Zakres Ubezpieczenia

Transkrypt

Zakres Ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia dla danego miejsca ubezpieczenia wskazana jest
w Deklaracji przystąpienia i stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz.
Dla wariantu Minimum – Suma ubezpieczenia ruchomości domowych wynosi 7.000 zł; suma
gwarancyjna OC z tytułu posiadania i użytkowania lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia, na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - wynosi 15.000 zł.
Dla wariantu Komfort – Suma ubezpieczenia ruchomości domowych wynosi 10.000 zł; suma
gwarancyjna OC z tytułu posiadania i użytkowania lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia, na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wynosi 15.000 zł.
Suma ubezpieczenia/ suma gwarancyjna/ to maksymalny ustalony limit odpowiedzialności
Ubezpieczyciela w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Stosownie do ogólnych warunków
ubezpieczenia „Pod Własnym Dachem” jest on w danym okresie ochrony ubezpieczeniowej
pomniejszany każdorazowo o kwoty wypłaconego odszkodowania/ wypłącanych odszkodowań .
Zakres ubezpieczenia:
Wariant Minimum
pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja,
uderzenie lub upadek statku powietrznego,
silny wiatr, grad, terroryzm, trzęsienie ziemi,
obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi,
upadek drzew i budowli, zalanie, pękanie
mrozowe, powódź, deszcz ulewny, lawina,
śnieg i lód, dym i sadza, uderzenie pojazdu
mechanicznego, fala dźwiękowa, przepięcie,
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z
tytułu posiadania i użytkowania lokalu
stanowiącego miejsce ubezpieczenia, który jest
użytkowany w celach mieszkalnych
oraz dodatkowo ochrona zostaje rozszerzona o
następujące klauzule:
1) akcji ratowniczej,
2) finansowania działań po szkodzie,
3) ubezpieczenia zewnętrznego,
4) ubezpieczenia podczas przeprowadzki,
5) klauzula 72 godzin.
Wariant Komfort
pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja,
uderzenie lub upadek statku powietrznego,
silny wiatr, grad, terroryzm, trzęsienie ziemi,
obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi,
upadek drzew i budowli, zalanie, pękanie
mrozowe, powódź, deszcz ulewny, lawina,
śnieg i lód, dym i sadza, uderzenie pojazdu
mechanicznego, fala dźwiękowa, przepięcie,
kradzież z włamaniem, rabunek,
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z
tytułu posiadania i użytkowania lokalu
stanowiącego miejsce ubezpieczenia, który jest
użytkowany w celach mieszkalnych
oraz dodatkowo ochrona zostaje rozszerzona o
następujące klauzule:
1) akcji ratowniczej,
2) finansowania działań po szkodzie,
3) ubezpieczenia zewnętrznego,
4) ubezpieczenia podczas przeprowadzki,
5) klauzula 72 godzin.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC
Ubezpieczonego zdefiniowana w o.w.u. Pod
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC
Ubezpieczonego zdefiniowana w o.w.u. Pod
Własnym Dachem zostaje rozszerzona o:
Własnym Dachem zostaje rozszerzona o:
- sprawowanie opieki nad dziećmi lub innymi - sprawowanie opieki nad dziećmi lub innymi
członkami rodziny, za których ubezpieczony członkami rodziny, za których ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność z mocy prawa
- użytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego,
sprzętu
sportowego,
rehabilitacyjnego,
ogrodniczego, do majsterkowania,
-posiadanie własnych zwierząt domowych i
sprawowania nad nimi opieki
-rekreacyjne uprawiania sportów.
ponosi odpowiedzialność z mocy prawa
- użytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego,
sprzętu
sportowego,
rehabilitacyjnego,
ogrodniczego, do majsterkowania,
-posiadania zwierząt domowych i sprawowania
nad nimi opieki
-rekreacyjnego uprawiania sportów.
Franszyza
redukcyjna
w
ubezpieczeniu
ruchomości domowych nie ma zastosowania dla
szkód spowodowanych przez: pożar, uderzenie
pioruna, eksplozję i uderzenie lub upadek statku
powietrznego. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych szkód franszyza redukcyjna wynosi
100zł.
Franszyza
redukcyjna
w
ubezpieczeniu
ruchomości domowych nie ma zastosowania dla
szkód spowodowanych przez: pożar, uderzenie
pioruna, eksplozję i uderzenie lub upadek statku
powietrznego. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych szkód franszyza redukcyjna wynosi
100zł.
Minimum wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: Zabezpieczenia lokalu
stanowiącego miejsce ubezpieczenia muszą spełniać następujące kryteria:
1) drzwi zewnętrzne prowadzące do mieszkania są zamknięte na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub drzwi antywłamaniowe,
2) drzwi zewnętrzne prowadzące do lokali gospodarczych i garaży połączonych z mieszkaniem
wewnętrznym przejściem muszą spełniać wymogi dotyczące zabezpieczeń drzwi
zewnętrznych do mieszkania określone w pkt 1),
3) drzwi zewnętrzne prowadzące do lokali gospodarczych i garaży są zamknięte na co najmniej
jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową.
Przy spełnieniu ww. zabezpieczeń przewidziany umową udział własny w szkodzie kradzieżowej
nie ma zastosowania.
Do każdego ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych
dodawane jest bezskładkowo ubezpieczenie Home Assistance.
Wysokość składki:
Składka roczna brutto dla wariantu Minimum przy s.u. 7.000 zł wynosi 36zł;
przy płatności składki w równych ratach miesięcznych -3 zł/ m-c.
Składka roczna brutto dla wariantu Komfort przy s.u. 10.000 zł wynosi 96 zł;
przy płatności składki w równych ratach miesięcznych - 8 zł/ m-c.
Tryb płatności składki:
Płatność miesięczna dokonywana zbiorczo przez Ubezpieczającego
za wszystkich
Ubezpieczonych wg zestawienia za dany miesiąc, do 5 dnia każdego miesiąca.
Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia:
Integralną część umów ubezpieczenia stanowią ogólne warunki ubezpieczenia :
1.Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pod Własnym Dachem przyjęte uchwałą Zarządu TUiR Allianz
Polska S.A. 97/2011 z dnia 26.09.2011.
2.Ogólne Warunki Ubezpieczenia Home Assistance przyjęte uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska
S.A. 98/2011 z dnia 26.09.2011.