Sprawozdanie z monitorowania losów absolwentów

Transkrypt

Sprawozdanie z monitorowania losów absolwentów
Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 94/2012
Rektora PWSZ w Koninie z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia.
Sprawozdanie
z monitorowania losów absolwentów
PWSZ w Koninie
Badanie przeprowadzone wśród absolwentów roku akademickiego .................................., tj.*:
1) niezwłocznie po ukończeniu studiów;
2) po pierwszym roku od ukończenia studiów;
3) po trzech latach od ukończenia studiów;
4) po pięciu latach od ukończenia studiów.
Sposób przeprowadzania badania*:
1) ankieta wypełniana w Biurze Karier;
2) ankieta wysyłana drogą pocztową;
3) ankieta wysyłana drogą elektroniczną;
4) rozmowa telefoniczna.
Informacje dotyczące badanych
Jednostka
Łączna
liczba
absolwentów
Liczba absolwentów,
którzy wyrazili zgodę
na udział
w badaniu
Uczelnia
Zamiejscowy Wydział Budownictwa
i Instalacji Komunalnych w Turku
1.
Kierunek ..............
2.
............................
Wydział Społeczno-Techniczny
1.
Kierunek ..............
2.
............................
Wydział Kultury Fizycznej
i Ochrony Zdrowia
1.
Kierunek ..............
2.
............................
Liczba wypełnionych ankiet ......................................
* właściwe podkreślić
Absolwenci
objęci
badaniem
liczba
%
w tym:
kobiety
mężczyźni
Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do pytań zawartych w ankiecie
Pytanie zadane
w ankiecie
Liczba odpowiedzi
Wnioski końcowe:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Załączniki:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Miejscowość, data ..................., .......................
Podpisy członków Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Podobne dokumenty