Czytaj. - sp17.republika.pl

Transkrypt

Czytaj. - sp17.republika.pl
RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ
PROMUJĄCYCH ZDROWIE
( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym)
INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE PLACÓWCE:
Nazwa:
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Stanisława Ligonia w Żorach
Adres:
os. Powstańców Śl. 44-240 Żory
Telefon:
32 4342563
Adres mailowy: [email protected]
Strona WWW:
www.sp17.republika.pl
Imię i nazwisko dyrektora:
Gabriela Kozik
Imiona i nazwiska koordynatorów: Olga Czyż, Agnieszka Długosz
Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu:
Olga Czyż, Magdalena Świaczny-Szafraniec, Agnieszka Długosz, Agata
Tokarz, Magdalena Nawrot, Magdalena Hefele, Joanna Gajda, Mariola
Jankowska, Barbara Krawczyk, Liliana Wójtowicz, Krystyna Drzazga.
Współpracownicy: Kinga Ucherek, Elżbieta Ignar, Renata Kaczmarek –
opiekun SU, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Martyna Niesporek
Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu: 13 września 2014 r.
(Uchwała Nr 13/2013)
Nr w wykazie szkół/placówek:
1.
Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb
społeczności szkolnej (wypełniają szkoły/placówki, które składają swój
pierwszy roczny raport).
Na początku roku szkolnego 2013/2014, w ramach diagnozy, wśród nauczycieli,
rodziców i pracowników personelu, przeprowadzono ankietę zatytułowaną
Szkoła moich marzeń. Pozwoliła ona na określenie słabych i mocnych stron
szkoły, co umożliwiło dalsze planowanie pracy szkoły oraz podejmowanie
działań, w tym również tych promujących zdrowie.
1
Mocne strony:
 Większość uczniów zna i respektuje obowiązujące w szkole normy
społeczne.
 W opinii nauczycieli i rodziców, pracowników personelu szkoła
postrzegana jest jako bezpieczne miejsce pracy i nauki.
Słabe strony:
 Niewystarczająca wiedza uczniów o zdrowym stylu życia i jego wpływie
na życie człowieka.
 Niski poziom posiadania zdrowych nawyków żywieniowych u części
uczniów.
 U części uczniów niewystarczające dbanie o czystość otoczenia, estetykę
i higienę osobistą.

W związku z powyższym, opracowano program Szkoły Promującej Zdrowie
obejmujący w swoim zakresie następujące obszary:
 Zdrowe nawyki żywieniowe (rok szkolny 2014/2015)
 Proste plecy (rok szkolony 2016/2017)
 Czystość źródłem zdrowia (rok szkolny 2015/2016).
Plan (harmonogram) działań w zakresie promocji zdrowia.
W formie załącznika.
2.
Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.
W ramach realizacji zagadnień z obszaru kształtowanie zdrowych nawyków
żywieniowych podjęto następujące działania:
3.
 odbyły się spotkania uczniów z pielęgniarką szkolną- rozmowy na temat
higieny i zdrowego stylu życia, roli drugiego oraz pierwszego śniadania
w ramach racjonalnego odżywiania,
 przygotowywano zdrowe drugie śniadania we wszystkich klasach
pierwszych,
 przygotowywano zdrowe i kolorowe kanapki w klasach I-III oraz IV i VI,
 robiono sałatki owocowe i warzywne podczas zajęć dydaktycznych
i świetlicowych,
 w świetlicy szkolnej przeprowadzono cykl zajęć Wiem, co jem. Zdrowe
odżywianie,
 w klasach 3a i 3c przeprowadzono degustację zdrowego pieczywa
i przetworów na zimę,
2
 zorganizowano całoroczny konkurs Wybieramy zdrowe napoje (wzięły
w nim udział wszystkie klasy I – III), którego celem jest zachęcenie
uczniów do picia zdrowych napojów, a przede wszystkim wody,
 zorganizowano konkurs na plakat promujący picie wody,
 zwracano uwagę na higienę podczas przygotowania i spożywania
posiłków oraz kulturalne zachowanie – pogadanki,
 w klasach V odbyło się spotkanie z dietetykiem,
 uczniowie klas III i V uczestniczyli w wycieczkach do sklepu ze zdrową
żywnością,
 zorganizowano pikniki dla uczniów,
 wychowawcy klas dbali o serwowanie zdrowych napojów podczas
szkolnych imprez i uroczystości,
 przeprowadzono pogadanki i akcje informacyjne dotyczące szkodliwości
picia słodzonych i gazowanych napojów w kl. I-III i V,
 w pięciu klasach I uczniowie, w ramach eksperymentu, kosztowali napar
z liści stewii,
 w klasach przeprowadzono pogadanki i zajęcia dydaktyczne dotyczące
chorób cywilizacyjnych i ich przyczyn (otyłość, cukrzyca, próchnica
zębów) – analiza składu produktów żywnościowych pod kątem
zawartości cukru, soli, tłuszczu,
 kontynuowano wieloletni udział w programie Szklanka mleka,
Podjęto szereg działań związanych z promocją zdrowego stylu życia
i zapobiegania chorobom. Wiele z tych działań przeprowadziła pielęgniarka
szkolna, np.:
 pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadanki dotyczące higieny skóry
owłosionej głowy,
 odbyły się spotkania uczniów z pielęgniarką - rozmowy na temat higieny
i zdrowego stylu życia,
 systematycznie przeprowadzano wśród uczniów klas I – VI fluoryzację
zębów,
 odbyło się spotkanie dziewcząt klas VI z p. Bożeną Dolata – prelegentką
z Działu Edukacji i Profilaktyki Procter&Gamble Operations Polska
Sp. z o. o. w ramach realizacji programu Między nami kobietkami,
realizowanego jest w ramach zajęć Wychowania do życia w rodzinie,
 odbyły się pogadanki dotyczące pielęgnacji narządu wzroku – rozmowy
z uczniami podczas kontroli narządu wzroku,
 odbyło się spotkanie dziewcząt z klas VI z pielęgniarką szkolną –
prelekcja na temat raka szyjki macicy przed szczepieniami dziewcząt,
rozmowa na temat problemów dojrzewających dziewcząt,
3
 przeprowadzono mierzenie składu ciała u uczniów,
 zorganizowano i przeprowadzono akcję ważenia plecaków w wybranych
klasach i zaprezentowano te wyniki rodzicom uczniów,
 uczniowie brali udział w programach profilaktycznych Trzymaj formę
(kl. V i kl.VI) i Nie pal przy mnie proszę (kl. II),
 uczniowie wzięli udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego
Bezpieczny w Europie, którego celem jest zapoznanie uczniów
z podstawami udzielania pierwszej pomocy, równocześnie wzbogacając
słownictwo w języku hiszpańskim i niemieckim,
 organizowano dla dzieci zajęcia na basenie i lodowisku,
 dla uczniów klas młodszych organizowane są zajęcia w znajdującymi się
na terenie szkoły Zielonym Zakątku oraz placu zabaw Radosna szkoła,
 zorganizowano Dzień Sportu, podczas którego wszyscy uczniowie naszej
szkoły brali czynny udział w rozgrywkach sportowych.
W ramach promocji zdrowego stylu życia i w trosce o bezpieczeństwo
uczniów podjęto współpracę ze specjalistami i różnymi instytucjami.
Poza wspomnianą współpracą z dietetykiem i pielęgniarką szkolną nawiązano
współpracę z Miejską Komendą Policji w Żorach. Policjanci spotkali się
z uczniami klas pierwszych i z podopiecznymi świetlicy szkolnej.
We współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
przeprowadzono zajęcia w klasach drugich Przygoda Ognika z Dymonem,
dotyczące niskiej emisji gazów. Klasa 1d odbyła wycieczkę do siedziby
Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, a w świetlicy szkolnej odbyło się
spotkanie ze strażakami. W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie
uczniowie ośmiu klas pierwszych odwiedzali gabinet stomatologa - pani
Magdaleny Kuźnik.
Klasy 2a i 2e odbyły wizytę w Szpitalu Miejskim w Żorach, której tematem
przewodnim była profilaktyka wad postawy i profilaktyka stomatologiczna,
a dużą atrakcją tej wizyty byłozwiedzanie pracowni RTG na terenie szpitala.
Nasza placówka włączała się do akcji i programów organizowanych na terenie
miasta, jak i do akcji ogólnopolskich i międzynarodowych, np.:
 nasza szkoła włączyła się do programu Safety Smart – dziko kocham
bezpieczeństwo, którego celem jest przekazanie dzieciom wiedzy
i umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych dziedzinach życia,
przekazanie podstaw wiedzy o ekologii oraz zdrowym i aktywnym trybie
życia (kl. 2a, 2e, 1b,1e),
4
 w ramach programu E- twinning uczniowie i nauczyciele języka
angielskiego przygotowali prezentację Healthy Lifestyle,
 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sadzenie żonkili w ramach
Międzynarodowego Programu Pomocy Chorym na Raka Pola
Nadziei,
 nasi podopieczni wzięli udział, po raz kolejny, w projekcie UNICEF
Wszystkie Kolory Świata,
 szkoła zaangażowała się w akcje pomocowe - Podziel się lizakiem oraz
Góra grosza,
 złożono wniosek o kontynuowanie uczestnictwa w kampanii Szkoła bez
przemocy,
 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju sprawnościowym
Skills Challenge Mierz wysoko zorganizowanym przez Fundację Marcina
Gortata na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Ponadto, w celu propagowania wiedzy o zdrowym i bezpiecznym stylu życia
podjęto w naszej szkole jeszcze inne działania, np.:
 przeprowadzono pogadanki nt. bezpiecznej drogi do szkoły,
 przygotowano przedstawienie dla uczniów klas I Bezpieczna droga do
szkoły,
 zorganizowano ćwiczenia ewakuacyjne,
 uczniowie klasy 3a i 3c wzięli udział w zajęciach dotyczących udzielania
pierwszej pomocy,
 odbył się apel Bezpieczne ferie zorganizowany przez panią M. Nawrot,
 w celu poprawy bezpieczeństwa przeprowadzono dyżury uczniowskie
(klas VI) na dużych przerwach,
 na zajęciach komputerowych odbyły się rozmowy z uczniami na temat
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie ,
 obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu.
 Zrealizowano projekt edukacyjny Tydzień zdrowia:
W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny Jesteś tym, co
jesz, konkurs na zdrowy jadłospis na jedną porę roku zawierający przepis
na deser bez dodatku cukru, konkurs fotograficzny Zdrowie twoje, moje,
nasze w obiektywie, konkurs wiedzy Żyj zdrowo. Przygotowano również
przedstawienie Bądź zdrów dla uczniów klas I-III oraz wychowanków
Przedszkola nr 13 oraz dwóch klas z SP 13. Przedszkolaki z SP 13
uczestniczyły w zajęciach otwartych Żyjmy zdrowo przeprowadzonych
w klasie 1H. Panie Agata Tokarz, Joanna Gajda i Magdalena Hefele
5
przygotowały Szkolny Turniej Zdrowotny dla klas III. W turnieju tym
oprócz udziału w konkurencjach sportowych uczniowie musieli się
wykazać wiedzą na temat zdrowego żywienia. W ramach tygodnia
zdrowia przeprowadzono również zajęcia dydaktyczne w klasach 1-3
dotyczących zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. W klasach 1-3
akcji przeprowadzono również akcję Gimnastyka poranna, mającą
na celu zachęcenie dzieci do codziennego gimnastykowania się.
W ramach Tygodnia Zdrowia przeprowadzono również akcję rozdawania
jabłek wszystkim uczniom.
Przeprowadzono również szereg działań związanych z ekologią,np.:
 zamiast planowanej akademii z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w międzynarodowym programie Badacz wody,
umożliwiającym uczniom przeprowadzenie wspólnych działań
związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności,
 uczniowie klasy 5d, 4g oraz uczniowie koła ekologicznego wzięli udział
w wycieczce do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Wycieczka
została zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny, odział
w Gliwicach, w ramach projektu Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu,
 przeprowadzono akcje ekologiczne: Święto Drzewa,
 zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczej,
przygotowany we współpracy z Nadleśnictwem Brynek Moi leśni
przyjaciele (kl.I-III) oraz I ja dbam o mój las(kl. IV – VI),
 dnia 08.05.2015 r. uczniowie klas 4c,4d,4g,5a,5b,5c,5d wraz ze swoimi
wychowawcami uczestniczyli w Happeningu organizowanym przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach,
 prężnie działało koło ekologiczne prowadzone przez mgr Marzenę Łyp,
 odbywała się systematyczna zbiórka surowców wtórnych i elektrośmieci.
Wiele uwagi poświecono zapobieganiu agresji i reagowaniu w sytuacjach
trudnych, również zagrażających bezpieczeństwu, np.:
 pani Agnieszka Zdziebło i pani Mariola Małek opracowały tekst
skierowany do rodziców Agresja u dzieci – sposób na małego agresora,
który został umieszczony na stronie internetowej,
 pedagog szkolny wygłosił pogadankę dla rodziców dotyczącą
przeciwdziałania agresji u dzieci,
 przeprowadzono pogadanki na temat zachowań agresywnych,
 w wybranych klasach (4g, 4 a, 1d, 6c) realizowano autorski programu
Mówię STOP Agresji oraz program Zostańmy Przyjaciółmi,
6
 w świetlicy szkolnej realizowano program Moje i twoje emocje,
 wychowawcy klas I-VI na bieżąco prowadzili pogadanki na temat agresji
i jej przeciwdziałaniu,
 w klasach I-III odbyły się pogadanki na temat potrzeb drugiego człowieka
i pomocy mu w sytuacjach trudnych (dotyczące osób niepełnosprawnych,
starszych, reagowania w razie wypadku i spotkania z nieznajomą osobą).
W celu rozpowszechnienia informacji na temat projektu Szkoła Promująca
Zdrowie na stronie internetowej szkoły umieszczano informacje dotyczące
realizacji projektu , a także informacje dotyczące tematyki prozdrowotnej.
Znalazł się tam m.in. wspomniany tekst na temat przeciwdziałania agresji
u dzieci, informacja na temat nowoczesnego spojrzenia na wszawicę u dzieci
przygotowana przez pielęgniarkę szkolną, teksty dotyczące prawidłowo
zbilansowanego pierwszego i drugiego śniadania oraz szkodliwości słodzonych
napojów i zalet picia wody. Na bieżąco były tez zamieszczane wyniki szkolnych
konkursów dotyczących zdrowia.
W harmonogramie przewidzianym na ten rok zaplanowano powstanie
specjalnego numeru szkolnej gazetki Dyzio o zdrowiu, jednakże na małą ilość
przekazanych przez uczniów materiałów wydanie gazetki przełożono na rok
następny.
Szkolny Zespół ds. Profilaktyki, który zajmował się realizacją projektu
Szkoła Promująca Zdrowie, starał się ściśle współpracować z rodzicami
uczniów. Duża pomocą była tutaj Rada Rodziców, która sponsorowała nagrody
dla zwycięzców konkursów o zdrowiu. Rodzice włączyli się również
w przygotowanie Turnieju Zdrowotnego, a nawet zasiedli w jury (pani K.
Ucherek i pani E. Ignar). Pani E. Ignar zorganizowała wyjście dla uczniów
z dwóch klas drugich do Szpitala Miejskiego.
W celu zacieśnienia współpracy z rodzicami na jednym z zebrań rodziców
przeprowadzono ankiety dotyczące tematyki prozdrowotnej, z jaką rodzice
chcieliby się zapoznać oraz jaką proponowaliby dla swoich dzieci.
W zakresie tematyki prozdrowotnej, którą są zainteresowani rodzice,
ankietowani odpowiadali najczęściej:
- zdrowe odżywianie( zdrowy styl życia) - 100 ankietowanych (31,15%),
- wady postawy - profilaktyka - 38 ankietowanych (11,83%),
- zachowanie higieny( higiena osobista + higiena jamy ustnej) - 22
ankietowanych (6,85%),
- uprawianie sportów, aktywność fizyczna - 22 ankietowanych (6,85%),
- dieta (kaloryczność posiłków) - 24 ankietowanych (7,47%),
- używki; dopalacze, narkotyki, tytoń (szkodliwy wpływ na organizm) - 20
ankietowanych (6,23%).
7
W zakresie tematyki proponowanej przez rodziców na zajęcia z uczniami
ankietowani odpowiadali najczęściej:
- uprawianie sportów - 48 ankietowanych (14,95%),
- zachowanie higieny - 45 ankietowanych (14%),
- aktywność fizyczna - 32 ankietowanych (9,96%),
- otyłość, nadwaga - 22 ankietowanych (6,85%),
- wpływ używek na zdrowie - 19 ankietowanych (5,92%),
- wady postawy - 18 ankietowanych (5,61%),
- skutki jedzenia śmieciowego - 17 ankietowanych (5,3%),
- profilaktyka stomatologiczna - 16 ankietowanych (4,98%),
- rola owoców i warzyw - 15 ankietowanych (4,67%).
Tematyka proponowana przez rodziców będzie uwzględniona w planowanych
w latach następnych pogadankach, prelekcjach, spotkaniach ze specjalistami
i szkoleniach dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
Zespół zajmujący się projektem Szkoła Promująca Zdrowie stara się
również ściśle współpracować z uczniami, a w szczególności z Samorządem
Uczniowskim. Dzięki tej współpracy zorganizowano dyżury uczniów klas VI
na korytarzach szkolnych. W latach następnych planowane jest zacieśnienie tej
współpracy.
W projekt Szkoła Promująca Zdrowie włączyli się również pracownicy
szkoły nie będący nauczycielami. Uczestniczyli oni w akcji Szklanka mleka
oraz w akcji rozdawania owoców w ramach Tygodnia Zdrowia. W latach
następnych współpraca ta zostanie poszerzona, również w postaci szkoleń
i spotkań.
W zakresie szkoleń dla uczniów i rodziców w tym roku szkolnym były to
pogadanki i teksty zamieszczone na stronie internetowej szkoły dotyczące idei
Szkoły Promującej Zdrowie, zdrowego żywienia, przeciwdziałania agresji,
nowoczesnego spojrzenia na wszawicę.
Nauczyciele uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- Zasady pracy z uczniem z upośledzeniem w stopniu lekkim w warunkach szkoły
ogólnodostępnej,
- Tańce i zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji dziecka.
Ponadto, podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej nauczycielom na bieżąco
zostawały przekazywane informacje dotyczące SZPZ.
Koordynatorzy uczestniczyli w 25-godzinnym szkoleniu Zastosowanie technik
terapeutycznych w pracy nauczyciela.
Pojedynczy nauczyciele wzięli udział w szkoleniach dotyczących używek.
8
4.
Monitoring podjętych działań.
Wszystkie zadania podjęte w roku szkolnym 2014/2015 były systematycznie
monitorowane poprzez:
- obserwacje zachowań uczniów,
- analizę wytworów pracy dzieci,
- wymianę uwag i opinii na spotkaniach Szkolnego Zespołu Profilaktyki,
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
zadań,
- redagowanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych
projektów,
- zamieszczanie informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły,
- przeprowadzenie konkursów, spotkań integrujących społeczność szkolną,
- przygotowanie gazetek szkolnych i klasowych,
- wpisy w dziennikach lekcyjnych.
Odpowiedzialni za monitorowanie: koordynatorzy oraz członkowie Szkolnego
Zespołu ds. Profilaktyki.
5.
Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.
W roku szkolnym 2014/2015 skupiliśmy się na obszarze:
Zdrowe nawyki żywieniowe i bezpieczeństwo.
Pod koniec roku szkolnego 2014/2015 wśród
oraz rodziców przeprowadzono ankiety ewaluacyjne.
uczniów,
Ankietowano 2 grupy uczniów: klasy 1-3 oraz klasy 4-6.
Najważniejsze wyniki ankiet w grupie uczniów klas młodszych:
- 78% uczniów wie, co to jest SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE,
- 85% wybiera zdrowe napoje,
- 95% dowiedziało się czegoś na temat zdrowego odżywiania,
- 83% zna piramidę zdrowego żywienia,
- 85% umie odróżnić produkty zdrowe od szkodzących zdrowiu,
- 75% zna zasady racjonalnego odżywiania się,
- 73% umie przygotować zdrowe drugie śniadanie,
- 82% gimnastykuje się w domu,
9
nauczycieli
- 94% zna uniwersalny numer alarmowy,
- 94 % stwierdziło, że podobały im się zajęcia prowadzone w ramach programu
Szkoła Promująca Zdrowie.
Wyniki ankiet w grupie uczniów klas 4-6:
- 56% uczniów wie, co znaczy Szkoła Promująca Zdrowie;
- 57% wie, jak może włączyć się w rozwój Szkoły Promującej Zdrowie;
- 57% ma świadomość tego, co robi się w klasie, szkole, by uczniowie byli
zdrowi i mieli dobre samopoczucie;
- 54% aktywnie uczestniczy w działaniach w ramach SZPZ;
- 54% stwierdziło, że ma wystarczającą wiedzę na temat Szkoły Promującej
Zdrowie.
Wyniki ankiet wśród rodziców uczniów:
- 79% uważa, że dokładnie wyjaśniono im koncepcję Szkoły Promującej
Zdrowie,
- 74 % wie, jakie działania podejmowane są w ramach poprawy zdrowia
i samopoczucia uczniów, pracowników i rodziców,
- 41% aktywnie uczestniczy w tych działaniach,
- 74% jest zadowolonych z tego, co robi się dla poprawy zdrowia
i samopoczucia uczniów, pracowników, rodziców;
- 58% korzysta z informacji znajdujących się na stronie internetowej szkoły,
- 66% dostrzega pozytywną zmianę w zakresie nawyków żywieniowych
i zdrowego trybu życia pod wpływem programu Szkoły Promującej Zdrowie,
- 42 % rodziców stwierdziła, że miała możliwość proponowania tematyki zajęć
dotyczących edukacji zdrowotnej,
- część rodziców planuje zwiększyć swój udziału w podejmowanych
działaniach, w zakresie promocji zdrowia.
Wyniki ankiety dla nauczycieli:
- 93,7% nauczycieli stwierdziło, że uzyskało informację na temat koncepcji
Szkoły Promującej Zdrowie,
- 95,5% akceptuje tę koncepcję,
10
- 89,6 % wie, na czym polega jego rola w tworzeniu SZPZ,
- 95,8% zna diagnozę potrzeb szkolnej społeczności w zakresie promocji
zdrowia,
- 95,8% zna plan działania w zakresie promocji zdrowia,
- 85,1% uczestniczy w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia,
- 79,2% twierdzi, że do realizacji zagadnień związanych z edukacją są
zapraszani specjaliści,
- 83,4% ma satysfakcję z uczestnictwa w realizacji działań w zakresie promocji
zdrowia,
- 33% dostrzega możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych
działaniach.
Wnioski:
Ankiety ewaluacyjne pokazały, że wśród uczniów, rodziców wzrosła
świadomość w zakresie sfery prozdrowotnej. Nasi uczniowie chętnie spożywają
wodę, owoce i warzywa, gimnastykują się, aktywnie biorą udział w różnego
rodzaju przedsięwzięciach organizowanych w ramach promocji zdrowia, podają
swoje propozycje dotyczące Szkoły Promującej Zdrowie, znają ciekawe
sposoby spędzania wolnego czasu. Dodatkowo, w klasach drugich został
przeprowadzony test wiedzy o zdrowiu. Jego wyniki potwierdziły dane z ankiet.
Rodzice współpracują i aktywnie angażują się w pracę nad poprawą sytuacji
zdrowotnej swoich dzieci.
Ankiety podsumowujące rok pracy z programem Szkoła Promująca Zdrowie,
przeprowadzone wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, wykazały, że nasza
placówka popularyzuje wśród uczniów zdrowy styl życia. Zdaniem
ankietowanych rodziców promocja zdrowia w naszej szkole w dalszym ciągu
powinna obejmować tematykę dotyczącą zdrowego odżywiana i stylu życia,
aktywności fizycznej, wad postawy, higieny osobistej.
Podjęte działania spowodowały, że nauczyciele mają jeszcze większą
świadomość odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych
wychowanków, jak również swoje.
11
Ze względu na fakt, że w roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła
została poddana szczegółowej ewaluacji zewnętrznej obejmującej zarówno
uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz
partnerów szkoły w środowisku lokalnym zespół zajmujący się projektem
Szkoła Promująca Zdrowie nie przeprowadzał w tym roku szkolnym odrębnego
badania samopoczucia różnych grup społeczności szkolnej, bazując na danych
uzyskanych z raportu.
Z raportu po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej wyłania się obraz szkoły
funkcjonującej na dużym osiedlu, która jest aktywna w środowisku lokalnym.
Szkoła ta podejmuje wiele działań proekologicznych, dzięki którym uzyskała
Zielony Certyfikat I Stopnia, szkoła posiada również certyfikaty : Lepsza Szkoła
Szkoła Przyjazna Młodzieży oraz Placówka Społecznie Zaangażowana -nadany
przez UNICEF. Szkoła uzyskała również wyróżnienie Szkoła przyjazna
dzieciom chorym na cukrzycę.
Szkoła wyróżnia się na tle innych placówek swoimi osiągnięciami sportowymi
w piłce ręcznej, koszykówce i pływaniu. Uczniowie w tych dziedzinach
uzyskują wysokie osiągnięcia, m.in.: Tytuły Mistrzów Śląska. Placówka posiada
spory potencjał, który - dzięki oczekiwanej współpracy z rodzicami i lokalnym
środowiskiem - może zostać przez nią wykorzystany do dalszego rozwoju
oraz podnoszenia jakości kształcenia.
Z badań ankietowych, obserwacji, wywiadów z nauczycielami, uczniami,
pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i partnerami szkoły wynika, że
nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjająca uczeniu się. Nauczyciele
motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają uczniów w trudnych
sytuacjach. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub
placówce i chętnie w nich uczestniczą, a nauczyciele stwarzają sytuacje , które
zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na organizację i przebieg uczenia
się, choć uczniowie nie zawsze z tej możliwości korzystają.
W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe,
sposoby uczenia się oraz sytuacje społeczną każdego ucznia. Szkoła dysponuje
ofertą zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju. W szkole realizowane są
działania antydyskryminacyjne. Uczniowie szkoły czują się na lekcjach
bezpiecznie. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni czują się
odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie przez nich norm
12
społecznych. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione
i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu. Nauczyciele współpracują ze sobą, wspólnie rozwiązują problemy,
doskonalą metody i formy współpracy. Zarządzanie szkołą sprzyja
indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu
oraz zapewnione są odpowiednie warunki do nauki. Zarówno nauczyciele jak
i pracownicy niepedagogiczni mają poczucie, że decydują o sprawach szkoły.
Słabsze strony szkoły to, pomimo zachęty ze strony dyrekcji i nauczycieli, brak
inicjatyw ze strony rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. Część uczniów
i rodziców nie ma poczucia, że współdecyduje w sprawach szkoły. Wyniki te
pokrywają się częściowo z badaniami zespołu SzPZ . Tutaj również, pomimo że
rodzice mieli możliwość wypowiedzenia się w badaniach ankietowych na temat
tematyki prozdrowotnej, z jaką chcieliby się zapoznać, cześć z nich podczas
badań ewaluacyjnych odpowiedziała, że nie miała możliwości proponowania
tematyki zajęć dotyczących edukacji zdrowotnej.
Wnioski do dalszej pracy to konieczność wypracowania umiejętności
lepszej komunikacji z rodzicami i bardziej dynamicznej kampanii informacyjnej
dotyczącej SzPZ, jak i ważnych wydarzeń życiu szkoły, w których rodzice
i uczniowie mogą współdecydować. Ważne jest też, aby wskazać uczniom
i rodzicom, jak ważna dla rozwoju szkoły jest ich aktywność i zaangażowanie
w sprawy dotyczące szkoły.
5.
Informacja o tym, jak szkoła planuje wykorzystać wyniki i wnioski
z autoewaluacji do dalszej pracy.
Wyniki autoewaluacji zostaną poddane gruntownej analizie przez Szkolny
Zespół Promocji Zdrowia oraz przedstawione Radzie Pedagogicznej, rodzicom
i uczniom.
Wnioski wynikające z autoewaluacji zostaną uwzględnione przy:
- kontynuowaniu działań przyjętych do realizacji projektu Szkoły Promującej
Zdrowie na kolejny rok szkolny,
- modyfikowaniu działań Szkoły Promującej Zdrowie,
- planowaniu nowych przedsięwzięć.
W planowaniu pracy dyrektora: monitorowanie działań zespołów problemowo –
zadaniowych, wynikających z dokonanej ewaluacji.
13
W planowaniu współpracy z rodzicami: zaangażować większą grupę rodziców,
przekonać ich do idei SzPZ; włączyć rodziców do regularnych spotkań
w ramach Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie (Szkolny Zespół ds.
Profilaktyki), organizować prelekcje dla rodziców i spotkania ze specjalistami,
zgodnie z wskazanym przez nich zapotrzebowaniem.
W planowaniu zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych:
-w miarę możliwości poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem
potrzeb i pomysłów uczniów,
- prowadzić zajęcia w ramach edukacji prozdrowotnej zgodnie z sugestiami
rodziców i uczniów,
- włączyć przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do regularnych spotkań
w ramach Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie.
W planowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej:
- poprawić wzajemną komunikację z rodzicami i uczniami,
- poszerzyć ofertę SzPZ na stronie internetowej szkoły, zaangażować więcej
osób w tworzenie materiałów na stronę internetową,
- zorganizować szkolenia dla nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami w zakresie promocji zdrowia,
- zaktywizować pracowników szkoły nie będących nauczycielami do
współpracy z zespołem.
Podpis dyrektora:
Gabriela Kozik
Podpis szkolnego koordynatora:
Olga Czyż, Agnieszka Długosz
Żory, 9 lipca 2015r.
14
15