ogólnopolską Fundacją „Pomóż i Ty”, Fundacją
„Pomóż Im – Pola Nadziei”.
prowadzić pogadanki w klasach odnośnie bezpiecznego
zachowania w drodze do i ze szkoły oraz na feriach i
wakacjach letnich
objąć uczniów opieką pielęgniarską
rok szkolny
wychowawcy klas 0 –
VI,
pedagog
wrzesień, grudzień
2016, kwiecień,
czerwiec 2017
rok szkolny
wychowawcy klas 0 VI Policja, Straż
Miejska
pielęgniarka szkolna,
sprawozdanie z pracy
pedagoga szkolnego,
dokumentacja
wychowawcy
protokoły z posiedzeń
Rady Rodziców,
faktury
sprawozdanie z pracy
pedagoga szkolnego,
dzienniki lekcyjne,
kwestionariusze
wywiadu
sprawozdanie z pracy
pedagoga szkolnego,
zapisy w dziennikach
lekcyjnych
zapisy w dziennikach
lekcyjnych
dokumentacja
gabinetu lekarskiego
3.
Kształtować
postawy
prozdrowotne
i proekologiczne
aktywnie pełnić dyżury podczas przerw, zwracać szczególną
uwagę na łazienki uczniowskie na I i II piętrze, pełnić dyżury
za nieobecnego nauczyciela, pamiętać o zwracaniu uczniom
uwagi, oraz zapisywaniu nazwisk tych, którzy nie respektują
zasad bezpiecznego zachowania się na przerwie i
przekazywaniu informacji na ten temat wychowawcy;
przygotować się do próbnej ewakuacji szkoły; w planie
profilaktyczno – wychowawczym zaplanować temat „Jak
bezpiecznie zachować się w czasie ewakuacji”
rok szkolny
nauczyciele,
wicedyrektorzy,
Samorząd Uczniowski
notatki pokontrolne
wrzesień
wychowawcy,
nauczyciele
i pracownicy szkoły
zapoznać uczniów klas IV z nowym systemem oceniania
zachowania
wrzesień
wychowawcy,
nauczyciele
sprawozdanie
z próbnej ewakuacji,
zapisy w dziennikach
lekcyjnych
dzienniki lekcyjne
opracować dla wychowawców i wdrożyć wzór arkusza
kalkulacyjnego do comiesięcznego zliczania punktów z
zachowania
prowadzić zajęcia z wychowania komunikacyjnego
umożliwiające uczniom uzyskanie karty rowerowej
wrzesień
wychowawcy i
nauczyciele klas IV-VI
arkusz kalkulacyjny
maj, czerwiec
nauczyciel zajęć
technicznych
dbać o bezpieczeństwo przebywania uczniów w otoczeniu
szkoły po zajęciach lekcyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem boisk sportowych poprzez zwiększony nadzór
Policji i Straży Miejskiej
egzekwować przestrzegania zasad bezpiecznego wykonywania
ćwiczeń fizycznych przez uczniów, demonstrować
wykonywanie ćwiczeń fizycznych szczególnie ważnych dla
realizacji założonych celów
przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat zdrowego
odżywiania oraz szkodliwych dla zdrowia składników
zawartych w produktach spożywczych,
zaplanować i przeprowadzić w klasach 1-3 zajęcia praktyczne
typu: przygotowanie kanapek lub sałatek owocowych;
rok szkolny
dyrekcja szkoły
dziennik lekcyjny,
rejestr kart
rowerowych
monitoring
rok szkolny
nauczyciele
prowadzący zajęcia
wychowania fizycznego
arkusz obserwacyjny
listopad,
wychowawcy, Zespół
do spraw profilaktyki
i promocji zdrowia
dzienniki lekcyjne
promować postawy proekologiczne poprzez udział w: akcjach
„Sprzątanie świata” i „Święta Ziemi”, zbiórce makulatury,
elektrośmieci, plastykowych nakrętek , baterii, segregacji
śmieci,
nauczyciele przyrody,
Samorząd Uczniowski,
Samorządzik
strona internetowa
szkoły
dyrektor, kierownik
gospodarczy
pedagog, wychowawcy
listy potwierdzające
odbiór
zapisy w dziennikach
lekcyjnych
rok szkolny
nauczyciele
wychowania fizycznego
sprawozdanie.
Zespołu ds. sportu
szkolnego i rekreacji
w miarę potrzeb
wychowawcy i
nauczyciele klas I-VI
dzienniki lekcyjne
kształtować postawy ekologiczne wśród najmłodszych (dzieci
3 - letnich i 6 - latków) poprzez ustawienie w salach
pojemników na zużyte baterie, nakrętki
rok szkolny
wychowawcy
oddziałów 3 latków i
zerowych
dokumentacja
wychowawcy
monitorować asortyment sklepiku szkolnego
rok szkolny
sprawozdanie z pracy
zespołu
zrealizować program o nazwie „Klub Bezpiecznego Puchatka”
mający na celu edukację i poprawę bezpieczeństwa dzieci
rozpoczynających naukę w szkole
rok szkolny
dyrektor, kierownik
gospodarczy, zespół ds.
Profilaktyki i promocji
zdrowia
nauczyciele klas
pierwszych
kontynuować program „Szklanka Mleka” oraz akcję „Warzywa i Owoce” w szkole
na lekcjach wychowawczych prowadzić pogadanki i dyskusje
na temat szkodliwości nałogów (przeprowadzić pogadanki na
temat zagrożeń nadużywania alkoholu)
promować postawy prozdrowotne poprzez organizację
szkolnych i międzyszkolnych zawodów i turniejów
sportowych -Turniej Tańca Nowoczesnego, turnieje sportowe
między klasowe i międzyszkolne, Dzień Sportu, Bieg Patronki
oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo–
rekreacyjnych dla uczniów kl. IV-VI
wyrabiać zamiłowanie do ruchu na świeżym powietrzu i
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez pogadanki i
dyskusje
zgodnie z planem
pracy nauczycieli
przyrody oraz
Samorządu
Uczniowskiego
rok szkolny
w miarę potrzeb
zapisy w dziennikach
lekcyjnych
4.
5.
Dbać o tradycję
i obrzędowość
szkolną
Kształtować
postawy etyczne
organizować imprezy i uroczystości szkolne zgodnie z
kalendarzem imprez szkolnych, podczas uroczystości z
udziałem uczniów klas I-III należy włączać jak największą
liczbę uczniów/klas w organizację przedsięwzięcia (wzorem
może być Patriotyczne Śpiewanie z okazji Święta
Niepodległości)
w klasach młodszych należy zadbać o ciszę i większą
dyscyplinę uczniów, aby nie przeszkadzali oni swoim
zachowaniem tym, którzy przygotowali daną uroczystość
zadbać o właściwe zachowanie uczniów podczas uroczystości
szkolnych, a także o dobrą słyszalność i atrakcyjność
występów
angażować poczet sztandarowy i uczniów szkoły w
uroczystości miejskie np. „Marsz Pamięci Żywego Sybiru”
organizować akcje charytatywne, kiermasze szkolne,
kontynuować wsparcie finansowe ucznia Blessinga Bensona
Simukonda z Lusaki,
rok szkolny
wyznaczeni nauczyciele
strona internetowa,
kronika szkoły
rok szkolny
nauczyciele klas I-III
wnioski
poobserwacyjne
rok szkolny
wyznaczeni nauczyciele
strona internetowa,
kronika szkoły
w miarę potrzeb
wyznaczeni nauczyciele
rok szkolny
zaplanować w pracy wychowawcy lekcję na temat sposobów
radzenia sobie z agresją słowną w kontaktach z innymi
osobami,
zorganizować zajęcia nt. prawidłowej atmosfery w klasie oraz
prawidłowych relacji międzyludzkich
przeprowadzić akcję profilaktyczną dotyczącą poszanowania
mienia szkolnego
rok szkolny
Samorząd Uczniowski,
Samorządzik,
wolontariat szkolny,
wychowawcy, Szkolne
Koło Caritas
wychowawcy klas I-VI
strona internetowa,
kronika szkoły
strona internetowa
szkoły, tablica
informacyjna
rok szkolny
Zespół ds. Profilaktyki i
promocji zdrowia,
wychowawcy,
nauczyciele
zapisy w dziennikach
lekcyjnych
zapisy w dziennikach
lekcyjnych
Lp.
Zadanie
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Odpowiedzialni
Formy
dokumentowania
III. Obszar organizacji i zarządzania
1.
2.
3.
4.
5.
organizować szkolenia BHP
w miarę potrzeb
rok szkolny
Przeprowadzić
ewaluację wewnętrzną
pracy szkoły
i wdrażać wnioski
z ewaluacji
oprzeć system motywacyjny pracowników szkoły na ich
systematycznym typowaniu do nagród oraz odznaczeń
państwowych i resortowych
przygotować wnioski do organu prowadzącego i organu nadzoru
pedagogicznego
przeprowadzić ewaluację - wymaganie: w szkole są bezpieczne
warunki do nauki i pracy
uwzględnić wnioski z ewaluacji w informacji o sprawowanym
nadzorze pedagogicznym i planie nadzoru pedagogicznego na
kolejny rok szkolny
koniec I i II semestru
roku szkolnego
2016/2017
dyrektor
protokół RP, plan
nadzoru
pedagogicznego
Upowszechniać
informacje o szkole
uaktualniać tablicę „ Z życia szkoły” informującą
o wydarzeniach i akcjach prowadzonych w szkole
na bieżąco
zespół ds. promocji
szkoły
uaktualnić i rozpowszechnić folder o szkole
marzec 2017
poczynić starania o szerszą obecność szkoły w mediach
rok szkolny
zespół ds. promocji
szkoły
zespół ds. promocji
szkoły
opracować scenariusz przebiegu uroczystości
wrzesień, październik
tablica
informacyjna,
strona internetowa
szkoły
tablica
informacyjna, folder
dokumentacja
lidera,
media
scenariusz,
zdjęcia, kronika
szkolna
Realizować szkolenia w
zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy
Doskonalić system
motywacyjny
pracowników szkoły
Zorganizować uroczyste
obchody 15- lecia szkoły
czerwiec każdego roku
rok szkolny 2016/2017
2016
zaświadczenia
ukończenia kursu
BHP
dyrektor,
wnioski w aktach
wicedyrektorzy
osobowych,
protokoły RP
dyrektor,
wnioski w aktach
wicedyrektorzy
osobowych
zespół ds. ewaluacji raporty z ewaluacji
inspektor ds. BHP,
specjalista ds. kadr
zespół ds.
obchodów
15- lecia szkoły
6.
7.
8.
Przeprowadzić
uroczyste obchody
Święta Szkoły
Wzbogacić stronę
internetową szkoły
o nowe informacje
Doposażyć sale lekcyjne
dla trzylatków,
sześciolatków oraz
uczniów klas I - VI
opracować scenariusz przebiegu uroczystości z uwzględnieniem
treści dotyczących tolerancji religijnej
maj 2017
zespół ds. patrona
szkoły
scenariusz, zdjęcia,
kronika szkolna
zaktualizować stronę internetową szkoły w zakresie informacji o
prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach
uczniów, terminach zebrań i konsultacji z rodzicami, sponsorach
szkoły, umieścić informacje o konkursach organizowanych w
mieście,
przeprowadzić diagnozę potrzeb
rok szkolny
zespół ds. promocji
szkoły, informatyk
strona internetowa
szkoły
wrzesień 2016
wykaz potrzebnych
pomocy i sprzętów
Zakupić niezbędne pomoce i wyposażenie sal:
- zadbać o zainstalowanie kamery na korytarzu wiodącym do
sali sportowej;
-zakupić tablicę interaktywną do sal: 107, 113, 115, 228, 242,
319
-zakupić tablicę zieloną kredową do sali 312
- wyposażyć pracownie języka polskiego 217 i 221 w dobre
głośniki do prawidłowego odbioru filmów
- zakupić magnetofon do sali 311
- zakupić laptopy do sal: 115, 219, 314
- zakupić rolety ciemne do sal: 311 i 314
- zakupić tablice ścienne poglądowe (zestaw plansz
edukacyjnych) do pracowni polonistycznej 221
- zakupić cyrkle duże do pracowni matematycznych: 316, 317,
319
- zakupić biurko do sali 317
- zakupić zestaw pomocy dydaktycznych Nowej Ery do
pracowni matematycznej 317 (zegar, ułamki, przekroje brył
geometrycznych, etc.)
- zakupić 30 podkładek do pracowni plastycznej
rok szkolny
dyrektor,
nauczyciele klas 0 VI
kierownik
gospodarczy
dowody zakupu
9.
10.
Prowadzić
systematycznie
i prawidłowo
dokumentację szkolną
Przeprowadzić
wewnątrzszkolne
doskonalenie nauczycieli
zadbać o bezpieczeństwo dzieci trzyletnich przebywających w
naszej szkole poprzez zakup oraz instalację urządzeń
monitorujących ruch rodziców, nauczycieli oraz uczniów w
sektorze 102
na bieżąco rozpoznawać potrzeby uczniów w zakresie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzić dokumentację
szkolną
wszelkie skreślenia i poprawki w dziennikach lekcyjnych
nanosić czerwonym długopisem i sygnować pełnym, czytelnym
podpisem oraz datą
systematycznie wpisywać tematy lekcyjne i nieobecności
uczniów
regularnie kontrolować zeszyty lekcyjne i zeszyty ćwiczeń ze
szczególnym uwzględnieniem estetyki i poprawności pisma
uczniów
systematycznie uzupełniać i aktualizować wpisy w dziennikach
internetowych
wrzesień 2016
kierownik
gospodarczy
dowody zakupu
rok szkolny
wychowawcy klas
dokumentacja
wychowawcy
rok szkolny
wychowawcy klas,
nauczyciele
dziennik lekcyjny
rok szkolny
nauczyciele
dziennik lekcyjny
rok szkolny
nauczyciele
zeszyty i ćwiczenia
uczniów
raz w miesiącu
nauczyciele
terminowo oddawać do kontroli dzienniki zajęć dodatkowych
oraz karty do naliczania nadgodzin i zastępstw
Działania szkoły i nauczycieli zapewniające bezpieczeństwo
uczniom
Ocenianie kształtujące
Pierwsza pomoc
Kreatywne pomysły na promocję czytelnictwa
Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży
zachęcać nauczycieli do organizacji lekcji otwartych dla innych
nauczycieli, z uwagi na stałe zapotrzebowanie na taką formę
doskonalenia warsztatu pracy, szczególnie przez młodszą kadrę
pedagogiczną
rok szkolny
nauczyciele
dziennik
internetowy,
dzienniki, karty
zastępstw i
nadgodzin
plan pracy WDN,
zaświadczenie
ukończenia kursu
zespół ds. WDN
październik 2016 r.
listopad 2016 r.
marzec 2017 r.
kwiecień 2017 r.
maj 2017 r.
rok szkolny
nauczyciele
dzienniki lekcyjne,
strona internetowa
szkoły