FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS „EKONOMIK – LUBIĘ TO!”

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS „EKONOMIK – LUBIĘ TO!”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS „EKONOMIK – LUBIĘ TO!”
1. Imię i nazwisko ucznia ...…......…..…........….........….….......….…..……………....…............…...….…
2. Szkoła, z której jest uczeń:
•
nazwa: ……………………......…................….................….................................………..…......…
•
adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
•
telefon, e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
3. Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. e-mail ucznia: ...................…………………...........….........….............….....….....….................….…
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie, na zasadach określonych w regulaminie
tego konkursu oraz na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora konkursu i
przetwarzania ich, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z
prowadzonym konkursem.
Imię i nazwisko ucznia: ….................……...........…..….…...……………………………...........…......…......…...…..
……………………………..
Data
………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Podobne dokumenty