Wersje 438 do 481

Komentarze

Transkrypt

Wersje 438 do 481
Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3
od wydania 3.003.60187.00438 do wydania 3.003.60202.00481
Vario
ONE
3.003.60187.00438
BPM
3.003.60187.00438
Udostępniono możliwość tworzenia folderów pocztowych dla poczty
odebranej i wysłanej oraz możliwość przenoszenia poczty do wybranego
folderu
BPM
3.003.60187.00440
Usprawniono działanie kontrolki do wyszukiwania adresatów, m.in.
możliwość wyszukiwania po dowolnej frazie, niekoniecznie wartości
rozpoczynającej nazwę
ONE
MailBr
idge
Wersja
Opis
Wprowadzono możliwość wpisywania skryptów wielolinijkowych dla
łączników diagramu workflow
3.003.60187.00443
Poprawiono wydajności pobierania pozycji wieloskładnikowych
3.3.60187.23102
Udostępniono możliwość wysyłania/odbierania Terminów poprzez usługę
Mailbridge. Funkcja ta sterowana jest za pomocą klucza
AppointmentDefinitionID, dostępnego w pliku konfiguracyjnym
Vario.MB.Service.exe.config. Klucz ten m.in. jest odpowiedzialny za
odbieranie (rozpoznawanie) załącznika korespondencji z rozszerzeniem
txt i nazwie pliku najczęściej „untitled”, jako terminu w formacie
ICalendar (ICS) oraz import takiej pozycji, jako obiekt typu Termin –
wskazany w postaci klucza definicji w opisywanym kluczu pliku
konfiguracyjnym serwisu MailBridge. Załączniki korespondencji
untitled.txt w formacie ICS są efektem wysłania zaproszenia do
uczestników terminu w Otlooku. Dodatkowo umożliwiono wysyłanie
terminu z systemu Vario poprzez formatowanie załącznika typu Termin,
jako plik w formacie ICS
Zmodyfikowano domyślny widoku Formatki korespondencji (przy
pierwszym uruchomieniu Vario albo po usunięciu Layoutów) - jest
nagłówek korespondencji pod nagłówkiem treść ,z prawej Zawartość
(załączniki)
BPM
3.003.60187.00446
ONE
3.003.60187.00446
Ujednolicono operatorów wyszukiwania w ramach wiersza filtra. Np. w
widoku tabelarycznym przy filtrowaniu po kolumnach
ONE
3.003.60187.00446
Zmodyfikowano wyświetlania aktualnego stanu workflow - eliminacja
przypadków wyświetlania zdublowanych stanów aktywnych
ONE
3.003.60187.00446
Wyodrębnienie paska narzędziowego 'Workflow' - wszystkie polecenia
związane z obiegiem workflow zostały przeniesione na odrębny pasek
narzędziowy, który może być umieszczany w dowolne miejsce formularza
ONE
3.003.60187.00447
Wprowadzono wyróżnienie statusu edycji, gdy element został pobrany na
innej stacji roboczej niż pierwotnie
ONE
3.003.60187.00447
Korekta klawisz 'zawijania' na Toolbar’ze. Dotychczas klawisz 'zawijania'
był widoczny zawsze, po zmianie, pojawienie się tej opcji wskazuje
jednoznacznie na dostępność na Toolbar'ze dodatkowych poleceń
BPM
3.003.60187.00447
Przebudowano metodę konfiguracji kont email oraz udostępnienie trybu
pracy Vario, jako klienta pocztowego (bez konieczności instalacji serwisu
MailBridge): w oknie konfiguracyjnym ustawień konta pocztowego
odblokowane zostały parametry do ustawiania trybu odbierania
korespondencji (Mailbridge, Mieszany, Loklanie) oraz pozostałe
parametry, który ustawiane były w serwisie Mailbridge (dla trybu
Lokalnego i Mieszanego); tryb Mieszany polega na obsłudze wysyłania i
odbierania korespondencji przez serwis Mailbridge, gdy Vario nie jest
uruchomione u danego użytkownika; w trybie Lokalnym system Vario
zajmuje się wysyłaniem i odbieraniem korespondencji; dla zaznaczonego
użytkownika, administrator może wywołać funkcję "Opcje poczty email" z
menu Operacje, gdzie można skonfigurować konto pocztowe dowolnego
użytkownika; opcja ta dostępna jest również dla zalogowanego zwykłego
użytkownika w kontekście swojego konta
BPM
ONE
3.003.60187.00447
Poprawiono wydajność otwierania skrzynki 'Poczta odebrana'
Umożliwienie filtrowania zdefiniowanych atrybutów typu data w wierszu
filtra, wskazując przedział czasowy wybierany z kalendarzy
ONE
3.003.60187.00447
Udostępniono możliwość ukrywania/aktywowania paska narzędziowego
do obsługi WorkFlow
BPM
3.003.60190.00448
Udostępnienie korespondencji osób związanych z podmiotem na zakładce
korespondencji tego podmiotu
ONE
3.003.60190.00448
Zmodyfikowano mechanizmu dobierania adresatów w oknie wyboru np.
podczas redagowania korespondencji w polu DO, po naciśnięciu "trzech
kropek"; wyszukiwarka nie interpretuje podwładnych użytkowników
(składników); składniki pozycji są wyświetlane tylko w oknie Dodaj\Usuń
kategorie; pozycje wyświetlane w oknie wyboru adresatów nie pochodzą
z site'u systemowego, pod warunkiem braku włożonego klucza VarioTools
BPM
3.003.60190.00448
Nowy edytor HTML, RTF, Zwykły tekst dla redagowanej korespondencji
BPM
3.003.60190.00448
W pulpicie operatora kancelaryjnego udostępniony nowy tryb
adresowania (analogicznie jak działający w pozostałych obszarach
systemu). Dodatkowo niepoprawnie wprowadzony kontakt (adres email)
jest podkreślany na czerwono. Użycie klawisza Esc powoduje odnalezienie
pierwszego niepoprawnego adresu emailowego od końca (prawej strony)
w ciągu wprowadzonych adresów w polu adresowania np. redagowanej
korespondencji. Kolejne użycie klawisza Esc powoduje usunięcie
(wycięcie) niepoprawnie wprowadzonego adresu emaliowego. Dalsze
używanie klawisza Esc działa analogicznie (zaznaczenie, a następnie
usuniecie błędnego wpisu)
BPM
3.003.60190.00448
Optymalizacja czasu weryfikacji danych (wyjścia z pola) po wprowadzeniu
adresata np. podczas redagowania korespondencji
BPM
3.003.60190.00448
Rozbudowa mechanizmu automatycznego przekazywania zadań
sekwencyjnych: zawartość zadań jest nie tylko przenoszona do
następników, ale również do składników następników, które nie mają
określonych poprzedników
BPM
3.003.60190.00448
Wprowadzono walidację uprawnienia do modyfikacji dla operacji "Scal
adresy', Uzupełniono mechanizm scalania o 'Osoby związane'
3.003.60187.00447
BPM
3.003.60190.00448
Rozszerzenie funkcjonalności Folderów monitorowanych: dodanie opcji
importu z Podfolderów z zabezpieczeniem uniemożliwiającym aktywność
kilku folderów monitorowanych dotyczących tych samych folderów oraz
podfolderów w Windows. Dla Poczty rejestrowanej w Pulpicie operatora
kancelaryjnego zrezygnowano z dotychczasowej metody importu pozycji
przez foldery nadzorowane (konfigurowane w pliku konfiguracyjnym).
Metodę tą zastąpiono Folderami monitorowanymi, zaimplementowanymi
dotyczą dla takich pozycji jak np. Folder dokumentów. Dodatkowo w
Zasobniku również ujednolicono metodę importu pozycji przez Foldery
monitorowane
ONE
3.003.60190.00448
Wprowadzenie odświeżania paska narzędziowego WorkFlow podczas
poruszania się w widoku tabelarycznym
BPM
3.003.60190.00448
Modyfikacja zapisu kategorii podczas rejestracji korespondencji w pulpicie
operatora kancelaryjnego
ONE
ONE
BPM
3.003.60190.00449
Przebudowa mechanizmu odświeżania pozycji oraz menu
Ograniczenie zbyt częstych odświerzeń drzewka z składnikami
Wyeliminowanie przeskakującego kursora do treści redagowanej
korespondencji
BPM
3.003.60190.00449
ONE
3.003.60190.00449
BPM
3.003.60190.00451
Podczas braku możliwości usunięcia rejestrowanej korespondencji w
Pulpicie operatora kancelaryjnego (np. w wyniku wpięcia załącznika tej
korespondencji do innej pozycji) wyświetlany jest stosowny komunikat
ONE
3.003.60190.00451
Zmiana walidacji wypełnienia wymaganych pól podczas zapisu pozycji:,
jeśli pozycja zawierająca uzupełnione pola wymagane została zapisana,
wówczas nie można pozostawić wymaganych pól z pustą wartością;
system blokuje taką możliwość; dla pozycji posiadającej wymagane pola,
rejestrowanej przez Pulpit operatora kancelaryjnego nie jest już
wyświetlany komunikat o braku wypełnionych pól (np. numer R dla Listu
poleconego)
ONE
3.003.60190.00451
Modyfikacja uprawnień do zmiany statusu pozycji: aby zmienić status
pozycji należy mieć uprawnienia do Odczytu dla tej pozycji oraz
uprawnienia do ustawienia danego status na definicji tej pozycji np.
Zatwierdzenia
BPM
3.003.60190.00451
Modyfikacja podnoszenia dyskietki zapisu podczas edycji treści
korespondencji już zapisanej
3.003.60190.00449
3.003.60190.00449
Dla pozycji w zawartości, której istnieją inne pozycje, które nie mają
zdefiniowanego atrybutu wielokrotnego, nie da się dodawać kolumn
dodatkowych - opcja w menu kontekstowym jest ukryta; dla
wyświetlanych pozycji różnego typu w danym kontenerze, tylko pozycje,
których definicje mają skonfigurowane atrybuty wielokrotne, mogą
podlegać edycji w zakresie dodatkowych kolumn; podczas próby edycji
danych w kolumnach dodatkowych pozostałych pozycji nieposiadających
zdefiniowanych atrybutów wielokrotnych - system wyświetla komunikat z
ostrzeżeniem o braku możliwości edycji
Od wersji 3.003.60190.00449 aplikacja Vario wymaga zainstalowanego
oprogramowania.NET Framework 3,5 SP1
BPM
3.003.60190.00451
Zmiany w edytorze korespondencji: w trybie do odczytu usunięte zostały
niepotrzebne przyciski z toolbar'ów; wyłączenie opcji Dostosuj dla edycji
toolbar'ów; domyślny widok okna korespondencji nie zawiera linijek;
domyślna czcionka została ustawiona na Microsoft Sans Serif; brak
możliwości wyłączenia wszystkich toolbar'ów;
BPM
3.003.60190.00451
W Pulpicie operatora kancelaryjnego, dla Poczty rejestrowanej
udostępniono opcję do ukrycia/wyświetlenia nagłówka korespondencji
ONE
3.003.60190.00451
W przypadku otwarcia kilku okien pozycji tego samego typu, okna ułożone
są kaskadowo - nie zachodzą się na siebie tylko są kolejno obniżane
ONE
3.003.60190.00451
Zmodyfikowano komunikat wyświetlany podczas próby aktywacji Folderu
monitorowanego dla monitorowanego folderu/podfolderu
BPM
3.003.60190.00451
Przebudowa Pulpitu operatora kancelaryjnego w zakresie rejestracji
korespondencji: domyślnie nagłówek rejestrowanej korespondencji jest
ukryty
BPM
3.003.60190.00451
Układ startowy Pulpitu operatora kancelaryjnego został rozbudowany:
pojawiła się trzecia zakładka Szczegóły załącznika (dotychczasowe zakładki
to Szczegóły oraz Podgląd), na której uwidoczniony jest formularz
załącznika rejestrowanej korespondencji; wszystkie panele można
dowolnie rozmieszczać; przyciski paska narzędziowego zostały
zmodyfikowane i pogrupowane.
BPM
3.003.60190.00451
Wywołanie operacji Pokaż na wirtualnym folderze np. na skrzynkach
zadań lub korespondencji, powoduje otwarcie pozycji w nowym oknie z
widokiem karty
BPM
3.003.60190.00452
W edytorze korespondencji przetłumaczono na język polski opisy do
przycisków w paskach narzędziowych
BPM
3.003.60190.00453
Zmiana trybu otwierania pozycji z pola z powiązaniem obiektowym:
otwarcie pozycji typu Dokument z podpiętym źródłem plikowym, za
pomocą dwukliku z wciśniętym klawiszem Ctrl powoduje wyświetlenie
formularza Dokumentu, a nie otwarcie Dokumentu w trybie do podglądu
ONE
3.003.60190.00453
Ujednolicenie ikon opcji „Zapisz” oraz „Odśwież widok” w paskarz
narzędziowych, menu oraz w polu Nazwa (dla ikony Zapisz)
BPM
3.003.60190.00453
Korekta zapisu formatu treści korespondencji w POK
BPM
BPM
3.003.60190.00453
3.003.60190.00453
Modyfikacja mechanizmu importu pozycji z niewypełnionymi polami
wymaganymi: system importuje taką pozycję np. poprzez Folder
monitorowany i wyświetlana jest informacja o niewypełnieniu
wymaganych pól w oknie Komunikatów. Dopiero podczas próby zapisu
takiej pozycji system wyświetla okno z kolejnym komunikatem o
niewypełnieniu pól wymaganych
Dodano pasek szybkiego dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego. Na
pasku domyślnie dostępne są trzy opcje: Rejestruj nową korespondencję,
Folder monitorowany oraz Zapisz. Pasek szybkiego dostępu może być
przeniesiony pod główny pasek narzędziowy. Dodatkowo główny pasek
narzędziowy może zostać ukryty
BPM
3.003.60190.00453
Wprowadzono modyfikacje w obszarze adresowania redagowanej i
rejestrowanej korespondencji: redagowanie - zalogowany użytkownik
automatycznie jest nadawcą redagowanej korespondencji; pole z
nadawcą jest zablokowane do edycji; rejestrowanie - zalogowany
użytkownik domyślnie jest adresatem rejestrowanej korespondencji;
nadawca musi być adresem zewnętrznym i może być tylko jeden; adresaci
muszą być adresami wewnętrznymi. System wyświetla stosowne
komunikaty podczas próby wysłania niepoprawnie zaadresowanej
korespondencji
ONE
3.003.60190.00454
Aktywacja otwartego w tle okna z dokumentem z Vario w przypadku
ponownego otwarcia tej pozycji w systemie
ONE
3.003.60190.00454
Dodatkowe komunikaty podczas próby pobrania do opracowania/zwrotu
z opracowania otwartej pozycji w zewnętrznej aplikacji. Podczas próby
pobrania do opracowania system Vario może przywołać okno z otwartym
plikiem
BPM
3.003.60190.00455
Zapamiętywanie rozmieszczenia i aktywności paneli oraz paska szybkiego
dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego wraz z przyciskami
dodanymi do panelu
BPM
3.003.60190.00455
Modyfikacja zapamiętywania dodanych przycisków do paska szybkiego
dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego
BPM
3.003.60190.00455
Podczas rejestrowania korespondencji w Pulpicie operatora
kancelaryjnego, po utworzeniu nowej pozycji kursor jest aktywny w
pierwszym polu (Temat)
BPM
3.003.60190.00456
Ograniczenie komunikat z informacją o pustych polach podczas importu
pozycji z wymaganymi polami przez Folder monitorowany w POK
BPM
3.003.60190.00456
Dodano podgląd dodatkowych typów treści w POK ( gif,pdf, png, jpg…)
BPM
3.003.60190.00456
Modyfikacja dot. odświeżania się korespondencja po otrzymaniu
powiadomienia
ONE
3.003.60190.00457
Modyfikacja nieprawidłowego wyświetlania listy kategorii na pozycji, gdy
definicja tej pozycji nie ma przypisanej kategorii
ONE
3.003.60190.00457
Uwidocznienie pełnego teksu w Menadżerze licencji na zakładce Ręczna
aktywacja poprzez dodanie paska przewijania
ONE
3.003.60190.00457
Modyfikacja nawigacji w widokach tabelarycznych oraz karty:
1. Pierwsze kliknięcie w komórkę nie skutkuje przejściem w tryb edycji,
drugie kliknięcie lub F2 przechodzi do trybu edycji komórki
2. Włączenie 'trybu arkusza' włącza tryb edycji w bieżącej komórce
3. W 'trybie arkusza' nawigacja klawiszami skutkuje automatycznym
przechodzeniem do edycji komórki, do której przechodzi system
4. W widoku pojedynczej karty system przechodzi automatycznie do
edycji komórki pod warunkiem, że element jest w statusie 'Edytowalny' i
jest pobrany do opracowania przez bieżącego użytkownika
5. W przypadku naciśnięcia klawisza 'Enter' w trakcie edycji komórki, przy
wyłączonym 'trybie arkusza' system zakańcza tryb edycji komórki (w
przypadku widoku tabelarycznego i aktywnym trybie arkusza, system
przechodzi do następnego wiersza bieżącej kolumny utrzymując tryb
edycji komórki)
BPM
3.003.60190.00457
Eliminacja migania podglądu rejestrowanej korespondencji przez folder
monitorowany w POK
ONE
3.003.60190.00457
Poprawiono ulokowanie listy wyboru kolumn. Po korekcie lista ta
uwidacznia się poniżej nagłówka, obok bieżącej pozycji kursora
ONE
3.003.60190.00457
Spolszczenie przycisków "Dzisiaj" "Brak" w Polu Ważne od, Ważne Do, w
edytorze daty w oknie właściwości
BPM
BPM
3.003.60190.00457
Poprawa wydajności dla skrzynek korespondencji
Przyspieszenie pierwszego ładowania korespondencji z edytorem treści
DevExpress
ONE
3.003.60191.00458
Poprawa działania listy autouzupełniania:
1. Eliminacja przesłaniania pola edycyjnego przez listę 'Autocomplete'
2. Obsługa wybierania wartości z listy 'autocomplete' po naciśnięciu
klawisza separatora wartości ";"
3. Optymalizacja edycji pola przez 'autocomplete' dla pozycji o statusie
nieedytowalnym
4. Usunięcie blokady zamykania okna przez pole z 'Autocomplete'
ONE
3.003.60192.00459
Import korespondencji z Outlook: ·Wprowadzona funkcjonalność
umożliwia wprowadzanie obiektu Outlook (msg) do systemu Vario
metodą Drag&Drop. Dowolny obiekt Outlook może zostać zaimportowany
w postaci pliku *.msg. Import może zostać wykonany do obiektu Vario o
typie dokument lub korespondencja. W przypadku importu, jako
dokument, plik msg staje się źródłem tego dokumentu. Dodatkowo, w
przypadku możliwości przypisania danych dodatkowych, pobierane są
informacje o nadawcy, adresacie, adresacie DW oraz temacie
korespondencji. Dane te są przypisane wyłącznie, jako dane tekstowe. W
przypadku importu, jako korespondencja, plik msg jest dostępny poprzez
opcję Plik\Otwórz postać źródłową. Jednocześnie importowane są
załączniki (domyślna definicja załącznika plikowego), pola adresowe
(tekstowo oraz obiektowo) oraz treść (w formacie rtf, bez obrazków).
Importowane pozycje nie uwidaczniają się w skrzynkach pocztowych ani
nadawcy ani adresatów. Korespondencja jest znakowana, jako
zarejestrowana. W każdym przypadku wymagane są uprawnienia do
importu na definicji ww. pozycji
ONE
ONE
3.003.60192.00459
Włączono operatora filtrowania {Pusta}
Dodanie nagłówków do kolumn w oknie formatowanie Podsumowań
ONE
BPM
3.003.60192.00459
BPM
3.003.60192.00459
3.003.60190.00457
3.003.60192.00459
3.003.60192.00459
Ujednolicenie terminologii Agregacja -formatowanie
Wyłączenie podpowiadania listy adresatów w wierszu filtra w polach z
adresami np. DO, DW
Przebudowa okna wyboru:
1. Zmieniono układ i opisy w nagłówku formularza (na wzór ms outlook)
2. Zmieniono odstępy pomiędzy klawiszami Dodaj, Usuń
3. Ujednolicono tryb wyszukiwania, niezależnie od stronicowania jest to
filtrowanie.
4. Wprowadzono możliwość wywołania klawiszami Alt+D i Alt+W operacji
'Dodaj' i 'Dodaj DW'
5. Ustawiono min wielkość formularza okna wyboru na 700x400px
BPM
3.003.60192.00459
Zmiana domyślnego widoku w Terminarza "moje terminy", "Utworzone
terminy"; domyślny widok - tydzień roboczy
ONE
3.003.60192.00459
Dodanie okna z informacjami o wersjach komponentów w pozycji
Pomoc/Informacje o programie
ONE
3.003.60192.00459
Przebudowa okna wyboru:
1.Pole kryterium nazwy automatycznie wyszukuje/filtruje pozycje w
trakcie wprowadzania wartości kryterium
2.Automatycznie dobierane jest filtrowanie lub wyszukiwanie na widoku
w zależności od tego czy dane są stronicowane czy też nie
3.Naciśnięcie klawisza 'strzałki w dół' przechodzi automatycznie do
nawigacji w polu pozycji do wyboru
4.Uzupełniono listę rozwijalną kontenera pozycji adresowania o '[F4]' dla
wskazania dostępności rozwinięcia listy z klawisza F4
5.Uproszczono widoki w oknie pozycji adresowania
ONE
BPM
3.003.60193.00460
Korekta odświeżania ikony dla definicji po zmianie ikony
Ustawianie kursora w polu 'Adresat' dla otwieranej/nowotworzonej
Korespondencji
ONE
3.003.60193.00460
W modelarze Workflow na wstążce dodano ikony grup pasków
narzędziowych
ONE
3.003.60193.00460
Korekta operatora filetowania [Pusty}. Operator ten nie był obsługiwany
prze Vario
BPM
3.003.60193.00461
1. Ujednolicenie adresatów wyświetlanych w nagłówku podglądu z
widokiem danych
2. Dla skrzynki odbiorczej: - dodanie pola Odbiorca (Rzeczywisty adresat
danej jednostki korespondencji), Od, Do, DW - pole opisowe, UDW usunięcie pola
3. Dla pozostałych skrzynek: -w widoku tabelarycznym widoczne pola
opisowe
- w widoku karty pola edycyjne
4. Zachowano kompatybilność z dotychczasowymi układami widoków
(layout)
5. Przywrócono rozmiar pól dla adresatów opisowych do 255 (z
dotychczasowych 80). Pola te są interpretowane podczas operacji
Odpowiedz i Przekaż dalej
3.003.60193.00460
BPM
3.003.60193.00461
W przypadku dodawania pozycji do zawartości w widoku pojedynczej
karty, pozycja ta nie uwidaczniała się w zawartości (otwierała się w
nowym oknie, tryb tworzenia w linii był w tym przypadku wyłączony).
Zmieniono tryb na tworzenie w linii
W przypadku próby zmiany zaznaczenia na liście pozycji do zwrotu z
opracowania, w przypadku zadań przekazanych do realizacji, była
blokowana. Umożliwiono zmianę tej opcji.
BPM
3.003.60194.00462
ONE
BPM
3.003.60194.00462
3.003.60194.00462
Pasek narzędziowy w zawartości zadania (widok karty), w przypadku
braku zaznaczonej pozycji w zawartości, prezentował opcje z zadania.
Skorygowano tryb wyświetlania pozycji menu dla zadania.
Zmodyfikowano tryb przypisywania właściciela dla elementów
zadaniowych. Do tej pory właściciel pozycji ustalany był, jako zadaniowy
w przypadku tworzenia nowej pozycji w ramach zadania.
Tryb ten zmodyfikowano w ten sposób, że właściciel zawsze ustalany jest
w sposób standardowy (personalnie, na grupę lub organizację),
natomiast istnieje możliwość przejęcia dowolnej pozycji w zawartości
zadania, na własność tego zadania
(uprawnienia właścicielskie w takim przypadku zmieniają się dynamicznie
wraz ze stanem realizacji zadania).
Aby zwiększyć świadomość użytkowników o takiej możliwości, opcja
przejmij na własność zadania oraz przejmij na własność, zostały
udostępnione
na pasku narzędziowym, dla pozycji zawartości zadania (naprzemiennie).
Dodatkowo zmodyfikowano uprawnienia do dodawania zawartości w ten
sposób, że po przekazaniu do realizacji a przed przyjęciem do realizacji,
nie możliwości dodawania\usuwania pozycji zawartości
Jednocześnie w przypadku właściciela zadaniowego, ikona pozycji
wyróżniona jest znacznikiem zadania
Zmodyfikowano scenariusz przypisywania uprawnień:
1. Przypisanie operatora do zadania przypisuje mu wyłącznie uprawnienia
'Operowanie pozycją' (dotychczas również R/W)
2. Przekazanie zadania do realizacji skutkuje przypisaniem uprawnienia do
odczytu dla zawartości zadania Prowadzącemu i/lub operatorom· (dla
pozycji, które nie posiadają właściciela zadaniowego).
3. Zadekretowanie zadania nadaje uprawnienia do odczytu dla operatora,
któremu zadekretowano zadanie (dla pozycji, które nie posiadają
właściciela zadaniowego) (zmiany w GenericItem, Tasks, ExtendedItem)
·Przywrócono możliwość odświeżenia pobranych wierszy uprawnień, tzn.
po modyfikacji uprawnień,
lista uprawnień dostępna w "Edytuj uprawnienia" odświeża się (zmiany w
DescribedItem)
Ograniczono zastosowanie czerwonego koloru czcionki wyłącznie do
zadań, które mają przekroczony termin zakończenia, a nie zostały
zakończone (dotychczas zastosowanie miało to również do zadań
zakończonych po terminie)
Modyfikacja mechanizmu odświeżania pozycji w widoku nawigacji
Korekta wyświetlania ID kategorii zamiast nazwy w Panelu kancelaryjnym
BPM
3.003.60194.00462
Modyfikacja konfiguracji kont email:
1. Zmiana nazwy opcji w menu Narzędzia; aktualna nazwa to "Opcje mojej
poczty email"
2. Dla trybu pracy Mailbridge parametry poczty stają się nieaktywne; ich
konfiguracja odbywa się w aplikacji Mailbridge Menadżer
3. Zlikwidowano klucz WorkWithMailbridgeClient w pliku konfiguracyjnym
Vario; sterowanie trybem pracy odbywa się w aplikacji Vario (w opcjach
konta email)
BPM
3.003.60194.00462
Dodano możliwości przeniesienia korespondencji do folderu pocztowego,
gdy korespondencji otwierana jest z komunikatów
ONE
3.003.60194.00463
Modyfikacja zaawansowanej wyszukiwarki poprzez nie kasowanie
kryterium wyszukiwana. Uwzględnienie w szybkiej wyszukiwarce zadania
BPM
3.003.60194.00463
ONE
3.003.60194.00463
Zoptymalizowana interpretacja adresów e-mail ( długa walidacja adresów
mailowych wklejonych do pola Do redagowanej korespondencji)
Wywołanie nowej metody czyszczenia znaczników filtrowania na
kolumnach w przypadku, jeżeli taki znacznik istnieje na kolumnie, a nie
istnieje wartość w tej kolumny w wierszu filtra
BPM
3.003.60194.00464
Przywrócenie TextAutoComplete w widoku poczty rejestrowanej POK
ONE
BPM
3.003.60194.00464
Uwidocznienie Checkbox-a historii na diagramie obiegu
Dodanie checkboxa pokaż/ukryj nagłówki w Kolejce do wysłania w POK
BPM
BPM
ONE
3.003.60195.00465
ONE
3.003.60195.00465
Skorygowane zachowanie blokujące możliwość otwarcia dokumentu ze
źródłem podczas włączonego trybu arkusza i pozycji w stanie pobranym
do opracowania przez innego użytkownika.
Rozwiązanie: w przypadku ww. stanu dokumentu i trybu arkusza, próba
pobrania do opracowania nie jest wykonywana
BPM
3.003.60195.00465
Modyfikacja nieprawidłowego zachowania „; „ podczas wyboru opcji z
Autokomplete. Naciśnięcie „; „ przy otwartej liście 'autokompletacji'
powodowało wybór pierwszej pozycji z listy a nie wybranej na liście
BPM
3.003.60195.00465
Modyfikacja odświeżania ilości korespondencji w skrzynkach (w nazwach
skrzynek) pocztowych:
1) po przyjściu nowej korespondencji
2) po wysłaniu korespondencji
3) po usunięciu oraz przywróceniu z kosza
4) po przesunięciu do skrzynki archiwalnej (między skrzynkami też)
ONE
3.003.60195.00465
Przy starcie aplikacji w widoku nawigacji wyświetlany jest rozwinięty
pierwszy poziom drzewka
3.003.60195.00465
Widok słownikowy jest zapisywany dla pozycji - umożliwia to zapisanie
własnego widoku dla każdego słownika
3.003.60195.00465
Zablokowano możliwość przenoszenia paska szybkiego dostępu w POK
powyżej wstążki
BPM
3.003.60195.00465
3.003.60195.00465
3.003.60195.00465
Usunięcie 'podpowiadania wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań
Zablokowano możliwość edycji pól w korespondencji wysłanej
Dodano nową pozycję w menu 'Okna’: ‘Przywołaj okna'
1. Listowanie otwartych okien
2. Przełączanie do okna wybranego z listy
3. Zamykanie okien innych od wybranego i głównego
BPM
BPM
3.003.60195.00465
BPM
3.003.60195.00465
ONE
3.003.60195.00465
ONE
3.003.60195.00465
Widok słownikowy jest zapisywany dla pozycji - umożliwia to zapisanie
własnego widoku dla każdego słownika
BPM
3.003.60195.00465
Zablokowano możliwość przenoszenia paska szybkiego dostępu w POK
powyżej wstążki
3.003.60195.00465
Tłumaczenia pasków w edytorze korespondencji
BPM
3.003.60195.00465
Usunięto 'podpowiadanie wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań
ONE
3.003.60196.00466
Wprowadzono nowy autocomplete w oknie udostępnij
3.003.60196.00466
Przyspieszenie przełączania stron w Wyszukiwarce
ONE
3.003.60196.00466
BPM
3.003.60196.00466
Mechanizm szybkiego wyszukiwania został zmodyfikowany, w
następujący sposób:
Zmieniono mechanizm z wyszukiwania opartego o operator like '%...%',
Którego nie ma możliwości optymalizacji (nie wykorzystuje on indeksów),
na FullTextSearch (szuka określonego wyrazu lub prefikasów - sufiksy nie
są uwzględniane?)
Dodanie przeszukiwania treści plików i korespondencji oraz zadań,
adresów, podmiotów, osób
Możliwość przeszukiwania po kilku wyrazach (łączone warunkiem AND)
np. umowa docusoft gaz
Możliwość przeszukiwania wg typu (obok dotychczas dostępnego typu
pliku) np. umowa type:koresp albo umwoa filetype:pdf
Zachowano kompatybilność wsteczną (w przypadku braku
skonfigurowane FullTextSearch'a, przeszukiwanie działa w dotychczasowy
sposób. Dla poprawnego działania FullTextSearch'a wymagane jest
skonfigurowanie tego mechanizmu dla pól zgodnie z załącznikiem.
Dodano opis [Kategoria] w polu z listą kategorii w POK dla wyłączonego
nagłówka
ONE
3.003.60196.00466
Wprowadzono zmianę dot. nie wyświetlania się anulowanych
użytkowników w oknie wyboru
ONE
3.003.60196.00468
Ujednolicenie kolorystyki części składowych okien
BPM
3.003.60196.00469
Zablokowanie możliwości edytowania pola Rejestruj Typ i Typ załącznika
na wstążce w Panelu Kancelaryjnym
3.003.60195.00465
Usunięcie 'podpowiadania wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań
Modyfikacja odświeżanie ilości pozycji w folderach korespondencji w
widoku nawigacji
Zmodyfikowano odświeżania ilości korespondencji w skrzynkach (w
nazwach skrzynek) pocztowych:
1) po przyjściu nowej korespondencji
2) po wysłaniu korespondencji
3) po usunięciu oraz przywróceniu z kosza
4) po przesunięciu do skrzynki archiwalnej (między skrzynkami też)
Przy starcie aplikacji w widoku nawigacji wyświetlany jest rozwinięty
pierwszy poziom drzewka
ONE
3.003.60197.00470
BPM
3.003.60197.00470
ONE
3.003.60197.00471
BPM
3.003.60198.00473
BPM
3.003.60198.00473
BPM
3.003.60198.00473
3.003.60198.00473
ONE
3.003.60198.00473
ONE
3.003.60198.00473
BPM
3.003.60198.00473
Poprawa zachowania systemu podczas edycji pól w widoku karty
(formularza):
- podczas aktywnego trybu edycji po przejściu do innego pola za pomocą
kliknięcia myszką lub przy użyciu klawisza Tab - tryb edycji jest
utrzymywany
- nie gubi się już pierwsza litera podczas przechodzenia pomiędzy polami
w trybie edycji
-aby wybrać datę z kalendarza nie trzeba już dwukrotnie klikać
Zmiana formatki dekretowania (wyeliminowanie dwóch dialogów,
uproszczona forma wyboru, zmiana formy wyboru odbiorcy oryginału,
wskazanie czy załączać istniejące komentarze- z zapamiętaniem stanu
opcji wyboru)
Dodano ikony informującej o istnieniu notatek z podglądem ostatniej
notatki i ich ilości
Umożliwiono swobodnego rozmieszczania panela notatek
Uwidocznienie liczby notatek na zakładce notatki
Zmiana sposobu przekazywania adnotacji w ramach dekretu (dodano
jeden zbiorczy tekst w ramach notatek adresata, po zmianie lista notatek
znakowana czasem i autorem)
Wyeliminowano błędy ze znikaniem widoku (gridex) po usunięciu
korespondencji
Eliminacja komunikatu o braku możliwości pobrania pozycji do
opracowania po dwukliku
W oknie wyboru np. adresatów system zapamiętuje ostatnio
przeszukiwany obszar np. Użytkownicy, Podmioty itp., Jeśli ostatnio
zapamiętany obszar nie jest dostępny w danym wyświetleniu okna
wyboru, system wskazuje pierwszą opcję z listy
W menu kontekstowym uwidoczniona została opcja Rejestruj oraz
Redaguj. Dotychczas opcje te były dostępne w menu głównym Plik
W pasku narzędziowym zostały scalone opcje do zmiany stanu realizacji
zadań (Zakończ, Wznów, Odrzuć itp.). Dzięki temu zajmują mniejszy
obszar w pasku narzędziowym. System automatycznie podpowiada
domyślną akcję, w zależności od aktualnego stanu zadania np dla zadania
w trakcie realizacji wyświetlany jest przycisk Zakończ
Stan korespondencji 'dostarczono ‘rozdzielono na :
- stan 'wysłano' w przypadku, gdy jest to korespondencja zewnętrzna (ma
zewnętrznego adresata)
- stan 'zarejestrowano' gdy jest to korespondencja zewnętrzna i typ
medium jest jednym z : telefon, telefon komórkowy, notatka, faks ręczny
Przebudowa menu głównego i menu kontekstowego
W ramach wyszukiwarki zrezygnowano z prezentacji kategorii na
drzewku, obok typów pozycji. Uwidoczniono pole Kategorie w Kryteriach
wyszukiwania, z możliwością wyszukiwania wielu kategorii. Ze względu na
ww. zmianę ergonomiczną nie ma w tej chwili możliwości wyszukiwania
jedynie wg kategorii (należałoby pozostawić uwidocznione pole Kategorie
niezależnie od wybranych typów pozycji do wyszukiwania)
Opcja Przesuń do została uzupełniona o opis tekstowy (skrócony na pasku
narzędziowym, pełny w podpowiedzi i menu rozwijanym).
ONE
3.003.60198.00473
ONE
3.003.60198.00473
ONE
3.003.60198.00473
Dodano możliwości Drag&Drop do folderu skrótów.
BPM
3.003.60198.00473
Udostępnienie opcji importu przełożonego i grupy dla użytkownika oraz
grupy nadrzędnej dla grup.
ONE
3.003.60198.00473
Dodano do nazwy komunikatu użytkownika udostępniającego pozycję
ONE
3.003.60198.00473
BPM
3.003.60198.00473
Dodano ikon do opcji menu
Zmieniono nazwy "Ustaw widok domyślny" na "Oznacz jako domyślny..."
oraz Zapisz jako widok słownikowy
Dodano do listy pozycji do usunięcia widoki z domyślnością Dodać opcję
wyboru "Widok domyślny" przy zapisie nowego widoku
Wył. opcji "Zapisz widok słownikowy" na skrzynkach korespondencyjnych
7. Zmiana widocznych kolumn podczas wyboru widoków
Zmieniono kolorów formatki zapisz widok
Zmieniono Uprawnienia właściciela zadania oraz stan zadania po jego
wznowieniu z w trakcie wykonania na nierozpoczęty
ONE
3.003.60198.00475
Zmiana ikon dla notatek
ONE
3.003.60199.00476
Dodano możliwość filtrowania komunikatów po tytule i dacie
ONE
3.003.60199.00476
Wprowadzono wyświetlanie wyszarzanych klawisz akcji w przypadku
pozycji pobranej do opracowania posiadające workflow
BPM
3.003.60199.00476
Udostępniono możliwość potwierdzania przeczytania poczty, (jeśli było
żądanie), następuje po otwarciu poczty w Vario.
ONE
3.003.60199.00476
ONE
3.003.60199.00476
BPM
3.003.60199.00476
Dodanie tooltiptext do przycisku "..." oraz do kolumn słownikowych np.
Projekt skojarzony. Dodanie tekstu z informacją o możliwości pominięcia
okna wyboru wzorca podczas tworzenia pozycji (np. Ctrl + redaguj).
Uwidocznienie skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+S dla pozycji Zapisz widok
w menu widok.
Wprowadzono możliwość wyświetlenia widoków na pasku narzędziowym,
wywoływanych poprzez menu kontekstowe->widok na pasku
narzędziowym.
Skorygowano znikającą pozycji w POK, gdy włączona jest funkcja
Monitoruj folder
ONE
3.003.60199.00476
Wyłączono na podglądzie wydruku korespondencji znak postępu
(prograssbar )
BPM
3.003.60199.00476
Skorygowano błędny typ parametru NIP dla wywołania procedury
zakładania nowej firmy, co powodowało obcinanie NIP do 10 znaków
BPM
3.003.60199.00476
Umożliwiono wpisywanie Nr R w pole Nr przesyłki w POK w Kolejce do
wysłania
BPM
3.003.60199.00476
Uwidocznienie pierwszej użytkowej pozycji (skrzynka odbiorcza)
Wprowadzono ograniczenie możliwość wprowadzenia ciągów znakowych
krótszych niż 3 znaki (z pominięciem spacji) dla wyszukiwarkijak i tak z
poziomu głównego okna jak i wyszukiwarki.
Przy powrocie do danej pozycji (przy przełączaniu paneli), wrócić do
pierwszej strony
ONE
3.003.60199.00476
Dodano możliwość użycia opcji Drag&Drop do folderu skrótów
BPM
3.003.60199.00476
BPM
3.003.60199.00476
BPM
3.003.60199.00476
W ramach importu pliku indeksowego uszczegółowiono występujące
podczas importu komunikaty (np. zduplikowany NIP, istniejący adres
email i inne) oraz wprowadzono odpytanie czy kontynuować (tak, nie, tak
na wszystkie, nie na wszystkie). Komunikaty prezentowane są na liście
komunikatów po zakończeniu operacji. Jednocześnie skorygowano
mechanizm przypisywania adresu w przypadku, gdy adres już istnieje.
Ustawienie min size dla obszaru danych na formularzu, ponieważ gdy
redagowaliśmy nową korespondencje, maksymalizujemy okno nowej
korespondencji zmniejszamy maksymalnie obszar danych, a następnie
minimalizujemy okno. Po minimalizacji obszar danych jest niewidoczny.
Skorygowano znikająca wartość z pola email na formularzu osoba
BPM
3.003.60200.00477
Skorygowano brak odświeżania nowo utworzonego terminu na
terminarzu.
BPM
3.003.60200.00477
ONE
3.003.60200.00477
Zmieniono przejścia w tryb edycji na terminie w terminarzu. Przejście tryb
edycji następowało po pierwszym kliknięciu teraz przejście w tryb edycji
odbywa się po drugim kliknięciu.
Wprowadzono polskie tłumaczenia tekstów wbudowanych arkusza
kryteriów oraz wprowadzono zgodność stylów pola kategorii
ONE
3.003.60200.00477
Włączono widoczności połą zoczonych atrybutów zawartości dla folderów
wirtualnych
ONE
3.003.60200.00477
ONE
3.003.60200.00477
W momencie dodawania pozycji menu tworzonej za pomocą skryptu w
Vario pozycja ta nie była dodawana do paska narzędziowego, ponieważ
było sprawdzane czy pozycja(np. zadanie), dla której jest tworzony
toolbar może wyświetlać workflow
Skorygowano nieprawidłowe zachowanie funkcji Otwórz w nowym oknie
BPM
3.003.60200.00477
Zablokowano możliwość wysyłania notatek na zewnętrznego maila
ONE
3.003.60200.00477
Poprawiono wydajność wyświetlania użytkowników / danych o
zalogowaniu użytkowników / Członkowie grupy
ONE
3.003.60200.00477
Skorygowano ładowanie informacji o czasie zalogowania użytkowników
BPM
3.003.60200.00477
ONE
3.003.60200.00477
Uzupełniono tooltip'a dla notatki o nagłówek korespondencji
Zmiana komunikatu w przypadku, gdy użytkownik posiada już daną
korespondencję - na bardziej czytelny
Zmiana kolejności przechodzenia pomiędzy polami za pomocą przyciskiem
TAB, (jeśli pole adresowe jest puste a na liście jest przynajmniej jeden
adresat - od razu przechodzi do komentarza z pominięciem przycisku
Dodaj),
Poprawiono kolory okna
Udostępniono opcję Pokaż, Otwórz dla administratora systemu na
obiektach administracyjnych(np. użytkownicy)
BPM
3.003.60201.00480
Eliminacja problemu podczas dodawania kolejnego numeru telefonu,
adresu email itp.
BPM
3.003.60201.00480
Eliminacja problemu podczas dodawania kolejnego numeru telefonu,
adresu email itp.
ONE
3.003.60201.00480
Ustawienie min size dla obszaru danych na karcie
BPM
3.003.60201.00480
Eliminacja błędu podczas zamykania zadania, jako niezrealizowane
ONE
3.003.60201.00480
Wyrównywanie tekstu w kolumnach do prawej
BPM
3.003.60202.00481
Korekta niepoprawnego zachowania pola filtr w zawartości na zakładce
podmiot, osoba
BPM
3.003.60202.00481
Skorygowano nieprawidłowo wyświetlający się widok w POK w
zakładkach
ONE
3.003.60202.00481
Skorygowano nietypowe sortowanie w kolumnach Autor oraz
Zmodyfikowane przez
*Zmiany wprowadzone w wersji Vario.ONE są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice i
Vario.BPM
*Zmiany wprowadzone w wersji BPM są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice

Podobne dokumenty