Statut AMICUS Fundacja Wsparcia

Komentarze

Transkrypt

Statut AMICUS Fundacja Wsparcia
Statut fundacji
AMICUS Fundacja Wsparcia
(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1.
Fundacja pod nazwą „AMICUS Fundacja Wsparcia” z siedzibą w Warszawie, zwana
dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Siwka, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 27 maja 2010 r.,
repertorium A nr 10354/2010 prowadzonej przez notariusza Roberta Gilera, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. jedn. Dz. U. z 1991 r.
Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
2.
Fundacja, po weryfikacji postanowień niniejszego Statutu przez sąd rejestrowy
Krajowego Rejestru Sądowego, uzyska status organizacji poŜytku publicznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej Ustawą.
§2
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
§4
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§7
Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja moŜe prowadzić działalność
równieŜ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§8
Fundacja moŜe uŜywać oznaczenia graficznego oraz pieczęci na zasadach określonych przez
Zarząd Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§9
Celami Fundacji są:
1) prowadzenie wszelkich działań mających na celu pomoc i wsparcie, w tym doradztwo
prawne osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach i innych zdarzeniach
losowych;
2) niesienie pomocy ofiarom wypadków i innych zdarzeń losowych od momentu wypadku
(zdarzenia) jak i w procesie leczenia oraz rehabilitacji;
3) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz udzielania
pierwszej pomocy;
4) wspieranie
wiedzy i podejmowanie działań słuŜących zapobieganiu sytuacjom
niebezpiecznym;
5) prowadzenie wszelkich działań na rzecz zwiększenia kultury i wiedzy prawnej;
6) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich działań w zakresie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorców;
7) tworzenie
przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia
umiejętności wykorzystywanych przez podmioty rynku pracy;
8) wspieranie talentów, badań, prac naukowych i opracowań, które słuŜą rozwojowi
jednostki i grup społecznych;
9) prowadzenie wszelkich działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
10) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
13) działalność na rzecz zwiększenia kultury i wiedzy z zakresu nauk humanistycznych,
w tym historycznej i ekonomicznej;
14) działalność mająca na celu pomoc i wsparcie dla cudzoziemców i mniejszości
narodowych przebywających na terenie RP.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) udzielanie
pomocy organizacyjnej, finansowej, rzeczowej osobom i podmiotom
potrzebującym, w tym ofiarom wypadków, osobom niepełnosprawnym;
2) działalność na rzecz aktywnego
rozwoju odpowiedzialności społecznej oraz ekonomii
społecznej,
3) inicjowanie, realizowanie, wspieranie:
a) programów badawczych i ekspertyz,
b) szkoleń i programów edukacyjnych, w tym warsztatów,
c) seminariów, odczytów, konferencji,
d) festynów, kiermaszy i innych wydarzeń kulturalnych,
e) międzynarodowych programów współpracy,
- w odniesieniu do spraw objętych celami Fundacji;
4) działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie objętym celami Fundacji;
5) uczestnictwo w organizacjach zrzeszających polskie lub zagraniczne fundacje, których
działalność statutowa odpowiada działalności Fundacji;
6) współpracę z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi jednostkami
i podmiotami w sprawach objętych zakresem działania Fundacji;
7) podejmowanie działań w celu zaprzestania stosowania przez przedsiębiorców wzorców
umownych zawierających niedozwolone klauzule;
8) wytaczanie powództw, w tym o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
9) prowadzenie poradnictwa prawnego;
10) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji oraz edukacji
cudzoziemców i mniejszości narodowych przebywających na terytorium RP, aktywizacja
zawodowa i społeczna tych osób;
11) podejmowanie działań PR i marketingowych, w tym nowatorskich rozwiązań wsparcia
wizerunkowego dla firm;
12) zbieranie funduszy celem realizacji działalności statutowej;
13) organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych;
14) podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz seniorów, w tym ich edukacja i
aktywizacja.
§ 11
(skreślony)
§12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi Fundusz ZałoŜycielski w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych
oraz środki uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania, w tym środki finansowe,
nieruchomości oraz ruchomości, a takŜe inne prawa majątkowe.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
Na realizację celów obranych przez Fundację Fundator przeznacza cały Fundusz
ZałoŜycielski.
§ 16
Środki na realizację celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:
1) funduszu załoŜycielskiego i darowizn Fundatora,
2) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów i innego rodzaju przysporzeń
majątkowych zarówno rzeczowych jak i finansowych (w złotych polskich i dewizach),
poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne lub
uzyskanych od instytucji rządowych, pozarządowych lub z funduszy Unii Europejskiej,
3) sponsoringu,
4) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nieodpłatnie,
5) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, licytacji i kiermaszów,
6) dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek i depozytów bankowych,
7) dochodów z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej poŜytku publicznego lub
działalności gospodarczej.
§ 17
Wszystkie środki i dochody uzyskane przez Fundację (w tym z działalności gospodarczej)
będą przeznaczane wyłącznie na działalność statutową, o której mowa w § 9 - § 10 Statutu,
w tym na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§ 18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, Ŝe aktywa spadku znacznie przewyŜszają długi spadkowe.
§ 19
1. Fundacja nie moŜe:
a)
udzielać poŜyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małŜeńskim, we wspólnym
poŜyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b)
przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
c)
wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich,
chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
d)
dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej
członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.
2. Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia konfliktu interesów albo
nieuczciwych praktyk.
3. W ramach swojej działalności Fundacja zachowuje standardy postępowania zapewniające
dochowanie naleŜytej staranności przez członków jej organów, jak równieŜ pracowników,
w związku z realizacją przez Fundację jej celów.
4. W szczególności:
a)
osoby wymienione w ustępie 3 powyŜej nie będą uczestniczyły z ramienia Fundacji
w procesie wyboru, przyznawania lub administrowania pomocą finansową na ich rzecz lub na
rzecz ich bliskich albo współpracy z organizacjami przez nich kontrolowanymi lub takimi,
w które osoby te są istotnie zaangaŜowane lub mają interes majątkowy;
b)
osoby te nie będą uczestniczyły w transakcjach z organizacjami lub podmiotami,
z którymi osoby te negocjują umowy, na podstawie których osoby te będą zarządzać tymi
organizacjami lub podmiotami, albo z którymi osoby te zawarły umowy dotyczące ich
zatrudnienia;
c)
osoby takie nie będą ubiegać się ani otrzymywać od kontrahentów i potencjalnych
kontrahentów Fundacji nieodpłatnych świadczeń i darowizn.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 20
Organami Fundacji są:
a)
Rada Fundacji,
b)
Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 21
1.
Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych
przez Fundatora.
2.
Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu,
b) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości słuŜbowej,
związku małŜeńskim lub we wspólnym poŜyciu z członkami Zarządu,
c)
nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3.
Kadencja Członków Rady Fundacji trwa trzy lata.
4.
Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania lub śmierci
Członka Rady Fundacji.
5.
Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn
wymienionych w § 29 ust. 4.
§ 22
Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych, odrębnym od Zarządu
Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
§ 23
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza
Rady Fundacji.
§ 24
Rada Fundacji działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Fundacji. Do czasu
uchwalenia Regulaminu Rady, tryb pracy Rady określa Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 25
1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niŜ cztery razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy
lub na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 26
1.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
2.
Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji.
§ 27
Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających zwykłą
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady Fundacji. Rada Fundacji uprawniona jest do podejmowania wiąŜących uchwał, jeŜeli na
posiedzeniu obecna jest przynajmniej jedna trzecia Członków Rady Fundacji, ale nie mniej
niŜ 3 osoby.
§ 28
Do zadań Rady Fundacji naleŜy:
a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
b) wyraŜanie opinii w sprawach przedłoŜonych jej przez Zarząd;
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu;
d) zgoda na zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 60.000
euro (wg kursu średniego NBP);
e) podejmowanie uchwał w innych sprawach wskazanych w statucie Fundacji;
f)
kontrolowanie i nadzór nad działalnością Zarządu.
Zarząd Fundacji
§ 29
1.
Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 3 członków i jest powoływany przez Radę Fundacji,
za wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego przez Fundatora.
2.
Kadencja Członków Zarządu Fundacji trwa 3 lata.
3.
Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania lub
śmierci Członka Zarządu Fundacji. Mandat członka Zarządu wygasa równieŜ na skutek
złoŜenia rezygnacji, z chwilą złoŜenia oświadczenia w sprawie rezygnacji Przewodniczącemu
Rady Fundacji.
4.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji
w następujących przypadkach:
a) (skreślony);
b) podjęcia pracy, której charakter uniemoŜliwia naleŜyte wykonywanie funkcji Członka
Zarządu;
c) niepełnienie obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuŜszy niŜ jeden miesiąc;
d) nienaleŜytego wypełniania obowiązków;
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
f)
z innych istotnych przyczyn.
5.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą pełnić swojej funkcji, gdy są skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 30
Rada Fundacji moŜe określić, Ŝe wszyscy lub niektórzy członkowie Zarządu mają prawo
pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. W takim wypadku wysokość
wynagrodzenia
dla
Członków
Zarządu
określają
Fundatorzy,
z
zastrzeŜeniem,
Ŝe wynagrodzenie to nie moŜe być wyŜsze niŜ określone dla osób zatrudnionych
w podmiotach, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku
o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r. Nr 26.
poz. 306 ze zm.).
§ 31
Zarządem kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji.
§ 32
Zarząd działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez
Radę Fundacji. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, tryb pracy Zarządu określa Prezes
Zarządu.
§ 33
Zarząd kieruje Fundacją i ją reprezentuje oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie
zastrzeŜonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 34
Zarząd w szczególności:
a) kieruje bieŜącą działalnością Fundacji oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych
i wyniki działalności finansowo-gospodarczej;
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
e) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;
f)
sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
§ 35
1.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu.
2.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz
w miesiącu.
3.
Z posiedzeń sporządza się protokoły podpisane przez uczestniczących w posiedzeniu
członków Zarządu.
§ 36
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jego członków, ale nie mniej niŜ 2. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 37
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający jednoosobowo albo
dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
Rozdział VI
Odpłatna i nieodpłatna działalność poŜytku publicznego Fundacji.
Działalność gospodarcza Fundacji.
§ 38
1. Statutowa działalność Fundacji, jako organizacji poŜytku publicznego, prowadzona jest
jako działalność nieodpłatna poŜytku publicznego lub działalność odpłatna poŜytku
publicznego i nie jest ona działalnością gospodarczą.
2. Działalność poŜytku publicznego prowadzona będzie nieodpłatnie w zakresie:
-
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
-
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
-
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
-
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
-
PKD 58.1 Wydawanie ksiąŜek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
-
PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
-
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
-
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
-
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
-
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych,
-
PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
-
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
-
PKD 93.2 Działalność rekreacyjna i rozrywkowa,
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
-
3. Działalność poŜytku publicznego prowadzona będzie odpłatnie w zakresie:
-
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
-
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
-
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności poŜytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umoŜliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeŜeniem przepisów o rachunkowości.
§ 39
1. Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we współdziałaniu
z innymi podmiotami
w kraju i za granicą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności poŜytku publicznego, w zakresie:
-
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pienięŜne,
-
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
-
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
-
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
-
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
-
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
-
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
-
69.10.Z Działalność prawnicza,
-
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
-
58.11 .Z Wydawanie ksiąŜek,
-
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
-
63.12.Z Działalność portali internetowych.
2. Z Funduszu ZałoŜycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 1.000.00 (jeden
tysiąc) złotych.
3. NadwyŜka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność poŜytku
publicznego.
Rozdział VII
Zmiana Statutu
§ 40
Zmiana statutu oraz celu działania Fundacji wymaga pisemnej opinii Zarządu i Rady
Fundacji.
§ 41
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu oraz celu działania Fundacji podejmuje Fundator.
Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe
§ 42
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja moŜe połączyć się z inną fundacją.
§ 43
Połączenie nie moŜe nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 44
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. Uchwałę
wykonuje Zarząd Fundacji.
§ 45
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 46
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, w drodze
jednomyślnej uchwały.
2.
W przypadku likwidacji Fundacji jej likwidatorem zostaje Andrzej Siwek (PESEL
63052703512), a w przypadku jego śmierci - jego pełnoletni następcy prawni. W przypadku,
gdy przez ponad 6 miesięcy Fundator nie moŜe wykonywać swoich obowiązków - wówczas
jego uprawnienia przejmuje Ŝona Fundatora - Pani Monika Siwek.
§ 47
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeŜeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 48
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podobne dokumenty