Zarządzenie Nr 8 z dnia 5 lutego 2016 r.

Transkrypt

Zarządzenie Nr 8 z dnia 5 lutego 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 9 lutego 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej; ZUW
Poz. 667
Data: 2016-02-09 10:30:55
ZARZĄDZENIE NR 8
STAROSTY ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych o zasięgu powiatowym w 2016 roku
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016, w wysokości:
- 3 403,70 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku,
- 3 443,75 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu.
§ 2. Ustalam średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w 2016 roku, w wysokości:
- 3 060 zł. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie przy ul. Woj. Polskiego 27,
- 3 761 zł. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Świdwinie.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Starosta
Mirosław Majka

Podobne dokumenty