Raport z ewaluacji (plik w formacie PDF) - BIP

Komentarze

Transkrypt

Raport z ewaluacji (plik w formacie PDF) - BIP
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
Efekty
Przedszkole Publiczne nr 2
Myślibórz
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
2 / 26
Opis metodologii:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 22-04-2013 - 26-04-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Alina Sukiennicka, Jarosław Ryhanycz.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących
w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej
i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie
metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.
Kategoria badanych/źródła
danych
Dyrektor przedszkola
Nauczyciele
Metoda/technika
Sposób doboru próby
Indywidualny wywiad
pogłębiony
Ankieta elektroniczna (CAWI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Przedszkole, w którym
pracuję"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
nd
Pracownicy
niepedagogiczni
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Dzieci
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Rodzice
Ankieta audytoryjna (PAPI)
Partnerzy przedszkola,
przedstawiciele samorządu
lokalnego
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Obserwacja zajęć
Obserwacja przedszkola
Analiza danych zastanych
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek
nd
nd
Badanie na próbie pełnej
nd
11
Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
psycholog
Pracownicy inni niż
nauczyciele: woźne
oddziałowe, pracownicy
techniczni
Przedstawiciele najstarszej
grupy
Przedstawiciele rady rodziców
i rad grupowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni
Rodzice obecni w trakcie
badania na terenie
przedszkola
Przedstawiciele samorządu
lokalnego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy
Wszystkie grupy
Wewnątrz i na zewnątrz
11
10
12
11
137
12
9
nd
3 / 26
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Przedszkole Publiczne nr 2
Patron
Miś Uszatek
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Myślibórz
Ulica
Spokojna
Numer
12
Kod pocztowy
74-300
Urząd pocztowy
Myslibórz
Telefon
Fax
Www
Regon
21051651100000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
159
Oddziały
7
Nauczyciele pełnozatrudnieni
13
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
1
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0
Średnia liczba uczących się w oddziale
22.71
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
12.23
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
myśliborski
Gmina
Myślibórz
Typ gminy
gmina miejsko-wiejska
Liczba mieszkańców
Wysokość wydatków na oświatę
Stopa bezrobocia
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
4 / 26
Wprowadzenie: obraz placówki
Przedszkole Publiczne nr 2 im. "Misia Uszatka" w Myśliborzu położone przy ul. Spokojnej
12. Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta i Gminy Myślibórz, a nadzór pedagogiczny sprawuje
Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Przedszkole zostało oddane do użytku w 1967 roku i mieści się w dwóch wolnostojących, piętrowych
budynkach. Posiadam duże sale do prowadzenia zajęć, 2 sal gimnastyczne oraz 2 place zabaw. Wszystkie sale są
jasne, kolorowe, dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Przy każdej sali
znajdują się przystosowane do potrzeb dzieci łazienki. Wokół budynków znajdują się duże ogrody z piaskownicami
i sprzętem do zabaw ruchowych oraz skupiskami zieleni.
Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Do przedszkola uczęszcza przeciętnie 170 wychowanków
w siedmiu oddziałach przedszkolnych. Przeciętna liczebność grupy wynosi 25 osób. Oddziały złożone są z dzieci
zgrupowanych według zbliżonego wieku. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i jedna woźna oddziałowa.
Przedszkolny zestaw programów realizowanych w placówce obejmuje programy ogólnopolskie oraz ciekawe
programy własne opracowane przez nauczycieli przedszkola, np.: program adaptacyjny "Z uśmiechem
do przedszkola" (Urszula Szondelmajer), Program Edukacji Plastycznej dla dzieci 5-, 6-letnich (Małgorzata
Antoszczyk), Program Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej (Małgorzata Antoszczyk), Program Muzyczny (Bożena
Kowzan), program pracy z dzieckiem zdolnym "Ja to wiem i rozumiem" (Urszula Szondelmajer), program
wychowawczo-terapeutyczny "Magiczny i pożyteczny świat baśni i bajek" (Urszula Szondelmajer).
Misją i wizją przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka - zapewnienie mu wszechstronnego, bezpiecznego,
radosnego rozwoju w bezpiecznej i serdecznej atmosferze.
Przedszkole stwarza dzieciom możliwość: uczestniczenia w różnorodnych i dostosowanych do ich możliwości
zajęciach; zdobywania wiedzy i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy; przeżywania sukcesów i radzenia
sobie z porażkami; poznania swoich praw i obowiązków; aktywnego uczestniczenia w życiu swojej małej ojczyzny.
Wszystkim działaniom przedszkola przyświecają słowa:
"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym, jak żyć; co robić; jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
5 / 26
Wyniki ewaluacji:
Obszar: Efekty
Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Komentarz:
Dzieci w przedszkolu potrafią samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe w zakresie
adekwatnym (a czasami wyższym) do swojej grupy wiekowej. Chętnie bawią się i uczą w grupie
z rówieśnikami, zachowując się zgodnie z przyjętymi w placówce regułami. Oferta zajęć dodatkowych
umożliwia rozwijanie aktywności twórczej przedszkolaków, zaś infrastruktura placu zabaw i posiadane
warunki lokalowe sprzyjają aktywności ruchowej. Nauczyciele analizują osiągnięcia dzieci w celu poznania
ich potrzeb i możliwości rozwojowych, a wnioski z analiz służą wyznaczaniu kierunków dalszej pracy oraz
wprowadzaniu zmian w procesie dydaktyczno-wychowawczym, przyczyniających się do rozwijania
umiejętności dzieci. Przytoczone poniżej argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania.
Samodzielność dzieci
Z przeprowadzonego badania wynika, że dzieci potrafią działać samodzielnie. W opinii ankietowanych
rodziców (137) ich dzieci potrafią samodzielnie: myć ręce i twarz (137/137), załatwiać potrzeby fizjologiczne
(137/137), poprawnie trzymać widelec (137/137) i łyżkę (136/137), rozbierać się (136/137) i ubierać (135/137),
zapinać guziki (118/137). Dzieci podczas wywiadu stwierdziły, że od czasu uczęszczania do przedszkola
nauczyły się tu m.in., że: nie wolno się bić; trzeba się cicho bawić, słuchać pani; nie wolno przedrzeźniać inne
dzieci; należy dbać o zabawki; nie wolno rozmawiać, przeszkadzać pani, niszczyć przyrody; należy segregować
śmieci; nie wolno zabierać innym dzieciom zabawek, kopać i bić dzieci, robić im krzywdę; trzeba odkładać zabawki
na miejsce, zgłaszać wszystko pani; nie wolno psuć zabawek, używać brzydkich słów; należy dbać o książki, być
koleżeńskim; nie wolno wychodzić z sali. Ponadto dzieci nauczyły się: dobrych manier, higieny jamy ustnej (należą
do Klubu Wiewiórek), cyferek, kodeksu przedszkolaka, figur, dni tygodnia, miesięcy, malować farbami, literek, liczb,
wierszyków, piosenek, pisać znaki: "+, -, =", rysować, czytać, głoskować, pisać literki, wyklejać. Pracownicy
niepedagogiczni w trakcie wywiadu stwierdzili, że dzieci np. potrafią samodzielnie załatwiać swoje potrzeby
fizjologiczne (zależy to jednak od wieku, np. 2-latki czasami przychodzą z pampersami; rodzice zachęcani są
do tego, aby dziecko, które przychodzi do przedszkola, umiało się załatwić w łazience, wytrzeć nos, samodzielnie
jeść). Od początku pobytu w przedszkolu dzieci 3-letnie wdrażane są do samodzielności podczas załatwiania
potrzeb fizjologicznych; uczą się myć ręce i twarz (wszystkie dzieci to potrafią), poprawnie trzymać łyżkę
lub widelec (większość dzieci potrafi to wykonać). Maluszki raczej nie potrafią jeszcze zapinać guziki, rozbierać się
czy ubierać się samodzielnie - uczą się dopiero tego (samodzielnie potrafią ubrać tylko niektóre części garderoby).
Starszaki już tak - większość 4-latków potrafi rozebrać się i ubrać, próbuje też zapinać guziki. W grupie 5-latków
wszystkie dzieci mają opanowane czynności samoobsługowe i wdrażane są nawet do sznurowania butów.
W starszych grupach dzieci wykazują dużą samodzielność. Podczas obserwacji placówki i dzieci w różnych
sytuacjach (jedzenie posiłków, wychodzenie na dwór) stwierdzono, że prawie wszystkie starsze dzieci (4-, 5i 6-latki) potrafią samodzielnie wykonywać powyższe czynności; młodsze dzieci największy problem mają
z zapinaniem guzików, sporadycznie - z ubieraniem się (zasuwanie zamka).
Umiejętność działania w grupie
Z wypowiedzi dyrektora (co potwierdza także obserwacja zajęć) wynika, że dzieci potrafią działać
w grupie. Zdaniem dyrektora różnorodność proponowanych w przedszkolu zajęć i ich ciekawa forma skutkują
tym, iż dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą. Dzieci lubią wspólnie tańczyć, śpiewać, liczyć, malować. Lubią
zabawy tematyczne (np.: w lekarza, w głuchy telefon); ćwiczenia ruchowe; poznawanie literek, przyrody i języka
angielskiego. Wszystkie poczynania nauczycieli mają na celu wdrażanie przedszkolaków do wspólnego działania
w grupie, m.in. poprzez: udział w zewnętrznych akcjach charytatywnych na rzecz innych (np.: zbieranie nakrętek
na wózek dla chorej dziewczynki - dla zmobilizowania dzieci do współpracy rywalizowały one z młodzieżą licealną
z Liceum Ogólnokształcącego w Myśliborzu i zajęły I miejsce; "Góra grosza"; zbiórka środków czystości dla Domu
Dziecka w Barlinku; zorganizowanie pomocy dla chorej dziewczynki - absolwentki przedszkola); organizowanie
zabaw, różnorodnych działań i zawodów sportowych (wdrażanie do współpracy i zdrowej rywalizacji). Przedszkole
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
6 / 26
uczy współpracy, zapraszając dzieci do wspólnego redagowania gazetek tematycznych, wspólnej dekoracji sali
w związku ze zmieniającą się porą roku lub organizowanym balem karnawałowym. Dzieci wspólnie wzbogacają
kąciki tematyczne o nowe elementy i akcesoria. Chętnie wykonują prace plastyczne na konkursy; uczą się wierszy,
piosenek, tańców. Współpracę dzieci wzmacnia się także poprzez różne sfery ich aktywności: liczenie,
porównywanie, szukanie różnic i cech wspólnych, wykonywanie doświadczeń, prowadzenie hodowli i obserwacji,
wycieczki, spacery, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek. Dzieci wspólnie wykonują prace plastyczne (na dużych
arkuszach szarego papieru, praca przy sztalugach); współpracują przy pracach gospodarczych (sałatki, surówki,
soki), porządkowaniu placu przedszkolnego. Dzieci uczą się także współpracy, wykonując zadania związane
z przygotowywaniem programów artystycznych na różnego rodzaju uroczystości (np.: przedstawienia teatralne,
układy taneczne, przygotowywanie strojów). Poznając zasady zachowań pożądanych, uczą się współpracy
i odpowiedzialności za kolegów w grupie. Do kalendarza imprez przedszkolnych na stałe wpisane są wspólne
spotkania dzieci najstarszych (6–latków) i dzieci najmłodszych (3–latków), aby zmniejszyć stres adaptacji.
Podczas obserwowanych zajęć (9) nauczyciele stosowali formy pracy zespołowej tak, by dzieci mogły uczyć się
działania w grupie - przez całe zajęcia (7/9) lub przez większość zajęć (2/9). Na wszystkich (9/9) zajęciach całe
grupy dzieci potrafiły bawić się lub uczyć w grupie z rówieśnikami. Podczas obserwacji przedszkolaków w czasie
przebywania na placu zabaw spostrzeżono, że tworzą się małe grupy dzieci zgodnie korzystających z różnych
urządzeń zabawowych.
Aktywność ruchowa dzieci
W opinii dyrektora, nauczycieli, partnerów placówki i przedstawicieli organu prowadzącego oraz samych
przedszkolaków (co potwierdza także obserwacja zajęć i placówki) w przedszkolu tworzy się warunki
sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. Według dyrektora i ankietowanych nauczycieli (11) przedszkole
wspiera rozwój aktywności ruchowej dzieci przede wszystkim poprzez: aktywizację ruchową włączoną w pakiet
zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą (11/11); maksymalnie długi czas spędzany na placu
zabaw (11/11); zajęcia aktywizujące prowadzone przez specjalistów (np.: rytmika, taniec) w pakiecie zajęć
dodatkowych płatnych dodatkowo (11/11). Nauczyciele (9/11) wymieniają także zajęcia aktywizujące prowadzone
przez specjalistów (np.: rytmika, taniec) włączone w podstawowy pakiet zajęć, dostępny bez żadnych ograniczeń
dla wszystkich dzieci. Dyrektor i nauczyciele wyjaśniają, że przedszkole dokłada wszelkich starań, aby
dostarczać swoim wychowankom jak najwięcej bodźców do aktywności ruchowej. Placówka otoczona jest
ogrodzonym, bezpiecznym, dużym terenem zielonym, wyposażonym w urządzenia do zabaw ruchowych (huśtawki,
zjeżdżalnie, domki, "bujawki", karuzele, piaskownice), co sprzyja aktywności ruchowej. Przy drugim budynku
przedszkola także znajduje się duży, przestronny plac zabaw, również wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych
(zjeżdżalnie, "bujawki", koniki, huśtawki; druga piaskownica, w której dzieci chętnie budują tunele, wymyślne zamki,
robią babki z piasku). Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu. Nauczycielki na początku każdego roku
szkolnego przeprowadzają rozmowy z rodzicami, jaki ogromny wpływ na zdrowie dzieci ma codzienny pobyt
na świeżym powietrzu. Ustalają konieczność wyposażenia dzieci w odpowiedni strój, obuwie (kalosze), odzież
wierzchnią dostosowaną do aury i pory roku, aby nie rezygnować z codziennych wyjść do ogrodu przedszkolnego.
Sala gimnastyczna wyposażona jest w bogaty sprzęt i przybory do zabaw ruchowych (piłeczki, woreczki, szarfy,
chusteczki, krążki, hula-hop, tunele, drabinki, skakanki, narty letnie, równoważnie, materace, koła, laski, piłki
do skakania). Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszą się klocki rehabilitacyjne oraz suchy basen z kolorowymi
piłeczkami. W pakiecie zajęć dodatkowych (odpłatnych), które rozwijają aktywność ruchową, dostępne dla każdego
dziecka są zajęcia prowadzone przez specjalistów (rytmika i taniec towarzyski). Systematycznie, codziennie
prowadzone są ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe. Dwa razy w tygodniu w starszych grupach (5-, 6-latków)
odbywają się ćwiczenia gimnastyczne z przyborami, z wykorzystaniem sprzętu sportowego lub chusty animacyjnej.
Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone są w odpowiednich strojach niekrepujących ruchy dzieci. Odbywają się one
na boso, ponieważ usprawnia się wówczas mięśnie stóp, przeciwdziałając płaskostopiu. Każdego dnia
organizowane są zabawy ruchowe przy muzyce lub metodami aktywizującymi: Orffa, Labana, Kniessów, Weroniki
Scherborne, pedagogiki zabawy. Organizowane są wycieczki poza teren przedszkola (np.: nad jezioro, do lasu),
podchody w parku czy też przechadzki na pobliskie ogródki działkowe. Organizuje się gry i zabawy ruchowe
z udziałem dzieci, rodziców i pracowników (pikniki rodzinne; popołudniowe ogniska, podczas których odbywają się
wesołe zabawy zręcznościowe). Dzieci zachęcają i włączają rodziców do aktywnego wspólnego spędzania czasu.
Odbywają się sportowe "Pasowania na Przedszkolaka" z pokonywaniem toru przeszkód, wyjazdy do Parku
Dinozaurów (Nowiny Wielkie), wycieczki do ZOO w Eberswalde (Niemcy) z rodzicami, podczas których dzieci
wykazują się dużą wytrzymałością fizyczną (długie spacery alejkami ZOO). Na zakończenie poprzedniego roku
szkolnego (2011/2012) odbył się nocny biwak przedszkolaków połączony z nocnym szukaniem skarbów po
mieście. W przedszkolu organizuje się konkursy zręcznościowe i sprawnościowe w trakcie uroczystości
przedszkolnych (Dzień Mamy i Taty, Święto Babci i Dziadka - dorośli z dziećmi robią wyścigi na skoki na skakance,
kręcenie hula-hop, odbijanie piłki czy balonów). Zachęca się członków samorządu terytorialnego do udziału
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
7 / 26
w przedszkolnych zabawach - mecze piłki nożnej rodzice - radni (rodzice zajęli I miejsce). Corocznie w maju i w
czerwcu odbywają się międzyoddziałowe zawody sportowe w ramach Dnia Sportu, w których uczestniczą wszyscy
wychowankowie, otrzymując na zakończenie dyplomy i medale (sponsorowane przez Radę Rodziców).
Zorganizowano Olimpiadę Sportową Przedszkolaków, do której zaproszono również dzieci z Przedszkola
Publicznego nr 1 ”Zielona Dolinka". Odbywają się zawody sportowe z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3
("Z Misiem Uszatkiem na wesoło"). Nauczyciele podczas kursów, szkoleń i warsztatów zdobywają nowe
kompetencje, dzięki którym organizują dzieciom różnorodne formy i zabawy ruchowe, łącząc je z aktywnością
muzyczną, taneczną i plastyczną. W ogrodzie przedszkolnym wystawia się przybory i sprzęt do zabaw
zespołowych (piłki, balony, skakanki, gumy do skakania). Dzieci mają możliwość swobodnych i samodzielnych
zabaw, łącząc się w grupy i zespoły do wspólnych zabaw ruchowych; organizują grę w piłkę nożną, berka, „dwa
ognie”, itp. Dużym powodzeniem u dzieci cieszy się trampolina do skakania, która jest wystawiana wiosną
w ogrodzie przedszkolnym. Rodzice, którzy odbierają dzieci z przedszkola, chętnie zostają dłużej na placu zabaw,
aby ich pociechy pobawiły się w bezpiecznych i atrakcyjnych warunkach, które zapewnia im przedszkole. W opinii
wszystkich przedstawicieli partnerów przedszkola i organu prowadzącego uczestniczących
w wywiadzie w przedszkolu istnieją bardzo dobre warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci. Placówka
posiada 2 place zabaw, salę gimnastyczną (bardzo dobrze wyposażoną w przyrządy do ćwiczeń), dużo terenu
zielonego wokół budynków. Dzieci biorą udział w "Olimpiadzie Przedszkolaka", są edukowane w tym zakresie.
W przedszkolu odbywają się zajęcia ruchowe (odpłatne i nieodpłatne), np.: rytmika, taniec, zajęcia korekcyjne.
Dzieci chodzą na wycieczki poza miasto, na spacery; dużo czasu spędzają na placach zabaw. Odbywają się pikniki
dla dzieci i ich rodziców; gry sportowe, w których dzieci biorą udział razem z rodzicami. Często są wspólne
konkursy i zawody sportowe. Organizowane są konkursy taneczne, np. konkurs tańca folkowego. Przedszkole
organizuje także gminne imprezy ruchowe. Przedszkolaki uczestniczące w wywiadzie stwierdziły, że lubią
wychodzić na spacery, bo mogą oglądać różne zwierzątka, oddychać świeżym powietrzem, dbać o przyrodę; bo
można się pobawić; pojeździć na rowerze, deskorolce, hulajnodze. Dzieci wiedzą, że świeże powietrze to zdrowie.
W trakcie obserwowanych zajęć (9) nauczyciele stwarzali dzieciom możliwości działania twórczego - przez całe
zajęcia (5/9) lub przez większość zajęć (3/9). Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych (np.:
"Gimnastyka", "Mały kotek", "Czyścioszki", "Samoloty", "Planeta Ziemia", "Sprzątamy salę", "Segregujemy śmieci",
"Śmieciu, precz", "Piłka parzy", "Rybki i rekin"). Obserwacja placówki potwierdziła, że infrastruktura przedszkola
dla zapewnienia dzieciom aktywności ruchowej jest bardzo dobra - na zewnątrz: 2 place zabaw (większy
i mniejszy), 2 piaskownice, trampolina, huśtawki, zjeżdżalnie, domki, karuzela, "bujawki", równoważnie;
w budynkach: 2 sale gimnastyczne (do rytmiki, tańców, ćwiczeń sportowych), suchy basen z piłeczkami, drabinki,
materace, piłki, drobny sprzęt sportowy.
Działania twórcze przedszkolaków
Przedszkole wspiera działania twórcze dzieci. Tezę tę uzasadniają wypowiedzi dyrektora i nauczycieli oraz
potwierdza obserwacja zajęć i placówki. Według dyrektora przedszkole wspiera działania twórcze dzieci głównie
poprzez: zajęcia rozwijające (np.: plastyka, rysunek, muzyka) oferowane jako odpłatne uzupełnienie podstawowej
oferty dydaktycznej oraz poprzez zajęcia twórcze (np. rysunek) włączone w pakiet zajęć prowadzonych przez
nauczyciela opiekującego się grupą. Ankietowani nauczyciele (11) wymienili w tym zakresie: zajęcia rozwijające
(np.: plastyka, rysunek, muzyka, itp.) oferowane jako odpłatne uzupełnienie podstawowej oferty dydaktycznej
(11/11) i zajęcia aktywizujące prowadzone przez specjalistów (np.: rytmika, taniec) włączone w podstawowy pakiet
zajęć dostępny bez żadnych ograniczeń dla wszystkich dzieci (9/11). Ponadto dyrektor podał przykłady
podejmowanych przez przedszkole działań mających na celu rozwój twórczości przedszkolaków: zajęcia
plastyczne z wykorzystaniem różnych technik; zajęcia muzyczne z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych
lub wykonanych z przedmiotów codziennego użytku czy z surowców wtórnych; zajęcia teatralne z wykorzystaniem
"Skrzyni skarbów", pacynek, kukiełek; zajęcia dodatkowe z rytmiki rozwijające słuch muzyczny i poczucie rytmu;
zajęcia z tańca towarzyskiego i języka angielskiego, które aktywizują dzieci do działań twórczych; konkursy
międzyoddziałowe (np.: "Z Misiem Uszatkiem zdrowo i wesoło" – prace plastyczne wykonane techniką dowolną;
"Zdrowym być" - turniej wiedzy i umiejętności o zdrowiu; "Muzyką malowane" – konkurs plastyczny; "Dbamy
o zdrowy uśmiech" - konkurs plastyczny; "Dźwięki gamy wszyscy znamy" - konkurs wokalno-muzyczny); udział
dzieci w Powiatowym Konkursie na Palmę Wielkanocną (organizowany przez Wiejski Ośrodek Kultury
w Nowogródku Pomorskim). Dzieci cyklicznie uczestniczą w Powiatowych Spotkaniach Przedszkoli z okazji Świąt
Bożego Narodzenia oraz w Powitaniu Wiosny organizowanych przez Niepubliczne Przedszkole „Żwirek
i Muchomorek”. Przedszkolaki uczestniczyły w konkursie "Mój ulubiony bohater bajkowy", podczas którego
zaprezentowały umiejętności plastyczne, wykonując prace na podstawie literatury dziecięcej. W Konkursie
Czytelniczym organizowanym przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Myśliborzu dzieci rozwinęły
zainteresowania czytelnicze, a za zgodą rodziców część dzieci zapisała się do biblioteki, aby samodzielnie
wypożyczać i przede wszystkim czytać książki. Przedszkolaki chętnie wzięły udział w organizowanym niedawno
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
8 / 26
konkursie "Warzywne dziwolągi", wykonując najdziwniejsze stwory z warzyw i owoców. Swoje działania twórcze
dzieci wykazały, uczestnicząc w konkursie plastycznym organizowanym przez SP 3 pt. "Zimowy pejzaż".
Myśliborski Zarząd Ogródków Działkowych zorganizował konkurs plastyczny "Jesień na działce", w którym
uczestniczyły dzieci z przedszkola, zdobywając ciekawe nagrody i uzyskując wysokie lokaty. Dzieci wzięły udział
w Powiatowym Turnieju Tańca w Nohanenbergu (Niemcy), prezentując swoje umiejętności twórcze z tańca.
Badanie losów absolwentów przedszkola wykazało, iż wychowankowie kontynuują swoje uzdolnienia i zamiłowania
twórcze, które zaszczepiono im w przedszkolu, uczęszczając do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Ośrodka
Edukacji Plastycznej przy Muzeum Pojezierza Myśliborskiego; są członkami Klubu Tańca Towarzyskiego „Estera”
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Myśliborzu. W holu przedszkola są wystawiane prace dzieci wykonane
indywidualnie lub zbiorowo, co umożliwia pokazanie rodzicom różnorodnej działalności i ekspresji twórczej dzieci.
Przedszkolaki chętnie uczestniczą w organizowaniu kącików zainteresowań, które pobudzają do aktywności
twórczej i samodzielności (jesienią gromadzą skarby przyrody - szyszki, kasztany, liście, grzyby, mech - wykonując
makiety lasu, łącząc ze sobą wiele elementów - owoce, warzywa, bukiety z liści i kasztanowe ludziki; wiosną
komponują "Zielone kąciki przyrody" na oknie, dbając o wzrost roślin). W "Skrzyniach skarbów" gromadzą
akcesoria teatralne (stroje, maski, rekwizyty), odgrywając wymyślone przez siebie scenki z bajek lub inscenizując
znane utwory, np.: "Calineczka", "Kopciuszek", "Królewna Śnieżka", jasełka. Przygotowane przedstawienia dzieci
prezentują kolegom, rodzicom oraz zaproszonym gościom i są bardzo dumne ze swoich sukcesów. Dzieci
uczestniczą w cyklicznych spotkaniach muzycznych pt. "Pokochaj muzykę i bajkę" prowadzone przez Agencję
"PROMUSIKA", podczas których zapoznają się z brzmieniem, nazwą i wyglądem prawdziwych instrumentów
muzycznych. Zabawna forma przekazu muzyki poważnej rozwija zainteresowania muzyką, uwrażliwia na jej odbiór,
a także rozbudza fantazję twórczą, co wzbogaca świat przeżyć estetycznych dzieci. W poprzednim roku szkolnym
w przedszkolu zorganizowano Międzyprzedszkolny Turniej Tańca Folkowego, do udziału którego zaproszone
zostały dzieci z innych przedszkoli z Gminy Myślibórz, umożliwiając zaprezentowanie zapomnianych już tańców
ludowych oraz przepięknych strojów przygotowanych z pomocą rodziców – krakowiak, polonez, polka. Gośćmi
na uroczystości były tancerki z sekcji tanecznej działającej w mieście w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(spotkanie przebiegało pod hasłem: "Taniec łączy pokolenia"). Corocznie dzieci wyjeżdżają do teatru im. J.
Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz do Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie, które dostarczają dzieciom dużo wrażeń
artystycznych, emocjonalnych, pobudzając ich wyobraźnię. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się projekt
edukacyjny wprowadzony w bieżącym roku szkolnym "Zabawy origami" - dzieci tworzą prace plastyczne wyłącznie
z kółek, rozwijając swoje uzdolnienia artystyczne. Powstają prace indywidualne dające możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności artystycznych każdemu dziecku, ale także prace zbiorowe, wspólne, np.: "Wiosna na łące",
"Zima". Słuchając fragmentów muzyki poważnej (np. Vivaldiego), dzieci komponowały obraz z kółek różnego
koloru. Przedszkole dostarcza dzieciom wiele bodźców do rozwoju ich aktywności i ekspresji twórczej, dając
możliwość wypowiedzi różnymi środkami i formami działań (plastycznej - farby, kredki, kolorowy papier, masa
solna, plastelina, wycinanie, wydzieranie, wydrapywanie, łączenie różnych technik „colage”; muzycznej śpiewanie, słuchanie muzyki mechanicznej, taniec z chustkami, wstążkami; werbalnej – recytacje wierszy,
tworzenie rymowanek). Dostarcza się dzieciom mnóstwo materiałów do wypowiedzi twórczych (np.: stemple,
pieczątki). Powstają najróżniejsze prace przestrzenne (lalki, kukiełki ze szmatek i bibułek, drewniane kuchenne
łyżki). Często wykorzystuje się arkusze szarego papieru o dużej powierzchni do swobodnych wypowiedzi dzieci,
rysowanie kredą na płytach chodnika i na tablicy. W przedszkolu są wykorzystywane duże sztalugi do prac
plastycznych. Na wszystkich (9/9) obserwowanych zajęciach nauczyciele tworzyli sytuacje, w których dzieci
mogły rozwiązywać problemy (sprzyjające uczeniu się samodzielności). Reakcja przedszkolaków na działania
nauczycieli w tym zakresie była pozytywna - dzieci chętnie samodzielnie wykonywały różne zadania, zgłaszały się
do odpowiedzi, wcielały się w role, wykazywały dużą inicjatywę i zaangażowanie, przyjmowały kreatywne postawy.
Nauczyciele wspierali działania twórcze dzieci, m.in. poprzez: organizowanie zajęć tanecznych, muzycznych
(tworzenie akompaniamentu), plastycznych ("Zdrowa Ziemia", "Zdrowy i chory ząbek"). Na terenie placówki widać
efekty aktywności twórczej dzieci - wystawki prac plastycznych dzieci na korytarzach, w salach każdej grupy,
w szatni. Działalność twórcza jest różnorodna (rzeźby z papieru i plasteliny, modeliny, rysunki wykonane różną
techniką). Widać, że pozostawia się dzieciom swobodę ekspresji. Prezentacja aktywności twórczej dzieci jest
aktualizowana na bieżąco.
Na podstawie wypowiedzi rodziców i obserwacji zajęć można stwierdzić, że dzieci adaptują się do grup
rówieśniczych. W opinii ankietowanych rodziców (137) ich dzieci: chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami
(134/137); potrafią rozwiązywać konflikty (132/137) oraz potrafią respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw
z rówieśnikami (137/137). Na wszystkich (9/9) obserwowanych zajęciach całe grupy (wszystkie dzieci)
zachowywały się podczas zabaw zgodnie z regułami przyjętymi w przedszkolu; nie było dzieci odseparowanych
od grupy; wszystkie przedszkolaki potrafiły pracować zespołowo.
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
9 / 26
Analiza osiągnięć dzieci
W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci. Tezę tę uzasadniają wypowiedzi dyrektora i nauczycieli.
Według ankietowanego dyrektora i wszystkich (11/11) nauczycieli (ankietowanych i uczestniczących
w wywiadzie) w przedszkolu prowadzone są analizy osiągnięć dzieci. Analizuje się osiągnięcia dzieci m.in.
na podstawie: realizacji programu adaptacyjnego „Z Uśmiechem do Przedszkola”; (ankiet adaptacyjnych i rozmów
z rodzicami); obserwacji wstępnej i końcowej na podstawie własnych "Kart obserwacji" określających umiejętności
kluczowe dla wieku dziecka; na podstawie "Kart pracy dziecka" i jego wytworów; wyników badania gotowości
szkolnej 5- i 6-latka i sporządzanych „Informacji gotowości szkolnej dziecka”; obserwacji dzieci podczas zabaw
w sali, na świeżym powietrzu, na spacerach i wycieczkach. Analizuje się wytwory pracy dzieci i ich zaangażowanie
w realizację zadań indywidualnych i zespołowych. Na posiedzeniach rad pedagogicznych omawia się efekty tych
prac - ich estetykę, precyzję, liczbę szczegółów, dobieranie kolorów czy umiejętność uchwycenia postaci w ruchu.
Nauczyciele analizują osiągnięcia dzieci na podstawie ewaluacji realizowanych programów wychowania
przedszkolnego, programów własnych i projektów edukacyjnych; udziału dzieci w przedsięwzięciach, konkursach
i turniejach organizowanych przez instytucje współpracujące z przedszkolem (straż pożarna, straż miejska, policja,
ośrodek zdrowia, poradnia, muzeum, szkoły i przedszkola). Analizuje się osiągnięcia dzieci na podstawie badań
i rozmów ze specjalistami (logopeda, pedagog), którzy pomagają rozpoznawać predyspozycje i uzdolnienia dzieci.
Systematycznie prowadzone są badania losów absolwentów. Nauczyciele na radach szkoleniowych
i podsumowujących wymieniają się informacjami dotyczącymi osiągnięć dzieci poza przedszkolem. Dwa razy
w roku nauczyciele zdają „Sprawozdania z realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczych", gdzie
formułują wnioski do dalszej pracy z dzieckiem. Analizy te służą sprawdzaniu i określaniu skuteczności
podejmowanych działań i ocenie stopnia osiągania zakładanych przez nauczycieli celów. W przedszkolu prowadzi
się arkusze diagnozy umiejętności i osiągnięć dzieci. W wyniku diagnozy osiągnięć dzieci wprowadza się nowe
metody i formy pracy, a środki dydaktyczne w przygotowywanych scenariuszach zajęć dostosowuje się
odpowiednio do potrzeb i wieku dzieci. Diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci nie tylko na podstawie
wytworów prac plastycznych, manualnych i konstrukcyjnych, ale także werbalnych i myślowych. Dzieci, u których
zaobserwowano nieharmonijny rozwój, objęte są pomocą nauczycieli, którzy ćwiczą z nimi (indywidualnie i w
małych grupach) umiejętności, które sprawiają dziecku trudność. W wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć
dzieci podejmowana jest współpraca z rodzicami, rozmowy, konsultacje z psychologiem lub pedagogiem oraz, gdy
zachodzi taka potrzeba, proponowane jest objęcie dziecka opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rodzicom udzielana jest także pomoc przy wyborze szkoły rozwijającej uzdolnienia dzieci zgodnie
z predyspozycjami dziecka (np.: szkoła muzyczna, klasa sportowa). Systematyczna, codzienna obserwacja
osiągnięć dzieci, przyrostu ich wiedzy i umiejętności powodują doskonalenie kadry pedagogicznej
(samokształcenie) w celu urozmaicenia działań dzieci. Organizowane są rady szkoleniowe w celu wzbogacenia
pracy dydaktyczno–wychowawczej z dzieckiem (np.: na temat metod aktywizujących, komunikacji społecznej,
asertywności, tworzenia nowatorskich działań i projektów edukacyjnych). Wypracowano w przedszkolu
systematyczne dzielenie się doświadczeniami i wiedzą pomiędzy nauczycielami różnych grup i stopni awansu
zawodowego poprzez organizowanie zajęć koleżeńskich oraz udział w zewnętrznych szkoleniach nauczycieli.
W wyniku diagnozy i analizy osiągnięć dzieci przedszkole stwarza swoim wychowankom możliwość udziału
w zajęciach dodatkowych przez osoby (specjalistów) kompetentne i odpowiedzialne. Diagnozuje się umiejętności
i wiadomości dzieci także na podstawie ich aktywności podczas zajęć otwartych z rodzicami.
Analiza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci, co znajduje potwierdzenie w wypowiedziach
dyrektora i nauczycieli. Zdaniem dyrektora i nauczycieli uczestniczących w wywiadzie analiza osiągnięć dzieci
uwzględnia ich możliwości rozwojowe i służy dostosowywaniu zabaw i zajęć do ich poziomu rozwoju (określenia
stopnia trudności zadań). W wyniku analiz osiągnięć dzieci nauczyciele formułują wnioski, które są omawiane
na radzie pedagogicznej, a następnie służą do planowania i modyfikowania pracy z dziećmi. Na podstawie analiz
nauczyciele tworzą programy własne służące lepszej jakości pracy placówki, opracowują plany współpracy
z rodzicami, ze specjalistami i środowiskiem lokalnym. Prowadzenie analiz służy ocenie poziomu realizacji
wyznaczonych celów oraz sprawdzeniu skuteczności pracy edukacyjnej nauczycieli. Wyciągane wnioski służą
wyłonieniu dzieci, które wymagają dodatkowej pracy wspomagającej i korygującej. Organizowane jest na terenie
przedszkola „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Analiza osiągnięć dzieci służy także zaplanowaniu pracy
indywidualnej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka (np. praca z dzieckiem zdolnym). W wyniku analiz
określa się mocne i słabe strony dziecka, jego uzdolnienia, zamiłowania i zainteresowania. Nauczyciele
dostosowują metody i formy pracy do możliwości dzieci, prowadzą zajęcia wyrównawcze, w porozumieniu
z rodzicami i za ich zgodą organizują pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Wnioski i wyniki analiz są
przekazywane rodzicom w celu ujednolicenia oddziaływań rozwojowych i wychowawczych dziecka. Nauczyciele
systematycznie stosują nowatorskie metody pracy (kinezjologia pedagogiczna P. Dennisona; metoda M.
Montessori; zabawy rozwijające inteligencję wg Rosemari Portman; edukacja przez ruch, kropki, kreski Doroty
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
10 / 26
Dziamskiej; metoda Orffa, Labana; dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, wprowadzanie dziecka
w świat pisma Ireny Majchrzak, Metoda Dobrego Startu). Podejmowane działania służą do usprawniania u dzieci
logicznego myślenia, wyciągania wniosków, przewidywania przyczyn i skutków, np. zabawy badawcze (topnienie
lodu, zamarzanie, wrzenie, skraplanie, obieg wody w atmosferze, opady i wysychanie kałuży). W ramach zmian
i działań wynikających z przeprowadzonych analiz nauczyciele systematycznie prowadzą zajęcia koleżeńskie,
wymieniając się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami oraz podpatrując ciekawe rozwiązania metodyczne
wzbogacające pracę z dziećmi. W każdej grupie wiekowej organizowane są zajęcia pokazowe dla rodziców,
w czasie których mogą oni zaobserwować zachowanie dziecka na tle grupy rówieśniczej. Analizując osiągnięcia
dzieci, nauczyciele zdobywają wiedzą o ich potrzebach i możliwościach rozwojowych i dostarczają ogromu
bodźców do systematycznego przyrostu ich wiedzy i umiejętności, co służy wszechstronnemu przygotowywaniu
wychowanka do pełnienia nowych ról w dalszych etapach edukacji.
Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć dzieci
Ze szczegółowych wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że w przedszkolu wdraża się wnioski z analizy
osiągnięć dzieci. Według dyrektora w wyniku analizy osiągnięć dzieci nauczyciele formułują wnioski, które są
omawiane na radzie pedagogicznej, a następnie służą do planowania i modyfikowania pracy z dziećmi. Na
podstawie analiz nauczyciele tworzą programy własne (między innymi został opracowany i wdrożony program "Ja
wiem i rozumiem" dla dzieci zdolnych). Na podstawie codziennych obserwacji wiedzy i umiejętności dzieci oraz kart
pracy dziecka zwrócono uwagę, iż niektóre dzieci wykazują umiejętności wybiegające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego. Na podstawie ankiet diagnozujących zdolności dziecka zawartych w programie
własnym można określić, w jakiej dziedzinie (obszarze aktywności) dziecko jest uzdolnione (np.: sprawności
intelektualnej, potencjału twórczego, zdolności artystycznych, muzycznych lub przywódczych). Prowadzenie analiz
osiągnięć dzieci służy ocenie poziomu realizacji wyznaczonych celów oraz sprawdzeniu skuteczności pracy
edukacyjnej nauczycieli. Na podstawie analiz osiągnięć dzieci nauczyciele zwrócili uwagę, iż w pracy z małym
dzieckiem należy ciągle poszukiwać nowych rozwiązań metodycznych i stosować nowatorskie metody pracy.
Analiza osiągnięć dziecka służy do sporządzenia „Informacji o gotowości szkolnej” dzieci 5- i 6-letnich kończących
edukację przedszkolną. W wyniku tych analiz określa się mocne i słabe strony dziecka, jego uzdolnienia,
zamiłowania i zainteresowania. Nauczyciele służą radą, w jakim kierunku rozwijać uzdolnienia dzieci w przyszłości.
Stwierdzono, iż w dużej mierze należy zachęcać rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem, by nieść pomoc
w rozwoju umiejętności, wiedzy i zdobywaniu doświadczeń. W wyniku analiz osiągnięć dzieci rozszerzono np.
ofertę zajęć dodatkowych o zajęcia taneczne, w wyniku których nastąpił u dzieci rozwój uzdolnień tanecznych
i zainteresowanie współczesnym tańcem towarzyskim i tak np. dziewczynka z grupy 5–latków zajęła I miejsce
w Konkursie Tańca Towarzyskiego w kategorii przedszkolaków organizowanym przez MOK Myślibórz, a grupa
dzieci 5-, 6-letnich aktywnie uczęszcza do Klubu Tańca „Estera”, biorąc udział w turniejach na szczeblu gminnym
i powiatowym. Grupa 6–latków brała udział w Powiatowym Turnieju Tańca Towarzyskiego w Nohanenbergu
(Niemcy), zajmując wysoką lokatę wśród najmłodszych. W wyniku analiz osiągnięć dzieci zwrócono uwagę iż
bardzo wiele dzieci rozbudziło w sobie zamiłowanie do muzyki i śpiewu (5–latka po zdobyciu wysokich lokat
w konkursach wokalnych organizowanych w przedszkolu doskonali technikę śpiewu w MOK Myślibórz w sekcji
śpiewu). Dzieci chętnie uczestniczą w konkursach plastycznych (zajęcie I i III miejsca w konkursie plastycznym
"Bajkowy las" - Nadleśnictwo Myślibórz). Rozbudzenie u dzieci zainteresowań trudnymi prawami chemii, fizyki,
matematyki podczas projektu edukacyjnego "Laboratorium Przedszkolaka" spowodowało, iż dziewczynka
uczęszcza dodatkowo na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Analiza osiągnięć
dzieci służy do systematycznego przyrostu wiedzy i umiejętności wychowanków, m.in. wzbogaca się sale zabaw
o nowe kąciki zainteresowań (np.: kosmos, świat dinozaurów, u fryzjera, muzyka dawniej i dziś, moja mała
ojczyzna, wędrówki po Europie, tańce i stroje ludowe Polski). W wyniku analiz zainteresowań dzieci w grupie
6–latków wzbogacono kącik książki o stanowisko biblioteczne (dzieci samodzielnie wypożyczają książki, stawiając
przy swoim nazwisku stempel w indywidualnej karcie, a następnie skreślają, gdy książka wraca do biblioteczki).
Wychowankowie chętnie biorą udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta (np. "Mila
Myśliborska"), co spowodowało wzbogacenie zajęć ruchowych w przedszkolu. Ciągle doposaża się salę
gimnastyczną w drobny sprzęt do zabaw ruchowych (worki do skakania, materace, gra ruchowa z wykorzystaniem
materaca dydaktyczno–ruchowego, tabliczki wyłożone różną fakturą do stąpania bosą stopą i inne), częściej
organizowane są biegi i wyścigi najmłodszych. W wyniku analiz osiągnięć dzieci i ich uzdolnień
twórczo–muzyczno–wokalnych zakupiono sprzęt nagłaśniający wykorzystywany do organizowania dużych imprez
plenerowych z rodzicami (pikniki rodzinne), ale także do indywidualnych występów dzieci (mikrofony), do śpiewu
i recytacji w czasie konkursów (m.in. odbył w marcu tego roku konkurs "Dźwięki gamy wszyscy znamy"). Podczas
uroczystości dzieci oswajają się z indywidualnymi prezentacjami swoich umiejętności, przełamują nieśmiałość.
Biorąc pod uwagę zainteresowania dzieci i uatrakcyjniając ofertę, obecnie realizowany jest projekt edukacyjny
"Muzyka jest wszędzie". Bogaty wachlarz twórczości plastycznej zainspirował nauczycieli do zorganizowania
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
11 / 26
kiermaszów świątecznych (gdzie wystawiane są prace dzieci na sprzedaż). Zatrudniono nauczyciela logopedę.
Systematycznie utrwala się zasady bezpieczeństwa zachowań dzieci w przedszkolu. Od pewnego czasu
nauczyciele stosują tablice motywacyjne, które mobilizują dzieci do zachowań pożądanych. W wyniku analiz
osiągnięć dzieci i stwierdzeń dotyczących poszukiwania programów profilaktycznych wzbogacających
i urozmaicających codzienne zajęcia przedszkole wyraziło chęć przystąpienia do Sieci Placówek Promujących
Zdrowie w Polsce. W ramach działania opracowano i wdrożono program "Przedszkole promujące zdrowie".
Rozszerzono ofertę zajęć gospodarczych i propagujących zdrowe żywienie oraz zdrowy styl życia (wykonywanie
soków, sałatek, kanapek). Zajęcia dodatkowe z języka obcego spowodowały u dzieci zaciekawienie życiem ludzi
z innego kraju i ich językiem. Przedszkole nawiązało współpracę z dziećmi z przedszkola z Niemiec z miejscowości
Gusow Platkow. Dzięki cyklicznym wyjazdom do przedszkola niemieckiego dzieci mają możliwość zaobserwowania
ich sposobu spędzania czasu, zabaw i organizację dnia, wyposażenie sal, ogrodu, itp. Dzieci stały się bardziej
tolerancyjne dla innych. W ramach współpracy obu przedszkoli Przedszkole Publiczne nr 2 w Myśliborzu złożyło
wniosek o dofinansowanie programu polsko–niemieckiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich "Euroregion
Pomerania" na projekt unijny pt. "Witaminy jemy, zdrowo rośniemy", na który otrzymano dofinansowanie,
a realizacja odbyła się w październiku 2012 r. Dzieci zintegrowały się podczas wspólnych zabaw, eliminując
uprzedzenia, nie czuły różnic kulturowych i językowych. Dzieci, zachęcone działaniami związanymi ze zdrowym
odżywianiem, zainspirowały nauczycieli do poszukiwania innych programów profilaktycznych. Placówka zgłosiła się
do programu "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej". W bieżącym roku szkolnym zainicjowano
działania związane z rozszerzeniem zajęć aktywizujących dzieci do dbania o higienę ciała i własnego wyglądu
("Klub Wiewiórki"). Rada Pedagogiczna podjęła wniosek o zaplanowanie większej liczby spotkań i uroczystości
związanych z tematyką dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa dzieci (spotkanie z policjantem w grupie III i IV
"Bezpieczny przedszkolak", spotkanie z pracownikiem Sanepidu - grupa V, VI, VII "Zdrowym być", spotkanie dla
rodziców z lekarzem pediatrą). W wyniku analiz osiągnięć dzieci nauczycielki sformułowały wniosek: "Wiek
przedszkolny to czas poznawania świata wszystkimi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk), a muzyka, która nie tylko
rozwija zainteresowania, kształtuje wrażliwość dziecka, może także intensyfikować wszystkie sfery osobowości
i wpływać na jego rozwój. Muzyka wzmacnia własne ja, uczy współpracy, opanowania, uspokaja, odwraca uwagę
od bólu, kłopotów, daje poczucie tożsamości, poprawia jakość życia" (zaproponowano tematy: „Muzyka łagodzi
obyczaje”, „Śpiewać każdy może”, „Z muzyką na ty”). Wszyscy (11/11) ankietowani nauczyciele zgodnie
twierdzą, że wyniki i wnioski z analizy osiągnięć dzieci są wykorzystywane m.in. do pracy indywidualnej
z dzieckiem oraz do budowania programów wspierających indywidualny rozwój dziecka. Wnioski z prowadzonych
analiz osiągnięć dzieci służą także do przekazywania informacji rodzicom i do udzielania im porad, formułowania
opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej, planowania własnego dokształcania oraz modyfikowania pracy
w grupie. W salach wiszą tablice motywacyjne, na których rodzic/opiekun prawny może na bieżąco obserwować
postępy swojego dziecka. Prócz tablic stosowane są znaczki motywacyjne jako element pozytywnego wzmacniania
prawidłowych zachowań dzieci w przedszkolu. W celu zaprezentowania osiągnięć dzieci każda z grup posiada
w holu przedszkola osobną tablicę, na której prezentowane są prace dzieci. Szczególnie istotne znaczenie analiza
osiągnięć dzieci ma na polu indywidualnej pracy z dzieckiem. Za jej pomocą wyłaniane są dzieci wymagające
indywidualnych zajęć w postaci wczesnego wspomagania, zajęć wyrównawczych, a także w ten sam sposób typuje
się dzieci szczególnie uzdolnione do zajęć mających na celu rozwijanie ich zainteresowań. Nowatorskie działania
podejmowane w przedszkolu (np.: zajęcia z orgiami, „Klub Wiewiórki”, projekty edukacyjne - „Magia fizyki
i matematyki”, „Zdrowo i kolorowo”), a także szereg spotkań z zapraszanymi gośćmi (policjant, strażak,
przedstawiciele Sanepidu, ośrodka zdrowia, pogotowia, itp.) służą rozwijaniu nowych umiejętności, zdobywaniu
wiedzy, rozwijaniu współpracy i samodzielności u wychowanków. W przedszkolu działają zespoły zadaniowe
(zespół ds. wychowawczych, ewaluacji i informacyjny), które, wykorzystując między innymi analizę osiągnięć
dzieci, opracowują działania na dany rok szkolny.
Rozwijanie umiejętności dzieci
Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. Wynika to z wypowiedzi
rodziców i nauczycieli. Zdaniem wszystkich (137/137) ankietowanych rodziców przedszkole wspiera rozwój
uzdolnień ich dzieci. Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu
w skali kraju jest istotna statystycznie i korzystna dla badanego przedszkola, w którym nie ma odpowiedzi
negatywnych. W opinii nauczycieli uczestniczących w wywiadzie do rozwoju umiejętności dzieci przyczyniły się
m.in. ich nowatorskie działania (np. projekty edukacyjne) mające na celu rozwój umiejętności dzieci oraz
przybliżenie dzieciom najbliższego środowiska, a mianowicie: "Rodzic nauczycielem" – rodzice przedstawiają
wykonywany przez siebie zawód (nauczyciel, piekarz, strażak, ratownik medyczny, itd.); "Magia fizyki i matematyki"
– poznawanie przez dzieci zjawisk, które je otaczają i towarzyszą im na co dzień; "Zdrowo i kolorowo" – dzieci uczą
się zdrowych nawyków żywieniowych, bawią się i poznają kolory; Klub Wiewiórki - wykonywanie prac plastycznych
techniką origami. Rozwojowi umiejętności dzieci służą także: nowe kąciki zainteresowań; ciągłe doposażanie sali
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
12 / 26
gimnastycznej w drobny sprzęt do zabaw ruchowych; zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji
indywidualnych występów dzieci czy organizacji dużych imprez plenerowych; stosowanie przez nauczycieli
nowatorskich metod pracy. Wszystkie te działania skutkują rozwijaniem nowych umiejętności, przyrostem wiedzy,
ale również rozwijają samodzielność dzieci, ich aktywność, zaangażowanie we wspólne działania, współpracę,
wspólne osiąganie celów. Dzieci chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz innych: zbieranie
nakrętek na wózek dla chorej dziewczynki, "Góra grosza", zbiórka środków czystości dla Domu Dziecka w Barlinku.
Realizując przedsięwzięcia zespołowe, dzieci uczą się odpowiedzialności za innych oraz rozwijają w sobie
potrzebę pomagania potrzebującym. Zdrowej rywalizacji uczą się podczas zabaw i gier zespołowych
lub stolikowych, nabywając przy tym odporność emocjonalną, umiejętność godzenia się z porażką. W przedszkolu
widoczne są osiągnięcia dzieci (wystawy, ogłoszenia, itp.). Na ścianie korytarza wiszą certyfikaty i dyplomy;
w salach stoją zdobyte przez poszczególne grupy puchary.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Dzieci są aktywne
Komentarz:
Z przeprowadzonego badania wynika, że dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 2
w Myśliborzu chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, zarówno w tych z oferty podstawowej
(nieodpłatnej) jak i dodatkowej (odpłatnej). Aktywność przedszkolaków podczas zajęć przejawia się przede
wszystkim poprzez ich zaangażowanie w zabawy ruchowe, zajęcia muzyczne i plastyczne,
przeprowadzanie doświadczeń, współpracę w zespołach zadaniowych, a także poprzez wypowiedzi ustne
i zabawy tematyczne. Wpływ na zaangażowanie dzieci mają działania nauczycieli, którzy udzielają pochwał,
dobierają odpowiednie formy i metody pracy, doposażają kąciki tematyczne. Przedszkole stwarza także
warunki sprzyjające kształtowaniu wśród wychowanków samodzielności w doborze zabaw oraz
preferowanych aktywności na rzecz ich własnego rozwoju i rozwoju placówki. Poniższe argumenty
świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania niniejszego wymagania.
Zaangażowanie dzieci w zajęcia prowadzone w przedszkolu
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Tezę tę potwierdzają informacje
uzyskane od wszystkich respondentów (dzieci, ich rodziców, dyrektora, nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych oraz od partnerów przedszkola i przedstawicieli organu prowadzącego), a także obserwacja
zajęć (z oferty podstawowej i dodatkowej). W opinii wszystkich i prawie wszystkich ankietowanych rodziców ich
dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej bez dodatkowych opłat (137/137 - 100%) oraz
w zajęciach z oferty dodatkowej za dodatkową opłatą (136/137 - 99,26%). Dzieci uczestniczące
w wywiadzie stwierdziły, że najbardziej lubią w przedszkolu: pisać w zeszytach; wypełniać książki (ćwiczenia);
zabawy ruchowe; rozwiązywać krzyżówki, zagadki; pisać cyferki; bawić się w kącikach; poznawać cyferki i literki;
bawić się zabawkami i w "Liska" ("lubię ruch, bo ruch to zdrowie"). Według nauczycieli uczestniczących
w wywiadzie w przedszkolu podejmowanych jest wiele działań, by zachęcić dzieci do aktywności. Zarówno
aktywności ruchowej jak i aktywności wynikającej z chęci poznawania przez dzieci otaczającego świata. W trakcie
pobytu na powietrzu dzieci mają możliwość grać w piłkę, skakać na skakankach, grać w gumę, skakać
na trampolinie, biegać, wspinać się, zjeżdżać, itp. Nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość codziennego
korzystania z pobytu na świeżym powietrzu, co warunkuje prawidłowy rozwój ich aktywności. W działaniach tych
wspierają ich rodzice, z którymi na początku każdego roku szkolnego odbywają się spotkania, podczas których
omawiany jest między innymi sposób ubierania dzieci, dostosowany do panujących warunków atmosferycznych
(kalosze, płaszcze przeciwdeszczowe, ciepła nieprzemakalna zimowa odzież umożliwiająca zabawy na śniegu,
itp.). Przedszkole dysponuje dwiema salami gimnastycznymi (w dwóch budynkach przedszkolnych). Sale
gimnastyczne są bogato wyposażone w sprzęt i przybory do zabaw ruchowych. W jednej z nich znajduje się "suchy
basen", z którego bardzo lubią korzystać wychowankowie. W przedszkolu prowadzone są zajęcia tańca
towarzyskiego i nowoczesnego oraz rytmika, dzięki którym dzieci mają możliwość łączenia potrzeby ruchu
z muzyką. Organizuje się ponadto liczne imprezy oraz uroczystości przedszkolne skierowane nie tylko do dzieci
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
13 / 26
i ich rodziców, ale także do środowiska lokalnego. Każdego dnia prowadzone są w grupach ćwiczenia poranne
i zabawy ruchowe. W grupach starszych dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia gimnastyczne
z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu. Ponadto organizuje się wyjścia poza teren przedszkola: do parku
miejskiego; na plażę; wyjazdy do domu zabaw "Gofik", "Fikoland"; wycieczki do lasu; wyjazdy do Parku
Dinozaurów w Nowinach Wielkich; konkurencje i konkursy zręcznościowe prowadzone podczas uroczystości
z okazji Dnia Rodziny, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Sportu, Festynu Rodzinnego; nocny biwak przedszkolaków
z okazji zakończenia roku szkolnego połączony z nocnym szukaniem skarbów cieszył się dużym powodzeniem
wśród dzieci. Do aktywności i zabawy angażuje się również lokalnych samorządowców oraz społeczność lokalną:
zorganizowano mecz piłki nożnej rodzice kontra radni; zachęca się do wspólnych zabaw ruchowych również dzieci
z Przedszkola ,,Zielona Dolinka’’, a także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3; zorganizowano spartakiadę sportową
,,Z Misiem Uszatkiem na wesoło’’. W celu zachęcania dzieci do aktywności w każdej grupie utworzono m.in. kąciki
zainteresowań: teatralny, plastyczny, kącik książki, przyrodniczy, kącik muzyczny. Dzięki temu dzieci są
pomysłodawcami zabaw, a także inspirują się wzajemnie w działaniach twórczych. Dzieci uczestniczą
w cyklicznych spotkaniach muzycznych pt. "Pokochaj muzykę i bajkę" prowadzone przez Agencję "ProMusika",
podczas których zapoznają się z nazwą, wyglądem, brzmieniem prawdziwych instrumentów muzycznych. Ponadto,
w celu zachęcenia dzieci do aktywności, organizuje się różnego rodzaju zajęcia obfitujące w wiele ciekawych
i inspirujących pomocy dydaktycznych, plansz, albumów, zdjęć, rzeczy przyniesionych przez rodziców, np. stare
żelazka z duszą, muzealne przedmioty gospodarstwa domowego, które wywołują w dzieciach ciekawość.
Przedszkole stara się, aby dzieci poznawały nowe treści na różnych płaszczyznach. Stąd też wprowadzana jest
metoda projektu, ciesząca się wielkim zainteresowaniem dzieci oraz wywołująca ich niebywałą aktywność. Takim
sposobem dzieci zgłębiały tajniki fizyki i matematyki w projekcie „Magia fizyki i matematyki” – przeprowadzały
wówczas doświadczenia, badały, obserwowały, wyciągały wnioski, stawiały hipotezy. Innym projektem były zabawy
i zajęcia pod hasłem „Zdrowo i kolorowo” – wynikające z uczestnictwa przedszkola w programie "Szkoła Promująca
Zdrowie". Dzieci uczyły się zdrowo odżywiać, wykonywały kolorowe kanapki, wyciskały soki ze świeżych owoców,
robiły owocowe sałatki, którymi częstowały pracowników przedszkola, piekły owsiane ciasteczka. Projekt
zakończony został ogólnoprzedszkolną imprezą, w trakcie której dzieci poprzez wesołą zabawę rywalizowały
w różnorodnych konkurencjach i quizach, piły mleko z butelki, na czas wykonywały plakat ze zdrową i niezdrową
żywnością, rozwiązywały zagadki, układały hasła i okrzyki nt. zdrowego stylu życia. Jako przedszkole promujące
zdrowie, nauczyciele wyszli z inicjatywą i napisali projekt unijny pod tytułem "Witaminy jemy, zdrowo rośniemy"
z obszaru Polsko-Niemieckiej współpracy przygranicznej "Euroregion Pomerania", dzięki któremu pozyskano
fundusze na zorganizowanie uroczystości promującej zdrowy styl życia, na którą zaproszono wielu gości,
partnerów oraz dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola z Niemiec. Dzieci z obydwu krajów przygotowały ciekawe
występy artystyczne, piosenki, inscenizacje, odbyła się prezentacja "wesołych witaminek" (dzieci przebrane za
owoce lub warzywa). W związku z projektem ogłoszony został konkurs na "Warzywnego dziwoląga", który wzmógł
aktywność wychowanków. Metodą projektu aktywizującego dzieci i pobudzającego je do działania było poznawanie
"Życia ludzi na dalekiej północy". Dzieci zbudowały w sali igloo z kartonów, podjęły próbę zbudowania igloo ze
śniegu w trakcie zimowych harców na powietrzu, sprawdzały właściwości fizyczne śniegu, przeprowadzając
doświadczenia, degustowały różne gatunki ryb, rozumiejąc, jak ważne są w diecie człowieka. Kolejny projekt to
"Sposoby na długie jesienne dni" – dzieci samodzielnie zbudowały „kartonowe miasto”, w którym chętnie
podejmowały zabawę, wcielając się w różne postacie, np. kwiaciarki, piratów, itp.; dzieci ozdabiały domki z pudeł
wycinankami, naklejkami, farbami według własnej pomysłowości. Równie ciekawym pomysłem inspirującym dzieci
i zachęcającym je do aktywności było poznawanie kultury, zwyczajów, zabytków innych krajów pod hasłem "Kraina
dzieci w Europie" - dzieci lepiły z masy solnej amfory greckie, otwierały odmienioną Puszkę Pandory, z której
wysypały się cukierki, zorganizowały pokaz mody francuskiej, degustowały sery, poznały kilka słów w języku
greckim, francuskim i włoskim, tańczyły zorbę. W przedszkolu organizowane są ciekawe zajęcia z wykorzystaniem
instrumentów perkusyjnych, plastycznych; zajęcia prowadzone różnymi technikami; zajęcia teatralne
z wykorzystaniem pacynek, kukiełek, "skrzyni skarbów". Są one włączone w podstawowy pakiet dostępny bez
żadnych ograniczeń, poza tym prowadzone są również zajęcia odpłatne. W każdej grupie wiekowej prowadzone są
zajęcia dodatkowe z rytmiki rozwijające poczucie rytmu. W grupach najstarszych prowadzone są zajęcia Tańca
Towarzyskiego i Języka Angielskiego, które aktywizują dzieci. W przedszkolu w celu rozwijania aktywności,
samodzielności oraz zainteresowań dzieci organizuje się wiele konkursów, np.: "Dźwięki gamy wszyscy znamy", "Z
Misiem Uszatkiem zdrowo i kolorowo", "Muzyką malowane". Wychowankowie uczestniczyli w konkursie
organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole "Żwirek i Muchomorek" z okazji powitania wiosny; brali udział
w konkursie "Mój ulubiony bohater bajkowy", gdzie zaprezentowali swoje zdolności plastyczne; w konkurs
czytelniczym przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Powiatowym Turnieju Tańca w Nohanenbergu
(Niemcy). Przedszkole zorganizowało Międzyprzedszkolny Turniej Tańca Folkowego - gdzie dzieci ubrane, dzięki
pomocy i wsparciu rodziców w stroje ludowe, prezentowały zapominane już tańce folklorystyczne. Dla wszystkich
przedszkolaków organizowane są wyjazdy do Teatru Lalek "Pleciuga", do teatru J. Osterwy w Gorzowie, do ZOO
w Eberswalde, Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich; wyjścia do Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Dzieci
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
14 / 26
uczestniczą w lekcjach bibliotecznych „Podróż do Książkolandii". Wzbudza to ich aktywność, a także inspiruje,
m.in. do zabaw w teatr, księgarnię, bibliotekę oraz do tworzenia własnych książek. Wykorzystując naturalną
aktywność dzieci oraz ich chęć do działania, propaguje się zdrowy styl życia, kształtując w wychowankach
właściwe postawy prozdrowotne. Poprzez działania, np. organizację spotkań z pielęgniarką, lekarzem oraz
przedstawicielem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu pod hasłem „Jak się hartować, żeby nie
chorować”, dzieci poznały metody i środki zapobiegania przeziębieniom (odpowiednie odżywianie, aktywność
ruchowa, codzienny pobyt na świeżym powietrzu), odwiedziły gabinet stomatologiczny; starsze grupy miały
instruktaż z pierwszej pomocy udzielony przez ratownika medycznego ze stacji pogotowia ratunkowego
w Myśliborzu. W celu wdrażania wychowanków do jeszcze większej aktywności i działań w zakresie dbania
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, przedszkole przystąpiło do Projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze
i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" w ramach
Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Ankietowani
nauczyciele, oprócz przykładów podanych w wywiadzie, podają najczęściej następujące przykłady angażowania
się dzieci podczas ich zajęć: dzieci lubią tańczyć, śpiewać, liczyć, malować; lubią zabawy tematyczne, ćwiczenia
ruchowe; uczenie się literek, przyrody i języka angielskiego; chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno z oferty
podstawowej jak i dodatkowej przedszkola; dla inicjowania aktywności dzieci buduje się zajęcia wokół
interesujących je tematów; organizuje się różnorodne kąciki wspierające inteligencje wielorakie; prowadzi się
zabawy badawcze; wprowadza się metody aktywizujące; wychodzi się naprzeciw potrzebom i zdolnościom dzieci;
wdraża się systemy motywacyjne (naklejki, kolorowe serduszka, baloniki, pochwały, brawa); wprowadzono ciekawe
programy autorskie; udział w zewnętrznych akcjach charytatywnych na rzecz innych (np.: zbieranie nakrętek
na wózek dla chorej dziewczynki, "Góra grosza", zbiórka czystości dla Domu Dziecka w Barlinku); działania
sportowe; wyjazdy rodzinne; promuje się osiągnięcia dzieci; umożliwia się ich udział w konkursach, występach
w przedszkolu i poza nim. Dzieci bardzo chętnie włączają się do proponowanych przez nauczycieli działań, zabaw
plastycznych, ruchowych, przyrodniczych, muzycznych. Są aktywne, odpowiadają na pytania, dzielą się swoją
wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniami, zadają pytania na nurtujące je zagadnienia. Wzbogacają zajęcia,
przynosząc z domu przedmioty, rzeczy, książki, albumy, atlasy do kącików związanych z aktualnie prowadzoną
tematyką tygodniową. Chętnie wykonują prace plastyczne na konkursy, uczą się wierszy, piosenek, tańców. Poza
tym wzmacnia się różne sfery aktywności dzieci, takie jak: aktywność matematyczna rozwijana poprzez liczenie,
porównywanie, szukanie różnic i cech wspólnych; aktywność poznawcza wzbogacana poprzez wykonywanie
doświadczeń, prowadzenie hodowli, obserwację, wycieczki, spacery, rozwiązywanie zagadek, krzyżówki; tworzenie
przez dzieci własnych historyjek - dzieci udzielają odpowiedzi na postawione pytania, problemy, formułują własne
pytania, samodzielnie wnioskują w oparciu o własne obserwacje, spostrzeżenia lub podane informacje przez
nauczyciela, dzielą się swoją wiedzą, recytują wiersze podczas uroczystości przedszkolnych, uczestniczą
w realizacji programów autorskich i ogólnopolskich, wykonują samodzielnie indywidualne zadania, prace
w zespole; aktywność muzyczna rozwijana poprzez grę na instrumentach perkusyjnych, śpiewanie piosenek,
taniec, występy w trakcie uroczystości przedszkolnych dla młodszych kolegów oraz na spotkaniach rodzinnych,
konkursach wokalno-muzycznych; aktywność plastyczna przejawiana w rysowaniu, malowaniu, wycinaniu,
wyklejaniu, lepieniu z plasteliny, masy solnej, projektowaniu, udziale w konkursach; aktywność ruchowa
inspirowana poprzez udział w zabawach ruchowych orientacyjno–porządkowych, bieżnych, z elementami
równowagi, rzutu, celowania i toczenia, wstępowania na przyrządy, zstępowania oraz wspinania się, z elementami
skoku i podskoku. Organizowane są zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. Ponadto stwarzane są warunki
do samodzielności poprzez angażowanie dzieci do pełnienia zadań w grupie, powierzanie odpowiedzialności za
zadania, pełnienie dyżurów (dyżurny przy posiłkach, od łazienki, kącika przyrody). Dzieci samodzielnie dokonują
wyborów podczas zajęć swobodnych i zorganizowanych. Formy i metody pracy dobierane są tak, by rozwijać
samodzielność dzieci, np. podczas przygotowywania zdrowych kanapek, sałatek owocowych, deserów, prezentacji
przygotowanych inscenizacji, układów tanecznych i innych umiejętności. Uczy się dzieci zasad bezpieczeństwa,
poruszania się po drogach, uczestnictwa w życiu społecznym. Wychowankowie mają możliwość rozwoju
samodzielności podczas różnorodnych zajęć poza przedszkolem - w bibliotece, szkole muzycznej, centrum kultury,
lekcji muzealnych w muzeum, domach pomocy społecznej, wycieczek, wyjazdów i wyjść poza przedszkole.
Angażują się w organizację kącików zainteresowań, mówią o swoich pasjach i zainteresowaniach. Każde dziecko
ma możliwość autoprezentacji. Ważnym elementem są także dni otwarte. Przedszkole realizuje programy i projekty
własne, lokalne jak również ogólnopolskie, które wspierają aktywizację dzieci oraz ukierunkowują rozwój różnych
sfer aktywności dzieci. Nauczyciele promują swoje doświadczenia i dzielą się przykładami dobrych praktyk
podczas szkoleń, rad pedagogicznych. Zdaniem pracowników niepedagogicznych, uczestników
wywiadu, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej (bez dodatkowych opłat), gdyż są one
ciekawe; dzieci mają coś nowego, innego niż w domu. Nauczycielki codziennie prowadzą bardzo ciekawe
i urozmaicone zajęcia. Stosują dużą różnorodność zajęć, zachęcają wszystkie dzieci do aktywnego uczestniczenia
w zajęciu. Oprócz zajęć prowadzonych przez nauczycieli, dzieci z wadami wymowy mają zajęcia z logopedą.
Nauczyciele bardzo dbają o wystrój sal, przygotowują kolorowe dekoracje, które zachęcają dzieci do pobytu
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
15 / 26
w przedszkolu. Zwraca się uwagę na dzieci nieśmiałe, aby też uczestniczyły i dobrze się bawiły. W przedszkolu
panuje sympatyczna, miła atmosfera, przyjazna dzieciom i rodzicom, wszyscy starają się funkcjonować jak
w rodzinie. W opinii tych respondentów dzieci również bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty dodatkowej
(za odpłatnością). W przedszkolu odbywają się zajęcia z rytmiki, tańca i języka angielskiego. Rytmiki i tańca uczą
mężczyźni, co sprawia, że dzieci czują się trochę jak w domu, gdzie jest tata i mama. Języka angielskiego uczy
pani, która zawsze jest serdeczna w stosunku do dzieci. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzone są przez
prawdziwych specjalistów, którzy mają nie tylko przygotowanie do prowadzenia tych zajęć, ale również są
sympatyczni, uśmiechnięci, potrafią z humorem rozwiązywać problemy z dziećmi. Dostosowane są do wieku
dziecka, przeważa w nich zabawa i serdeczność. Przygotowywane pomoce sprawiają, że dzieci
z zainteresowaniem uczestniczą w tych zajęciach. Uczestniczenie w tych zajęciach spowodowało, iż dzieci
rozwinęły swoje zamiłowania, zdolności i talenty. Są dzieci, które chodzą na taniec do MOK-u i lekcje śpiewu.
Również partnerzy przedszkola i przedstawiciele organu prowadzącego, uczestnicy wywiadu, uważają,
że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Świadczy o tym duża liczba dzieci, które
biorą udział w zajęciach dodatkowych, nawet tych odpłatnych. Dzieci poznają zawody rodziców. Zachęcane są
do przedszkola poprzez zajęcia adaptacyjne. Przedszkolaki chętnie uczą się zasad udzielania I pomocy
przedmedycznej; chętnie uczestniczą w zajęciach otwartych i przedstawieniach w SP 3. Dzieci są zapraszane
na zajęcia dodatkowe do biblioteki miejskiej; uczestniczą w "pasowaniu na czytelnika"; występują z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Wspólnie z rodzicami uczestniczą w zajęciach w ramach promocji zdrowia psychicznego, radzenia
sobie ze złością. Prowadzona jest integracja dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Wspólnie z Sanepidem
realizowany jest program profilaktyczny "Czyste powietrze wokół nas" (edukacja przeciwnikotynowa) oraz czynione
są starania o uzyskanie certyfikatu "Placówka promująca zdrowie". Straż pożarna i policja prowadzą pogadanki nt.
bezpiecznych zachowań dzieci; uczą je zasad korzystania z numeru 112; realizują program "Bezpieczna droga
do przedszkola". Jest ścisła współpraca z dziećmi i nauczycielami z przedszkola niemieckiego. Dzieci utożsamiają
się ze swoim przedszkolem. Podczas wszystkich (9/9) obserwowanych zajęć zaangażowane były całe grupy
dzieci. Na wszystkich (9/9) tych zajęciach aktywność dzieci miała związek z działaniami nauczycieli. Przedszkolaki
aktywizowały się najczęściej podczas następujących działań nauczycieli: motywowanie i chwalenie dzieci; pytania
zadawane w języku angielskim; organizacja zabaw ruchowych; pokaz ćwiczeń wykonywanych przez nauczyciela;
tańczenie razem z dziećmi; czytanie wiersza przez nauczyciela; zadawanie dzieciom pytań; przydzielanie zadań
do wykonania; rozmowa z dziećmi; pokazywanie ilustracji; ciekawe przykłady i pomoce dydaktyczne; zastosowanie
metod praktycznych (uczenie się poprzez działanie). Na wszystkich (9/9) zajęciach nauczyciele reagowali w każdej
sytuacji w przypadku każdego mniej zaangażowanego dziecka. Widać było, że dzieci chętnie uczestniczą
w zajęciach przedszkolnych.
Zachęcanie dzieci do samodzielności
Z informacji uzyskanych od respondentów wynika, że w przedszkolu dzieci są zachęcane
do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Przedszkolaki uczestniczące w wywiadzie stwierdziły,
że podczas zajęć czasami same wybierają zabawy, np.: zabawy w chowanego, trampolina, "bociek i żaby"; "literki",
a czasami pani. Tak więc czasami dzieci same dokonują wyborów, a czasami robią to nauczyciele. W opinii
wszystkich rodziców, uczestników wywiadu, ich dzieci są zachęcane do samodzielności ("zdecydowanie tak").
Od samego początku pobytu w przedszkolu dzieci są nakłaniane do samodzielnych działań oraz do przychodzenia
do przedszkola. Ich nowa pani cały czas jest ze swoją grupą. Dzieci przechodzą okres adaptacyjny.
Systematycznie i regularnie uczą się ubierania, rozbierania, czynności higienicznych, wiązania butów. 4-latki już
same potrafią się ubrać; same jedzą; same przyrządzają kanapki i koreczki śniadaniowe, sałatki i soki owocowe,
szaszłyki; pieką babeczki. Starszaki samodzielnie przygotowują ozdoby świąteczne, sieją warzywa (szczypiorek,
rzodkiewkę). W każdej grupie codziennie wybierani są dyżurni, którzy sprzątają zabawki, przygotowują stoły
do posiłków, nadzorują pobyt dzieci w łazience. Dzieci uczone są odpowiedzialności. Samodzielnie korzystają
z toalety, zapinają guziki, składają ubranka przed spaniem (nawet 3-latki). Zachęcane są do udziału w zajęciach
tanecznych, do śpiewania, do występowania w przedstawieniach. Według słów dyrektora oraz nauczycieli
uczestniczących w wywiadzie w przedszkolu podejmuje się wiele działań, aby zachęcić dzieci do samodzielnego
rozwoju i czerpania radości z samodzielnego osiągania celów. Dzieci dokonują samodzielnych wyborów podczas
zajęć i zabaw zorganizowanych i swobodnych. Na aktywność dzieci w przedszkolu wpływa zachęcanie ich przez
nauczycieli do samodzielności, która ma charakter czynności wykonywanych przez dzieci (samodzielności
praktycznej, która ujawnia się w przedszkolu w wykonywaniu codziennych czynności na rzecz samego siebie
lub potrzeb grupy); związana jest z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach wymagających wykonania
czynności samoobsługowych; samodzielności umysłowej, która polega na podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu
problemów zarówno w organizowanej zabawie, jak i w pracy oraz samodzielność społeczna, która oparta jest
na umiejętności porozumiewania się, współpracy, współdziałania, współdecydowania oraz odpowiedzialności za
podejmowane decyzje społeczne w swojej grupie. W celu zachęcania dzieci do samodzielności w każdej grupie
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
16 / 26
tworzone są m.in. kąciki zainteresowań. Dzięki temu dzieci są pomysłodawcami zabaw, a także inspirują się
wzajemnie w działaniach twórczych. Za pomocą zabawek i rekwizytów znajdujących się w poszczególnych
kącikach dzieci rozwijają pomysłowość, fantazję, stosują niekonwencjonalne rozwiązania. Pełnią dyżury na rzecz
kolegów w grupie. W celu zachęcania dzieci do aktywności i samodzielności w przedszkolu organizowane są
także: prezentacje umiejętności przed innymi grupami; zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których rodzice mają
możliwość obserwacji zajęć, a szczególnie zachowania swojego dziecka w grupie rówieśniczej. Dzieci bardzo
chętnie uczęszczają do przedszkola, wykazując się dużą samodzielnością, biorąc aktywny udział w różnego
rodzaju projektach edukacyjnych realizowanych np. w poprzednim roku szkolnym: Laboratorium Przedszkolaka –
zakończony uroczystością "Czary Mary – Podróż w Krainę Magii", który pozwolił dzieciom samodzielnie
podejmować działania, obserwować, doświadczać, eksperymentować, stawiać pytania i szukać odpowiedzi.
Matematyka i fizyka, która w dalszych etapach edukacji sprawia dzieciom dużo trudności i problemów na poziomie
edukacji przedszkolnej, jest wspaniałą zabawą, budzi dziecięcą ciekawość, otaczającym światem, pobudza
wyobraźnię, pomysłowość, spostrzegawczość i wyjaśnia w prosty sposób prawa fizyki. W bieżącym roku szkolnym
realizowane są: projekt edukacyjny "Sposób na Nudę" (umożliwił dzieciom tworzenie wesołych placów zabaw, aut
i pojazdów z kartonów, co spowodowało wspaniałą zabawę tworzenia statków kosmicznych i innych dziwnych
stworów), "Na jesiennym straganie", "Owoce jemy, zdrowo rośniemy" (dzieci robiły zapasy na zimę, przetwory
w słoikach, kisiły ogórki i poznawały wartości odżywcze warzyw i owoców). W czasie realizacji projektu "Życie ludzi
na Dalekiej Północy" dzieci wykonały duże igloo, które stanęło w sali zabaw otoczone śniegiem (wata); kolejny
projekt to "Muzyka jest wszędzie". Dużą aktywnością dzieci wykazały się, realizując program Przedszkole
Promujące Zdrowie, w ramach tego działania bawiły się "Zdrowo i kolorowo" - każdy miesiąc przebiegał
pod hasłem innego koloru (np.: pomarańczowy - sok z pomarańczy, marchewki, zabawy z dynią, dzieci ubrane były
w określonym kolorze; biały - sery, mleko, jogurty, kefiry; żółty – sok z cytryny, banana, ananas; czerwony –
pomidor, rzodkiewka, jabłko; zielony - sałata, ogórek, szczypior. Dzieci robiły soki, sałatki, surówki, kanapki, piekły
ciasteczka owsiane i ciasto marchewkowe. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się ogólnopolska akcja
Cała Polska Czyta Dzieciom, podczas której dzieci rozwijały zainteresowania czytelnicze, wykazały się
samodzielnością podczas cyklicznych spotkań w bibliotece, wykonując prace plastyczne do słuchanych utworów
literackich. Całoroczna praca zakończyła się uroczystością "Od bajeczki do książeczki" (utwory literackie czytane
były przez Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborz, przedstawicieli samorządu lokalnego, dyrektora Biblioteki
Publicznej oraz Kierownika Wydziału Oświaty). W realizacji działania chętnie brali udział rodzice, którzy w wolnych
chwilach przychodzili czytać dzieciom bajki. Dzieci bardzo lubią cykliczne spotkania z dziećmi z Niemiec.
Przedszkolaki chętnie wyjeżdżają do swoich rówieśników za Odrę, gdzie podpatrują ich zwyczaje, zabawy, rytm
dnia. Dzieci z obu krajów uczestniczyły w "Jesiennych zabawach" nad jeziorem, wyjazdach do Fikolandu (Gorzów
Wlkp.). Ważną rolę w aktywności dzieci odgrywa edukacja ekologiczna. Dzieci uczestniczą w sadzeniu lasu,
terenowej ścieżce edukacyjnej w Swobnicy; jesienią odbywa się zawsze Święto Drzewa – dzieci sadzą drzewo
w ogrodzie przedszkolnym; następnie dbają o jego rozwój, chronią, podlewają, aby zielono zagospodarować plac
przedszkolny. Kolejny projekt to projekt edukacyjny "Spotkanie z Ekologią", w ramach którego dzieci sprzątały
otoczenie, wykonywały Ekoludka z surowców wtórnych, opracowały Kodeks Ekologa oraz zasady zachowań
prawdziwego Przyjaciela Przyrody. Dzieci uczestniczyły w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Myślibórz
pt. ”Bajkowy las”, zdobywając I i III miejsce oraz 2 wyróżnienia w kategorii przedszkolaków. Nauczyciele zachęcają
dzieci do aktywności i samodzielności podczas zajęć pod hasłem "Powietrze i Hałas", "Sposób na Odpady", "Dobre
Rady na Odpady" - dzieci odwiedziły oczyszczalnię ścieków. Przedszkole kolejny już rok bierze udział
w ogólnopolskim programie antynikotynowym "Czyste Powietrze Wokół Nas". Od wielu lat przedszkolaki
odwiedzają osoby starsze i schorowane w Domu Pomocy Społecznej, prezentując im swoje umiejętności
wokalno–taneczne, sprawiając im dużo radości i zadowolenia. Do kalendarza imprez przedszkolnych na stałe
zapisane są występy w Klubie Seniora z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci chętnie odwiedzają komendę policji,
straży pożarnej, uczestnicząc w próbnych akcjach ewakuacyjnych. Chętnie odwiedzają gabinet dentystyczny
w ośrodku zdrowia, eliminując strach przed stomatologiem. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się
konkurs "Mali Wielcy" - wychowankowie mogli zaprezentować swoje talenty i zamiłowania z różnych dziedzin
aktywności. Corocznie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego organizuje Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży,
w którym wychowankowie prezentują swoje prace, upowszechniając kulturę plastyczną i artystyczną Gminy
Myślibórz. Program własny "Ja to wiem i rozumiem" dla dzieci zdolnych daje możliwość wychwycenia dzieci
szczególnie uzdolnionych z różnych dziedzin aktywności. Wychowankowie mają możliwość rozwoju
samodzielności podczas różnorodnych zajęć poza przedszkolem - w bibliotece, na boiskach, podczas zajęć
w szkole muzycznej, lekcji muzealnych w muzeum, wycieczek, wyjazdów i wyjść poza przedszkole. Dzieci mają
wiele możliwości udziału w konkursach, imprezach, zawodach w przedszkolu i poza nim. Zachęcenie dzieci
do samodzielnego rozwijania się służy budowaniu u dzieci poczucia własnej wartości i sukcesu poprzez
propagowanie ich osiągnięć na forum przedszkola i poza nim. Podczas wszystkich (9/9) obserwowanych zajęć
nauczyciele zachęcali dzieci do samodzielnego wykonywania zadań przez całe zajęcia. W większości zajęcia były
prowadzone pod kierunkiem nauczycieli i to oni proponowali zabawy (dzieci wybrały tempo podkładu muzycznego
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
17 / 26
do tańca).
Poziom spełniania wymagania: A
Wymaganie: Respektowane są normy społeczne
Komentarz:
Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają pełne poczucie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego. Służą temu podejmowane działania organizacyjne oraz zwracanie uwagi przez wszystkich
pracowników na zachowania dzieci zgodne z normami. Dzięki temu przedszkolaki wiedzą, jakich zachowań
się od nich oczekuje. W placówce analizuje się, ocenia i modyfikuje działania wychowawcze podejmowane
w celu zmniejszania zagrożeń oraz wzmacniania pożądanych zachowań. Poniżej przytoczone zostały
argumenty świadczące o wysokim poziomie spełniania wymagania.
Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu
Z przeprowadzonego badania wynika, że dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie dzieci
uczestniczące w wywiadzie stwierdziły, że w przedszkolu jest bezpiecznie i niczego się w nim nie boją. Prawie
wszyscy (133/137 - 97,08%) ankietowani rodzice zadeklarowali, że ich dzieci nigdy nie mówiły, że się czegoś bały
podczas pobytu w przedszkolu. Niewielka część rodziców (3/137 - 2,19%) przyznała, że ich dziecko raz lub kilka
razy wspominało o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż z poczucia zagrożenia; 1/137
(0,73%) rodziców zaznaczył, że sygnały o poczuciu zagrożenia pojawiają się dość często. Ankietowani rodzice
wymieniali następujące miejsca lub sytuacje (w przedszkolu), z którymi wiązały się sygnały ich dzieci o poczuciu
zagrożenia: konflikt z rówieśnikami o zabawki oraz lęk, który wynikał z problemów adaptacyjnych (dziecko
wstydliwe). Także według rodziców uczestniczących w wywiadzie przedszkole jest na pewno miejscem
bezpiecznym. O bezpieczeństwie dzieci w placówce świadczy m.in. to, że: obiekt jest monitorowany, ogrodzony,
zamknięty; dzieci nigdy nie są same, pozostawione bez opieki; mają spotkania ze strażą pożarną, policją,
leśniczymi; uczą się zachowań w sytuacjach zagrożenia, korzystania z telefonu alarmowego 112, ratownictwa
na manekinie; mają zajęcia praktyczne w kuchni; najmłodsze przedszkolaki (3-latki), wychodząc na spacer poza
teren przedszkola, "wyprowadzają węża Franusia na spacer" (trzymają się uchwytów), mają na sobie kamizelki
odblaskowe; jest pełne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne; nauczycieli podczas spacerów wspomagają osoby
trzecie (stażyści); dzieci uczą się dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów; na palcu zabaw nauczyciele pilnują
bezpieczeństwa dzieci; gdy dziecko w przedszkolu źle się poczuje, natychmiast wzywany jest rodzic; po chorobie
dziecka rodzic musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już jest zdrowe i może uczęszczać
do przedszkola. Dzieci tych respondentów nigdy nie sygnalizowały brak poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu
w przedszkolu. Ich dzieci lubią swoje przedszkole i nie chcą z niego wychodzić. Pracownicy niepedagogiczni,
uczestnicy wywiadu, również stwierdzili, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. Swoją opinię opierają
na podstawie tego, iż dzieci są wesołe i uśmiechnięte. Chętnie uczestniczą w zajęciach i we wspólnych zabawach.
Ufnie zwracają się do swoich pań w każdej sytuacji, opowiadają o tym, co im się przydarzyło w domu. Wiedzą,
że zawsze mogą zwrócić się do pani o pomoc, mogą się przytulić. Często jest tak, że dziecko, wchodząc do sali,
biegnie z uśmiechem przywitać się, przytulić do pani. Rodzice zgłaszają, że dziecko w wolne dni (sobota, niedziela)
pyta, kiedy pójdzie do przedszkola albo, że szkoda, że dziś przedszkole jest nieczynne. Nauczyciele uczą dzieci
bezpiecznych zachowań w różnych formach; najczęstszą są zajęcia, zabawy tematyczne lub spotkania z osobami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (straż miejska, policja, straż pożarna, pielęgniarka, weterynarz).
W przedszkolu ustalone są i konsekwentnie przestrzegane zasady, które dzieci znają, akceptują i wtedy czują się
bezpieczne. W sytuacjach niewłaściwych dzieciom wyjaśnia się, dlaczego nie podoba się pracownikom jego
zachowanie, dlaczego i co zrobiło źle. Dziecko czuje, że zrobiło coś złego, że nie należy tak robić. Ponadto jest
monitoring; system rejestracji i pobytu dziecka w przedszkolu; nie ma szans, żeby opuściło ono przedszkole i nikt
obcy tu nie wejdzie; przedszkole jest ogrodzone; zabawki są atestowane i bezpieczne; co roku jest
przeprowadzany przegląd techniczny; konserwator codziennie dogląda plac zabaw; piasek jest wymieniany, a na
zimę i weekendy piaskownica jest przykrywana; plac zabaw jest nowy, bezpieczny; dziecko może odebrać tylko
osoba wcześniej zadeklarowana; jest Kodeks Przedszkolaka, regulamin. Według tych respondentów w przedszkolu
nie ma miejsc, gdzie mogłyby zdarzyć się zachowania niewłaściwe. W przedszkolu dzieci są w każdym
pomieszczeniu pod opieką nauczycielki albo woźnej. Nie ma takich pomieszczeń, gdzie dzieci są same i nikt nie
kontroluje ich zachowania. Dzieci są przez cały czas pobytu w przedszkolu wdrażane do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w każdym pomieszczeniu. Zarówno nauczyciele jak i pozostali pracownicy dbają o to, żeby dzieci
właściwie się zachowywały na terenie przedszkola i poza nim (np. podczas spacerów i wycieczek). Czasami dzieci
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
18 / 26
podczas zabaw swobodnych w ogrodzie przedszkolnym próbują „omijać" ustalone zasady bezpiecznego
korzystania z urządzeń ogrodowych, jednak nauczyciele natychmiast reagują. Dzieci czasami chcą jednocześnie
bawić się jedną zabawką, wówczas osoba dorosła stara się wyjaśnić, dlaczego chcą bawić się akurat tą zabawką –
próbuje szukać rozwiązania. Czasami dzieci zderzą się w zabawie, niechcący uderzą kolegę, wówczas zachęca
się dzieci do przeprosin. Partnerzy przedszkola i przedstawiciele organu prowadzącego też
w wywiadzie powiedzieli, że w przedszkolu dzieci na pewno czują się dobrze i bezpiecznie. Do organu
prowadzącego nie dotarły żadne skargi w tym zakresie. Są barierki na ulicy i pasy bezpieczeństwa dla pieszych.
Dziecko nie wyjdzie z budynku, bo są zamykane drzwi; nikt obcy też tam nie wejdzie. Nikt obcy nie może odebrać
dziecka z przedszkola, tylko osoby upoważnione przez rodziców. W przedszkolu nie ma anonimowości pracownicy znają wszystkie dzieci. Dzieciom zapewnia się pełne bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Wszystkie
zalecenia Sanepidu są natychmiast wykonywane. Środki chemiczne są zabezpieczone. Zasady higieniczne są
przestrzegane. Cały teren przedszkola jest ogrodzony i monitorowany. Plac zabaw jest bezpieczny. Są przeglądy
techniczne urządzeń zabawowych. Na policję nie dotarły sygnały z tego przedszkola od rodziców, by dochodziło tu
do przemocy czy innych zachowań negatywnych ze strony pracowników. Przedszkolaki są wysoko zaawansowani
w edukacji nt. bezpieczeństwa - kontakty z nieznajomymi, zachowania w sytuacjach zagrożenia życia, korzystanie
z numeru 112, alarmy ppoż. Nie było przypadków kierowania dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rodzice i nauczyciele nie zgłaszają negatywnych zdarzeń. Dzieci nie czują się zagrożone. Na
wszystkich obserwowanych zajęciach (9) nauczyciele dbali o fizyczne bezpieczeństwo dzieci oraz tworzyli
atmosferę ich bezpieczeństwa emocjonalnego. Dzieci podczas zajęć nie sygnalizowały braku poczucia
bezpieczeństwa. Były spokojne, uśmiechnięte, chętnie wykonywały zadania. Dzieci reagowały na każde polecenie
nauczyciela, podchodziły, odpowiadały na pytania, chętnie uczestniczyły w zabawach. W przypadku dzieci
nieśmiałych nauczyciele przytulali je, głaskali, okazywali uczucie. Obserwacja placówki wykazała,
że pomieszczenia, w których przebywają dzieci (sale, korytarze, łazienki) są urządzone tak, by były bezpieczne dla
dzieci - do budynków prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
sale są przestronne, kolorowe. Oba budynki są po kapitalnym remoncie, czyste, ładne. Jest dużo przestrzeni.
Place zabaw są miejscami bezpiecznymi dla dzieci. Urządzenia są z atestami i certyfikatami, co roku przechodzą
przegląd. Każdej wiosny wymieniany jest piasek w piaskownicach; teren jest ogrodzony, zamknięty. Do budynków
można wejść za pomocą odpowiednich kodów. Dyrektor w ankiecie stwierdził, że w przedszkolu w tym i w
poprzednim roku szkolnym nie było żadnego wypadku, w którym poszkodowane byłoby dziecko.
Diagnoza zachowań dzieci
Z informacji zawartych w wypowiedziach dyrektora i nauczycieli wynika, że w przedszkolu prowadzona jest
diagnoza zachowań dzieci. Dyrektor oraz ankietowani nauczyciele (11 osób) twierdzą, że przedszkole
diagnozuje zachowania dzieci już od pierwszych kontaktów z dziećmi. Prowadzi się obserwacje zachowań i postaw
dzieci. W czasie spotkań adaptacyjnych w ramach programu "Z uśmiechem do przedszkola" prowadzone są
rozmowy z rodzicami dotyczące sytuacji domowych i zachowań dzieci w kontaktach z obcymi. Rodzice mogą
przekazać nauczycielkom swoje obawy dotyczące adaptacji dziecka do nowego środowiska. Prowadzone są
obserwacje dzieci, a wnioski nauczyciele prezentują na posiedzeniach rad pedagogicznych. W przedszkolu
prowadzony był projekt edukacyjny "Jak edukować dzieci do równości płci". W ramach tego działania wypracowano
wnioski i rady dla rodziców, aby przełamywać stereotypy, m.in. powstrzymywać się od „mądrości ludowych” (np.:
"zachowaj się jak prawdziwy mężczyzna"; "nie płacz, nie jesteś baba"). W przedszkolu działa aktywnie zespół
nauczycieli do spraw wychowawczych, który wspiera rodziców i nauczycieli w trudnych sprawach wychowawczych.
Zespół prowadzi ewaluację działań wychowawczych, a wnioski przedstawia na spotkaniach rad pedagogicznych.
Nauczyciele prowadzą pedagogizację rodziców w celu ujednolicenia działań i wspólnego rozwiązywania
problemów związanych z zachowaniem dzieci. W trudnych przypadkach wychowawczych nauczyciele korzystają
z pomocy specjalistów poradni psychologiczno–pedagogicznej. Odbywają się przesiewowe badania pedagogiczne,
logopedyczne oraz diagnoza wystąpienia ryzyka dysleksji. Prowadzona analiza służy modyfikacji działań
wychowawczych, opracowywaniu programów, projektów własnych i udziału w ogólnopolskich. Ocenie działań
wychowawczych służy badanie losów absolwentów, które pokazuje, jak wychowankowie radzą sobie z zadaniami
społecznymi i emocjonalnymi po opuszczeniu murów przedszkola. Nauczyciele, prowadząc diagnozę zachowań
dzieci, zwracają uwagę, iż w pracy dydaktyczno–wychowawczej należy poszukiwać i dostosowywać wiele bodźców
do wszechstronnego rozwoju dzieci. W wyniku analiz zachowań dzieci nie należy zapominać o dzieciach
nieśmiałych. Dzieci nieśmiałe muszą również włączać się w życie grupy, aby mogły rozwijać swoje zamiłowania,
talenty i nabierały odwagi do występów przed innymi osobami. Diagnoza zachowań dzieci prowadzi
do wychwycenia zachowań niepożądanych i niewłaściwych. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie stwierdzili,
że w przedszkolu prowadzona jest w sposób ciągły i systematyczny diagnoza zachowań dzieci. Dotyczy wszystkich
dzieci uczęszczających do przedszkola. Nauczyciele analizują informacje zwrotne od rodziców oraz pracowników
instytucji współpracujących z przedszkolem. Zachowania dzieci diagnozowane są także podczas bieżących
obserwacji zajęć. W przedszkolu prowadzona jest ewaluacja podejmowanych działań wychowawczych. Na
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
19 / 26
podstawie prowadzonej w placówce ewaluacji formułowane są wnioski do dalszej pracy. Ich realizacja przez
wszystkich pracowników przedszkola wpływa pozytywnie na jego pracę. Diagnoza zachowań dzieci dokonywana
jest codziennie podczas zajęć zorganizowanych oraz zajęć swobodnych dzieci. Codzienna obserwacja dotyczy
oceny doraźnej zaistniałej sytuacji, a systematyczna wynika z założonych w danym miesiącu zadań
wychowawczych. Nauczyciele dokonują wówczas ewaluacji oraz planują działania naprawcze na następny
miesiąc. Monitorowanie zachowań dzieci ma na celu wyeliminowanie zachowań niepożądanych oraz wdrażanie
do respektowania przyjętych w przedszkolu norm społecznych. Ciągłe i systematyczne monitorowanie pozwala
na szybkie działania naprawcze, które są wdrażane za wiedzą, zgodą i przy współdziałaniu rodziców. Ocena
zachowań dzieci każdej grupy omawiana jest na radzie pedagogicznej półrocznej, analizowana, a wnioski
wykorzystywane są do planowania pracy dydaktyczno–wychowawczej na następne półrocze. System oddziaływań
wychowawczych przedszkola wynika z opracowanego i funkcjonującego Programu Wychowawczego Przedszkola.
W wyniku oceny funkcjonowania tego programu powstał program wychowawczo–terapeutyczny „Magiczny
i pożyteczny świat baśni i bajek” oraz Program Profilaktyki Przedszkola. W celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych w grupach został opracowany Kodeks Przedszkolaka. Zawiera on system pożądanych zachowań
w sali, łazience, szatni, na schodach, w sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym. W opinii prawie wszystkich
(136/137 - 99,27%) ankietowanych rodziców pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania
dzieci.
Podejmowanie działań wychowawczych w celu zmniejszania zagrożeń oraz wzmacniania zachowań
pożądanych
W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań. Tezę tę potwierdzają wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i rodziców oraz
obserwacja zajęć i placówki. Dyrektor oraz nauczyciele podczas wywiadu stwierdzili, że przedszkole podejmuje
wiele działań, aby dzieci były bezpieczne w placówce i znały zasady bezpiecznego zachowania. Przedszkole jest
zamykane – zamontowano blokadę drzwi wejściowych, a więc żadne dziecko nie ma możliwości samodzielnego
wyjścia z budynku. Dzieci nigdy nie zostają same i zawsze w każdej sytuacji mają zapewnioną opiekę.
W przedszkolu opracowano Kodeks Przedszkolaka, w którym określono zasady zachowań. Dzieci wiedzą, że mają
prawo do korzystania z wszystkich zabawek, szczerego wypowiadania potrzeb, rozmowy z dorosłym i szacunku
dla własnej osoby. Wiedzą także, że w przedszkolu nie wolno niszczyć zabawek, przeszkadzać innym dzieciom
w zabawie oraz krzywdzić kolegów. Dzieci wiedzą, że w przedszkolu powinno się dbać o ład i porządek w sali i w
ogrodzie, należy odkładać zabawki na umówione miejsce, nigdy nie mówić brzydkich słów. Dzieci zawsze
zgłaszają nauczycielce sytuacje, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub życia (rozumieją, co to znaczy).
W przedszkolu funkcjonują zasady (o których zostali również poinformowani rodzice) dotyczące przyprowadzania
i odbierania dzieci do przedszkola. Zawsze przestrzega się zasady, iż dziecko może odebrać tylko osoba dorosła
(pełnoletnia). Informacje dotyczące rozkładu dnia w przedszkolu, kontakt z placówką oraz obowiązujące
regulaminy (np. Statut) są umieszczone na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej. Wszystkie
informacje dotyczące zmian w organizacji pracy placówki są przekazywane rodzicom na bieżąco. Codzienne
wyjścia na świeże powietrze sprzyja utrwalaniu ustalonych zasad zachowań dzieci. Przed rozpoczęciem roku
szkolnego wszystkie sale zabaw oraz ogród przedszkolny są kontrolowane pod względem bezpieczeństwa,
eliminuje się uszkodzenia czy ostre krawędzie. Przypominane są regulaminy korzystania z placu zabaw oraz sali
gimnastycznej. Dzieci na bieżąco sygnalizują dorosłym uszkodzone zabawki. Plac zabaw, który wyposażony jest
w bezpieczne i certyfikowane urządzenia, przechodzi coroczny przegląd techniczny przez osoby upoważnione. Po
okresie wakacyjnym zawsze następuje wymiana piasku w piaskownicy. Na czas zimy piaskownica jest
zabezpieczana folią. W przedszkolu są zakupione dwa „Węże spacerowe”; najmłodsza grupa 3–latków jest często
wspomagana nimi na wycieczkach i spacerach. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne kursy bhp i ppoż. Środki
czystości używane przez dorosłych do utrzymania higieny i estetyki przedszkola są zabezpieczane przed dziećmi.
Kuchnia przedszkolna jest prowadzona zgodnie z zasadami HACAP. Dzieci mają urozmaicone i świeże potrawy.
Wszyscy pracownicy, zarówno nauczyciele jak i pracownicy obsługi, starają się zapobiegać i przewidywać sytuacje
niewłaściwe, stosując wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa i higieny. Dzieci nigdy nie zostają same bez
opieki, wszystkie materiały czy przybory, które mogłyby spowodować niebezpieczne sytuacje, są wykorzystywane
przy dużej ostrożności, np. nożyczki. Pożądane zachowania dzieci, zdaniem dyrektora, są wzmacniane przez
nauczycieli poprzez pochwały, stosowanie symbolicznych nagród (serduszek, baloników, czarnych kropek oraz
innych symboli w zależności od grupy). Najczęściej jako zasadę stosuje się motywację wewnętrzną, dzieci są
chwalone, stawianie za wzór na forum grupy, przed rodzicami; dzieci chcą zasłużyć na funkcję dyżurnego.
Niekiedy grzeczne dziecko ma możliwość wyboru zabawy dla całej grupy, unikane jest zaś nagradzanie rzeczowe.
Niektóre nauczycielki stosują "Drzewo dobrych manier", we wszystkich grupach redaguje się Kontrakty grupowe,
"tablice motywujące". Zasady zachowań dzieci egzekwowane są poprzez nagradzanie dzieci za dobre zachowanie
oraz stawanie wyraźnych granic (dzieci wiedzą, za co mogą być ukarane). W bardzo nietypowych sytuacjach
stosuje się "krzesełko przemyśleń". Ważnym jest, by dziecko informowane było o ww. zasadach w sposób
przystępny, tak, by utwierdziło się w przekonaniu co do słuszności zasad. Konsekwentne egzekwowanie
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
20 / 26
wymaganych zasad powoduje, iż grzeczne dzieci uczą się od siebie wzajemnie pozytywnych zachowań. Dzieci
wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i potrafią werbalizować określone zasady. Przedszkole uczy dzieci
zasad bezpieczeństwa, poruszania się po drogach, uczestnictwa w życiu społecznym. W tym celu organizowane
są spotkania z policjantem, strażakiem, strażą miejską, pielęgniarką, itp. Wychowankowie mają możliwość rozwoju
zachowań pożądanych podczas różnorodnych zajęć poza przedszkolem. Dzieci mają wiele możliwości udziału
w konkursach, imprezach, zawodach w przedszkolu i poza nim. Angażują się w organizację kącików
zainteresowań, mówią o swoich pasjach i zainteresowaniach. Nauczyciele, dobierając odpowiednie metody pracy,
ustalają z dziećmi kontrakty postępowania przedszkolaka, które regulują sposoby komunikacji, uczą wzajemnego
poszanowania i rozwiązywania problemów. Dzieci zostają wyczerpująco zapoznane z zasadami kontraktów, które
tworzone są przy ich udziale, po czym własnoręcznie „podpisują” się pod nim. Ważnym elementem życia
w grupach przedszkolnych jest współpraca i wzajemne poszanowanie w sali zajęć, na podwórku przedszkolnym
oraz w kącikach zabaw. Dzieci same siebie pilnują, grupa sama kontroluje przestrzeganie przyjętych przez siebie
zasad. Sugerowane jest rodzicom, aby podobne zasady i normy postępowania wprowadzane były w domach
rodzinnych dzieci. W związku z tym ważne jest częste komunikowanie rodzicom o postępach w przyswajaniu
i stosowaniu zasad przez ich dzieci, pozytywnym zachowaniu oraz o ewentualnych problemach. Nauczyciele
uczestniczący w wywiadzie dodają, że przedszkole reaguje na każde zachowanie niepożądane wychowanków.
Gdy występują zachowania budzące niepokój, nauczyciele: spotykają się, rozmawiają o nietypowych
zachowaniach, szukają wspólnego rozwiązania dla indywidualnego przypadku; korzystają z literatury fachowej,
z zasobów Internetu oraz różnorodnych szkoleń, jakie odbywają się w ciągu roku szkolnego; współpracują
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i stosują się do zachowań w opinii przez nią wydanej. W przedszkolu
został utworzony zespół wychowawczy, który wspiera rodziców i nauczycieli w trudnych sprawach
wychowawczych. Zespół prowadzi ewaluację działań wychowawczych, a wnioski przedstawia na spotkaniach rad
pedagogicznych. Nauczyciele postanowili nauczyć się rozwiązywać problemy wychowawcze i doskonalić swoje
umiejętności w szkoleniach i warsztatach, poszukując ciekawych rozwiązań, np.: „Terapeutyczne funkcje muzyki”,
,,Sprawy wychowawcze w praktyce’’. Pożądane zachowania dzieci nauczyciele wzmacniają m.in. poprzez:
zwracanie uwagi na formy grzecznościowe, stosowanie pochwał indywidualnych, na forum grupy, pochwał
na tablicy zachowań (motywacyjnej), informacji do rodziców lub opiekunów dziecka, przyznanie emblematu:
„serduszko”, „minki”. W grupach 5- i 6-latków odbyły się zajęcia organizowane przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Myśliborzu pod hasłem Tydzień Promocji Zdrowia Psychicznego; celem było radzenie sobie
z problemami zdrowia psychicznego i ze złością. Stosowane są również w praktyce reguły wychowania dziecka,
które proponowane są przez Janusza Korczaka. W holu przedszkola widnieje plakat, który informuje o Prawach
Dziecka. Realizowany jest również program profilaktyczny "Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak" - w ramach tego
działania odbyły się cykliczne spotkania z przedstawicielami służb mundurowych. W grupie 5- i 6-latków odbyły się
warsztaty z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem "fantoma" oraz spotkanie mające na celu opanowanie
bezpiecznego zachowania w sytuacji kryzysowej i w sytuacji spotkania z psem. W przedszkolu uczy się dzieci
tolerancji i przełamywania barier do osób starszych. Nawiązany został kontakt dzieci przedszkolnych z dziećmi
niepełnosprawnymi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Brata Alberta. W ramach analiz dokonano modyfikacji
działań wychowawczych. Są zmieniane i dostosowywane do potrzeb dzieci i ich rodziców. Zmodyfikowany został
program
wychowawczy,
opracowany
został
program
profilaktyczny
"Zdrowy
i
Bezpieczny
Przedszkolak". Pracownicy niepedagogiczni podczas wywiadu stwierdzili, że w każdej grupie są dzieci, które
zawsze zachowują się grzecznie i takie, które mają z tym kłopoty. Aby wyeliminować takie zachowania,
nauczyciele układają na początku każdego roku szkolnego razem z dziećmi kontrakty grupowe (są to zasady
i umowy, które zapewniają bezpieczną zabawę w grupie, uczą dzieci „dobrych manier”). Przez cały okres pobytu
w przedszkolu dzieci są wdrażane do przestrzegania tych umów. Wszyscy pracownicy przedszkola zwracają
uwagę na to, aby dzieci zachowywały się właściwie i utrwalają takie zachowania, jakie ustaliły razem z dziećmi
nauczycielki i rodzice (ustalają wspólny front wychowania dzieci). W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje
ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko, nauczyciele podejmują współpracę z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, aby pomóc dziecku i rodzicom w eliminowaniu niepożądanych zachowań
dziecka. Rodzice uczestniczący w wywiadzie także stwierdzili, że w przedszkolu wzmacnia się pożądane
(zgodne z normami) zachowania dzieci: przedszkole promuje zdrowe jedzenie; dzieciom smakują obiady "pań
kuchareczek", które chwalą dzieci za zjadanie posiłków; nauczyciele codziennie nagradzają pozytywne
zachowania dzieci serduszkami, pochwałami słownymi, lizakami; czasami w nagrodę dzieci wychodzą na lody
lub pobawić się w kulkach; w piątki każde dziecko może przynieść do przedszkola swoją ulubioną zabawkę; dzieci
prezentują swoje uzdolnienia podczas festynów rodzinnych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty; nauczyciele
zachęcają dzieci i rodziców do organizowania wspólnych uroczystości, przedstawień teatralnych; dzieci chodzą
do Domu Opieki Społecznej w Myśliborzu - pokazują przedstawienia, jasełka; uczą się wrażliwości, tolerancji;
wszyscy pracownicy (pedagogiczni i niepedagogiczni) znają po imieniu wszystkie dzieci; jest bardzo dobry kontakt
dyrektora i nauczycieli z rodzicami; dzieci mają specjalne książeczki z ćwiczeniami, które pozwalają im nadrobić
zaległości; przedszkolaki są dobrze przygotowywane do dalszej nauki; dzieci chodzą do kina, do teatru,
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
21 / 26
do "Pleciugi", jeżdżą na wycieczki do Eberswalde (Niemcy); nikt w przedszkolu się nie nudzi; zajęć jest tak dużo,
że dzieci nie mają kiedy płakać; codziennie wychodzą na dwór (bez względu na pogodę); przygotowują kiermasze,
bale, powitanie wiosny, święto pieczonego ziemniaka; zbierają pieniądze. Obserwacja zajęć (9) wykazała,
że nauczyciele na wszystkich zajęciach wzmacniali pożądane (zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi)
zachowania dzieci głównie poprzez ustne pochwały. Na 8/9 zajęciach nie było niepożądanych zachowań dzieci (w
1 przypadku nauczyciel na bieżąco eliminował niewłaściwe zachowania przedszkolaków; spokojnym głosem
uspokajał dzieci). Na wszystkich obserwowanych zajęciach podejmowane były działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Dzieci były chwalone; nagradzane;
motywowane; głaskane; przytulane; przeprowadzano spokojne rozmowy z dziećmi; dzieci nagradzały się
oklaskami. Podczas obserwacji dzieci na placu zabaw ani w momencie największego zagęszczenia, ani
pod koniec pracy placówki (kiedy była tylko cześć opiekunów) nie dochodziło podczas zabaw do zachowań
agresywnych wśród dzieci - nie zaobserwowano ani agresji fizycznej, ani werbalnej. Podczas obserwacji zajęć
i placówki nie zaobserwowano używania wobec dzieci przez nauczycieli czy przez pracowników
niepedagogicznych ani agresji fizycznej (np. potrząsanie), ani słownej (np. deprecjonowanie dzieci, wyśmiewanie,
krzyk). Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest odpowiedni, adekwatny do potrzeb.
Z informacji uzyskanych od dyrektora i nauczycieli (co potwierdza także analiza dokumentów) wynika, że w
przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze. Dyrektor oraz nauczyciele
uczestniczący w wywiadzie stwierdzili, że przedszkole stwarza warunki zapewniające dzieciom poczucie
bezpieczeństwa. Uczy zasad i norm w nim obowiązujących oraz ich respektowania. Podejmowane działania
wychowawcze prowadzone w przedszkolu podlegają analizie i modyfikacji, których celem jest poprawa ich
skuteczności oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. W przedszkolu utworzono zespół wychowawczy, który
wspiera rodziców i nauczycieli w trudnych sprawach wychowawczych. Zespół prowadzi ewaluację działań
wychowawczych, a wnioski przedstawia na spotkaniach rad pedagogicznych. Ankieta przeprowadzona wśród
rodziców „Bezpieczne i Przyjazne Przedszkole” pozwoliła stwierdzić, czy przedszkole zapewnia odpowiednie,
bezpieczne warunki lokalowe ich dzieciom. W wyniku analiz stwierdzono, iż przedszkole zapewnia bezpieczne
warunki lokalowe, a także poczucie bezpieczeństwa poprzez dbałość o osobisty odbiór dzieci przez rodziców
lub opiekunów wskazanych przez rodziców w pisemnym zobowiązaniu. Działania wychowawcze są poddawane
analizie w oparciu o rozmowy z rodzicami po przeprowadzonych zajęciach pokazowych. Rodzice mają możliwość
zaobserwowania zachowań dziecka na tle grupy rówieśniczej i dostosowania się do obowiązujących reguł.
Działania wychowawcze podejmowane w przedszkolu podlegają modyfikacjom, mającym na celu eliminowanie
zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań. Przede wszystkim analiza taka ma miejsce na radach
pedagogicznych, gdzie omawiana jest sytuacja dotycząca wychowanków, wymienia się spostrzeżenia
i doświadczenia, wspólnie wypracowuje się odpowiednie rozwiązania poszczególnych problemów i zagadnień.
Przyczyniło się to między innymi do zmodyfikowania Kodeksu Przedszkolaka, w którym określono nowe zasady
zachowań dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w sali, w ogrodzie, łazience. Opracowano program adaptacyjny
„Z uśmiechem do przedszkola”, którego założeniem jest eliminowanie negatywnych doznań związanych z rozłąką
rodziców z dzieckiem, szczególnie w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu oraz adaptacją w grupie
rówieśników, pomocą w nawiązywaniu pierwszych znajomości wśród dzieci. Doskonałą analizą działań są wnioski
formułowane na podstawie przeprowadzanych obserwacji dzieci. Dwa razy w roku wyniki prowadzonych
obserwacji są podsumowywane, a wnioski z nich płynące poddawane dyskusji na radzie pedagogicznej. Wyniki
analiz przedstawiane są także na zebraniach, gdzie w rozmowach z rodzicami pogłębia się wiedzę na temat
zachowań dzieci. Na bieżąco analizowane są tablice motywacyjne, mające na celu wzmacnianie pozytywnych
zachować u dzieci oraz eliminowanie zachowań niepożądanych. Ocenia się, na ile mają one wpływ na zmianę
zachowania dziecka oraz jakie wnioski z wyników dzieci wyciągają rodzice. Ponadto w przedszkolu działają
zespoły nauczycieli do spraw ewaluacji i do spraw informacyjnych, które wspólnie analizują i oceniają działania
wychowawcze. Przekaz jest spójny, nauczyciele współpracują, dokonują wymiany doświadczeń, spostrzeżeń,
uwag, wyciągając wnioski, które służą planowaniu dalszej pracy wychowawczej. Działania wychowawcze analizuje
się i ocenia ich skuteczność. W przedszkolu określone są wymaganiami w zakresie zachowań i postaw dzieci.
Zadania wychowawcze przedszkola są akceptowane przez rodziców i realizowane we współpracy z nimi. Wszyscy
ankietowani nauczyciele (11 osób) stwierdzili, że oceniają efekty swoich działań wychowawczych. Działania te są
poddawane ocenie i analizie co pół roku. Na radach pedagogicznych sporządza się arkusze diagnostyczne
dotyczące pracy nauczyciela. Wnioski, jakimi są zakończone, służą do dyskusji. Na ich podstawie wspólnie
formułuje się rekomendacje. Wnioski dotyczące działań opiekuńczo-wychowawczych występują w sprawozdaniach
(arkuszach). W sprawozdaniach określany jest stopień umiejętności społecznych, który jest jest opracowywany
statystycznie i wówczas dotyczy on całej grupy. W miarę potrzeb na podstawie wyników modyfikuje się
oddziaływania (ocena i analiza) w konkretnej grupie. Zawsze poddaje się pod dyskusję konkretne przypadki (trudne
wychowawczo), którymi zajmuje się również zespół ds. wychowawczych. Realizuje się pracę wyrównawczą oraz
indywidualne programy wspomagania, indywidualizację pracy z dziećmi, stosuje metody zapobiegające
niepożądanym zachowaniom, wspomaga dzieci mające trudności w opanowaniu treści programowych. Poza tym
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
22 / 26
nauczyciele oceniają efekty swoich działań wychowawczych poprzez: rozmowy z dziećmi i rodzicami; ankiety
kierowane do rodziców; dokonywanie analizy wytworów prac dzieci; przemyślenia własnych działań; bieżącą
ewaluację programu wychowawczego; analizę zadań wychowawczych wynikających z planów miesięcznych;
diagnozują i analizują osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Na podstawie tych analiz
formułuje się i wdraża wnioski służące do planowania pracy grupowej i indywidualnej.
Z uzyskanych od respondentów informacji wynika, że działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. Według słów dyrektora oraz
nauczycieli uczestniczących w wywiadzie działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane: zamontowano blokadę drzwi wejściowych, aby nikt
obcy nie wszedł na teren budynku oraz żeby żadne dziecko nie wyszło bez opieki rodzica; budynek jest
monitorowany z zewnątrz (zabezpieczenie placu zabaw przed dewastacją); po generalnym remoncie przedszkola
do sal zostały zakupione nowe meble, a plac zabaw wyposażony w sprzęt odpowiadający normom; dla dzieci
wychodzących poza budynek przedszkola (na spacery i wycieczki) zakupiono kamizelki odblaskowe;
systematycznie zapraszani są do przedszkola przedstawiciele policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej
(spotkania o tematyce: bezpieczny w domu, w przedszkolu i na drodze); na radach pedagogicznych przekazywane
są informacje na temat wychowanków; zmodyfikowano Kodeks Przedszkolaka; opracowano program adaptacyjny
„Z uśmiechem do przedszkola”; opracowano i zmodyfikowano Program Wychowawczy dostosowany do nowej
podstawy programowej; został utworzony zespół wychowawczy, który wspiera rodziców i nauczycieli w trudnych
sprawach wychowawczych; nauczyciele prowadzą pedagogizację rodziców w celu ujednolicenia działań
i wspólnego rozwiązywania problemów związanych z wychowaniem dzieci; opracowano program autorski
”Magiczny i pożyteczny świat baśni i bajek”, który wspiera rozwój osobowości dziecka i modeluje pozytywne
postawy i zachowania społeczne; przeprowadzono zajęcia pod hasłem „Tydzień promocji zdrowia psychicznego”,
którego celem było radzenie sobie z problemami oraz ze złością; nawiązano kontakt z ratownikiem medycznym,
który uczył dzieci właściwych zachowań medycznych; zwrócono uwagę na sprawę tolerancji i przełamywania barier
w kontakcie z dorosłymi, schorowanymi i niepełnosprawnymi, okazując im szacunek i serdeczność; rokrocznie
badane są losy absolwentów przedszkola - wprowadzone zmiany dostosowano do potrzeb dzieci, ich rodziców
oraz nauczycieli klas pierwszych; wprowadzono propagowanie zdrowego stylu życia „Przedszkole promujące
zdrowie”, włączając rodziców do zachowań prozdrowotnych; został założony „Klub Wiewiórka”, który wzmacnia
u dzieci zachowania zasad higieny osobistej i kultury życia społecznego. Partnerzy przedszkola
i przedstawiciele organu prowadzącego podczas wywiadu zgodnie powiedzieli, że placówka poprawia sposoby
przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom i wzmacniania pożądanych, które okazują się skuteczne: dla każdej
grupy wiekowej są zajęcia ze strażą pożarną i policją, które każdego roku są wznawiane; natomiast tematyka tych
zajęć podlega ewaluacji (w zależności od aktualnych potrzeb); dzieci mają wpojone normy i zasady zachowań wiedzą, dlaczego nie wolno im podejmować jakichś zachowań; na wesoło przyswajają sobie "Kodeks
Przedszkolaka"; promowane są dobre działania; dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się pogadanki
z policjantami; przedszkolaki odwiedzają straż pożarną, poznają pracę strażaków, uczą się zapobiegać pożarom;
nauczyciele doskonalą się i uczestniczą w szkoleniach (np. w poradni), a potem wykorzystują nabytą wiedzę
w pracy z dziećmi.
Zachowania dzieci
W opinii respondentów (co potwierdza obserwacja zajęć i placówki) dzieci wiedzą, jakich zachowań się
od nich oczekuje. Wszystkie dzieci uczestniczące w wywiadzie stwierdziły, że wiedzą, jak należy zachowywać
się w przedszkolu (np. podczas posiłków, w czasie zajęć czy na spacerze). Zdaniem dzieci być grzecznym to
znaczy przestrzegać zasad, czyli Kodeksu Przedszkolaka oraz pomagać innym. W przedszkolu nie wolno im: bić
się; wyrywać i psuć zabawek; popychać się; oddalać się; wchodzić na parapety; kopać się; używać brzydkich słów;
przekrzykiwać panią; kłamać; oddalać się od grupy. Należy być grzecznym, żeby wszyscy się lubili. W opinii
wszystkich ankietowanych rodziców (137/137 - 100%) dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania
należy przestrzegać. Wszyscy ankietowani nauczyciele (11 osób) deklarują, że dzieci znają zasady, których się
od nich oczekuje. Potwierdza to obserwacja zajęć (9), podczas których nie zaobserwowano dzieci
przejawiających zachowania rażąco odbiegające od norm. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje są grzeczne, zdyscyplinowane. W trakcie obserwacji zachowań uczniów na placu zabaw nie zaobserwowano
zachowań niezgodnych z ogólnymi normami społecznymi. Nauczyciele i woźne wzmacniają pożądane zachowania
poprzez pochwały słowne, przytulanie dzieci, spokojną reakcję, itp.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
23 / 26
Wnioski z ewaluacji:
1. W Przedszkolu Publicznym nr 2 im. "Misia Uszatka" w Myśliborzu dzieci nabywają wiadomości
i umiejętności zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego; wykazują dużą
samodzielność, a jednocześnie potrafią współpracować w grupie.
2. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach wynikających zarówno z podstawy programowej
(nieodpłatnych) jak i dodatkowych (odpłatnych) - tanecznych, językowych, plastycznych, muzycznych,
teatralnych, ruchowych - prowadzonych w przedszkolu, a stymulujących dzieci do podejmowania
aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki.
3. Zaspakajaniu naturalnej potrzeby aktywności ruchowej przedszkolaków sprzyjają duże i dobrze
wyposażone place zabaw; sale gimnastyczne oraz przestronne, podzielone na część dydaktyczną
i rekreacyjną sale; a także organizacja zajęć i zaangażowanie nauczycieli.
4. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby dzieci, dostosowuje się do nich działania,
uwzględniając przy tym indywidualizację procesu wspomagania i rozwoju wychowanków.
5. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom pełne poczucie bezpieczeństwa w sferze emocjonalnej
i fizycznej, a realizacja zadań wychowawczych w oparciu o program wychowawczy, program profilaktyki
i programy własne nauczycieli (np.: program adaptacyjny "Z uśmiechem do przedszkola", program
wychowawczo-terapeutyczny "Magiczny i pożyteczny świat baśni i bajek", program pracy z dzieckiem
zdolnym "Ja to wiem i rozumiem") wzmacnia pozytywne zachowania dzieci.
6. Placówka kształtuje społecznie pożądane postawy dzieci i skutecznie eliminuje zachowania niepożądane
poprzez liczne i różnorodne działania podejmowane wspólnie przez dyrektora, nauczycieli i personel
niepedagogiczny.
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
24 / 26
Wymaganie
Obszar: Efekty
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Dzieci są aktywne
Respektowane są normy społeczne
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
Poziom spełniania wymagania
B
A
B
25 / 26
Raport sporządzili:
Alina Sukiennicka
Jarosław Ryhanycz
Kurator Oświaty:
................................................
Raport z ewaluacji: Przedszkole Publiczne nr 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
26 / 26

Podobne dokumenty