Dofinansowanie na projekty badawcze oraz inwestycyjne w

Transkrypt

Dofinansowanie na projekty badawcze oraz inwestycyjne w
Dofinansowanie na projekty badawcze oraz inwestycyjne
w województwie dolnośląskim –
nowe możliwości uzyskania wsparcia na lata 2014-2020
Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającą się możliwością pozyskania środków unijnych na lata 2014-2020 na
realizację
projektów
dolnośląskim,
badawczo-rozwojowych
poniżej
przedstawiamy
oraz
kluczowe
projektów
inwestycyjnych
założenia
programów
w
woj.
oferujących
dofinansowanie dla firm. Ogłoszenie naborów planowane jest już w I półroczu 2015 r.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia przedsięwzięć badawczorozwojowych ukierunkowanych na poszukiwanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
oraz projektów inwestycyjnych (w tym związanych z rozbudową zaplecza B+R w przedsiębiorstwie).
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Budżet przeznaczony na Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
będzie
wynosił
2,25
mld
euro.
Przewidziano
w
nim
kompleksowe
dofinansowanie
projektów
przedsiębiorców „od pomysłu do rynku”.
Oś priorytetowa 1.
Przedsiębiorstwa i innowacje
PRZEDMIOT WSPARCIA
 Priorytet inwestycyjny 1.2
Przedsiębiorstwa
i innowacje
 Cel: Zwiększona aktywność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
 Alokacja: 130 703 787 euro
 Projekty badawczo-rozwojowe oraz opracowanie linii
pilotażowych, demonstracyjnych prototypów;
 Pierwsze wdrożenie technologii;
 Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności
przemysłowej;
 Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw
(Centra B+R, Działy B+R, laboratoria specjalistyczne).
UWAGA: projekty muszą wpisywać się w inteligentne
specjalizacje regionu
 Priorytet inwestycyjny 1.5
Rozwój produktów i usług
w MŚP
 Cel: Zwiększone
zastosowanie innowacji
w przedsiębiorstwach
sektora MŚP
 Alokacja: 170 235 842 euro
 Projekty
inwestycyjne
wspierające
innowacyjność
produktową oraz procesową przedsiębiorstw;
 Inwestycje w zakresie uruchomienia masowej produkcji
w przedsiębiorstwach wspartych w ramach priorytetu
inwestycyjnego 1.2;
 Rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt
produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia;
 Projekty prowadzące do zmniejszenia szkodliwego
oddziaływania na środowisko.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój z budżetem 8,61 mld euro jest następcą Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Przewidziano w nim kontynuację popularnych wśród małych i średnich przedsiębiorców działań,
takich jak: dotacje na projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe, kredyt technologiczny na inwestycje
czy też dotacje na centra badawczo-rozwojowe (infrastrukturę badawczą) w przedsiębiorstwie.
Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja
naukowo-przemysłowe
 Poddziałanie 1.1.1 - MSP, alokacja: 1,9 mld euro
 Działanie Szybka ścieżka - wsparcie projektów B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)
 Przedmiot projektu musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
Oś II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 Wdrożenie technologii opracowanej lub
nabytej (posiadającej postać wyników
prac B+R) oraz uruchomienie na jej
podstawie produkcji towarów lub
świadczenia usług
 Współfinansowanie zakupu technologii
i jej rozwój w celu zmiany lub
dostosowania tej technologii do
indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy
(prace
rozwojowe
dodatkowym
elementem projektu)
 Preferencja
dotyczy
projektów,
w których nastąpi wdrożenie wyników
prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji
projektów
współfinansowanych
ze
środków I osi priorytetowej POIR
(wdrożenie wynalazku objętego lub
zgłoszonego do ochrony patentowej)
Kredyt na innowacje technologiczne
 Wdrożenie innowacji o charakterze
technologicznym
(zakup
nowej
technologii oraz pokrycie kosztów jej
wdrożenia) prowadzące do wytwarzania
nowych lub znacząco ulepszonych
towarów lub usług
 Preferencja
w których:
dotyczy
projektów,
 przedsiębiorstwo zakupi oraz wdroży
wyniki prac B+R
 przedsiębiorstwo poniesie wydatki na
B+R na określonym, minimalnym
poziomie;
 nastąpi wdrożenie wyników prac B+R
uzyskanych w wyniku realizacji
projektów współfinansowanych ze
środków I osi priorytetowej POIR
 Maksymalna
wartość
technologicznej: 6 mln PLN*
premii
*proponowana kwota premii technologicznej, ostateczna wielkość wsparcia zostanie ustalona w momencie
zatwierdzenia Programów przez Komisję Europejską.
DEMONSTRATOR+
Program
DEMONSTRATOR+
„Wsparcie
badań
naukowych
i
prac
rozwojowych
w
skali
demonstracyjnej” w latach 2014-2020 będzie finansowany ze środków I osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W jego ramach będzie można uzyskać wsparcie na realizację dużych
zintegrowanych
przedsięwzięć
badawczo-rozwojowych
ukierunkowanych
na
poszukiwanie
i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Maksymalna wartość dotacji, jaką można
uzyskać w ramach programu DEMONSTRATOR+ wynosi 100 mln PLN.
WARUNKI, jakie musi spełniać projekt
Warunki brzegowe





przedmiot projektu – innowacyjna technologia (lub produkt), której skomercjalizowanie jest
prawdopodobne;
nowa technologia lub produkt zostanie poddana walidacji/testom w skali demonstracyjnej
w warunkach rzeczywistych;
uwzględnienie planu wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu
realizacji projektu oraz planu wdrożenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu na
skalę przemysłową;
zaangażowanie wkładu własnego w realizację projektu;
minimalna wartość projektu: 5 mln PLN.
MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
Badania
przemysłowe
Prace
rozwojowe
Centra B+R/
Wdrożenia/Inwestycje
Jednostka naukowa
100%
100%
-
Mikro/małe przedsiębiorstwo
80%
60%
45%
Średnie przedsiębiorstwo
75%
50%
35%
Duże przedsiębiorstwo
65%
40%
25%
Nasi specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w skutecznym przygotowaniu pełnej dokumentacji
aplikacyjnej. Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa projekt w ciągu 4 tygodni oraz poprowadzić na
zasadzie outsourcingu wszystkie czynności na etapie aplikowania oraz rozliczenia dotacji ze środków
publicznych. Doradcy WETTIN posiadają ponad 17 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu
dofinansowania dla firm ze źródeł unijnych i krajowych m.in. na projekty inwestycyjne oraz badawczorozwojowe. Suma pomocy publicznej pozyskanej przez naszych doradców to 2,46 miliarda zł.
Tylko w ostatnich 4 latach pozyskaliśmy ponad 996 milionów zł pomocy publicznej dla
przedsiębiorców!
W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt.
Z poważaniem,
Krzysztof Herod
Dyrektor Zarządzający
Wettin Group Sp. z o.o.
Tel.+48 883 343 037
e-mail: [email protected]
Jacek Kachel
Dyrektor
Wettin Group Sp. z o.o.
Tel.+48 883 343 039
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty