Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Znak sprawy: BAG.261.1.15.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rozdział 1
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ)
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
E-mail: zamó[email protected]
Strona internetowa: www.nfz.gov.pl
Rozdział 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Rozdział 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ”. Przez
modernizację Zamawiający rozumie zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie
i zaprogramowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia
przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie. Zamówienie obejmuje:
1)
wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych, niezbędnych analiz, koncepcji i
ekspertyz;
2)
opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. (koncepcja, projekt
wykonawczy i dokumentacja powykonawcza);
3)
przygotowanie scenariusza pożarowego dla obiektu;
4)
demontaż i utylizacja starych urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, zdemontowanego
okablowania i tras kablowych. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania utylizacji
czujek izotopowych. Razem z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże
Zamawiającemu protokoły z utylizacji czujników jonizacyjnych w zakładzie unieszkodliwiania
odpadów promieniotwórczych;
5)
wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i
zaakceptowanego przez Zamawiającego nowego systemu chroniącego obiekt;
6)
dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP;
7)
dostawa i zainstalowanie nowych urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o
wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej i ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
8)
dostawa i zainstalowanie nowych modułów kontrolno-wykonawczych;
9)
wykonanie pomiarów potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącego okablowania;
10) budowa nowego okablowania, tam gdzie brak możliwości wykorzystania istniejącego;
11) odtworzenie pomieszczeń do stanu poprzedniego;
1
zintegrowanie systemu z istniejącym systemami związanymi z ochroną przeciwpożarową
obiektu;
13) przetestowanie systemu pod kątem poprawności działania;
14) wykonanie pełnej wizualizacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) na stanowisku
komputerowym przeznaczonym dla ochrony wraz z dostawą tego stanowiska;
15) zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania zarządzającego systemem SAP dla
administratorów systemu, na dwóch stanowiskach komputerowych wraz z dostawą tych
stanowisk;
16) przekazanie Zamawiającemu wszystkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego
oprogramowania i central SAP;
17) serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglądy serwisowe winny się odbywać
nie rzadziej niż raz na kwartał, chyba, że producent urządzeń zaleca częstsze przeglądy;
18) wykonanie nowej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu uwzględniając specyfikę
pracy i możliwości nowego systemu SSP zatwierdzoną przez osobę uprawnioną odrębnymi
przepisami w tym zakresie;
19) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji nowego Systemu
Sygnalizacji Pożaru,
20) aktualizacja oznakowania przeciwpożarowego w obiekcie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem
Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”.
Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 42 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy
(załącznik nr 2 do Specyfikacji).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy. Wnioski o
przeprowadzenie wizji lokalnej należy składać do Zamawiającego w terminie do dnia 19.10.2016 r.,
zaś Zamawiający w terminie 3 dni roboczych (tj. do dnia 24.10.2016 r.) przekaże wykonawcom
informacje o terminach wizji.
Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca podczas prowadzenia robót
jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu ograniczenia hałasu oraz zapylenia
i zanieczyszczenia obiektu w wyniku prowadzonych prac, a także zobowiązany jest do prowadzenia
robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich. Prace powodujące
duży hałas intensywne zapylenie (np. przewierty) wykonywane mogą być po godzinach pracy
Zamawiającego (w godzinach 16:00 do 21:00). Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania
Zamawiającemu dni, w których zamierza wykonywać roboty głośne i uciążliwe z co najmniej 1dniowym wyprzedzeniem i uzgadniać godziny ich wykonywania. Budynek dostępny będzie we
wszystkie dni tygodnia od godziny 8:00 do 21:00. W przypadku konieczności prac w dni wolne od
pracy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić potrzebę osobie odpowiedzialnej ze strony
Zamawiającego za kontakt z Wykonawcą.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.
Wszystkie roboty będą wykonywane z materiałów budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
12)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
10. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie
znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry
techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji
projektowej.
11. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.
12. Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku
rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby
zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji
projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości
wymogom wyrobów opisanych w Specyfikacji, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
Rozdział 4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3 miesięcy od daty przekazania
terenu budowy. Przez termin wykonania rozumie się zgłoszenie robót budowlanych do odbioru.
Rozdział 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada
zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w
art.4 ust.1 pkt.4 ustawy – Prawo atomowe, polegającej na: obrocie, instalowaniu oraz obsłudze
izotopowych czujek dymu.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż. 500.000,00 złotych oraz wykaże się posiadaniem
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na
wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru każda o wartości co najmniej 320.000,00 zł brutto :
- dysponuje radiometrem wraz z sondą do wykonywania pomiarów radiometrycznych skażeń
promieniotwórczych demontowanych czujek jonizacyjnych.
3
- dysponuje lub będzie dysponować minimum 11 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonywania
zamówienia:
a) jedna osoba: kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych bez ograniczeń wraz z
wymaganym ubezpieczeniem OC i przynależnością do właściwej izby zawodowej.
b) minimum trzy osoby: pracownicy-monterzy wykonujący roboty posiadający uprawnienia
elektryczne –świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV oraz uprawnienia do pracy na wysokości i
inne niezbędne aktualne badania lekarskie odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy.
c) minimum dwie osoby: pracownicy-monterzy wykonujący roboty posiadający uprawnienia
elektryczne –świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV oraz uprawnienia do pracy na wysokości i
inne niezbędne aktualne badania lekarskie odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy.
d) minimum dwie osoby: projektanci posiadający certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu
zaawansowanego w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej organizowany przez lub we
współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
e) minimum trzy osoby: pracownicy posiadający ukończony kursu w zakresie instalowania,
programowania i konserwacji zaproponowanego przez Wykonawcę systemu.
Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie odpowiednio do
realizacji przedmiotu zamówienia, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zamawiający
określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65.).
2. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4
3. Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.
4) Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu,
określone w Rozdziale 5.
5) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.
Rozdział 6
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
POTWIERDZAJĄCYCH
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania
1) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do Specyfikacji.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenia dotyczące podwykonawców.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Dokumenty składane przez Wykonawcę
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 3 potwierdzających:
a)
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
b)
brak podstaw wykluczenia
2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
5
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający
samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający może żądać dokumentów:
1) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w
art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo atomowe, polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze
izotopowych czujek dymu.
2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
500.000,00 zł.
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż
400.000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
5) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania zasobami.
Rozdział 7
INFORMACJA
Z
O
SPOSOBIE
WYKONAWCAMI
DOKUMENTÓW,
A
ORAZ
TAKŻE
POROZUMIEWANIA
PRZEKAZYWANIA
WSKAZANIE
OSÓB
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
OŚWIADCZEŃ
LUB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści
Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez
ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację,
a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści Specyfikacji.
3. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji
Zamawiający udostępniana na stronie internetowej.
6
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w pkt 2 Rozdziału 6 Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których Prawodawca przewidział
wyłącznie formę pisemną.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
BAG.2611.15.2016.
6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,
Sekcja Zamówień Publicznych,
ul. Grójecka 186,
02-390 Warszawa
7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zamó[email protected], a faksem na nr (22) 572-63-05.
8. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:
1)
w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
- Katarzyna Brennek
2)
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Agnieszka Piwowarska - Mańk
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-14:00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
Rozdział 8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji.
Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna
z formularzami załączonymi do Specyfikacji.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do Specyfikacji, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz o akceptacji wzoru
umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
7
3. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami) muszą podpisać osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie
załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo
zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział
Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi
być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy
złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią
imienną.
4. Załączone do oferty dokumenty inne niż oświadczenia muszą być przedłożone w formie oryginałów
bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej
stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone
czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką.
Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
9. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta
lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ.
Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy
oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.15.2016 OFERTA – „MODERNIZACJA
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W CENTRALI NFZ. NIE OTWIERAĆ PRZED
07.11.2016 r. GODZ. 10:30.”.
8
Rozdział 11
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 07.11.2016 r.
do godz. 10:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym
numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód
wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby
przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.
3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że
przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem
którejkolwiek z ww. informacji.
4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego
otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.11.2016 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia
Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nfz.gov.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
powyżej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Rozdział 12
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto.
2. Zamawiający jako formę rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe w związku z tym cena
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia nawet te
nie wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia lecz dające się przewidzieć na etapie
przygotowania oferty.
3. Zamawiający wymagał będzie wykonania w cenie oferty, wszystkich robót budowlanych, dostaw i
usług, których konieczność wykonania dała się przewidzieć na etapie sporządzania oferty.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
6. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9
Rozdział 13
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
Nazwa kryterium
waga
1
Cena
60%
2
Kwalifikacje zawodowe
20%
3
Okres gwarancji
20%
Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.
Do oceny ofert Zamawiający przyjął iż 1 % odpowiada 1 punktowi.
1
KRYTERIUM I: CENA (Km) - 60%
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 60.
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 60 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla
badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując
poniższy wzór:
K
m

C
C
n
m
2
 60 pkt
Gdzie: m –
oznacza kolejną badaną ofertę,
Km – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w
zakresie kryterium ceny,
Cn – oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto
badanej oferty,
Cm – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.
KRYTERIUM II: Kwalifikacje zawodowe (Rs)– 20%
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20.
Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. 2 formularza oferty. Wskazanie
osób, spełniających poniższe wymagania nie jest obowiązkowe, wg uznania wykonawcy, czy chce
uzyskać punkty. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
a) projektant posiadający zaświadczenie ukończenia kursu przygotowawczego do zawodu w zakresie
„Projektowania Elektronicznych Systemów Alarmowych Sygnalizacji Zagrożeń Osób i Mienia" do
stopnia zabezpieczenia 4 lub do klasy SA-4 – 4 pkt.
b) osoba posiadająca zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy przy
narażeniu na promieniowanie jonizujące – 2 pkt.
c) osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-3 wydane przez Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki – 2 pkt.
d) osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i posiadająca
legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego – 2 pkt.
10
e) osoba posiadająca certyfikat z przeszkolenia w zakresie prawidłowego stosowania i wykonywania
biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych – 2 pkt.
f) osoba posiadająca zaświadczenie producenta o odbyciu szkolenia w zakresie instalowania,
programowania i konserwacji urządzeń zainstalowanego na budynku systemu TELSAP 2100 – 2 pkt.
g) osoba posiadająca zaświadczenie producenta o zdaniu egzaminu w zakresie ogólnej znajomości
zainstalowanego na budynku systemu ZETTLER ZX – 2 pkt.
h) osoba posiadająca certyfikat dla personelu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie
art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) – 2 pkt.
i) osoba posiadająca wydany przez CNBOP certyfikat kwalifikacji z zakresu projektowania złożonych
instalacji sygnalizacji pożarowej – poziom kwalifikacji 4 – 2 pkt.
3
Kryterium III: OKRES GWARANCJI (Gr) – 20%
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20.
Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje tylko trzy okresy gwarancji na roboty budowlane
i zamontowane urządzenia:
- 42-miesięczny
- 48- miesięczny
- 60 -miesięczny
Zaproponowanie przez Wykonawcę innego terminu niż wskazane (krótszego niż 42 miesięcy i
dłuższego niż 60 miesięcy) spowoduje odrzucenie oferty.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanego parametru technicznego:
4
Parametr punktowany
Liczba punktów
Gwarancja 42 miesięcy
5
Gwarancja 48 miesięcy
10
Gwarancja 60 miesięcy
20
Ocena łączna
Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru.
O  K  R G
l
Gdzie: Ol –
m
s
r
oznacza ocenę łączną oferty,
Km – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny,
Rs- oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium kwalifikacje
zawodowe,
Gr- oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie długość okresu gwarancji na
roboty budowlane i zamontowane urządzenia.
11
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.
Rozdział 14
BADANIE OFERT
Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział 15
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO
WYBORZE
OFERTY
W
CELU
ZAWARCIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego
do Specyfikacji wzoru umowy.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia Zamawiającemu
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska,
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację
zamówienia.
6. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi decyzji o nadaniu
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z
zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) podania na piśmie nazwy, adresu banku oraz numeru konta bankowego, na które przelewane będą
środki finansowe za wykonane roboty,
3) dostarczyć kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób
we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.
Rozdział 16
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę
stanowiącą 10 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie.
Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia:
1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego:
77 1130 1017 0020 0734 8625 7421;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r., poz. 359).
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.
Kwoty pieniężne wpłacone tytułem zabezpieczenia Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym.
12
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot
zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 i 2. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
Rozdział 17
1.
2.
INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego.
Rozdział 18
WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI
Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa
warunki tych zmian:
1. cena może być zmieniona, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
2. przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy:
a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub Zamawiający
dokonał istotnej zmiany projektu,
b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz
wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po
stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez wykonawcę,
c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (np. opóźnienia w przekazaniu przez
Zamawiającego placu budowy),
d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót,
e) wstrzymania robót przez zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem
względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów),
zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
3. wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe tj. zmianę osób przy pomocy, których Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustaw, a także
określonych w Specyfikacji jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego,
13
b) wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje przedmiot
umowy,
c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
d) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Rozdział 19
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Rozdział 20
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje:
1. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
2. zawarcia umowy ramowej,
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy.
Rozdział 21
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY -PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
Do Specyfikacji załączono:
opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
formularz oferty (załącznik nr 3),
formularz oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczący przesłanek
wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4),
5) formularz oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczący spełniania
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5).
1)
2)
3)
4)
14
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI
(po zawarciu umowy załącznik
stanie się załącznikiem nr 1
do umowy).
Opis przedmiotu zamówienia
Spis zawartości
A. Część opisowa
B. Część informacyjna
A. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.1. Przedmiot zmówienia i zakres prac.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie i zaprogramowanie
Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z pracami
towarzyszącymi, w tym:

















wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych, niezbędnych analiz, koncepcji i
ekspertyz;
opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji projektowej
w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. (koncepcja, projekt wykonawczy i dokumentacja
powykonawcza);
przygotowanie scenariusza pożarowego dla obiektu;
demontaż i utylizacja starych urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, zdemontowanego okablowania i
tras kablowych. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowanie utylizacji czujek izotopowych.
Razem z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z utylizacji
czujników jonizacyjnych w zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych;
wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego
przez Zamawiającego nowego systemu chroniącego obiekt;
dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP;
dostawa i zainstalowanie nowych urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu
pożaru do centrali alarmowej i ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
dostawa i zainstalowanie nowych modułów kontrolno-wykonawczych;
wykonanie pomiarów potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącego okablowania;
budowa nowego okablowania, tam gdzie brak możliwości wykorzystania istniejącego;
umieszczenie znaków ochrony przeciwpożarowej;
zainstalowanie ręcznego wyłącznika zasilania drzwi głównych;
zintegrowanie centrali głównej z centralą budynkową.
odtworzenie pomieszczeń do stanu poprzedniego;
zintegrowanie systemu z istniejącym systemami związanymi z ochroną przeciwpożarową obiektu;
wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego.
przetestowanie systemu pod kątem poprawności działania;
15






wykonanie pełnej wizualizacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) na stanowisku
komputerowym przeznaczonym dla ochrony wraz z dostawą tego stanowiska;
zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania zarządzającego systemem SAP dla administratorów
systemu, na dwóch stanowiskach komputerowych wraz z dostawą tych stanowisk;
przekazanie Zamawiającemu wszystkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego oprogramowania i
central SAP;
serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglądy serwisowe winny się odbywać nie
rzadziej niż raz na kwartał, chyba, że producent urządzeń zaleca częstsze przeglądy
wykonanie nowej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu uwzględniając specyfikę pracy i
możliwości nowego systemu SSP zatwierdzoną przez osobę uprawnioną odrębnymi przepisami w tym
zakresie;
przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji nowego Systemu
Sygnalizacji Pożaru;
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący).
Wszystkie dane zawarte w tym rozdziale podano informacyjnie na podstawie dostępnych dokumentacji
powykonawczych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Obowiązkiem Oferenta jest własnym kosztem i
staraniem dokonać na własną odpowiedzialność weryfikacji tychże informacji.
Centrala NFZ jest właścicielem część powierzchni biurowej budynku Colosseum oraz części później
dobudowanego do niego pawilonu. Obie części są oddzielnymi strefami pożarowymi.
1.2.1. Budynek Colosseum
Jest to budynek 13 piętrowy, kwalifikowany do kategorii budynków wysokich. W jego skład wchodzą
następujące grupy funkcyjne:
 garażowa
 techniczna
 socjalna
 usługowa
 biurowa
 mieszkalna
Część biurowo - usługowa oraz socjalna zlokalizowana jest w przyziemiu obiektu od strony ul. Grójeckiej i
Włodarzewskiej.
Część mieszkalna zlokalizowana jest na kondygnacjach od 5 – 14.
W części podziemnej obiektu zlokalizowany jest 3 poziomowy garaż na ok. 280 stanowisk oraz zaplecze
techniczne obiektu
W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane, jako zagrożone wybuchem.
Z uwagi na wymagania przepisów oraz uwarunkowania architektoniczno-budowlane w budynku wydzielono 16
stref pożarowych o powierzchni od 30 do 4200 m2. Strefy pożarowe wydzielono ścianami oraz stropami o
odporności ogniowej REI 120 oraz bramami i drzwiami o odporności pożarowej EI 60 lub 2 x EI 30.
Cześć biurowa budynku stanowi jedną strefę pożarową, w budynku wydzielono pożarowo pomieszczenia, w
których zlokalizowano urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową budynku, pomieszczenia techniczne,
szachty instalacyjne, garaż.
Część biurowo - usługowa budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wynoszącej
5000 m2.
Centrala NFZ zajmuje pomieszczenia w części biurowej na kondygnacjach: 0, +1, +2, +3 o powierzchni
użytkowej 2 684,5 m2.
Powierzchnia zajmowana przez NFZ chroniona jest przez system sygnalizacji pożaru produkcji POLON-ALFA
TELSAP 2100, podstawowymi detektorami są czujki jonizacyjne, przestrzenie międzystropowe nadzorowane są
przez czujki optyczne dymu. Na drogach ewakuacyjnych i przy wyjściach ewakuacyjnych rozmieszczone są
16
ręczne ostrzegacze pożarowe. Poprzez moduły kontrolno-sterujące system steruje i monitoruje pracą zespołu
stałych urządzeń gaśniczych. Z centrali Telsap przekazywany jest sygnał alarmu pożarowego II st. do centrali
nadrzędnej (w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzającej budynkiem). Automatyczne powiadamianie
Państwowej Straży Pożarnej odbywa się poprzez centralę nadrzędną. Wyłącznie systemu wentylacji
mechanicznej i zamknięcie klap ppoż. na ciągach wentylacyjnych instalacji obsługującej powierzchnie biurowe
Centrali NFZ odbywa się również z centrali nadrzędnej.
W skład systemu SSP chroniącego powierzchnię Centrali NFZ w budynku Colosseum wchodzą:
1. Centrala Telsap 2100 – 1 szt.
2. Czujki jonizacyjne dymu – 142 szt.
3. Czujki optyczne dymu – 98 szt.
4. Ręczne ostrzegacze pożaru – 14 szt.
5. Moduły kontrolno-sterujące – 1 szt.
1.2.2. Pawilon
Budynek przylega do budynku Colosseum. Posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony.
W budynku istnieje 1 wydzielona pożarowo klatka schodowa z przyległym szybem dźwigu osobowego,
oddymiana grawitacyjnie. W stropodachu nad klatką schodową zainstalowana jest klapa oddymiająca sterowana
czujkami dymu oraz ręcznie.
Charakterystyczne parametry.
 wysokość: 16,54 m – budynek średniowysoki ( SW );
 poziom parteru budynku: +29,96m npm;
 powierzchnia zabudowy: 400,30 m2;
 powierzchnia całkowita: 1533,29 m2;
 powierzchnia użytkowa całości: 1382,28 m2;
 kubatura całości: 4521,60 m3;
 powierzchnia kondygnacji podziemnych: 98,0 m2;
 konstrukcja budynku: murowana.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zajmuje lokale użytkowe 13, 14 i 15 wraz z łącznikiem.




I piętro – pokoje biurowe, zaplecze socjalne;
II piętro – serwerownia, urządzenia techniczne;
III piętro – część dydaktyczna oraz konferencyjna;
łącznik pomiędzy III p. pawilonu, a głównym budynkiem Colosseum.
Budynek mieści się w jednej strefie pożarowej.
Powierzchnia budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni dla 1 strefy pożarowej, tj. 5000 m2.
Budynek zaliczony do kategorii ZL III zagrożenia ludzi z pomieszczeniami ZL I (sale konferencyjne).
Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru (SSP). W instalacji SSP zastosowano system firmy
TYCO oparty na centrali sygnalizacji pożaru ZX4 BOX. Centrala zainstalowana jest w pomieszczeniu centrum
przetwarzania danych. Dodatkowo zewnętrzny panel sterujący został zainstalowany w pomieszczeniu ochrony.
Do wykrywania pożaru zastosowano optyczne czujki dymu.
System SSP steruje następującymi instalacjami i urządzeniami:
 wentylacja (wyłączenie 3 central wentylacyjnych);
 kontrola dostępu;
W skład systemu SSP chroniącego powierzchnię Centrali NFZ w budynku Pawilonu wchodzą:
1. centrala ZX4 – 1 szt.
2. czujki optyczne dymu 813P – 110 szt.
3. ręczne ostrzegacze pożaru CP820 – 8 szt.
4. moduły sterujące RIM800 – 34 szt.
5. moduł wejść nadzorowanych CIM800 – 10 szt.
17
6. sygnalizatory akustyczne SG200 – 6 szt.
Pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia UPS na II piętrze pawilonu są ponadto chronione stałym
urządzeniem gaśniczym gazowym (tzw. suche gaszenie) oraz 4 systemami wczesnej detekcji dymu.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Należy zaprojektować i wykonać jednolity systemem detekcji i sygnalizacji pożaru (SSP) zapewniający
całkowitą ochronę obszaru zajmowanego przez NFZ. Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia – z
wyłączeniem małych pomieszczeń sanitarnych (WC). Przedsionki do WC będą chronione.
Należy odtworzyć wszystkie dotychczasowe funkcje istniejących systemów SAP oraz:
 rozszerzyć ochronę o przedsionki do WC (20 szt. czujek dymu, dotychczas obszar nie chroniony),
 zapewnić otwarcie drzwi rozsuwanych (poprzez instalację wyłącznika zasilania),
 zainstalować 11 trzymaczy elektromagnetycznych (wyposażonych w przycisk zwalniający)
utrzymujących drzwi na klatki schodowe otwartej, zapewnić poprzez zastosowanie modułów
sterujących zamknięcie drzwi w przypadku alarmu pożarowego II st. (drzwi wyposażone są w
samozamykacze, należy przewidzieć konieczność wykonania konserwacji i regulacji drzwi i
samozamykaczy),
 zapewnić automatyczne otwarcie w przypadku alarmu pożarowego II st. drzwi objętych kontrolą
dostępu na drogach ewakuacyjnych,
 zapewnić powiadomienie o wykrytym niebezpieczeństwie osoby przebywające w budynku poprzez
sygnalizatory dźwiękowo-głosowe; min. poziom dźwięku powinien przekraczać co najmniej o 5dB
szumy otoczenia, lub wynosić min. 65 dB w zależności od tego, która wartość jest większa.
Funkcje realizowane przez system SSP: Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie
wykonywane przez SSP:
 sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,
 uruchomienie sygnalizacji akustyczno głosowej w obiekcie,
 wyjścia sterujące do kontroli dostępu (indywidualne odcięcie zasilania elektromechanicznych
elementów blokujących dla każdego z przejść na drodze ewakuacyjnej), (11 szt.),
 wyjścia sterujące do central wentylacyjnych (3 szt.),
 wyjścia sterujące do trzymaczy drzwiowych (11 szt.),
 monitoring stałych urządzeń gaśniczych (4 szt.),
 monitoring zasysających systemów wczesnej detekcji (4 szt.)
 monitoring zasilaczy przeciwpożarowych,
 transmisja sygnałów do głównej centrali budynkowej.
Dostawca systemu PPOŻ. uwzględni w swoich kosztach wszystkie niezbędne elementy konieczne od strony
systemu sygnalizacji pożaru (sprzęt, oprogramowanie, licencje) do uruchomienia integracji z BMS wraz z
opcjonalnym podaniem kosztów prac konfiguracyjnych i uruchomieniowych integracji do wykonania po stronie
systemu PPOŻ.
Przy wymianie obecnie eksploatowanych central pożarowych, dostawca systemu PPOŻ. musi w zakresie
swoich prac uwzględnić przełączenie istniejących czynnych sygnałów bezpotencjałowych wysyłanych aktualnie
do BMS z centrali SAP zlokalizowanej w pomieszczeniu 2.06 przy serwerowni oraz odbieranych poprzez
okablowanie BMS sygnałów z central gaszenia pomieszczeń 107 i S11 (punkty przyłączeniowe zlokalizowane
w skrzynce BMS w pomieszczeniu S11).
Wszystkie powyższe dane podano jedynie informacyjnie. Obowiązkiem Oferenta jest własnym kosztem i
staraniem dokonać na własną odpowiedzialność weryfikacji tychże informacji. Obowiązkiem Wykonawcy
będzie, niezależnie od precyzji zawartych w OPZ danych, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu
Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, zapewniającego ochronę całkowitą powierzchni zajmowanych przez NFZ
18
oraz wysterowanie i monitorowanie wszystkich urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami i najnowszymi zasadami wiedzy technicznej.
Instalację sygnalizacji pożarowej należy zaprojektować w oparciu o centralę mikroprocesorową współpracującą
z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożaru powinien umożliwiać osiągnięcie bardzo
wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.
Wymagania ogólne
Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie były uciążliwe dla pracowników NFZ, oraz
nie utrudniały pracownikom NFZ czynności służbowych.
Wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót
uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:
 organizacji robót,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego.
Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń wewnątrz obiektu oraz na zewnątrz , w tym nawierzchni dróg,
chodników, posadzek, powierzchni ściennych lub sufitowych ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w
cenie oferty,
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca
będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami i posiadają wymagane parametry.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:




jakość inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych,
rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji i projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym, planem BIOZ i
specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz
dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór końcowy.
Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się
do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót ogólnobudowlanych,
19
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu
pieszego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw
związanych z budową itp.
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 42 miesiące od dnia odbioru końcowego.
2.2.
Wymagania dot. dokumentacji projektowej.
2.2.1. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca opracuje i przekaże jako oddzielne opracowanie Inwentaryzację do celów projektowych.
Inwentaryzację mogą wykonać jedynie osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Inwentaryzacja do celów projektowych winna pokazać rzeczywisty stan techniczny i wymiary budynku poprzez
pomiary bezpośrednie wykonane przymiarami, uwidocznione w opisie technicznym i części graficznej.
Zakres inwentaryzacji obejmuje:
 rok budowy, powierzchnię kubaturową, ilość kondygnacji, wymiary drzwi i okien,
 szerokości, wysokości, długości i grubości wszystkich elementów (ściany, stropy, klatki schodowe itp.),
 wykonanie pomiarów i opisanie wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku takich jak klatki
schodowe, rygle, podciągi, słupy, itp.
Wykonawca sporządzi wstępną koncepcję, którą zatwierdzi Zamawiający (koncepcja ma zawierać koncepcję
tras kablowych SSP, przyjęte systemy i urządzenia wraz ze specyfikacjami technicznymi), projekt wykonawczy
dla którego uzyska akceptacje inspektorów NFZ, dostarczy urządzenia i materiały oraz wykona wszystkie
niezbędne prace oraz sporządzi dokumentację powykonawczą.
Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do
prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia, a w szczególności wykonanie
inwentaryzacji istniejących pomieszczeń, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu
wykonawczego.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub Unii
Europejskiej, posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Wykonawca zapewni nadzór autorski
w całym okresie realizacji Zamówienia.
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych
kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji kolizji lub awarii. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu okresu
zgłaszania wad.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z
przepisami prawa polskiego, a w tym:
 Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporządzenie inwentaryzacji budowlanych do celów
projektowych, ekspertyz itp.;
 Opracowanie koncepcji;
 Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie
wszystkich urządzeń i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i
jakościową) urządzeń i materiałów. Projekt wykonawczy
musi uwzględniać całość prac. Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Projektu
Wykonawczego przed skierowaniem do realizacji.
20





Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126),
Opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej wszystkie powstałe w czasie realizacji zmiany
względem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, oraz wszystkie konieczne i wymagane
przepisami testy urządzeń, systemów, przewodów, atesty na wbudowane urządzenia i materiały, ich
instrukcje obsługi, protokoły uruchomieniowe określone przez instalatora, dostawcę lub producenta.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Robót z
właściwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodności wykonania robót z
dokumentacją powykonawczą oraz zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i
warunkami technicznymi. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać także pomiary wykonanych
instalacji i sieci, w szczególności: protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz
rezystancji linii, protokoły z pomiarów uziemień oraz świadectwa dopuszczenia na elementy systemu.
Wykonanie niezbędnych uzgodnień i akceptacje projektów przez rzeczoznawcę d/s
ppoż.
wykonanie nowej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu uwzględniając specyfikę pracy i
możliwości nowego systemu SSP zatwierdzoną przez osobę uprawnioną odrębnymi przepisami w tym
zakresie
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
Dodatkowo dokumentacja projektowa powinna zwierać:
 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla zadania,
 organizację robót uwzględnieniem jak najmniejszego zakłócenia w pracy Centrali NFZ.
Całość prac projektowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, szczególnie z
„Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP – 02:2010” wydanymi przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym, i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiającemu w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i
poprawki.
2.2.2. Forma dokumentacji projektowej.
Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej.
Forma papierowa
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Zamawiającemu wchodzące w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Obliczenia i opisy powinny być
dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamówienia 5 egzemplarzy kompletnej
dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie
z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.
Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów
elektronicznych:
 Rysunki - format dwg (ACAD wersja 2004) i pdf.
 Tekst - format doc i pdf,
 Arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać
21


aktywne formuły,
Harmonogramy - format xls , mpp i pdf,
Układ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowej.
Wykonawca dostarczy wersję elektroniczną na nośniku CD/DVD w 2 egzemplarzach.
2.2.3. Prawa autorskie.
Wykonawca przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach
dokumentacji w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:
 utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanych każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym dyskietki,
CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia
elektroniczne, w tym tzw. Papier elektroniczny );
 wprowadzanie do pamięci komputera;
 prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie lub innej sieci
komputerowej;
 modyfikacja i uaktualnianie.
2.3.
Wymagania dot. urządzeń i materiałów.
2.3.1. Centrala systemu.
Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne:
 redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią,
 pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w pętli dozorowej,
 mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,
 mieć duży, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji,
dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfiguracją i obsługę centrali,
 mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń,
 umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli
urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,
 umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
 umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe,
 współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,
 posiadać modułową architekturę, by dobrze dostosować możliwości centrali do potrzeb obiektu,
 umożliwić sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść przekaźnikowych fail-safe,
 umożliwić kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych,
 umożliwić pracę w trybie rozproszonym, w którym centrala komunikuje się z węzłami sieci central,
posiadającymi moduły funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umożliwi
obniżenie kosztów instalacji i zwiększy elastyczność systemu,
 umożliwić grupowanie sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi,
 umożliwić podłączenie min. 128 elementów adresowalnych na jednej linii dozorowej,
 umożliwić podłączenie min. do 8 linii dozorowych typu A,
22




umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,
umożliwić podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,
umożliwić wysterowanie i zasilanie sygnalizatorów alarmowych konwencjonalnych bezpośrednio z
centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe,
Centrala sygnalizacji pożaru powinna być wyposażona w odpowiedni moduł/interfejs komunikacyjny,
umożliwiający zintegrowanie (w zakresie wizualizacji) systemu PPOŻ w systemie zarządzania BMS, za
pomocą jednego z otwartych protokołów automatyki budynków: Modbus TCP, Modbus RTU,
Lonworks TP/FT-10 lub BACnet IP.
2.3.2. Automatyczna detekcja pożaru.
Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje
się zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujących się wysoką skutecznością w
wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym i otwarty płomień. Czujki te powinny
wykrywać pożary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w dwustronne
izolatory zwarć.
2.3.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe.
Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych central sygnalizacji
pożarowej. Przeznaczony do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposażone będą w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany jest do instalowania wewnątrz
obiektów. Ostrzegacze muszą możliwość uruchomienia bez konieczności zbijania szybki np. podnoszona
klapka.
2.3.4. Sygnalizatory akustyczno - głosowe
Sygnalizator z komunikatami słownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem
akustycznym i sygnałem komunikatu słownego. Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w
pomieszczeniach zamkniętych., dedykowany jest do współpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
alarmowej zapewniającymi na swoich wyjściach odpowiednie napięcie zasilania, , należy zapewnić
synchronizację komunikatów pomiędzy grupą sygnalizatorów pracujących w jednej przestrzeni akustycznej
Sygnalizatory podłączać do linii sygnalizacyjnych za pośrednictwem puszek instalacyjnych stalowych z kostką
ceramiczną i bezpiecznikiem.
2.3.5. Zasilanie systemu
Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego
prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń. Należy zapewnić przekazanie informacji o
stanie zasilania podstawowego do systemu BMS bezpośrednio z tablicy zasilającej.
Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatorów o odpowiedniej pojemności. Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP
powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi
być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.
2.3.6. System wizualizacji i zarządzania
Stanowisko wizualizacji dla służb ochrony.
23
Podstawową funkcją systemu wizualizacji jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementów systemu
pożarowego (w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjęciu obiektu, w różnych
formatach graficznych.
W zależności od uprawnień nadanych przez administratora, operator może mieć dostęp do wszystkich lub
wybranych obiektów.
Najważniejszą funkcją jest uproszczenie działania systemu i poprowadzenie obsługi obiektu „za rękę” podczas
zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze reakcji.
System umożliwi weryfikację i nadzór nad alarmami przychodzącymi z systemu, dlatego pozwala na szybszą
reakcję na zdarzenia wymagające interwencji. Komunikat o alarmie pojawia się w pasku programu wraz ze
szczegółową informacją z jakiego urządzenia pochodzi. Aby wykluczyć sytuację, w której operator go nie
zauważy, komunikat znika dopiero po potwierdzeniu alarmu.
Administrator może tworzyć rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.
Powiadamianie przez aplikację kliencką, e-mail i SMS,
W zależności od potrzeby i ustawień administratora, komunikaty o alarmach mogą być widoczne tylko na
lokalnym stanowisku nadzoru, mogą być przesyłane do wybranej grupy lub do wszystkich operatorów.
Informacje o alarmach można także przekazywać e-mailem i SMS-em, np. do administratora systemu lub
osoby odpowiedzialnej za zarządzanie stanem technicznym obiektu.
Działanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zależności od potrzeb
można stworzyć wiele różnych harmonogramów powiązanych z dniem tygodnia, porą dnia lub konkretnymi
wydarzeniami.
Informacje o zdarzeniach są automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzięki temu operator widzi pełną
historię alarmów, awarii, logowania użytkowników i może je łatwiej analizować. Zaawansowany moduł
wyszukiwania pozwala filtrować zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urządzeń i wielu innych. Całą bazę
lub jej wybraną część można eksportować do pliku CSV i PDF.
Stanowiska zarządzania systemem.
System umożliwi weryfikację i nadzór nad alarmami przychodzącymi z systemu, dlatego pozwala na szybszą
reakcję na zdarzenia wymagające interwencji. Komunikat o alarmie pojawia się w pasku programu wraz ze
szczegółową informacją z jakiego urządzenia pochodzi. Aby wykluczyć sytuację, w której operator go nie
zauważy, komunikat znika dopiero po potwierdzeniu alarmu.
Administrator może tworzyć rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.
Powiadamianie przez aplikację kliencką, e-mail i SMS,
W zależności od potrzeby i ustawień administratora, komunikaty o alarmach mogą być widoczne tylko na
lokalnym stanowisku nadzoru, mogą być przesyłane do wybranej grupy lub do wszystkich operatorów.
Informacje o alarmach można także przekazywać e-mailem i SMS-em, np. do administratora systemu lub
osoby odpowiedzialnej za zarządzanie stanem technicznym obiektu.
Działanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zależności od potrzeb
można stworzyć wiele różnych harmonogramów powiązanych z dniem tygodnia, porą dnia lub konkretnymi
wydarzeniami.
Informacje o zdarzeniach są automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzięki temu operator widzi pełną
historię alarmów, awarii, logowania użytkowników i może je łatwiej analizować. Zaawansowany moduł
wyszukiwania pozwala filtrować zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urządzeń i wielu innych. Całą bazę
lub jej wybraną część można eksportować do pliku CSV i PDF.
Należy zapewnić możliwość tworzenia raportów dot. przeprowadzonych prac serwisowych w danym okresie
(lista sprawdzonych czujek, uruchomionych rop-ów i modułów kontrolno-sterujących), lista urządzeń, które nie
zostały sprawdzone w zadanym okresie czasu, lista elementów które wygenerowały największą liczbę
alarmów/uszkodzeń w zadanym okresie itp.
Należy zapewnić warsztaty specjalistyczne w zakresie obsługi oprogramowania zarządzania systemem oraz
stanowiska wizualizacji dla minimum 2 osób. Warsztaty odbędą się w trakcie obowiązywania umowy na terenie
Warszawy poza siedzibą Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie voucherów
szkoleniowych wystawionych przez Wykonawcę ważnych przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia,
warsztaty będą prowadzone w języku polskim przez instruktora certyfikowanego od określonego rozwiązania.
24
2.4.
Wymagania dot. wykonawstwa.
2.4.1. Sposób prowadzenia okablowania i montażu urządzeń.
Zakłada się wykorzystanie istniejącego okablowania. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary wszystkich
odcinków okablowania potwierdzające jego przydatność do dalszego wykorzystania (ciągłość, rezystancja
izolacji). Należy zlikwidować wszelkie odgałęzienia boczne pętli dozorowej. Tam gdzie to konieczne wykonać
okablowanie nowe.
Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami branżowymi. Należy
utrzymywać określone odległości równoległe od instalacji elektrycznych, wodnych oraz kanałów instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Dopuszczalne są przejścia krzyżowe z instalacja elektryczną (pod kątem 90 stopni).
Przy takich przejściach kable instalacji systemu SSP należy jednak zabezpieczyć dodatkowo rurami PCV lub
peszlem o odpowiedniej średnicy.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami
służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach
pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut.
Kable o odporności ogniowej prowadzić w korytach stalowych o odporności ogniowej 90 minut lub mocować
bezpośrednio do stropu lub ścian przy pomocy atestowanych systemów mocowań o odporności ogniowej 90
minut. Instalację wykonać tak, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.
Ekrany linii dozorowych pętlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali należy uziemić na specjalnej listwie
zaciskowej (należy pamiętać, że ekran pojedynczej linii może być uziemiony tylko w jednym miejscu).
Podobnie należy uziemić wszystkie obudowy urządzeń w systemie.
Łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; należy unikać
dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się łączenie
przewodów w certyfikowanej, metalowej puszce instalacyjnej z zaciskami ceramicznymi.
Stosować zalecenia i normy branżowe dotyczące równoległego kładzenia przewodów elektrycznych i
teletechnicznych oraz zasad krzyżowania się tych przewodów.
Dodatkowo do kabli linii dozorowych dochodzą krótkie odcinki kabli od wskaźników zadziałania. Należy je
wykonać w peszlach giętkich.
Rurki, wskaźniki zadziałania oraz gniazda czujek mocować kołkami rozporowymi. Do sufitów podwieszanych
gniazda czujek i wskaźniki zadziałania montować na śrubami z podkładkami. ROP-y mocować na ścianach na
wysokościach 1.50 - 1.60 m. (wyższych niż wyłączniki sieciowe, aby uniknąć przypadkowego użycia np. w
ciemności). Na rozgałęzieniach tras kablowych w celu uporządkowania instalacji należy oznaczać poszczególne
kable odpowiednimi symbolami. Przepusty przez ściany stref pożarowych osłaniać rurkami stalowymi lub
winidurowymi, odpowiednio uszczelnionymi po przeciągnięciu kabli masą o wymaganej odporności ogniowej.
Zgodnie z wytycznymi CNBOP początek i koniec pętli dozorowej należy prowadzić różnymi trasami
kablowymi do centrali systemu sygnalizacji pożaru.
Montaż czujek.
 Zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła ( np. żarowych opraw oświetleniowych) min. 0.5 m;
 W pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne,
w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów również nie
powinna być mniejsza niż 0.5 m;
 Wskaźniki zadziałania umieszczone w czujkach muszą być widoczne przy wejściu do pomieszczenia;
 Dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek należy zainstalować na suficie podwieszanym, w najbliższej
odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych;
 Odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 m;
Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub wyciągowej minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m;Montaż przycisków ROP.
Przyciski należy montować na ścianach na wys. ok. 1,5 – 1,6 m od podłogi.
25
2.4.2. Okablowanie pętli dozorowych
Pętle dozorowe z urządzeniami detekcyjnymi należy wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x1.
2.4.3. Okablowanie sterowania i monitorowania urządzeń wykonawczych
Okablowanie urządzeń wykonawczych (obwody sterujące i kontrolne modułów) należy wykonać przewodem o
odporności ogniowej 90 min. typu PH90 np. HTKSH 1x2x1 lub HDGs 2x1. Obwody sterujące urządzeniami
działającymi na zasadzie przerwy prądowej można wykonać kablami bez cechy PH.
2.4.4. Okablowanie zasilające w napięcie podstawowe 230VAC
Wszystkie obwody zasilające urządzenia systemu SSP zasilane napięciem 230VAC powinny być okablowane
przewodami o odporności PH90.
2.4.5. Montaż central CSP
Wszystkie centrale oraz wszystkie moduły rozszerzeń wraz z osprzętem (przekaźniki) należy zainstalować w
obudowie natynkowej. Moduły rozszerzeń instalować zgodnie z DTR producenta. Montaż centrali należy
przeprowadzić tak, aby wyświetlacz centrali znajdował się na wysokości 160 cm licząc od podłogi.
W pobliżu centrali powinny znajdować się:
 protokół, w którym należy wpisywać m.in. przeprowadzone kontrole, dokonywane naprawy, zmiany i
uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem godziny, daty i przyczyn ich powstania,
 instrukcja organizacji alarmowania na budynku,
 rozpisany podział detektorów na strefy logiczne z przypisaniem ich do odpowiednich pomieszczeń,
czyli tzw. legenda systemu,
 plany sytuacyjne poszczególnych kondygnacji oraz wszelkie inne informacje, wskazówki potrzebne do
szybkiej lokalizacji pożaru lub awarii,
 opis producenta w języku polskim, DTR, instrukcje użytkownika.
2.4.6. Montaż modułów sterujących
Moduły pętlowe umieszczone będą w pobliżu urządzeń wykonawczych w obudowach natynkowych.
Lokalizacja na planach.
2.4.7. Montaż czujek, ROP-ów i wskaźników zadziałania.
Czujki w pomieszczeniach biurowych montować do stropu kołkami rozporowymi 6 mm (po 2 szt.). W sufitach
podwieszanych gniazda montować do kasetonów śrubami z nakrętkami M6 i podkładkami. Podobnie należy
montować wskaźniki zadziałania. Przy montażu czujek w kasetonach sufitu podwieszanego należy uwzględniać
rozmieszczenie kratek nawiewno – wywiewnych oraz świetlówek oświetlenia. ROP-y należy montować
natynkowo kołkami rozporowymi 8 mm.
2.4.8. Przejście okablowania przez granice stref pożarowych
W przypadku przejścia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urządzeń
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy bezwzględnie po wykonaniu instalacji
zabezpieczyć wykonane przepusty i ciągi kablowe masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej
26
odporności ścian lub stropów, przez, które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i
aktualne certyfikaty).
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM
ZAMÓWIENIA
1.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. Grójeckiej 186 w
Warszawie, na której zlokalizowany jest budynek Centrali NFZ, w celu wykonania zamówienia.
1.2. Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót
Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany systemu sygnalizacji pożarowej związane są następujące przepisy
prawne:

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji
 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą
A1:2007
 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory
akustyczne; ze zmianą A2:2007
 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe
 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z
wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009
 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą
A1:2006
 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianami
A1:2006
 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z
wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z późn. zm.)
 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010
 Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali
 Karty katalogowe zastosowanych urządzeń
 Wytyczne Inwestora
 Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
Zobowiązany jest informować Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw.
27
1.3. Informacje niezbędne do zaprojektowania robót
Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione
w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i
informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej.
W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie
oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym
dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek.
Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt przywróci element do stanu poprzedniego.
Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w tym niniejszy
program funkcjonalno-użytkowy) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez
Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy.
W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od
ich formy i źródła uzyskania.
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.
Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i telefonicznej.
1.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót
W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić
niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i
specyfiki obecnego sposobu użytkowania:








Zamawiający wymaga zapewnienia przez system SAP pełnej ochrony budynku w trakcie prowadzenia
prac. Przed przystąpieniem do wymiany elementów detekcyjnych należy dostarczyć, zainstalować i
wstępnie oprogramować centrale systemu SAP. Wymianę elementów detekcyjnych na pętlach
dozorowych przeprowadzić korzystając z możliwości zmiany pętli dozorowej typu A na 2 linie
dozorowe otwarte typu B, z których jedna będzie wpięta do dotychczasowego systemu a druga do
nowego. Prace należy tak zaplanować i przeprowadzić aby wszystkie wymieniane urządzenia
detekcyjne i kontrolno-wykonawcze na koniec każdego dnia roboczego funkcjonowały w ramach
nowego systemu i prawidłowo realizowały przeznaczone im funkcje.
W siedzibie centrali NFZ prowadzona jest działalność administracyjno-biurowa – budynek będzie
normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia;
Roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w dowolnych godzinach;
Roboty szczególnie uciążliwe muszą być zgłaszane z minimum jednodniowym wyprzedzeniem a ich
wykonanie odbywać się w godzinach 16-21.
Zamawiający ma możliwość udostępnić Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie wewnątrz
budynku na cele socjalne oraz miejsce na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu;
Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;
Gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca
będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i
zutylizować;
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca
jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli
będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie
zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi
przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
28





Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;
Wykonawca będzie pracował narzędziami nie wytwarzającymi zakłóceń elektroenergetycznych;
Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po
wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi
je w stanie czystym i nadającym się do dalszego użytkowania;
miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem
osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak
również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni, w których zamierza
wykonywać roboty głośne i uciążliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i uzgadniać godziny
ich wykonywania;
2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów sygnalizacji pożaru,
powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz powinien znajdować się w
odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać
stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.
3. MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść opisu przedmiotu zamówienia jako części składowej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
29
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI
UMOWA Nr……/2016
zawarta w dniu ...................... 2016 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrala)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………..…….. ………………………………………………………………………..,
a
……………………………………………………………………………….................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………….
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ polegająca na
zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montażu, uruchomieniu i zaprogramowaniu Systemu Sygnalizacji
Pożaru (SSP) w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z pracami towarzyszącymi, w tym:
1) wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych, niezbędnych analiz, koncepcji i
ekspertyz;
2) opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji projektowej
w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. (koncepcja, projekt wykonawczy i dokumentacja
powykonawcza);
3) przygotowanie scenariusza pożarowego dla obiektu;
4) demontaż i utylizacja starych urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, zdemontowanego okablowania i
tras kablowych. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowanie utylizacji czujek izotopowych.
Razem z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z utylizacji
czujników jonizacyjnych w zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych;
5) wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego
przez Zamawiającego nowego systemu chroniącego obiekt;
6) dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP;
7) dostawa i zainstalowanie nowych urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu
pożaru do centrali alarmowej i ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
8) dostawa i zainstalowanie nowych modułów kontrolno-wykonawczych;
9) wykonanie pomiarów potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącego okablowania;
10) budowa nowego okablowania, tam gdzie brak możliwości wykorzystania istniejącego;
11) umieszczenie znaków ochrony przeciwpożarowej;
12) zainstalowanie ręcznego wyłącznika zasilania drzwi głównych;
13) zintegrowanie centrali głównej z centralą budynkową;
14) odtworzenie pomieszczeń do stanu poprzedniego;
15) zintegrowanie systemu z istniejącym systemami związanymi z ochroną przeciwpożarową obiektu;
16) wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego;
17) przetestowanie systemu pod kątem poprawności działania;
18) wykonanie pełnej wizualizacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) na stanowisku
komputerowym przeznaczonym dla ochrony wraz z dostawą tego stanowiska;
30
2.
3.
4.
5.
1.
2.
19) zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania zarządzającego systemem SAP dla administratorów
systemu, na dwóch stanowiskach komputerowych wraz z dostawą tych stanowisk;
20) szkolenie pracowników z obsługi oprogramowania zarządczego i wizualizacji;
21) przekazanie Zamawiającemu wszystkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego oprogramowania i
central SAP;
22) wykonanie nowej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu uwzględniając specyfikę pracy i
możliwości nowego systemu SSP zatwierdzoną przez osobę uprawnioną odrębnymi przepisami w tym
zakresie;
23) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji nowego Systemu
Sygnalizacji Pożaru;
24) serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglądy serwisowe winny się odbywać nie
rzadziej niż raz na kwartał, chyba, że producent urządzeń zaleca częstsze przeglądy. Zasady
wykonywania usług serwisowych zostały opisane w załączniku nr 4 do umowy;
25) na zakończenie okresu gwarancyjnego dokonanie przeglądu końcowego wszystkich elementów
instalacji przeciwpożarowej w Centrali NFZ.
Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i odbioru robót zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia –
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązuję się do wykonywania serwisu zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
Zamówienie obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót i prac związanych z
zapewnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności BHP, ppoż.
oraz przepisów ochrony środowiska.
Wszystkie roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane z fabrycznie nowych materiałów budowlanych
(posiadających atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie),
zapewnionych przez Wykonawcę. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy powinny:
1) spełniać wymagania i być zgodne:
a)
z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno
budowlanymi, przepisami bhp i ppoż.,
b)
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Ustawy z
dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898) oraz postanowieniami niniejszej umowy,
c)
przepisami wykonawczymi do ww. ustaw,
2) obejmować całość robót niezbędnych do realizacji umowy w tym, między innymi: roboty
przygotowawcze i porządkowe, próby, badania, wywóz materiałów z demontażu, utylizację,
3) być wykonane z użyciem materiałów i urządzeń lub ich odpowiedników o parametrach równoważnych,
spełniających wymogi funkcjonalne i techniczne wskazane w Załączniku nr 1 do umowy oraz ustawie z
dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności.
§2
Wynagrodzenie
Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. 1
wynosi brutto …………………………. zł (słownie: ………………………………złotych).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia w szczególności koszty:
1) zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1,
ich magazynowania i transportu na teren budowy,
2) robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu użytego do wykonania robót budowlanych,
3) pośrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka,
4) inne koszty związane z realizacją robót, w tym także: koszt robót przygotowawczych i porządkowych,
wywozu materiałów z demontażu, utylizacji, wykonanie sprawdzeń i pomiarów,
5) sporządzenia dokumentacji kolaudacyjnej i powykonawczej, zawierającej opis i schematy systemu
6) pozostałe opłaty związane z wykonaniem robót, w tym podatek VAT.
7) pozostałe opłaty związane z serwisem o konserwacją systemu sygnalizacji pożaru,
8) pozostałe opłaty związane z uzgodnieniami z rzeczoznawcą dotyczące zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
31
Kwota umowna obejmuje wszystkie nakłady i koszty wyliczone w oparciu o projekty wykonawcze, opis
przedmiotu zamówienia, oględziny własne terenu budowy, obowiązujące przepisy, fachową wiedzę oraz
wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy bez względu na faktyczny zakres robót
niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty, po podpisaniu bez uwag przez Strony protokołu
końcowego odbioru robót.
5. Zamawiający dokona płatności przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ……………………………………………………….., w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 2 pkt 5, z zastrzeżeniem
postanowienia § 12 ust. 10 i 11.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku nieuzasadnionego
niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy, którego wierzytelność
jest częścią składową wystawionej faktury VAT, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od wystawienia faktury,
pisemnych oświadczeń podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury
VAT, o otrzymaniu przez każdego podwykonawcę zapłaty za wykonany zakres robót, usług lub dostaw,
będących częścią składową zakresu Zamówienia, za który została wystawiona faktura. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawcę powyższych oświadczeń Zamawiający wstrzyma wypłatę
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.
11. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom,
o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci z wystawionej przez Wykonawcę faktury część
wynagrodzenia odpowiadającą wartości robót, usług lub dostaw wykonanych przez podwykonawcę,
którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury.
12. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres Zamówienia określony w
przedmiocie Umowy, o którym mowa w § 1 wykonany w sposób prawidłowy oraz zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§3
Termin wykonania usługi
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, w zakresie ustalonym w § 1, w terminie 3 miesięcy od daty
przekazania terenu budowy.
Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia, Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zgłosi pisemnie
Zamawiającemu gotowość do odbioru.
Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu:
1) z powodu siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia;
2) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
3) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na zasadach, o których mowa w ust. 7.
Przesunięcie terminu określonego w ust. 1 może nastąpić, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od
zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2 przedłoży Zamawiającemu
pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania Zamówienia wraz z uzasadnieniem. Zamawiający, po
rozpatrzeniu wniosku, w terminie 7 dni może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania o zasadny
czas uzgodniony przez obie Strony.
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przesunięcia terminu wykonania
Zamówienia sporządzony zostanie aneks do umowy zmieniający termin wykonania Zamówienia.
W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie
32
8.
Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji
Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin
wykonania zamówienia, określony w ust. 1 może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy ulec
przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji. W
takim przypadku sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Zamówienia.
Przerwę w realizacji robót w danym dniu, w rozumieniu określonym w ust. 7, powyżej 4 godzin uznaje się
za tożsamą z przerwą wynoszącą 1 dzień.
§4
Obowiązki wykonawcy
1.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) uzyskania na własny koszt i własnym staraniem, dokumentów, uzgodnień i opinii, koniecznych do
pełnej realizacji przedmiotu umowy,
2) przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej –
wymagane okazanie dokumentów o odbyciu szkolenia,
3) zapoznania pracowników Wykonawcy z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracywymagane okazanie niezbędnych dokumentów na potwierdzenie,
4) zapoznania pracowników z zagrożeniami.
W zakresie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania robót będących przedmiotem umowy, na podstawie załącznika nr 1 do umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
2) wykonania robót przy użyciu materiałów i urządzeń opisanych w załączniku nr 1 do umowy
spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898),
3) prowadzenia i kompletowania dokumentacji robót budowlanych,
4) organizacji robót prowadzonych w obiekcie czynnym, w sposób nie zakłócający funkcjonowania
obiektu,
5) wykonywania robót z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku
niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę nastąpi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,
6) utrzymania terenu robót w należytym porządku, a po ich zakończeniu uporządkowania i przekazania
go Zamawiającemu przed odbiorem robót,
7) przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ppoż.,
8) sporządzenia operatu kolaudacyjnego składającego się m.in. z dokumentacji powykonawczej oraz
przekazania jej Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z wymaganymi
prawem certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi,
zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w
budownictwie.
9) umożliwienie wstępu na teren robót budowlanych inspektorom nadzoru oraz udostępnienie im
potrzebnych danych, informacji i dokumentacji.
10) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie uczestniczył we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych podczas realizacji umowy.
11) zamawiający jest uprawniony polecić Wykonawcy pisemnie na adres wskazany w § 9 ust. 2,
dokonania zmian niezbędnych dla wykonania Umowy, dotyczących w szczególności:
a)
wykonania robót wynikających z załącznika nr l do umowy lub zasad wiedzy technicznej,
b)
wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w załączniku nr 1 do umowy,
c)
pominięcia robót, które podczas wykonywania robót stały się zbędne.
33
§5
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) odbioru końcowego wykonanych robót,
3) w przypadku wystąpienia wad i usterek - sporządzania protokołów usterek,
4) przeprowadzenia odbiorów gwarancyjnych,
5) rozwiązywania problemów technicznych leżących po jego stronie.
2.
Zamawiający nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza dla frontu robót.
§6
Nadzór nad realizacją umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nadzór inwestorski nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego
prowadzić będzie przedstawiciel Zamawiającego: …………...
Przedstawicielem Wykonawcy – kierownikiem robót jest: ………….., tel. ……...
Osoba, o której mowa w ust. 2, zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego po okazaniu uprawnień
budowlanych, a jej zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem okazania wymaganych w tym zakresie
uprawnień budowlanych i uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Zmiana, osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
W sprawach technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji umowy stronę Zamawiającego
reprezentuje Agnieszka Piwowarska – Mańk, Specjalista ds. BHP tel. …………… e-mail ………………..
Strony ustalają następujący skład komisji dotyczący odbioru robót:
1)
2)
§7
Warunki odbioru
1.
2.
Strony ustalają, że odbiorowi podlegać będzie całość robót (odbiór końcowy).
Strony ustalają, że:
1) odbioru końcowego dokonają po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót składających się na
przedmiot umowy - na podstawie oświadczenia kierownika budowy wskazanego w § 6 ust. 2.
Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku
zgłaszania do odbioru,
2) razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych – opisane
w § 4 ust.2 pkt 8,
3) przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od
zgłoszenia zakończenia robót,
4) odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie umowy dokonuje komisja powołana przez
Zamawiającego zgodnie z § 6 ust. 6 przy udziale osób, o których mowa w pkt 1 i 2. Jeżeli w toku
czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający
odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może:
a)
wyznaczyć termin, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt ujawnienia i usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o
których mowa w § 6 ust. 1 i 2,
b)
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie nadających się do usunięcia:
 jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,
34
 jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy lecz jego
wartość użytkowa odbiega od wskazanej w § 1 ust. 1, Zamawiający może żądać obniżenia
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 na zasadach ogólnych określonych w k.c.
5) Komisja sporządzi protokół odbioru końcowego robót, który po podpisaniu przez Strony, stanowić
będzie podstawę wystawienia faktury.
3. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach dokumentacji w
ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym dyskietki,
CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia
elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny);
b) wprowadzanie do pamięci komputera;
c) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie lub innej sieci
komputerowej;
d) modyfikacja i uaktualnianie;
e) wraz z przeniesieniem na Zamawiającego prawa do wykonywania zależnych praw autorskich oraz
prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, poprzez rozporządzanie
i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w lit. powyżej.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, nie będzie ograniczone czasowo ani
terytorialnie.
5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w ramach dokumentacji wykonanych w
ramach realizacji umowy, Zamawiający nabywa własność nośników, na których je utrwalono, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
1.
2.
3.
§8
Ubezpieczenie wykonawcy
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę ……………………..zł, na okres od……………. r. do ……….r. – polisa nr ……..,
W przypadku, gdy polisa OC utraci ważność w okresie wskazanym w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania Zamawiającemu nowej polisy, w terminie nie przekraczającym 5 dni kalendarzowych
przed upływem ważności pierwotnie złożonego dokumentu.
Strony ustalają, że przed podpisaniem umowy - najpóźniej w dniu podpisania, Wykonawca złoży
Zamawiającemu kopię polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzenia działalności wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty
składki. Kopia polisy OC stanowi załącznik nr 5 do umowy.
Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta z zachowaniem następujących warunków:
a) przedmiot ubezpieczenia obejmie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontraktowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu
niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
b) zakres ubezpieczonej działalności Wykonawcy obejmie zakres robót zleconych niniejszą umową;
c) ochrona ubezpieczeniowa ma być w szczególności zapewniona dla następujących szkód:
- wyrządzonych przez Wykonawcę i podwykonawców;
- powstałych w mieniu stanowiącym przedmiot umowy, w szczególności w zakresie montażu, obróbki,
naprawy, konserwacji, serwisu lub innych podobnych czynności wykonywanych w ramach robót i usług
prowadzonych przez Wykonawcę;
- wynikających z prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych;
- powstałych po przekazaniu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich
wadliwego wykonania.
§9
35
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia na okres ……….miesięcy,
liczonych od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad ukrytych w wykonanych robotach lub zamontowanych
urządzeniach, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia/naprawienia, w terminie 24 godzin, licząc
od chwili przekazania przez Zamawiającego pisemnej (dopuszczalna droga faksowa nr………………….,
e-mail………………………) lub telefonicznej nr……………………………… reklamacji na adres
Wykonawcy: ………………………………………..przez 7 dni w tygodniu.
3. W przypadku przekroczenia o co najmniej 12 godzin terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma
prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu podmiotowi. Kosztem wykonania robót/naprawy
urządzenia obciążony zostanie Wykonawca.
4. Zastępcze usunięcie wady przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty gwarancji, o której
mowa w ust. 1.
5. Po drugiej naprawie tego samego elementu urządzenia, jeżeli nadal wykazuje ono wady, Wykonawca
wymieni ten element urządzenia lub urządzenie na nowe, wolne od wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w reklamacji. Zapis ust. 1, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku zakończenia
działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja.
7. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki robót montażowych
oraz użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.
8. W okresie ważności gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad/usterek
ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych
opłat za transport i dojazd.
9. Usuwanie wad/usterek będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienia wadliwie
wykonanych robót budowlanych) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych
materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady/usterki.
10. Ustala się poniższe terminy usuwania wad/usterek:
a. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad/usterek niezwłocznie, ale nie później niż
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich
usunięcia;
b. w wypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie
wad i/lub usterek Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek osobie trzeciej, obciążając
Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania kar
umownych i odszkodowań;
c. usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
11. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady/usterki, okres ważności Gwarancji dla przedmiotu
naprawy lub wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
12. Okres ważności Gwarancji ulega zawsze przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek nieusuniętych
wad/usterek utrudnione było korzystanie z przedmiotu umowy.
13. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji, jeżeli wykaże iż:
a. wady/usterki powstały na skutek działań wojennych lub klęski żywiołowej,
b. wady/usterki spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem korzystaniem z przedmiotu
umowy przez użytkownika lub osoby trzecie.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania
wad/usterek.
15. Udzielenie niniejszej gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z
rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
16. Należy dokonać przeglądu końcowego wszystkich elementów na 30 dni przed zakończeniem gwarancji.
§ 10
Odstąpienie od umowy
36
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) zakres wykonywanych przez Wykonawcę prac będzie budził uzasadnione wątpliwości,
co do możliwości ich wykonania w terminie wskazanym w umowie,
3) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego,
Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z warunkami umowy,
4) Wykonawca nie dokona usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji przedmiotu
umowy.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2-4, skutkuje
naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1; zapisów § 11 ust. 1 pkt 3-4 nie
stosuje się.
Odstąpienia od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego pod rygorem nieważności
wraz z uzasadnieniem, złożone w terminie do 14 dni od zaistnienia zdarzenia wskazanego w
ust. 1 pkt. 2-4.
W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. l pkt 1-4, Wykonawca
ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia wykonanych robót.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany w
terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia do:
1) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia,
2) przekazania terenu robót.
W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania opisanego w ust. 5, Zamawiający ma prawo sporządzić
jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót, z określeniem ich rodzaju i wartości, oraz
protokół przejęcia terenu robót, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.
W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez
Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. l pkt 1-4,
podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie powiadomienie przez Zamawiającego
o dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazującego kwotę do uregulowania z tytułu
wynagrodzenia za rodzaje prac określonych w protokole inwentaryzacji.
§ 11
Kary umowne
1.
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
1) 10% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy;
2) 5% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę na
jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
3) 0,5% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu
określonego w § 3 ust. 1;
4) 0,1% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu terminu
określonego w § 9 ust. 2;
5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki;
6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za każdy dzień zwłoki;
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki;
37
z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.
Łączna kwota z tytułu kar umownych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 60%
wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 2 ust.1 umowy.
Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 3-4, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.
8)
2.
3.
4.
5.
6.
§ 12
*(podwykonawstwo- jeżeli dotyczy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, jak również każdego projektu tej
zmiany.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą i do projektu jej zmiany
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 5 dni od dnia ich doręczenia w
przypadkach:
1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 2.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie o którym mowa w
ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca lub podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą
lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy.
Wykonawca lub podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Przepisy ust. 2-7 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej
faktury, obejmującej płatność za zlecony zakres zamówienia, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy.
W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający uzna dzień dostarczenia
brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy upoważnia
Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy
w sposób stały lub czasowy.
Wykonawca powierza niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia
przewidzianej niniejszą umową:
Części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom
Firmy podwykonawców
38
14. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
prace w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.
15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców tak jak za własne działania i
zaniechania.
16. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączać oświadczenie podwykonawcy potwierdzające
otrzymanie zapłaty za wszystkie wykonane przez niego prace w ramach nin. umowy.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
§ 13
Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy tj. ....................... (słownie: .............złotych).
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za
należycie wykonaną na podstawie protokołu wykonania Umowy, którego treść uzgodnią Strony; 30%
(słownie: trzydzieści procent) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie
zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy dotyczy pokrycia ewentualnych roszczeń z
tytułu kar umownych od Wykonawcy związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w
przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na
doliczeniu do wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej przez wykonawcę oferty zmienionej stawki
podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku.
Strony dopuszczają przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie
jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy:
a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub Zamawiający
dokonał istotnej zmiany projektu,
b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz
wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po
stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez wykonawcę,
c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (np. opóźnienia w przekazaniu przez
Zamawiającego placu budowy),
d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót,
e) wstrzymania robót przez zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem
względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie
ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe tj. zmianę osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,
o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustaw, a także określonych w Specyfikacji
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego,
39
wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje przedmiot
umowy,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
c) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzygać będą przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
a)
5.
6.
§ 15
Poufność
Wykonawca zobowiąże pisemnie swoich pracowników i podwykonawców, a ci swoich pracowników,
wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich informacji w
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przez podpisanie zobowiązań, według wzoru określonego w
załączniku do umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 3, i dostarczy takie dokumenty
Zamawiającemu, przed przystąpieniem do praktycznej realizacji niniejszej umowy przez danego pracownika
Wykonawcy lub pracownika podwykonawcy.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
§ 17
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
Załącznikami do umowy są:
1. opis przedmiotu umowy:
2. oferta Wykonawcy
3. umowa poufności
4. zasady wykonywania usług serwisowych
5. kopia polisy OC
ZAMAWIAJĄCY
- załącznik nr 1.
- załącznik nr 2.
- załącznik nr 3.
- załącznik nr 4.
- załącznik nr 5
WYKONAWCA
40
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ...................... 2016 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrala)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………..…….. ………………………………………………………………………..,
a
……………………………………………………………………………….................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………….
W związku z podpisaniem umowy nr ………….. z dnia …………., której przedmiotem jest „Modernizacja
systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ”, zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej
ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co
następuje:
§1
1. Każda ze Stron od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
materiałów, dokumentów oraz informacji technologicznych, technicznych i organizacyjnych, otrzymanych
lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (zwanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”) w związku z realizacją umowy
podstawowej.
2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje w szczególności Informacje Poufne, które
Strony otrzymały bezpośrednio od siebie, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej
Strony, nieujawnione przez Stronę, której one dotyczą, lub osoby trzecie do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób.
§2
1. Obowiązek Stron zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich
udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz
z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy wszystkie osoby,
które z uwagi na udział w realizacji umowy podstawowej, będą miały styczność z Informacjami Poufnymi.
Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy
przez osoby wyżej wskazane, jak za działania własne.
§3
1. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa, ani nie będzie to konieczne dla potrzeb
wykonania niniejszej umowy, Stronie nie wolno bez uprzedniego wyraźnego pisemnego zezwolenia drugiej
Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać we
własnym lub cudzym interesie Informacji Poufnych.
2. W przypadku nie podjęcia przez Strony współpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej, każda ze
Stron zobowiązana jest na pisemne żądanie drugiej Strony przekazać niezwłocznie wszelkie będące w jej
41
posiadaniu Informacje Poufne uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, nie pozostawiając
żadnej ich kopii.
3. Nie podjęcie lub zaprzestanie realizacji projektu nie zwalnia strony otrzymującej z obowiązku zachowania
w tajemnicy powierzonych jej Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
§4
1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji Poufnych
gwarantowały zabezpieczenie Informacji Poufnych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych
do zapoznania się z nimi.
2. Strony oświadczają że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi
zagwarantowanie poufności przekazywanych sobie nawzajem Informacji Poufnych.
§5
1. W przypadku żądania udostępnienia Informacji Poufnych przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony
z mocy obowiązujących przepisów prawa lub stosownego porozumienia z organem Strona, do której żądanie
zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy jest to możliwe powinno
zostać dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz
powinno wskazywać zakres żądanych informacji, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, podwykonawców
i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu umowy podstawowej.
§7
Żadna ze Stron nie ma obowiązku ujawniania Informacji Poufnych drugiej Stronie. Każda ze Stron może
w każdej chwili zaprzestać udzielania Poufnych Informacji drugiej Stronie bez ponoszenia żadnych
negatywnych konsekwencji z tego tytułu, w tym w szczególności bez powstania roszczeń cywilnych oraz
roszczenia z § 8 niniejszej umowy. Niniejszy paragraf nie uchyla jednakże obowiązków Stron dotyczących
sposobu wykorzystywania, udostępniania, przechowywania i przesyłania Informacji Poufnych oraz
odpowiedzialności wynikającej z naruszenia tych obowiązków.
§8
1. Z tytułu każdego przypadku naruszenia ustalonych w umowie obowiązków dotyczących zasad
wykorzystywania, udostępniania, przechowywania i przesyłania Informacji Poufnych, Strona która dopuściła
się naruszenia zostanie obciążona karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100) płatną na rzecz drugiej Strony umowy.
2. Stronie, której przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej na zasadach wskazanych w ust.1, przysługuje
również roszczenie o odszkodowanie odpowiadające pełnej wysokości szkody, w tym również utraconych
korzyści. W takim wypadku kwotę kary umownej zalicza się na poczet pełnej kwoty odszkodowania.
§9
Strony pozostają związane obowiązkiem zachowania poufności w okresie 3 lat od zakończenia umowy
podstawowej.
42
§10
1. Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługujących jej praw na wypadek naruszenia postanowień
niniejszej Umowy przez drugą Stronę nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się takich praw w przypadku
późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych praw przewidzianych niniejszą Umową.
2. Niniejsza Umowa stanowi wyłączne i całościowe porozumienie między Stronami w przedmiocie ujawniania
Informacji Poufnych oraz wszystkich odnoszących się do niego ograniczeń. Zastępuje ona wszelkie
wcześniejsze umowy i innego rodzaju porozumienia odnoszące się do Informacji Poufnych, zarówno jawne,
jak i dorozumiane, niezależnie od ich formy.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego .
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
43
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
……………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………..
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności Informacji Poufnych
udostępnionych mi w ramach realizacji umowy nr …………… z dnia …………..., której przedmiotem jest
wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ”.
w siedzibie Centrali NFZ przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.
Jednocześnie zgodnie z przepisem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji niniejszej umowy oraz w okresie jej trwania.
…………………………………………..
Miejscowość, data
………………………………………
Czytelny podpis
Potwierdzam odbiór
44
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY
ZASADY WYKONYWANIA USŁUG SERWISOWYCH
1.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- wykonania okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń systemu alarmowego
oraz wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- wykonywania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń i
przepisami prawa,
- stałego utrzymywania sprawności technicznej systemów zgodnie z wytycznymi zawartymi w
instrukcji uruchomienia i konserwacji producenta systemu,
- prowadzenia dokumentacji związanej z wykonaniem przeglądów konserwacyjnych i napraw w
książce przeglądów technicznych i kontroli systemu alarmu pożarowego znajdującej się w
obiekcie Zamawiającego,
- informowania osoby odpowiedzialnej ze strony zamawiającego o wszelkich zauważonych
podczas przeglądów/ konserwacji nieprawidłowościach w pracy konserwowanych urządzeń,
które mogłyby spowodować ich awarię,
- dokonywania zmian w konfiguracji urządzeń i oprogramowania zalecanych przez
zamawiającego,
- przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia ( w systemie całodobowym),
- reakcji na zgłoszenie w czasie do 4 h,
- usunięcia usterki w czasie do 24 h od zgłoszenia.
2.
Raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd kwartalny obejmujący:
- kontrole poprawności funkcjonowania systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- sprawdzenie zapasu papieru w drukarce,
- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożaru w każdej
strefie pożarowej, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały,
wyzwala sygnał akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze
(należy zapobiec przed uwolnieniem środka gaśniczego),
- sprawdzenie sprawności zasilaczy głównych i rezerwowych,
- sprawdzenie zdatności CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
- sprawdzenie prawidłowości działania CSP,
- sprawdzenie systemu graficznego wywołania alarmu,
- sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje poprawnie,
- sprawdzenie, czy sygnalizacja pożaru jest przekazywana i odbierana przez CSP budynkową,
- sprawdzenie prawidłowości działania i sprawności technicznej urządzeń systemu wczesnego
wykrywania dymu,
- sprawdzenie prawidłowości działania i sprawności technicznej urządzeń systemu suchego
gaszenia,
- sprawdzenie poprawności współdziałania wszystkich elementów systemu sygnalizacji
pożarowej,
- dokonanie oceny połączeń kablowych i aparatury, czy są sprawne nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,
- dokonanie rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w obiekcie lub jego
przeznaczeniu, które mogły by mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych
ostrzegaczy,
- zweryfikować prawidłowość interpretacji danych uzyskanych z oprogramowania zarządczego
oraz wszystkie inne wynikające z DTR producenta.
45
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Należy dokonać sprawdzenia wszystkich czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru w każdym roku
trwania serwisu. Przy czym każde element systemu musi być poddany przeglądowi nie rzadziej niż raz
na rok.
Przy zastosowaniu czujek jonizacyjnych należy dokonać badania szczelności wszystkich czujek pożaru
w każdym roku trwania serwisu przez osoby posiadające zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki. Przy czym każde element systemu musi być poddany przeglądowi nie rzadziej niż raz na
rok.
Każdy przegląd powinien zostać potwierdzony pisemnym protokołem z dokładnym wyszczególnieniem
sprawdzonych elementów i ich sprawności.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a)
niedokonywania zmian i przeróbek w systemie bez uzgodnienia ze Wykonawcą,
b)
wyznaczenia osób, które będą upoważnione do obsługi systemu,
c)
pisemnego powiadamiania o planowanych wyłączeniach systemu,
d)
zapewnienia Wykonawcy dostępu do konserwowanych urządzeń w sposób umożliwiający
prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac.
Prace powodujące ograniczenie sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej można
przeprowadzać wyłącznie pod warunkiem:
a)
zapewnienia dodatkowego nadzoru i środków technicznych rekompensujących ten stan (np.
poprzez zapewnienie dodatkowego dozoru niechronionej powierzchni);
b)
sprawności pozostałych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku w
tym instalacji i urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
c)
upewnienia się że na terenie budynku nie są prowadzone inne prace mające wpływ na
bezpieczeństwo pożarowe budynku (np. inne prace konserwacyjne i remontowe, prace
niebezpieczne pod względem pożarowym);
d)
powiadomienia osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową po stronie Zamawiającego
o:
- terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,
- ograniczeniach sprawności technicznej systemu,
- zastosowanych zabezpieczeniach podczas prowadzenia prac.
Pierwszy przegląd należy wykonać do ……...............
Kolejne przeglądy należy wykonać do 25 dnia miesiąca zamykającego kwartał przez okres trwania
serwisu.
46
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI
pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ..............................
OFERTA
Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
...................................................................................................................................................
Reprezentowanym przez:………………………………………………………
składa ofertę na Modernizację systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ.
1. Oferowana cena ryczałtowa brutto
………………..................,.......... zł
2. Kwalifikacje zawodowe:
Należy podać kwalifikacje osób zgodnie z rozdziałem 13 pkt.2 Specyfikacji dotyczącym oceny ofert w
kryterium II: Kwalifikacje zawodowe.
Lp.
Kwalifikacje
Imię i Nazwisko pracownika Podstawa do dysponowania tą
posiadającego kwalifikację
osobą (np. umowa o pracę, umowa
zlecenia, udostępnienie przez
podmiot trzeci itp.)
………………….(miesiące)
Uwaga: Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje tylko trzy okresy gwarancji: 42- lub 48 – lub 60 miesięczny. Zaproponowanie przez Wykonawcę innego terminu niż wskazane spowoduje odrzucenie
oferty.
3. Oferowany okres gwarancji
4. Oświadczamy, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji
zamówienia, określony w Specyfikacji.
5. Oświadczamy, że akceptuję wymagania techniczne określające przedmiot zamówienia, określone w
załączniku nr 1 do Specyfikacji. W cenie oferty został ujęty pełny zakres prac, urządzenia, materiały
oraz wszystkie dodatkowe elementy cenotwórcze.
6. Oświadczamy, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w Specyfikacji
warunki płatności za realizację zamówienia.
7. Oświadczamy, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne
realizacji zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, czyli przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty.
47
9. Oświadczamy, że Nie *) będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych:
…………………………………………………………………………………………………………..
10. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy* wykonanie części zamówienia podwykonawcom w
częściach:
Lp.
Części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom
Firmy podwykonawców
11. Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr
………… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
12. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postepowaniu należy kierować na poniższy adres
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………. Fax. ………………………….
e-mail: ………………………………………………………
13. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
48
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI
Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
...................................................................................................................................................
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemu sygnalizacji
pożaru w Centrali NFZ, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………
………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
49
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODMIOTU,
NA
KTÓREGO
ZASOBY
POWOŁUJE
SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
……………………………………………………………………..….……
od
podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG),
nie
podlega/ą
będący/e
podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności
wykluczeniu
z
postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
50
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI
Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
...................................................................................................................................................
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemu sygnalizacji
pożaru w Centrali NFZ, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
rozdziale 5
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w
rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
51
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
52

Podobne dokumenty