Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

Transkrypt

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . r.
...................................
...................................
...................................
(nazwa i adres najemcy)
Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowego
W dniu . . . . . . . . . . . . . . . . r. zawarł/ła/li Pan/Pani/Państwo umowę najmu lokalu położonego
w ........................................................................................
(miejscowość, osiedle, ulica)
Zgodnie z postanowieniami umowy / treścią wypowiedzenia umowy, przedmiot najmu miał zostać
wydany w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . r.
Pomimo upływu ww. terminu lokal nie został wydany / nie otrzymałem kluczy do wynajętych
pomieszczeń.
W związku z powyższym wzywam Pana/Panią/Państwa do niezwłocznego przekazania mi kluczy do
przedmiotowego lokalu.
Niezastosowanie się przez Pana/Panią/Państwa do treści niniejszego wezwania może spowodować
wystąpienie przeze mnie na drogę postępowania sądowego celem odzyskania lokalu.
Z poważaniem
.....................

Podobne dokumenty