Microsoft Word Viewer - WUZ .22.05.namiot

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - WUZ .22.05.namiot
Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 16 00, z wyjątkiem sobót oraz
dni ustawowo wolnych od pracy.
tel. (71) 358 13 10, fax (071) 357 39 73
49/N/2012
WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(dalej: WUZ)
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i
modernizacja infrastruktury Lotniskowej i portowej”
w ramach zadania pod nazwą:
Zakup namiotu wystawowego do obsługi targów oraz prezentacji.
Przetarg nieograniczony
Zamawiający:
Port Lotniczy Wrocław S.A.
54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36
Wrocław, dnia 22.05.2012
Kierownik JRP – p. Przemysław Marcinkowski
WROCŁAW 2012
1
S P IS T R EŚ CI
I.
Informacje ogólne.
II.
Opis przedmiotu zamówienia.
III.
Termin wykonania zamówienia.
IV.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
V.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
VI.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
VII.
Wymagania dotyczące wadium.
VIII.
Termin związania ofertą.
IX.
Opis sposobu przygotowania oferty.
X.
Miejsce oraz termin składania ofert.
XI.
Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.
XII.
Opis sposobu obliczenia ceny.
XIII.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z
podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
XIV.
Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.
Istotne dla stron postanowienia umów/wzory umów.
XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych w toku postępowania.
ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
wzór formularza oferty
oświadczenie wykonawcy
ZAŁĄCZNIK 3
arkusz kalkulacyjny
ZAŁĄCZNIK 4
wzór umowy – istotne postanowienia do umowy
2
I.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Port Lotniczy Wrocław S.A. (zwany również PLWSA), 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36,
tel. (071) 358-13-10,fax 357-39-73, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Port Lotniczy Wrocław –
rozbudowa i modernizacja infrastruktury Lotniskowej i portowej”
w ramach zadania pod nazwą:
Zakup namiotu wystawowego do obsługi targów oraz prezentacji.
2. PLWSA we Wrocławiu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 .
3.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Kodeks cywilny, zasad wydatkowania w
ramach Regulaminu wewnętrznego PLW S.A. „Procedura Konkurencyjna” oraz zgodnie z
zasadami wyznaczonymi nn. WUZ i ogłoszeniem, które stanowią regulamin nn. postępowania.
4.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej zawarte w
ustawie Prawo zamówień publicznych.
6.
Ogłoszenie o postępowaniu przekazano fakultatywnie do publikacji w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej (TED) - zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju Regionalnego z
dn. 26 lipca 2011 i wytycznymi CUPT przekazanymi Zamawiającemu z dn. 04.08.2011 r., oraz
opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
Zamawiającego www.airport.wroclaw.pl
7.
Wykonawca
winien
w niniejszym WUZ.
zapoznać
się
ze
wszystkimi
wymaganiami
określonymi
7.1.
WUZ oraz pytania, odpowiedzi, zmiany treści ogłoszenia oraz WUZ
publikowane będą na stronie organizatora: www.airport.wroclaw.pl
7.2.
Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań rozpoczyna się od dnia zamieszczenia
ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się,
aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w
walutach obcych.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych i w częściach.
10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
11. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
12. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zakres
podwykonawstwa – jeśli dotyczy – określony zostanie w ofercie przetargowej Wykonawcy (wg
załącznika nr 1 WUZ).
13. Na wykonanie przedmiotów zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji rękojmi na okres jednego roku licząc od dat zakończenia umów.
3
14. Informacja o dofinansowaniu: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. OGÓLNY OPIS
Rodzaj
środka
Namiot
wystawowy
Krótki opis/funkcja
Namiot wystawowy do obsługi targów oraz różnego typu prezentacji
przystosowany do eksploatacji w warunkach zewnętrznych.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Namiot.
1) Dostawa namiotu wystawowego/piknikowego 3m x 3m; trzy ściany podwójne zszyte bez okien,
materiał wodoodporny, odporny na rozciąganie, trwały kolor, stelaż aluminiowy, profil min. 43 mm,
grubość ścianki min. 2mm, stelaż z dachem.
2) Wymaga się aby na namiocie zamieszczony był nadruk gotowych projektów graficznych na ścianach
wewnętrznych i zewnętrznych namiotu oraz na zewnętrznych ścianach zadaszenia.
− projekt graficzny zostanie dostarczony niezwłocznie po podpisaniu umowy.
− całość nadruku w pełnym kolorze, czytelna, wyrazista, umożliwiająca naoczne stwierdzenie dobrej
jakości, odporna na ścieranie, mycie/czyszczenie oraz działanie czynników atmosferycznych (deszcz,
mróz, nasłonecznienie) w warunkach zwykłej eksploatacji,
3) Wraz z namiotem wymagane jest dostarczenie niezbędnych akcesoriów tj. co najmniej: kompletu
szpil i obciążników, torby transportowa oraz wytycznych dotyczących użytkowania,
przechowywania, składania/rozkładania, pielęgnacji, warunków gwarancji.
4) Transport do Portu Lotniczego we Wrocławiu.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od zawarcia umowy do 29.06.2012 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. Warunki bazowe dla wszystkich Wykonawców. O udzielenie zamówień mogą ubiegać się wykonawcy
którzy:
1) złożą ofertę wg załącznika nr 1 do nn. WUZ,
2) złożą oświadczenie wg załącznika nr 2 do nn. WUZ,
3) złożą aktualny odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych aktualny wypis z
ewidencji działalności gospodarczej - nie starsze niż 6 miesięcy przed wyznaczona datą
złożenia ofert.
4) złożą oświadczenie, że: wszystkie działania promocyjne i informacyjne Projektu będą zgodne
z zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na
stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce zasady promocji, a w szczególności ze
Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 z załącznikiem nr 1
„Narodową Strategią Spójności Księgą Identyfikacji Wizualnej” oraz Zasadami promocji
projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
wraz z załącznikiem, Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i
promocji.
4
5) złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze wskazanymi w ppk.4) powyżej wytycznymi.
stanowiący załącznik nr 4 do nn. WUZ z adnotacją – „akceptuję projekt umowy”
a ponadto:
6) Wymagane jest dołączenie do oferty szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej
przedmiot zadania objętego nn. przetargiem, wraz z wizualizacją/grafiką przedmiotu/folderem
lub zdjęciem przedmiotu.
oraz:
1.2. Wniosą wadium w wysokości:
150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
UWAGA dot. wadium wnoszonego w formie pieniężnej:
•
Jeżeli kwota jaką zostanie wpłacona przez wykonawcę jako wadium będzie mniejsza od
wymaganej – oferta Wykonawcy zostanie automatycznie odrzucona i nie będzie podlegała
ocenie.
dot. wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna:
•
jeśli Wykonawca składa wadium w innej formie niż pieniężna (katalog dopuszczonych form
zawarty został w cz. VII WUZ),
2. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
V.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty → wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 do WUZ.
2.. Oświadczenie Wykonawcy → wg ZAŁĄCZNIKA NR 2 do WUZ.
3. Wypełniony i podpisany formularz arkusza kalkulacyjnego → wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 do WUZ.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji
działalności gospodarczej - nie starsze niż 6 miesięcy przed wyznaczona datą złożenia ofert.
4.1 Pełnomocnictwo do złożenia oferty – *jeśli dotyczy.
5. Dowód wpłaty wadium (w przypadku formy pieniężnej - potwierdzenie przelewu środków
finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia - wadium oryginał
dokumentu należy złożyć w kasie PLW S.A. – pokój Głównego Księgowego, pierwsze piętro w siedzibie
Zamawiającego naprzeciwko sekretariatu, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu). Jeśli Wykonawca
prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Oryginał dowodu
wniesienia wadium należy umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium” i
załączyć do oferty.
6. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych wymogiem w
cz. IV WUZ pkt. 1 ppkt. 6) → Wykonawca samodzielnie tworzy załącznik/i.
ponadto zaleca się dołączenie:
7. Zaakceptowanego projektu umowy → wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do WUZ
5
-wykonawcy zagraniczni 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa odpowiednio dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że:
8 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
8 b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
8 c) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 8a) i 8b) pow. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – warunek
określony w ppkt. 8c) stosuje się odpowiednio.
8.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub
kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.
8.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- wykonawcy występujący wspólnie 9. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
9.1. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być
dołączone do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej „ za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione w punkcie 4 i w punkcie 8 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.
Oświadczenie wymienione w punkcie 2 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub
każdy z nich na odrębnym dokumencie w zakresie spełnianych przez nich warunków określonych w
oświadczeniu.
UWAGA ogólna:
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej
warunków, jego oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
VI.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1. W toku postępowania obowiązywać będzie forma fax za potwierdzeniem na piśmie, przy
czym ofertę złożyć można wyłącznie w formie pisemnej. Oferty złożone w formie innej
niż pisemna zostaną odrzucone.
2. Niniejszy WUZ przekazany zostanie wyłącznie poprzez publikację na stronie Zamawiającego:
www.airport.wroclaw.pl
3. Pytania do treści WUZ można wnosić w drodze fax za potwierdzeniem na piśmie
6
UWAGA:
za datę wpływu pisma do zamawiającego uznaje się datę otrzymania fax. o ile fax. wpłynął w
godzinach pracy zamawiającego tj.: 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót i
dni ustawowo wolnych); za datę wpływu pisma przekazanego po godz. 16:00 w dniu pracy
Zamawiającego uznaje się następny dzień roboczy.
4. Pytania można wnosić do 28. 05.2012 do godz. 10:00 r. Odpowiedzi na pytania udzielana będą:
do otwarcia ofert – poprzez publikację na stronie www.airport.wroclaw.pl, odpowiedzi na pisma
inne niż pytania w drodze fax. za potwierdzeniem na piśmie – indywidualnie; po otwarciu ofert:
w drodze fax. za potwierdzeniem na piśmie – indywidualnie.
5. Zamawiający nie dopuszcza w nn. procedurze ścieżki porozumiewania w drodze email –
informacje/pisma przekazane tą droga pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- p. Katarzyna Wójcik tel. 71/ 358 13 00,
w godz. 10:00 do 14:00
VII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
Patrz: „UWAGA dot. wadium (...)” w cz. IV niniejszego WUZ
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniężnej – wpłacone przelewem,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r., Nr 42, poz. 275).
3.
W
przypadku
złożenia
wadium
w
formie
pieniężnej,
wadium
należy
wnieść
przelewem na konto BANK POLSKA KASA OPIEKI SA O/WROCŁAW 12 1240 6292 1111 0010
3888 3575
Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert w
dacie i godzinie. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
Klauzula przeliczeniowa:
Jeśli Wykonawca wniesie wadium w walucie innej niż PLN, przeliczenie kwoty wadium w celu ustalenia
czy ww. warunek został potwierdzony na dzień składania ofert, odbędzie się z zastosowaniem jako
kursu przeliczenia - średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji ogłoszenia o
niniejszym przetargu na stronie internetowej Zamawiającego www.airport.wroclaw.pl.
4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie
później niż przed upływem terminu składania ofert u Głównego Księgowego PLW S.A., pierwsze piętro
w siedzibie Zamawiającego na przeciwko sekretariatu. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za
wyjątkiem pkt 5.
5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty,
natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.
7
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
6.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
7.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w nn.
WUZ.
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
UWAGA: Wadium winno zabezpieczać cały okres związania ofertą liczony zgodnie z
zasadami Art. 111 kc. § 2
Oferty, których wadia zostaną wniesione w innej formie niż w pieniądzu a z treści
dokumentu „wadium” nie będzie wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę na wymagany okres,
zostaną odrzucone bez dalszej oceny.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.
Bieg terminu liczony jest na zasadach kc Art. 111 § 2
IX.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1
do WUZ - Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w Rozdziale V niniejszego WUZ.
2. ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 3, 4 powinny zostać wypełnione/bądź przepisane przez Wykonawcę bez
dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści.
2.1. Brak wypełnienia formularza oferty – ZAŁĄCZNIK NR 1 w pkt. 4. formularza, uznane zostanie za
jednoznaczne z samodzielnym wykonaniem zadania przez Wykonawcę, tj. bez udziału podwykonawców.
3. ZAŁĄCZNIK NR 4 – zaleca się dołączenie projektu umowy do oferty, jednocześnie zaleca się
wówczas zaakceptowanie i podpisanie przez Wykonawcę na ostatniej stronie bez dokonywania w nim/w
nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu treści.
4. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, kserokopia musi być
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
5. Złożona oferta wraz z innymi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z
treścią WUZ.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym
atramentem, na maszynie lub komputerze.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty, muszą
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
być podpisane przez Wykonawcę lub
8
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę .
Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte.
Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie).
Opakowanie/kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta na zadanie:
„Zakup namiotu wystawowego do obsługi targów oraz prezentacji”
Nie otwierać przed dniem ………………….2010 r.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po wyborze oferty
najkorzystniejszej.
10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie
pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i
oznaczone zgodnie z postanowieniem WUZ pkt. 9, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona
określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie
po upływie terminu składania ofert.
11. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław, sekretariat p.I, nie później niż dnia: 31.05.2012 r.
do godz. 10:00.
XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2012 r. podczas sesji niejawnej Komisji Przetargowej w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Skarżyńskiego 36, , 54-530 Wrocław.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”,
następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.
3. Przebieg procedury jest jawny z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na
formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane.
5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”
lub spięte, zszyte, oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty.
9
6. Zamawiający może odtajnić informacje zastrzeżone, jeśli uzna, iż nie stanowią one „tajemnicy
przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt.4, o czym poinformuje na piśmie, podmiot, który informację
zastrzegł.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną zgodną z arkuszem
kalkulacyjnym – załącznik nr 2 do WUZ
2. Cena oferty winna określać wartość wykonania przedmiotu zamówienia na dzień jego wydania
Zamawiającemu, zgodnie z ustalonym w umowie terminem/ami.
3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim
systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, programy arkusze
kalkulacyjne) użyte do wyliczenia cen i wartości, w szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania
wyników obliczonych wartości do wymaganych dwóch miejsc po przecinku (tj. do pełnych groszy).
5. Ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać waloryzacji w trakcie wykonywania
przedmiotu zamówienia.
6. W cenie za wykonanie zadania mieścić się musi całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym koszt wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń. Nie przewiduje się żadnej refakturyzacji.
7. Cenę za wykonanie zadania należy wyliczyć zgodnie z załącznikiem Nr 2 i wpisać w załącznik nr 1:
– bez podatku VAT (netto)
– kwotę podatku VAT,
– łącznie z podatkiem VAT (brutto).
8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
XIII.
OPIS
KRYTERIÓW,
KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE
SIĘ
KIEROWAŁ
PRZY
WYBORZE
OFERTY
WRAZ
Z
PODANIEM
ZNACZENIA
TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze ofert
kryterium:
dla poszczególnych zadań, Zamawiający będzie kierował się następującym
A) Cena ⇔ 100 %
OCENA OFERT:
2. Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach
na wykonanie zadania objętego przetargiem w kryterium A:
A( x) = 100 ×
C MIN
C ( x)
gdzie:
A(x)
Cmin
C(x)
– ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium A
– cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
– cena zawarta w ofercie „x” w kryterium A
10
Po dokonaniu oceny wg powyższego wzoru, utworzony zostanie ranking ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która uzyska największą ilość punktów wg
kryterium ceny.
- zasady weryfikacji ofert 3. Zamawiający, w pierwszej kolejności oceni oferty pod względem formalnym oraz zgodności z WUZ,
4. Odrzuci bez dalszej oceny oferty które:
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
nie zostały zabezpieczone wadium lub zostały nieprawidłowo zabezpieczone wadium
są nie podpisane, nie czytelne lub posiadają inne wady, które biorąc pod uwagę wymagania
WUZ, dla uznania oferty za formalnie poprawną wymagałyby jej uzupełnienia,
5. Zamawiający oceni zgodnie z przyjętym kryterium oferty formalnie poprawne i potwierdzające
warunki udziału w postępowaniu.
6. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z WUZ, nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty – tj. takie, które w sposób logiczny Zamawiający może poprawić biorąc pod
uwagę treść oferty bez konieczności uzupełnienia oferty przez Wykonawcę..
- Zamawiający sporządzi adnotację o poprawieniu omyłek do protokołu.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania ofert w toku ich badania.
8. Wyjaśnienia do treści oferty: W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie w ocenie
Zamawiającego rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w
wyznaczonym terminie lub jeżeli w ocenie Zamawiającego po dokonaniu oceny wyjaśnień potwierdzi,
oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający zastrzega w takiej sytuacji możliwość wyboru oferty z
wyższą ceną (drugą w rankingu).
XIV.
OGŁOSZENIE
WYNIKÓW
POSTĘPOWANIA
O
FORMALNOŚCIACH
JAKIE
POWINNY
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
ORAZ
ZOSTAĆ
INFORMACJA
DOPEŁNIONE
1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest
zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający, przed zawarciem umowy żąda
przekazania kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę winien przed podpisaniem umowy:
a)
b)
złożyć w kasie Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z
rozdz. XV WUZ
przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedstawić pełnomocnictwo
do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów
11
6. Zamawiający może unieważnić lub odstąpić od prowadzenia postępowania postępowanie, w części
lub całości na każdym etapie postępowania w tym przed zawarciem umowy – w takiej sytuacji
zamawiający:
jeśli unieważnienie lub odstąpienie od procedury nastąpi przed terminem składania ofert:
decyzje w tej sprawie wraz z uzasadnieniem upubliczni zgodnie z drogą ogłoszenia o przetargu,
jeśli nastąpi po otwarciu ofert: przekaże swoją decyzję wraz z uzasadnieniem wykonawcom,
którzy złożyli oferty i upubliczni zgodnie z drogą ogłoszenia o przetargu,
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do nn. regulaminu.
XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% wartości oferty brutto w:
a) pieniądzu - wpłacone przelewem,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
niektórych ustaw (Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz. 275)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być
bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto
Zamawiającego: BANK POLSKA KASA OPIEKI SA O/WROCŁAW 12 1240 6292 1111 0010
3888 3575
4. Zabezpieczenie musi obejmować okres: od zawarcia umowy do 30 dni ponad termin końcowy
realizacji umowy, zgodnie z umową – w tym czasie tj. w ciągu 30 dni po zakończeniu umowy
zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w 100%, chyba że zajdą okoliczności
potrącenia/zatrzymania zabezpieczenia.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMÓW/WZORY UMÓW.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do WUZ
- zmiany do umów Zmiany do umowy po jej zawarciu, mogą być wprowadzone za porozumieniem stron, w formie pisemnej
– aneksu do umowy – na zasadach Ustawy Kodeks cywilny (kc.). Żadna zmiana do umowy nie może
nastąpić bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie w szczególności nie dopuszczalne są zamiany,
które ingerowałyby w zakres zadania objętego przetargiem, jego cel i funkcje.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH W TOKU POSTĘPOWANIA.
W toku postępowania wykonawca – uczestnik postępowania może złożyć skargę na/wobec
ustalonych warunków postępowania, działań komisji przetargowej lub prowadzącego
postępowanie – dalej: „skargę”.
Skargę należy złożyć na piśmie z wyszczególnieniem w jej treści zarzutu oraz z uzasadnieniem,
w myśl przesłanki Art. 6 kc.
Zamawiający odpowie na skargę indywidualnie, na piśmie w terminie 7-u dni od otrzymania
skargi, chyba, że jej rozpatrzenie wymagało będzie dłuższego terminu na przygotowanie
odpowiedzi, wówczas poinformuje o tym składającego skargę odrębnym pismem.
12
Załącznik Nr 1
OFERTA
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez PLW SA we Wrocławiu, na zadanie p.n.:
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i
modernizacja infrastruktury Lotniskowej i portowej” w ramach zadania pod nazwą:
Zakup namiotu wystawowego do obsługi targów oraz prezentacji.
2 . Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
.....................................................................................
.....................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
ulica ............................................ nr domu......................
kod ..................... miejscowość ........................................
powiat .......................... województwo ...............................
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy
.....................................................................................
(imię i nazwisko)
3. OFERUJEMY WYKONANIE ZADANIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ:
NETTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZŁ
BRUTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZŁ
(SŁOWNIE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
4. Oświadczamy, że:
- Prace całość przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.*)
- Przedmiot zamówienia w zakresie:
.....................................................................................
wykonamy siłami własnymi, a podwykonawcy(om) powierzone zostaną prace w zakresie: * )
.....................................................................................
.....................................................................................
*niepotrzebne skreślić
UWAGA! Brak wypełnienia formularza oferty w pkt. 4. uznaje się za jednoznaczne z
samodzielnym wykonaniem zadania przez Wykonawcę, tj. bez udziału podwykonawców.
5. Oświadczamy – stosownie do zakresu naszej oferty - że na prace objęte przetargiem udzielamy
gwarancji jakości i rękojmi na okres zgodny z cz. I pkt. 13 WUZ oraz wzorem umowy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią całości WUZ w tym szczególnie, opisu
przedmiotu zamówienia i oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej
brutto zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy – na warunkach WUZ.
8. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią WUZ wraz z ze zmianami/wyjaśnieniami i akceptujemy
warunki w nim zawarte bez zastrzeżeń.
13
10. Oświadczamy, że w cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne dla należytego wykonania
zadania.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 20 dni od terminu wyznaczonego na
składanie ofert, licząc zgodnie z Art. 111 kc.
12. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Od zawarcia umowy do 29.06.2012 r.
- na warunkach określonych w WUZ.
13. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu – zgodnie z WUZ.
14. Oświadczamy, że jesteśmy*)
*niepotrzebne skreślić
/
nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
16. Oświadczamy, iż do złożenia niniejszej oferty i złożenia podpisów na dokumentach stanowiących
treść niniejszej oferty upoważnieni są:
1..........................................................
(imię, nazwisko osoby)
2..........................................................
(imię, nazwisko osoby)
3.........................................................
(imię, nazwisko osoby)
na podstawie:
....................................................................................................................................................
(podstawa umocowania)
....................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . .
..........................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy
14
Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i
modernizacja infrastruktury Lotniskowej i portowej” w ramach zadania pod nazwą:
Zakup namiotu wystawowego do obsługi targów oraz prezentacji.
Nazwa i adres Wykonawcy:
.........................................................................................
.........................................................................................
Oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w
Warunkach Udzielenia Zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia określonego w Warunkach Udzielenia
Zamówienia.
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia określonego w Warunkach Udzielenia Zamówienia.
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
określonego w Warunkach Udzielenia Zamówienia.
5. oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust 1 ustawy PZP, (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
oraz, że nie byliśmy karani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
6. zobowiązujemy się w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących nas z nimi stosunków, iż będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia ‫٭‬
7. oświadczamy, że wszystkie nasze działania promocyjne i informacyjne Projektu będą zgodne z
zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na stronie
internetowej www.pois.gov.pl w zakładce zasady promocji, a w szczególności ze Strategią komunikacji
Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 z załącznikiem nr 1 „Narodową Strategią Spójności Księgą
Identyfikacji Wizualnej” oraz Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z załącznikiem, Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie informacji i promocji.
8. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wytycznymi, o których mowa pkt. 7 powyżej.
DNIA ... . .. .. .. .. . .. .. .. . .
.. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . ..
(PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY)
15
‫٭‬- NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ / JEŻELI NIE DOTYCZY ZALECA SIĘ SKREŚLIĆ PKT.6
Za łą cz n ik nr 3
Ark us z ka l k ula cy jn y
Nazwa i adres Wykonawcy:
.....................................................................................
Nazwa postępowania :
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i
modernizacja infrastruktury Lotniskowej i portowej” w ramach zadania pod nazwą:
Zakup namiotu wystawowego do obsługi targów oraz prezentacji.
Lp
.
1.
Określenie przedmiotu zadania:
Wartość netto
[PLN]
Wartość brutto
[PLN]
-----------------
---------------------
Przedmiot:
Promocja projektu „Port Lotniczy
Wrocław – rozbudowa i modernizacja
infrastruktury Lotniskowej i portowej”
w ramach zadania pod nazwą:
Zakup namiotu wystawowego do obsługi
targów oraz prezentacji.
- na warunkach WUZ
Oświadczamy, że w cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne dla należytego wykonania
zadania.
DNIA ... . .. .. .. .. . .. .. .. . .
.. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . ..
(PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY)
16
Załącznik Nr 4
Umowa- istotne postanowienia do umowy/wzór
UMOWA Nr …………………….
Na zadanie pn.
Promocja projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury
Lotniskowej i portowej” w ramach zadania:
Zakup namiotu wystawowego do obsługi targów oraz prezentacji.
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
zawarta w dniu …………. roku pomiędzy:
Portem Lotniczym Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław,
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia –Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu w rejestrze przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000086071, posiadającym kapitał zakładowy: 206.830.000 PLN w całości opłacony, NIP: 896-000-62-82,
REGON: 931023612,
reprezentowanym przez:
Dariusza Kusia – Prezesa Zarządu
Jarosława Wróblewskiego – Wiceprezesa Zarządu
zwanym dalej: „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej ,,Wykonawcą’’
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa namiotu wystawowego na potrzeby projektu pn. „Port Lotniczy
Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko,:
1)
Dostawa namiotu wystawowego/piknikowego 3m x 3m; trzy ściany podwójne zszyte bez
okien, materiał wodoodporny, odporny na rozciąganie, trwały kolor, stelaż aluminiowy,
profil min. 43 mm, grubość ścianki min. 2mm, stelaż z dachem.
2) Wymaga się aby na namiocie zamieszczony był nadruk gotowych projektów graficznych na
ścianach wewnętrznych i zewnętrznych namiotu oraz na zewnętrznych ścianach zadaszenia.
− projekt graficzny zostanie dostarczony niezwłocznie po podpisaniu umowy.
− całość nadruku w pełnym kolorze, czytelna, wyrazista, umożliwiająca naoczne
stwierdzenie dobrej jakości, odporna na ścieranie, mycie/czyszczenie oraz działanie
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, nasłonecznienie) w warunkach zwykłej
eksploatacji.
3) Wraz z namiotem wymagane jest dostarczenie niezbędnych akcesoriów tj. co najmniej:
kompletu szpil i obciążników, torby transportowa oraz wytycznych dotyczących
użytkowania, przechowywania, składania/rozkładania, pielęgnacji, warunków gwarancji.
4) Transport do Portu Lotniczego we Wrocławiu.
17
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Miejsce dostawy – Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław.
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
§2
umowy Wykonawca zobowiązuje się
Przy realizacji przedmiotu
działać w ścisłym porozumieniu
z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wolny od wszelkich wad, fabrycznie nowy i
pełnowartościowy oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z projektem przedmiotu umowy zaakceptowanym
przez Zamawiającego.
Wykonawca zrealizuje dostawę po cenie jednostkowej określonej w załączniku nr 1 (zgodnie z załącznikiem nr
3) do Warunków Udzielenia Zamówienia (dalej WUZ).
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy zgodnie z ofertą.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
§3
1.
1.
2.
3.
4.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Odbioru przedmiotu umowy uznanego przez Zamawiającego za wykonany zgodnie z treścią niniejszej
umowy,
b) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c) udostępnienia Wykonawcy wszelkich materiałów będących w jego posiadaniu niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy, o wydanie których wniesie Wykonawca.
REALIZACJA UMOWY
§4
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z treścią umowy oraz wymaganiami i
wskazówkami otrzymanymi od Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać konsultacje z Zamawiającym w razie występowania jakichkolwiek
niejasności, jakie wynikną w trakcie realizacji umowy.
W toku realizacji umowy Wykonawca przedstawi ostateczną wizualizację graficzną przedmiotu umowy do
akceptacji Zamawiającego.
Wykonanie przedmiotu umowy będzie możliwe tylko po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji
Zamawiającego, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§6
Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 29.06.2012 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
ODBIÓR
§7
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, w ilości wynikającej z umowy, wykonany
zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 1 Umowy oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w
toku realizacji umowy, do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapewni wyładunek przedmiotu umowy oraz jego złożenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do zgłoszenia ewentualnych wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy w
terminie 10 dni od dnia jego dostarczenia.
Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia powyższych wad we wskazanym przez siebie terminie, przy
czym nie krótszym niż 14 dni. W przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający może
postąpić jak opisano w § 10 pkt. 1 umowy.
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu usunięcie wad i usterek, przy czym usunięcie odbywa się na koszt
Wykonawcy.
Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez
Zamawiającego, po stwierdzeniu wykonania przedmiotu zgodnie z umową oraz ustaleniami dokonanymi z
Zamawiającym w toku realizacji umowy.
PODWYKONAWCY
§8
Wykonawca może zlecić prace objęte przedmiotem umowy podwykonawcom.
18
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia
lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Wykonawca oświadcza, że zleci podwykonawcom następujący zakres prac: …………………………………………..
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§9
Zamawiający tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy zapłaci Wykonawcy
kwotę netto ..............................................
kwota brutto ………………………………….............
(słownie brutto ………………………………………….…………….………………………................).
Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.
Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.
Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 5.
Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest odbiór bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
KARY I ODSZKODOWANIA
§ 10
1. Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do
dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do
usunięcia wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto.
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w pkt. 1, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego w przypadku, gdy kary powyższe nie pokrywają ich szkód.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 11
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XI Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:
− w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może
nastąpić w tym wypadku w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawcy nie przysługują kary, a jedynie zapłata wynagrodzenia za
dotychczas wykonane dostawy i usługi oraz zwrot poniesionych kosztów.
oraz jeżeli:
− zostanie ogłoszona likwidacja bądź upadłość firmy Wykonawcy,
− zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy;
− Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
1.
GWARANCJA JAKOŚCI
§ 12
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości na wykonany przedmiot
umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
19
2.
3.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy w tym na wykonane na nich
nadruki przez okres jednego roku licząc od dnia odbioru określonego w § 7 pkt. 8.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad w przedmiocie
umowy.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą
10% wartości oferty brutto, co stanowi kwotę ……………………………zł.
Zabezpieczenie musi obejmować okres: od zawarcia umowy do 30 dni ponad termin końcowy realizacji
umowy, zgodnie z umową – w tym czasie tj. w ciągu 30 dni po zakończeniu umowy zabezpieczenie zostanie
zwrócone Wykonawcy w 100%, chyba że zajdą okoliczności potrącenia/zatrzymania zabezpieczenia.
ZMIANY UMOWY
§ 14
Zmiany do umowy mogą być wprowadzone za porozumieniem stron, w formie pisemnej – aneksu do umowy –
na zasadach kc.
Żadna zmiana do umowy nie może nastąpić bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie w szczególności
nie dopuszczalne są zmiany, które ingerowałyby w zakres zadań objętych przetargiem, ich cel i funkcje.
REPREZENTACJA STRON
§ 14
Zamawiający wyznacza osoby upoważnione do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy:
Pan(i)………………………………………, email:…………………………………….…
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu zamówienia umowy Wykonawca wyznacza:
Pan(i)………………………………………, email:…………………………………….…
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące powstać z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd powszechny, właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
− Zał. 1 – WUZ
− Zał. 2 – Formularz oferty
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
20