Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla projektu

Komentarze

Transkrypt

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla projektu
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dla projektu
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie
w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze
strategicznymi centrami logistycznymi”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa III Transport
Działanie III.2 Drogi
Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne
Ozorków, listopad 2015
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
str. 2
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Spis treści
1.
Droga gminna – ulica Łęczycka ........................................................................................................ 5
1.1.
Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD .................................................................................. 5
1.2.
Szczegółowe dane o projekcie................................................................................................. 5
1.3.
Ocena Audytora BRD ............................................................................................................... 6
1.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych odcinków i
obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie koniecznych zmian w projekcie lub o jego
zgodności z wymaganiami brd) ........................................................................................................... 8
2.
Droga powiatowa – ulica Stypułkowskiego ..................................................................................... 9
2.1.
Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD .................................................................................. 9
2.2.
Szczegółowe dane o projekcie................................................................................................. 9
2.3.
Ocena Audytora BRD ............................................................................................................. 10
2.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych odcinków i
obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie koniecznych zmian w projekcie lub o jego
zgodności z wymaganiami brd) ......................................................................................................... 11
3.
Droga powiatowa – ulica Żeromskiego ......................................................................................... 12
3.1.
Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD ................................................................................ 12
3.2.
Szczegółowe dane o projekcie............................................................................................... 12
3.3.
Ocena Audytora BRD ............................................................................................................. 13
3.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych odcinków i
obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie koniecznych zmian w projekcie lub o jego
zgodności z wymaganiami brd) ......................................................................................................... 14
4.
Droga powiatowa – ulica Traugutta .............................................................................................. 15
4.1.
Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD ................................................................................ 15
4.2.
Szczegółowe dane o projekcie............................................................................................... 15
4.3.
Ocena Audytora BRD ............................................................................................................. 16
4.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych odcinków i
obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie koniecznych zmian w projekcie lub o jego
zgodności z wymaganiami brd) ......................................................................................................... 17
5.
Droga powiatowa – ulica Południowa ........................................................................................... 18
5.1.
Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD ................................................................................ 18
5.2.
Szczegółowe dane o projekcie............................................................................................... 18
5.3.
Ocena Audytora BRD ............................................................................................................. 19
5.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych odcinków i
obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie koniecznych zmian w projekcie lub o jego
zgodności z wymaganiami brd) ......................................................................................................... 20
6.
Droga powiatowa – ulica Maszkowska.......................................................................................... 21
6.1.
Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD ................................................................................ 21
str. 3
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
6.2.
Szczegółowe dane o projekcie............................................................................................... 21
6.3.
Ocena Audytora BRD ............................................................................................................. 22
6.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych odcinków i
obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie koniecznych zmian w projekcie lub o jego
zgodności z wymaganiami brd) ......................................................................................................... 23
str. 4
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
1. Droga gminna – ulica Łęczycka
Projekt dotyczy wykonania przebudowy od skrzyżowania z ulicą Rolną do
skrzyżowania z ulicą Stypułkowską.
1.1. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Łęczyckiej od skrzyżowania z ulicą Rolną do
skrzyżowania z ulicą Stypułkowską
Stadium projektowe: Ulica istniejąca
Lokalizacja drogi/ulicy: Miasto Ozorków, powiat zgierski
Zleceniodawca projektu: Brak
Wykonawca projektu, projektant (biuro projektowe i kierownik zespołu
projektowego): Brak
Weryfikator: Brak
Zleceniodawca Audytu BRD: Gmina Miasto Ozorków
Faza Audytu BRD: IV Faza audytu
Raporty z poprzedzających faz Audytu BRD: Brak
Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD: Studium
Wykonalności , Pogram Funkcjonalno Użytkowy
Inne dokumenty załączone do dokumentacji projektowej: brak
1.2. Szczegółowe dane o projekcie
Charakterystyka ulicy i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją:
a) klasa i funkcja drogi: Z – droga gminna
b) prędkość projektowa: 40 km/h
c) prognozowane natężenia ruchu: 4300 – 4800 poj/dobę
d) typ przekroju poprzecznego: 1x2
e) plan sytuacyjny: ulica w obszarze zabudowanym
f) ukształtowanie wysokościowe: teren nizinny
g) skrzyżowania, węzły, mosty, tunele, urządzenia dla ruchu pieszego i rowerzystów
itp.:
- skrzyżowanie z ul. Rolną
- skrzyżowanie z ul. Prostą
str. 5
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
- skrzyżowanie z ul. Kolejową
- skrzyżowanie z ul. Gębicką i ul. Orzeszkową
- skrzyżowanie z ul. Łąkową
- obiekt inżynierski na cieku wodnym
- skrzyżowanie z ul. Północną
- skrzyżowanie z ul. Stypułkowskiego
Odstępstwa od wymagań „Warunków technicznych...” wraz z ich uzasadnieniem i
formalnymi uzgodnieniami: Brak
Błędy wskazane w Raporcie Audytu BRD do poprzedzającej fazy, które nie zostały usunięte w
ocenianym projekcie: Nie dotyczy
Stanowisko Zleceniodawcy Audytu BRD w stosunku do błędów: Nie dotyczy
Inne uwagi ze spotkań i konsultacji: Brak
1.3. Ocena Audytora BRD
- Jezdnia na całym odcinku ulicy jest w stanie zadawalającym. Występujące liczne łaty
świadczą o zaistniałych uszkodzeniach w jezdni. W związku z prognozowanym
zwiększonym dobowym ruchem pojazdów stan techniczny jezdni w dalszym użytkowaniu
bez przebudowy może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Jezdnia o szerokości 7,0m spełnia swoją funkcję dotyczącą przepustowości.
- Ciągi pieszo – rowerowe w ciągu ul. Łęczyckiej na odcinku od ul. Rolnej do zjazdu na
wysokości posesji nr 35 nie posiada separowanego ruchu. Ruch pieszych i rowerów
odbywa się na zasadach ogólnych po poboczu (piesi) i jezdni (rowerzyści). Poruszanie się
na tym odcinku drogi jest mocno niebezpieczne, z uwagi na lokalnie występującą bujną
roślinność porastającą pobocza oraz brak dostatecznego oświetlenia, które znajduje się
w dalszej odległości od ulicy. W związku z planowaną przebudową drogi zaleca się
zaplanowanie przebudowy ciągów pieszo - rowerowych jako oddzielnych ciągów
ruchowych w pasie drogi.
Ul. Łęczycka na odcinku od zjazdu na wysokości posesji nr 35 do skrzyżowania z ul.
Kolejową posiada co prawda wydzielone chodniki dla pieszych ale stan techniczny
nawierzchni chodników wykonanych z prefabrykatów betonowych jest w stanie
niezadawalającym. Bezpieczeństwo ruchu na tej nawierzchni stanowi problem dla
pieszych a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych lub niewidomych.
str. 6
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Ul. Łęczycka na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul.
Stypułkowskiego wyposażona jest w obustronne chodniki w stanie zadawalającym.
Na całym odcinku zaleca się stosowanie na krawędziach nawierzchni przy przejściach dla
pieszych
płyt
chodnikowych
z
fakturą
rozpoznawalną
przez
niewidomych
i
słabowidzących jako ostrzeżenie.
Na całej długości ulicy wyznaczono tylko dwa przejścia dla pieszych, co powodować może
dodatkowe niebezpieczeństwo wtargnięcia pieszego na jezdnię. W obrębie skrzyżowań
ani w obrębie przystanków autobusowych brak jest przejść dla pieszych.
Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych na jezdni. W związku z planowaną
przebudową drogi zaleca się zaplanowanie przebudowy ciągów pieszo - rowerowych jako
oddzielne ciągi ruchowe w pasie drogi.
- Oświetlenie na całym odcinku ulicy występuje w sposób umożliwiającym widoczność
pieszych jak również innych uczestników ruchu poza odcinkiem od ul. Rolnej do działki
ewidencyjnej nr 229/7.
- Oznakowanie pionowe i poziome – niedostateczne oznakowanie poziome (brak przejść
dla pieszych oraz wyznaczonych przystanków autobusowych) oraz braki w oznakowaniu
pionowym. Zaleca się opracowanie nowych projektów stałej organizacji ruchu.
- Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania:
Zjazd na wysokości posesji nr 35 – widoczność ograniczona z lewej strony przez rosnące
krzewy blisko krawędzi jezdni a z prawej strony przez rosnące zadrzewienie w bocznym
pasie dzielącym;
Skrzyżowanie z ul. Prostą – widoczność ograniczona z lewej strony przez rosnące
zadrzewienie w bocznym pasie dzielącym, z prawej strony widoczność zapewniona;
Skrzyżowanie z ul. Kolejową – widoczność ograniczona z lewej strony przez znajdujące
się na nieodpowiedniej wysokości oznakowanie kierunkowe E-2a, z prawej strony
widoczność zapewniona;
Skrzyżowanie z ul. Gębickią – widoczność ograniczona z lewej strony przez zlokalizowaną
zatokę postojową przy jezdni, z prawej strony widoczność graniczona przez rosnące
drzewa przy obiekcie przemysłowym;
Skrzyżowanie z ul. Orzeszkową– widoczność z lewej strony zapewniona, z prawej strony
widoczność
graniczona
przez
występujące
oświetleniowymi;
str. 7
słupy
energetyczne
z
lampami
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Skrzyżowanie ul. Łąkową – widoczność z obu stron ograniczona przez występujące słupy
energetyczne z lampami oświetleniowymi;
Skrzyżowanie ul. Północną – widoczność z obu stron zapewniona;
Skrzyżowanie ul. Stypułkowskiego
– widoczność z obu stron ograniczona przez
występujące słupy energetyczne z lampami oświetleniowymi oraz zadrzewieniem
znajdującym się w bocznym pasie dzielącym;
W związku z występującym zadrzewieniem ograniczona jest też widoczność dla
kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z posesji.
1.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych
odcinków i obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie
koniecznych zmian w projekcie lub o jego zgodności z wymaganiami brd)
Projekt zawiera błędy, które powodują konieczność zmian w projekcie:
- Brak rozdzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów poprzez wybudowanie chodnika
oraz ścieżek rowerowych. Braki widoczności na dojazdach do skrzyżowań (dróg
podporządkowanych) oraz na ruszanie z miejsca. Zaleca się regulację istniejącego
zadrzewienia w pasie drogi.
Projekt zawiera usterki, których usunięcie jest zalecane:
- Niedostateczne oznakowanie poziome i pionowe na analizowanym odcinku drogi; brak
zachowanej skrajni drogowej. Niedostateczne wygrodzenia dla pieszych – korekta
elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym oświetlenia) na etapie
przebudowy drogi. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodników
poprzez wybudowanie ciągów pieszo - rowerowych jako oddzielnych ciągów ruchowych
w pasie drogi.
Zaleca się również sprawdzenie skrętności na poszczególnych skrzyżowaniach w związku
planowanym zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych.
Podpis Audytora BRD
............................................
Miejsce i data wykonania Raportu Audytu BRD:
Warszawa, 30.11.2015r.
str. 8
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
2. Droga powiatowa – ulica Stypułkowskiego
Projekt dotyczy wykonania przebudowy od skrzyżowania z ulicą Łęczycką do
skrzyżowania z ulicą Wigury.
2.1. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Stypułkowskiej od skrzyżowania z ulicą Łęczycką do
skrzyżowania z ulicą Wigury
Stadium projektowe: Ulica istniejąca
Lokalizacja drogi/ulicy: Miasto Ozorków, powiat zgierski
Zleceniodawca projektu: Brak
Wykonawca projektu, projektant (biuro projektowe i kierownik zespołu
projektowego): Brak
Weryfikator: Brak
Zleceniodawca Audytu BRD: Gmina Miasto Ozorków
Faza Audytu BRD: IV Faza audytu
Raporty z poprzedzających faz Audytu BRD: Brak
Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD: Studium
Wykonalności , Pogram Funkcjonalno Użytkowy
Inne dokumenty załączone do dokumentacji projektowej: brak
2.2. Szczegółowe dane o projekcie
Charakterystyka ulicy i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją:
a) klasa i funkcja drogi: Z – droga powiatowa
b) prędkość projektowa: 40 km/h
c) prognozowane natężenia ruchu: 2300 poj./dobę
d) typ przekroju poprzecznego: 1x2
e) plan sytuacyjny: ulica w obszarze zabudowanym
f) ukształtowanie wysokościowe: teren nizinny
g) skrzyżowania, węzły, mosty, tunele, urządzenia dla ruchu pieszego i rowerzystów
itp.:
- skrzyżowanie z ul. Łęczycką
- skrzyżowanie z ul. Wigury
str. 9
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Odstępstwa od wymagań „Warunków technicznych...” wraz z ich uzasadnieniem i
formalnymi uzgodnieniami: Brak
Błędy wskazane w Raporcie Audytu BRD do poprzedzającej fazy, które nie zostały usunięte w
ocenianym projekcie: Nie dotyczy
Stanowisko Zleceniodawcy Audytu BRD w stosunku do błędów: Nie dotyczy
Inne uwagi ze spotkań i konsultacji: Brak
2.3. Ocena Audytora BRD
- Jezdnia na całym odcinku ulicy jest w stanie zadawalającym. Występujące liczne łaty
świadczą o zaistniałych uszkodzeniach w jezdni. Nawierzchnia jezdni posiada liczne ubytki
lepiszcza i spękania siatkowe. W związku z prognozowanym zwiększonym dobowym
ruchem pojazdów stan techniczny jezdni w dalszym użytkowaniu bez przebudowy może
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Jezdnia o szerokości 7,0m spełnia swoją funkcję dotyczącą przepustowości.
- Ciągi pieszo – rowerowe na długości całego odcinka ulica posiada wydzielone chodniki
dla pieszych zarówno z lewej (przy jezdni) oraz z prawej (za bocznym pasem dzielącym).
Stan techniczny nawierzchni chodników wykonanych z prefabrykatów betonowych jest w
stanie niezadawalającym – występują liczne złuszczenia nawierzchni, nierówności, ubytki
elementów, uszkodzenia elementów (spękania). Bezpieczeństwo ruchu na tej
nawierzchni stanowi problem dla pieszych a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych lub
niewidomych oraz dla matek z dziećmi w wózkach (lokalizacja przedszkola nr 1).
Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych na jezdni. W związku z planowaną
przebudową drogi zaleca się zaplanowanie przebudowy ciągów pieszo - rowerowych jako
oddzielnych ciągów ruchowych w pasie drogi.
- Oświetlenie na całym odcinku ulicy występuje w sposób umożliwiającym widoczność
pieszych jak również innych uczestników ruchu.
- Oznakowanie pionowe i poziome – niedostateczne oznakowanie poziome (brak przejść
dla pieszych w obrębie przedszkola) oraz braki w oznakowaniu pionowym jak również
znaki zamontowane na niewłaściwej wysokości. Zaleca się opracowanie nowych
projektów stałej organizacji ruchu.
W obrębie przedszkola zastosowane wygrodzenie dla pieszych nie spełnia swojej funkcji
w szczególności do zabezpieczenia przed wybiegającymi dziećmi. Zaleca się zastosowanie
wygrodzenia segmentowego na długości do przejść dla pieszych.
str. 10
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
- Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania:
Skrzyżowanie z ul. Wigury – widoczność ograniczona z lewej i prawej strony przez
rosnące zadrzewienie w zlokalizowane na chodniku przy krawędzi jezdni;
Skrzyżowanie z ul. Stypułkowskiego (sięgacz) – widoczność ograniczona z lewej strony
przez rosnące zadrzewienie w bocznym pasie dzielącym, z prawej strony widoczność
ograniczona przez występujące słupy energetyczne z lampami oświetleniowymi i drzewa
zlokalizowane przy jezdni;
W związku z występującym zadrzewieniem ograniczona jest też widoczność dla
kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z posesji.
Sprawdzić na całej długości czy zachowana jest skrajnia drogowa w związku z rosnącymi
drzewami i występującym oświetleniem w bliskiej krawędzi jezdni.
2.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych
odcinków i obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie
koniecznych zmian w projekcie lub o jego zgodności z wymaganiami brd)
Projekt zawiera błędy, które powodują konieczność zmian w projekcie:
- Braki widoczności na dojazdach do skrzyżowań (dróg podporządkowanych) oraz na
ruszanie z miejsca. Zaleca się regulację istniejącego zadrzewienia w pasie drogi
Projekt zawiera usterki, których usunięcie jest zalecane:
- Niedostateczne oznakowanie poziome i pionowe na analizowanym odcinku drogi; brak
zachowanej skrajni drogowej. Niedostateczne wygrodzenia dla pieszych – korekta
elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu na etapie przebudowy drogi. Poprawa
stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodników i ścieżek rowerowych poprzez
przebudowę układu drogowego.
Zaleca się również sprawdzenie skrętności na poszczególnych skrzyżowaniach w związku
planowanym zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych.
Zaleca się zastosowanie wygrodzenia segmentowego na długości do przejść dla pieszych
przy Przedszkolu Miejskim nr 1.
Podpis Audytora BRD
............................................
Miejsce i data wykonania Raportu Audytu BRD:
Warszawa, 30.11.2015r.
str. 11
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
3. Droga powiatowa – ulica Żeromskiego
Projekt dotyczy wykonania przebudowy od skrzyżowania z ulicą Wigury do
skrzyżowania z ulicą Traugutta.
3.1. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą Wigury do
skrzyżowania z ulicą Traugutta
Stadium projektowe: Ulica istniejąca
Lokalizacja drogi/ulicy: Miasto Ozorków, powiat zgierski
Zleceniodawca projektu: Brak
Wykonawca projektu, projektant (biuro projektowe i kierownik zespołu
projektowego): Brak
Weryfikator: Brak
Zleceniodawca Audytu BRD: Gmina Miasto Ozorków
Faza Audytu BRD: IV Faza audytu
Raporty z poprzedzających faz Audytu BRD: Brak
Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD: Studium
Wykonalności , Pogram Funkcjonalno Użytkowy
Inne dokumenty załączone do dokumentacji projektowej: brak
3.2. Szczegółowe dane o projekcie
Charakterystyka ulicy i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją:
a) klasa i funkcja drogi: Z – droga powiatowa
b) prędkość projektowa: 40 km/h
c) prognozowane natężenia ruchu: 2300 poj./dobę
d) typ przekroju poprzecznego: 1x2
e) plan sytuacyjny: ulica w obszarze zabudowanym
f) ukształtowanie wysokościowe: teren nizinny
g) skrzyżowania, węzły, mosty, tunele, urządzenia dla ruchu pieszego i rowerzystów
itp.:
- skrzyżowanie z ul. Wigury
- skrzyżowanie z ul. Traugutta
str. 12
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Odstępstwa od wymagań „Warunków technicznych...” wraz z ich uzasadnieniem i
formalnymi uzgodnieniami: Brak
Błędy wskazane w Raporcie Audytu BRD do poprzedzającej fazy, które nie zostały usunięte w
ocenianym projekcie: Nie dotyczy
Stanowisko Zleceniodawcy Audytu BRD w stosunku do błędów: Nie dotyczy
Inne uwagi ze spotkań i konsultacji: Brak
3.3. Ocena Audytora BRD
- Jezdnia na całym odcinku ulicy jest w stanie zadawalającym. Nawierzchnia jezdni
posiada liczne łaty, ubytki lepiszcza, odciski i nierówności. W związku z prognozowanym
zwiększonym dobowym ruchem pojazdów stan techniczny jezdni w dalszym użytkowaniu
bez przebudowy może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Jezdnia o szerokości 7,0m spełnia swoją funkcję dotyczącą przepustowości.
- Ciągi pieszo – rowerowe na długości całego odcinka ulica posiada wydzielone chodniki
dla pieszych zarówno z lewej (przy jezdni) oraz z prawej (za bocznym pasem dzielącym).
Stan techniczny nawierzchni chodników wykonanych z prefabrykatów betonowych jest w
stanie niezadawalającym – występują liczne złuszczenia nawierzchni, nierówności, ubytki
elementów, uszkodzenia elementów (spękania). Bezpieczeństwo ruchu na tej
nawierzchni stanowi problem dla pieszych a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych lub
niewidomych oraz dla matek z dziećmi w wózkach (dojście do przedszkola nr 1).
Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych na jezdni. W związku z planowaną
przebudową drogi zaleca się zaplanowanie odrębnych ciągów pieszo – rowerowych w
pasie drogi.
- Oświetlenie na całym odcinku ulicy występuje w sposób umożliwiającym widoczność
pieszych jak również innych uczestników ruchu.
- Oznakowanie pionowe i poziome – niedostateczne oznakowanie poziome oraz braki w
oznakowaniu pionowym jak również znaki zamontowane na niewłaściwej wysokości.
Zaleca się opracowanie nowych projektów stałej organizacji ruchu.
- Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania:
Skrzyżowanie z ul. Wigury – widoczność ograniczona z lewej i prawej strony przez
rosnące zadrzewienie zlokalizowane na chodniku przy krawędzi jezdni;
Skrzyżowanie z ul. Stypułkowskiego (sięgacz) – widoczność ograniczona z lewej strony
przez rosnące zadrzewienie w bocznym pasie dzielącym, z prawej strony widoczność
str. 13
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
ograniczona przez występujące słupy energetyczne z lampami oświetleniowymi i drzewa
zlokalizowane przy jezdni;
W związku z występującym zadrzewieniem ograniczona jest też widoczność dla
kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z posesji.
Skrzyżowanie z ul. Traugutta – widoczność ograniczona z lewej strony przez rosnące
zadrzewienie w zlokalizowane w bocznym pasie dzielącym przy krawędzi jezdni;
widoczność ograniczona z prawej strony poprzez to, że ulica od strony ul. Konopnickiej
stanowiąca północny wlot skrzyżowania znajduje się w łuku, który jest zlokalizowany w
niewielkiej odległości od skrzyżowania;
Układ skrzyżowania nie znajduje się pod kątem prostym, co stanowi dodatkowe
ograniczenie widoczności.
Sprawdzić na całej długości czy zachowana jest skrajnia drogowa w związku z rosnącymi
drzewami i występującym oświetleniem w bliskiej krawędzi jezdni.
3.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych
odcinków i obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie
koniecznych zmian w projekcie lub o jego zgodności z wymaganiami brd)
Projekt zawiera błędy, które powodują konieczność zmian w projekcie:
- Braki widoczności na dojazdach do skrzyżowań (dróg podporządkowanych) oraz na
ruszanie z miejsca. Poprawa geometrii skrzyżowania z ul. Traugutta. Zaleca się regulację
istniejącego zadrzewienia w pasie drogi.
Projekt zawiera usterki, których usunięcie jest zalecane:
- Niedostateczne oznakowanie poziome i pionowe na analizowanym odcinku drogi; brak
zachowanej skrajni drogowej. Niedostateczne wygrodzenia dla pieszych – korekta
elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu na etapie przebudowy drogi. Poprawa
stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodników i ścieżek rowerowych poprzez
przebudowę.
Zaleca się również sprawdzenie skrętności na poszczególnych skrzyżowaniach w związku
z planowanym zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych.
Podpis Audytora BRD
............................................
Miejsce i data wykonania Raportu Audytu BRD:
Warszawa, 30.11.2015r.
str. 14
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
4. Droga powiatowa – ulica Traugutta
Projekt dotyczy wykonania przebudowy od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do
skrzyżowania z ulicą Starzyńskiego.
4.1. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Traugutta od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do
skrzyżowania z ulicą Starzyńskiego
Stadium projektowe: Ulica istniejąca
Lokalizacja drogi/ulicy: Miasto Ozorków, powiat zgierski
Zleceniodawca projektu: Brak
Wykonawca projektu, projektant (biuro projektowe i kierownik zespołu
projektowego): Brak
Weryfikator: Brak
Zleceniodawca Audytu BRD: Gmina Miasto Ozorków
Faza Audytu BRD: IV Faza audytu
Raporty z poprzedzających faz Audytu BRD: Brak
Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD: Studium
Wykonalności , Pogram Funkcjonalno Użytkowy
Inne dokumenty załączone do dokumentacji projektowej: brak
4.2. Szczegółowe dane o projekcie
Charakterystyka ulicy i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją:
a) klasa i funkcja drogi: Z – droga powiatowa
b) prędkość projektowa: 40 km/h
c) prognozowane natężenia ruchu:
d) typ przekroju poprzecznego: 1x2
e) plan sytuacyjny: ulica w obszarze zabudowanym
f) ukształtowanie wysokościowe: teren nizinny
g) skrzyżowania, węzły, mosty, tunele, urządzenia dla ruchu pieszego i rowerzystów
itp.:
- skrzyżowanie z ul. Żeromskiego
- skrzyżowanie z ul. Starzyńskiego
str. 15
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Odstępstwa od wymagań „Warunków technicznych...” wraz z ich uzasadnieniem i
formalnymi uzgodnieniami: Brak
Błędy wskazane w Raporcie Audytu BRD do poprzedzającej fazy, które nie zostały usunięte w
ocenianym projekcie: Nie dotyczy
Stanowisko Zleceniodawcy Audytu BRD w stosunku do błędów: Nie dotyczy
Inne uwagi ze spotkań i konsultacji: Brak
4.3. Ocena Audytora BRD
- Jezdnia na całym odcinku ulicy jest w stanie zadawalającym. Nawierzchnia jezdni
posiada liczne łaty, ubytki lepiszcza, odciski i nierówności. W związku z prognozowanym
zwiększonym dobowym ruchem pojazdów stan techniczny jezdni w dalszym użytkowaniu
bez przebudowy może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Jezdnia o szerokości 7,0m spełnia swoją funkcję dotyczącą przepustowości.
- Ciągi pieszo – rowerowe na długości całego odcinka ulica posiada wydzielone chodniki
dla pieszych zarówno z lewej (przy jezdni) oraz z prawej (za bocznym pasem dzielącym).
Stan techniczny nawierzchni chodników wykonanych z prefabrykatów betonowych jest w
stanie niezadawalającym – występują liczne złuszczenia nawierzchni, nierówności, ubytki
elementów, uszkodzenia elementów (spękania). Bezpieczeństwo ruchu na tej
nawierzchni stanowi problem dla pieszych a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych lub
niewidomych.
Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych na jezdni. W związku z planowaną
przebudową drogi zaleca się zaplanowanie przebudowy ciągów pieszo - rowerowych jako
oddzielnych ciągów ruchowych w pasie drogi
- Oświetlenie na całym odcinku ulicy występuje w sposób umożliwiający widoczność
pieszych jak również innych uczestników ruchu. Zaleca się zwiększenia oświetlenia w
okolicy szkoły i hali sportowej poprzez doświetlenie przejść dla pieszych.
- Oznakowanie pionowe i poziome – niedostateczne oznakowanie poziome oraz braki w
oznakowaniu pionowym jak również znaki zamontowane na niewłaściwej wysokości.
Brak odpowiednich zabezpieczeń (wygrodzeń dla pieszych) w okolicy Hali Sportowej jak
również Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Istniejące wygrodzenie łańcuchowe nie
spełnia dostatecznie swojej funkcji.
Zaleca się opracowanie nowych projektów stałej organizacji ruchu.
- Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania:
str. 16
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Skrzyżowanie z ul. Żeromskiego – widoczność ograniczona z lewej strony, poprzez to, że
ulica od strony ul. Konopnickiej stanowiąca północny wlot skrzyżowania znajduje się w
łuku, który jest zlokalizowany w niewielkiej odległości od skrzyżowania; widoczność
ograniczona z prawej strony przez rosnące zadrzewienie w zlokalizowane w bocznym
pasie dzielącym przy krawędzi jezdni z prawej;
Układ skrzyżowania nie znajduje się pod kątem prostym, co stanowi dodatkowe
ograniczenie widoczności.
Sprawdzić na całej długości czy zachowana jest skrajnia drogowa w związku z rosnącymi
drzewami i występującym oświetleniem w bliskiej krawędzi jezdni.
4.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych
odcinków i obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie
koniecznych zmian w projekcie lub o jego zgodności z wymaganiami brd)
Projekt zawiera błędy, które powodują konieczność zmian w projekcie:
- Braki widoczności na dojazdach do skrzyżowań (dróg podporządkowanych) oraz na
ruszanie z miejsca. Poprawa geometrii skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Zaleca się
regulację istniejącego zadrzewienia w pasie drogi.
Projekt zawiera usterki, których usunięcie jest zalecane:
- Niedostateczne oznakowanie poziome i pionowe na analizowanym odcinku drogi; brak
zachowanej skrajni drogowej. Niedostateczne wygrodzenia dla pieszych – korekta
elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym oświetlenia) na etapie
przebudowy drogi. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodników i
ścieżek rowerowych poprzez przebudowę.
Zaleca się również sprawdzenie skrętności na poszczególnych skrzyżowaniach w związku
planowanym zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych.
Zaleca się zwiększenia oświetlenia w okolicy szkoły i hali sportowej poprzez doświetlenie
przejść dla pieszych.
Zaleca się zastosowanie wygrodzenia segmentowego na długości do przejść dla pieszych
w okolicy Hali Sportowej jak również Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Podpis Audytora BRD
............................................
Miejsce i data wykonania Raportu Audytu BRD:
Warszawa, 30.11.2015r.
str. 17
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
5. Droga powiatowa – ulica Południowa
Projekt dotyczy wykonania przebudowy (przebudowa układu drogowego) od
skrzyżowania z ulicą Unii Europejskiej i Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Zgierską,
Wyszyńskiego i Maszkowską.
5.1. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Południowej od skrzyżowania z ulicą Unii Europejskiej
i Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Zgierską, Wyszyńskiego i Maszkowską.
Stadium projektowe: Ulica istniejąca
Lokalizacja drogi/ulicy: Miasto Ozorków, powiat zgierski
Zleceniodawca projektu: Brak
Wykonawca projektu, projektant (biuro projektowe i kierownik zespołu
projektowego): Brak
Weryfikator: Brak
Zleceniodawca Audytu BRD: Gmina Miasto Ozorków
Faza Audytu BRD: IV Faza audytu
Raporty z poprzedzających faz Audytu BRD: Brak
Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD: Studium
Wykonalności , Pogram Funkcjonalno Użytkowy
Inne dokumenty załączone do dokumentacji projektowej: brak
5.2. Szczegółowe dane o projekcie
Charakterystyka ulicy i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją:
a) klasa i funkcja drogi: Z – droga powiatowa
b) prędkość projektowa: 40 km/h
c) prognozowane natężenia ruchu: 4950 poj./dobę
d) typ przekroju poprzecznego: 1x2
e) plan sytuacyjny: ulica w obszarze zabudowanym
f) ukształtowanie wysokościowe: teren nizinny
g) skrzyżowania, węzły, mosty, tunele, urządzenia dla ruchu pieszego i rowerzystów
itp.:
- skrzyżowanie z ul. Unii Europejskiej i Kochanowskiego
str. 18
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
- obiekt inżynierski nad rzeką Bzurą
- skrzyżowanie z ul. Zgierską, Wyszyńskiego i Maszkowską
Odstępstwa od wymagań „Warunków technicznych...” wraz z ich uzasadnieniem i
formalnymi uzgodnieniami: Brak
Błędy wskazane w Raporcie Audytu BRD do poprzedzającej fazy, które nie zostały usunięte w
ocenianym projekcie: Nie dotyczy
Stanowisko Zleceniodawcy Audytu BRD w stosunku do błędów: Nie dotyczy
Inne uwagi ze spotkań i konsultacji: Brak
5.3. Ocena Audytora BRD
- Jezdnia na całym odcinku ulicy jest w stanie zadawalającym. Nawierzchnia jezdni
posiada liczne łaty, ubytki lepiszcza i nierówności. W związku z prognozowanym
zwiększonym dobowym ruchem pojazdów stan techniczny jezdni w dalszym użytkowaniu
bez przebudowy może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Jezdnia o szerokości 7,0m spełnia swoją funkcję dotyczącą przepustowości.
- Ciągi pieszo – rowerowe na długości całego odcinka ulica posiada wydzielony prawy
chodnik dla pieszych (częściowo za bocznym pasem dzielącym). Stan techniczny
nawierzchni chodnika wykonanego z prefabrykatów betonowych jest w stanie
niezadawalającym – występują liczne złuszczenia nawierzchni, nierówności, ubytki
elementów, uszkodzenia elementów (spękania). Bezpieczeństwo ruchu na tej
nawierzchni stanowi problem dla pieszych a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych lub
niewidomych. Szerokość chodnika nienormatywna. Brak wystarczającej skrajni dla
poruszających się pieszych.
Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych na jezdni. W związku z planowaną
przebudową drogi zaleca się zaplanowanie przebudowy ciągów pieszo - rowerowych jako
oddzielnych ciągów ruchowych w pasie drogi.
- Oświetlenie na całym odcinku ulicy występuje w sposób umożliwiającym widoczność
pieszych jak również innych uczestników ruchu.
- Oznakowanie pionowe i poziome – niedostateczne oznakowanie poziome oraz braki w
oznakowaniu pionowym jak również znaki zamontowane na niewłaściwej wysokości.
Brak odpowiednich zabezpieczeń (wygrodzeń dla pieszych) w okolicy skrzyżowania z ulicą
Wyszyńskiego w obszarze torów tramwajowych.
Zaleca się opracowanie nowych projektów stałej organizacji ruchu.
str. 19
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
- Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania:
Skrzyżowanie z ul. Unii Europejskiej i Kochanowskiego – widoczność ograniczona z
prawej strony dla wyjeżdżających z ulica Kochanowskiego w związku z występującym
zadrzewieniem w bocznym pasie dzielącym ul. Południowej, strona lewa dla wyjazdu z ul.
Kochanowskiego nie posiada ograniczeń widoczności.
Skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego – widoczność ograniczona z lewej i prawej strony w
związku z występującym zadrzewieniem w bocznym pasie dzielącym ul. Wyszyńskiego i
ul. Zgierskiej
Układ skrzyżowania nie znajduje się pod kątem prostym, co stanowi dodatkowe
ograniczenie widoczności.
Rozważana przebudowa powyższych skrzyżowań znacznie poprawi bezpieczeństwo
ruchu drogowego.
Sprawdzić na całej długości czy zachowana jest skrajnia drogowa w związku z rosnącymi
drzewami i występującym oświetleniem w bliskiej krawędzi jezdni.
5.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych
odcinków i obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie
koniecznych zmian w projekcie lub o jego zgodności z wymaganiami brd)
Projekt zawiera błędy, które powodują konieczność zmian w projekcie:
- Braki widoczności na dojazdach do skrzyżowań (dróg podporządkowanych) oraz na
ruszanie z miejsca. Poprawa geometrii skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej i
Kochanowskiego. Zaleca się regulację istniejącego zadrzewienia w pasie drogi.
Projekt zawiera usterki, których usunięcie jest zalecane:
- Niedostateczne oznakowanie poziome i pionowe na analizowanym odcinku drogi; brak
zachowanej skrajni drogowej i pieszej. Niedostateczne wygrodzenia dla pieszych –
korekta elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym oświetlenia) na etapie
przebudowy drogi. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodników
poprzez przebudowę i budowę ścieżek rowerowych.
Zaleca się również sprawdzenie skrętności na poszczególnych skrzyżowaniach w związku
planowanym zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych.
Podpis Audytora BRD
............................................
Miejsce i data wykonania Raportu Audytu BRD:
Warszawa, 30.11.2015r.
str. 20
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
6. Droga powiatowa – ulica Maszkowska
Projekt dotyczy wykonania przebudowy od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do
skrzyżowania z drogą krajową nr 91.
6.1. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Maszkowskiej od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego
do skrzyżowania z drogą krajową nr 91.
Stadium projektowe: Ulica istniejąca
Lokalizacja drogi/ulicy: Miasto Ozorków, powiat zgierski
Zleceniodawca projektu: Brak
Wykonawca projektu, projektant (biuro projektowe i kierownik zespołu
projektowego): Brak
Weryfikator: Brak
Zleceniodawca Audytu BRD: Gmina Miasto Ozorków
Faza Audytu BRD: IV Faza audytu
Raporty z poprzedzających faz Audytu BRD: Brak
Zawartość dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD: Studium
Wykonalności , Pogram Funkcjonalno Użytkowy
Inne dokumenty załączone do dokumentacji projektowej: brak
6.2. Szczegółowe dane o projekcie
Charakterystyka ulicy i występujących na niej obiektów drogowych wraz z ich lokalizacją:
a) klasa i funkcja drogi: Z – droga powiatowa
b) prędkość projektowa: 40 km/h
c) prognozowane natężenia ruchu: 4600 poj./dobę
d) typ przekroju poprzecznego: 1x2
e) plan sytuacyjny: ulica w obszarze zabudowanym
f) ukształtowanie wysokościowe: teren nizinny
g) skrzyżowania, węzły, mosty, tunele, urządzenia dla ruchu pieszego i rowerzystów
itp.:
- skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego
- skrzyżowanie z ul. Średnią
str. 21
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
- skrzyżowanie z ul. Partyzantów
- skrzyżowanie z DK 91
Odstępstwa od wymagań „Warunków technicznych...” wraz z ich uzasadnieniem i
formalnymi uzgodnieniami: Brak
Błędy wskazane w Raporcie Audytu BRD do poprzedzającej fazy, które nie zostały usunięte w
ocenianym projekcie: Nie dotyczy
Stanowisko Zleceniodawcy Audytu BRD w stosunku do błędów: Nie dotyczy
Inne uwagi ze spotkań i konsultacji: Brak
6.3. Ocena Audytora BRD
- Jezdnia na całym odcinku ulicy jest w stanie zadawalającym. Nawierzchnia jezdni
posiada lokalnie występujące łaty, ubytki lepiszcza i spękania siatkowe. W związku z
prognozowanym zwiększonym dobowym ruchem pojazdów stan techniczny jezdni w
dalszym użytkowaniu bez przebudowy może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Jezdnia o szerokości 7,0m spełnia swoją funkcję dotyczącą przepustowości.
- Ciągi pieszo – rowerowe na długości całego odcinka ulica posiada wydzielony lewy i
prawy chodnik dla pieszych (za bocznym pasem dzielącym). Stan techniczny nawierzchni
chodnika wykonanego z prefabrykatów betonowych jest w stanie zadawalającym –
występują lokalne nierówności i uszkodzenia elementów (spękania). Bezpieczeństwo
ruchu na tej nawierzchni nie stanowi większego problemu dla pieszych.
Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych na jezdni. W związku z planowaną
przebudową drogi zaleca się zaplanowanie przebudowy ciągów pieszo - rowerowych jako
oddzielnych ciągów ruchowych w pasie drogi.
- Oświetlenie na całym odcinku ulicy występuje w sposób umożliwiającym widoczność
pieszych jak również innych uczestników ruchu.
- Oznakowanie pionowe i poziome –oznakowanie poziome wymaga odnowienia
sprawdzić czy znaki zamontowane na niewłaściwej wysokości. Brak odpowiednich
zabezpieczeń (wygrodzeń dla pieszych) w okolicy skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego.
Istniejące wygrodzenie łańcuchowe nie spełnia swojej funkcji.
Zaleca się opracowanie nowych projektów stałej organizacji ruchu.
- Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania:
str. 22
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego – widoczność ograniczona z prawej i lewej strony dla
wyjeżdżających z ulicy Maszkowskiej w związku z występującym zadrzewieniem w
bocznym pasie dzielącym ul. Wyszyńskiego.
Układ skrzyżowania nie znajduje się pod kątem prostym, co stanowi dodatkowe
ograniczenie widoczności.
Skrzyżowanie z ul. Średnią – widoczność ograniczona z prawej strony w związku z
występującym zadrzewieniem w bocznym pasie dzielącym ul. Maszkowskiej
Układ skrzyżowania nie znajduje się pod kątem prostym, co stanowi dodatkowe
ograniczenie widoczności.
Skrzyżowanie z ul. Partyzantów – widoczność ograniczona z prawej i lewej strony dla
wyjeżdżających z ulicy Partyzantów w związku z występującym zadrzewieniem w
bocznym pasie dzielącym ul. Maszkowskiej
Układ skrzyżowania nie znajduje się pod kątem prostym, co stanowi dodatkowe
ograniczenie widoczności.
Rozważana przebudowa powyższych skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego znacznie poprawi
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Sprawdzić na całej długości czy zachowana jest skrajnia drogowa w związku z rosnącymi
drzewami i występującym oświetleniem w bliskiej krawędzi jezdni.
6.4. Wnioski z oceny Audytora BRD (Podsumowanie ocen dla poszczególnych
odcinków i obiektów drogowych zawierające stwierdzenie o zakresie
koniecznych zmian w projekcie lub o jego zgodności z wymaganiami brd)
Projekt zawiera błędy, które powodują konieczność zmian w projekcie:
- Braki widoczności na dojazdach do skrzyżowań (dróg podporządkowanych) oraz na
ruszanie z miejsca. Poprawa geometrii skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, ul. Średnią.
Zaleca się regulację istniejącego zadrzewienia w pasie drogi.
Projekt zawiera usterki, których usunięcie jest zalecane:
- Niedostateczne oznakowanie poziome i pionowe na analizowanym odcinku drogi; brak
zachowanej skrajni drogowej. Niedostateczne wygrodzenia dla pieszych – korekta
elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym oświetlenia) na etapie
przebudowy drogi. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz przebudowę
ciągów pieszo - rowerowych jako oddzielnych ciągów ruchowych w pasie drogi.
str. 23
Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi
centrami logistycznymi”
Zaleca się również sprawdzenie skrętności na poszczególnych skrzyżowaniach w związku
planowanym zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych.
Podpis Audytora BRD
............................................
Miejsce i data wykonania Raportu Audytu BRD:
Warszawa, 30.11.2015r.
str. 24

Podobne dokumenty