regulamin konkursu

Transkrypt

regulamin konkursu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU
„FRYZJERMANIA – METAMORFOZY FRYZJERSKIE”
§1 Postanowienia Ogólne
Definicje:
Konkurs – prowadzony jest pod nazwą: Fryzjermania – fryzjerskie metamorfozy
Uczestnik – fryzjer zgłaszający swoją pracę do Konkursu
Konkurs jest prowadzony pod nazwą Fryzjermania – fryzjerskie metamorfozy
i w dalszej części Regulaminu będzie zwany także Konkursem.
1.Organizatorem konkursu Fryzjermania – fryzjerskie metamorfozy jest Firma
Devis Sp.z o.o. ul. Dzierżonia 2A, 55-200 Oława, wydawca strony www.modnewlosy.pl
2.Konkurs jest organizowany w cyklu rocznym
3.Konkurs przeznaczony jest dla fryzjerów – dalej zwanych Uczestnikami
4.Przedmiotem konkursu jest wykonanie metamorfozy fryzjerskiej zgodnej
z tematyką obowiązującą na dany miesiąc
5.Zwycięska metamorfoza wyłoniona zostanie przez jury w składzie: Małgorzata
Babicz, Jaga Hupało, Maciej Wróblewski
6.Do przeprowadzenia Konkursu zostanie wykorzystana przez Organizatora
strona internetowa pod adresem www.modnewlosy.pl
§2 Przedmiot konkursu
Celem Konkursu jest zaprezentowanie metamorfoz najlepszych polskich
fryzjerów. W pierwszym etapie jurorzy wyłonią tych, którzy ich zdaniem w pełni
rozumieją idee metamorfozy i trafionej zmiany, spośród nich wybiorą najlepszego stylistę danego miesiąca, który weźmie udział w programie „Fryzjermania".
W programie „Fryzjermania" przyjrzymy się im bliżej, poznamy ich inspiracje
i okiem kamery uchwycimy pasję z jaką tworzą i zmieniają swoje modelki na
lepsze. W wielkim finale decyzją internautów spośród dwunastki finalistów
zostanie wyłoniony Stylista Roku.
§3 Czas trwania konkursu edycja 2014
Konkurs zostanie przeprowadzony w edycji rocznej i składa się z trzech etapów:
eliminacji, udziału w programie „Fryzjermania" oraz finału.
- Eliminacje: wybór stylisty miesiąca według harmonogramu
- Udział w programie Fryzjermania: program będzie nagrany w ciągu 14 dni
od ogłoszenia wyniku Konkursu
- Finału.
§4 Etapy konkursu
1. Eliminacje - eliminacje polegają na wykonaniu pełnej metamorfozy uwzględniającej: strzyżenie, koloryzację, stylizację. Metamorfoza powinna być dopasowana do osobowości i cech urody modelki. W celu wzięcia udziału w Konkursie
należy wykonać zdjęcia modelki przed i po metamorfozie, zdjęcia z backstage'u
i ekipy, pobrać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.modnewlosy.pl. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, należy odesłać formularz wraz
ze zdjęciami oraz opisem metamorfozy na adres: [email protected]
2.Wytyczne do zdjęć:
zdjęcie przed i po stylizacji powinno przedstawiać postać modelki w pozycji
stojącej. Kadr powinien obejmować fryzurę modelki: od góry powinien
przedstawiać fryzurę u dołu kończyć się na linii bioder, bez widocznych nóg.
zdjęcia z backstage'u oraz zdjęcia ekipy mogą być wykonane dowolnie
dane techniczne: pojedyncze zdjęcie nie może być mniejsze niż 1 MB i nie
większe niż 2 MB, format jpg.
Po pozytywnym zweryfikowaniu poprawności zgłoszenia, Organizator wyśle
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail, z którego zgłoszenie
zostało wysłane. O uznaniu, że zgłoszenie zostało złożone w terminie decyduje
data i godzina nadesłania zgłoszenia.
3.Selekcja nadesłanych prac i wyłonienie Stylisty Miesiąca: prace zostaną
zakwalifikowane zgodnie z harmonogramem:
Stylista Stycznia - prace nadsyłane od 01.12.2013 do 31.12.2013
Stylista Lutego - prace nadsyłane od 01.01.2014 do 31.01.2014
Stylista Marca - prace nadsyłane od 01.02.2014 do 28.02.2014
Stylista Kwietnia - prace nadsyłane od 01.03.2014 do 31.03.2014
Stylista Maja - prace nadsyłane od 01.04.2014 do 30.04.2014
Stylista Czerwca - prace nadsyłane od 01.05.2014 do 31.05.2014
Stylista Lipca - prace nadsyłane od 01.06.2014 do 30.06.2014
Stylista Sierpnia - prace nadsyłane od 01.07.2014 do 31.07.2014
Stylista Września - prace nadsyłane od 01.08.2014 do 31.08. 2014
Stylista Października - prace nadsyłane od 01.09.2014 do 31.09.2014
Stylista Listopada - prace nadsyłane od 01.10.2014 do 31.10.2014
Stylista Grudnia - prace nadsyłane od 01.11.2014 do 30.11.2014
Przesłanym zdjęciom automatycznie zostają nadane numery. Dzięki temu
oceniające je jury nie będzie miało możliwości sprawdzenia, kto jest autorem
danego zdjęcia. Prace zostaną wysłane do 3-osobowego Jury, w skład którego
wchodzą: Małgorzata Babicz, Jaga Hupało i Maciej Wróblewski, którzy wybiorą
Stylistę Miesiąca. W przypadku rezygnacji z członkostwa w jury jednego lub
kilku z jego członków Organizator ma prawo na jego miejsce wskazać nowego
jurora lub jurorów.
4.Udział w programie „Fryzjermania" ze Stylistą Miesiąca : nagrodą dla Stylisty
Miesiąca będzie prezentacja zwycięzcy danego miesiąca w programie
telewizyjnym „Fryzjermania". Każdy program przybliży sylwetkę stylisty i pokaże
tajniki jego pracy nad nową metamorfozą (z uwzględnieniem makijażu i stroju).
W efekcie zostanie przeprowadzoˈ nych dwanaście kompletnych metamorfoz,
a każda z nich będzie autorską wizją stylisty danego miesiąca. Metamorfoza
może być wykonana w salonie, w którym pracuje wybrany Stylista Miesiąca.
5.Finał: pod koniec roku, na podstawie metamorfoz wykonanych w programie
„Fryzjermania" internauci wezmą udział w głosowaniu. Tym samym spośród
dwunastki stylistów, wybiorą tego, który ich zdaniem jest autorem najlepszej
z metamorfoz. Zwycięzca otrzymuje tytuł Stylisty Roku.
§5 Zasady Konkursu dla Uczestników
1.Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie fryzjerzy, którzy przed przystąpieniem do konkursu:
- zarejestrują swój salon na www.modnewlosy.pl
- wypełnią poprawnie formularz zgłoszeniowy
- dołączą zdjęcia metamorfozy (przed, po, ekipy uczestniczącej przy metamorfozie, zdjęcia z backstage`u)
- wyślą formularz ze zdjęciami na adres [email protected]
2.Udział w Konkursie jest bezpłatny
3.Uczestnik może zgłosić do Konkursu w danym miesiącu tylko jedną metamorfozę.
4.W przypadku nadesłania przez Uczestnika kilku zgłoszeń pod uwagę będzie
brane tylko jedno, z najwcześniejszą datą wysłania
5.Uczestnik nie może zgłaszać prac, które uczestniczyły w innych konkursach.
6.W konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone do poprzednich edycji
Fryzjermnii
7.Do momentu ogłoszenia wyników Uczestnik ma całkowity zakaz publikacji
prac nadesłanych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji.
8.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby współpracujące
z Organizatorem oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i/lub osób
współpracujących z Organizatorem.
9.Redakcja zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania pracy do Konkursu
w przypadku niezgodności z przedmiotem konkursu i niniejszym regulaminem.
§6 Postanowienia końcowe
1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
audialnego i wizualnego utrwalania przebiegu i efektów pracy (w tym końcowej
stylizacji) fryzjerów reprezentujących salony fryzjerskie (uczestników konkursu)
oraz do wykorzystania przez Organizatora tych utrwaleń (audio, video, audio
video w całości lub fragmentach), danych osobowych oraz wizerunku fryzjerów
reprezentujących salony fryzjerskie (uczestników konkursu) utrwalonego
podczas konkursu, na następujących polach eksploatacji: publikacja,
rozpowszechnianie w Internecie oraz w innych środkach przekazu w tym
telewizji, prasie drukowanej w zakresie związanym z promocją konkursu,
informowaniem o jego przebiegu oraz reklamą i promocją Organizatora.
2.Zgłoszenie się do konkursu stanowi jednocześnie akceptację niniejszego
regulaminu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez
podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na
stronie:
www.modnewlosy.pl
4.Organizator nie odsyła materiałów przysłanych na konkurs.
5.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym terminie
bez podania przyczyn.
6.Organizator nie przewiduje procedury reklamacyjnej.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.modnewlosy.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU
„FRYZJERMANIA – METAMORFOZY FRYZJERSKIE”
dane uczestnika
Imię i nazwisko / Nazwa Salonu
Adres
Kod pocztowy i miejscowość
e-mail
nr telefonu
dane dotyczące pracy konkursowej
Imię i nazwisko fryzjera/fryzjerki
Imię i nazwisko modelka/modelki
Imię i nazwisko fotografa
oświadczenie uczestnika
Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji wszystkich wizerunków
powstałych w związku z moim udziałem w Konkursie Fryzjermania
Podpis uczestnika
oświadczenie modelki
Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji wszystkich wizerunków
powstałych w związku z moim udziałem w Konkursie Fryzjermania
Podpis modelki
oświadczenie fotografa
Wyrażam zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikację na wszelkich polach eksploatacji wszystkich wizerunków
powstałych w związku z moim udziałem w Konkursie Fryzjermania
Podpis fotografa

Podobne dokumenty