Ruch Wiernych Serc (RWS) - Wspólnota Trudnych Małżeństw

Transkrypt

Ruch Wiernych Serc (RWS) - Wspólnota Trudnych Małżeństw
Ruch Wiernych Serc (RWS)
www.rws.sychar.org, ww.rws.org.pl
We Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR obecni są małżonkowie na różnych etapach kryzysu małżeńskiego i
rozwoju duchowego. Trwanie we Wspólnocie związane jest z procesem uzdrawiania swojego małżeństwa poprzez
współpracę z Bogiem i rozwój osobisty, duchowy i wzrastanie w miłości do współmałżonka, czemu służy m.in.
program 12 kroków „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”.
Celem, ku któremu dąży małżonek jest podjęcie świadomej postawy wierności i miłości, również w sytuacji po ludzku
beznadziejnej uznając, że jest to właściwa droga do osobistego zbawienia. Formą, która wspiera tę świadomą
postawę małżonka jest Ruch Wiernych Serc, który wyrósł we Wspólnocie SYCHAR na bazie doświadczeń trwania w
świadomej postawie wierności i czynnej miłości wobec współmałżonka, który np. odszedł. W tej chwili do RWS-u
należy 8 liderów Ognisk naszej Wspólnoty.
1. Kiedy i jak powstał RWS?
Ruch Wiernych Serc powstał w Dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa - 30 maja 2008 r., w oparciu o
Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. W tym dniu do Księgi Wiernych Serc zostało wpisanych dwóch
pierwszych uczestników Ruchu: Beata i Andrzej. Pomysł powołania do życia takiego ruchu narodził się
podczas moich rozmów z użytkowniczką internetowego Forum Pomocy (www.kryzys.org) Beatą pół roku
wcześniej. W prace przygotowawcze włączyła się redakcja pisma „Miłujcie się!”. Przez pierwsze 2 lata
prowadziłem korespondencję z osobami zainteresowanymi wstąpieniem do Ruchu, prowadziłem Księgę
Wiernych Serc, zapisywałem do niej nowych członków oraz wysyłałem im materiały, w tym oprawione
specjalne pisemne błogosławieństwa podpisane przez redaktora naczelnego „Miłujcie się!” ks. Mieczysława
Piotrowskiego. W czerwcu 2010 roku podczas rekolekcji Ruchu w Gidlach przekazałem Księgę Wiernych Serc i
prowadzenie zapisów red. Mirosławowi Ruckiemu z „Miłujcie się!”. Od tego czasu „Miłujcie się!” przyjmuje
zgłoszenia nowych osób ([email protected]), prowadzi Księgę Wiernych Serc oraz publikuje świadectwa
i artykuły zachęcające do trwania w wierności i przezwyciężania kryzysów zgodnie z zamysłem Bożym.
Redakcja „Miłujcie się!” obejmuje wszystkich uczestników RWS (zgłoszonych i zapisanych w Księdze) swoją
codzienną modlitwą, sprawuje opiekę duszpasterską, jaką jest odpowiadanie na wszystkie maile i telefony
uczestników RWS, potrzebujących wsparcia, porady, szczególnej modlitwy itp., a nawet umawianie się na
rozmowy indywidualne.
2. Czyje to dzieło?
Dzieło to narodziło się w naszej Wspólnocie we współpracy z „Miłujcie się!” i zostało podarowane nam przez
Pana Boga w tym samym czasie (w maju 2008 roku) co program/warsztaty „Wreszcie żyć – 12 kroków ku
pełni życia”. Uważam RWS i warsztaty 12-krokowe za jedne z podstawowych elementów formacji
Sycharowskiej.
3. Jaki jest charyzmat Ruchu?
Charyzmatem Ruchu Wiernych Serc jest trwanie w jedności z Bogiem na drodze pielęgnowania stanu łaski
uświęcającej poprzez regularne przystępowanie do Komunii św., wytrwałą modlitwę i studiowanie Pisma św.
Ponadto dążenie do przezwyciężenia kryzysu małżeńskiego wyłącznie w zgodzie z Biblią i nauką Kościoła oraz
zachowanie wierności małżonkowi sakramentalnemu. A w sytuacji jego odejścia i zdrady dalsze
odpowiedzialne dbanie o wspólne zbawienie (przebaczenie, modlitwa o nawrócenie niewiernego małżonka i
jego kochanki, napominanie i zachęcanie do pojednania).
4. Dla kogo jest RWS?
Uczestnikami RWS-u mogą być małżonkowie, którzy świadomie weszli na drogę do świętości, czyli drogę do
niebieskiego Jeruzalem, którzy chcą być wierni Bogu i Kościołowi oraz spełniać przyrzeczenie dane w chwili
zawarcia sakramentalnego małżeństwa, zachowując wierność nawet pomimo niewierności współmałżonka i
podejmują się spełniać pewne konkretne zobowiązania. Jest dla wszystkich Sycharków i nie tylko.
Podobnie jak warsztaty 12 krokowe, jest dziełem, które usamodzielniło się i służy nie tylko Sycharkom.
5. Jakie są formy zaangażowania w tym Ruchu?
Najważniejsze jest spełnienie poniższych zobowiązań i trwanie w postawie wiernej miłości. W zasadzie
jedyną zorganizowaną formą uczestnictwa jest możliwość udziału w rekolekcjach lub dniach skupienia.
Wstąpienie do ruchu RWS następuje po wypełnieniu warunków: tj. będąc w łasce uświęcającej i po przyjęciu
Jezusa Eucharystycznego, należy odmówić akt zawierzenia („Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu
Maryi” i „Modlitwę zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej”) i potem wysłać zgłoszenie do redakcji
„Miłujcie się!” ([email protected], http://www.milujciesie.org.pl/pg/pl/kontakt.html) w celu wpisania
do Księgi Wiernych Serc oraz otrzymania specjalnego błogosławieństwa. Zgłoszenie oznacza również
podjęcie się pewnych zobowiązań i korzystanie z wzajemnego duchowego wsparcia.
Do zobowiązań należy:
• żyć w łasce uświęcającej, pielęgnując więź z Panem Jezusem,
• często przystępować do Komunii Świętej i regularnie czytać Biblię,
• zaleca się codzienną modlitwę poranną (pacierz) wzbogacać „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” (dla
szczęśliwych małżonków, bądź po kryzysie „Modlitwą Małżonków”), „Modlitwą o siedem darów Ducha
Św.” oraz „Aktem poświęcenia się Niepokalanemu sercu Maryi”,
• powierzać siebie i bliskich (zwłaszcza swojego sakramentalnego współmałżonka oraz innych uczestników
RWS) w „Koronce do Bożego Miłosierdzia” i w „Różańcu Świętym” (w miarę możliwości – również
codziennie).
6. Kto jest patronem RWS?
Matka Boża Gidelska jest Patronką RWS. W Gidlach u dominikanów co roku w oktawie Bożego Ciała
odbywają się weekendowe rekolekcje dla członków Ruchu.
7. Kto pobłogosławił to dzieło?
Dnia 18 października 2008 roku, we Wrocławiu, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Małżeństw i
Rodzin, odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za RWS z udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała
Henryka Gulbinowicza, ojca proboszcza Sanktuarium Marka Augustyna OFMConv, który równocześnie jest
kustoszem tej świątyni oraz zaproszonych gości: duszpasterza rodzin z Zielonej Góry - księdza Dariusza
Orłowskiego i ojca przeora Marka Grzelczaka OP z Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach.
W pierwszym pisemnym biskupim błogosławieństwie w styczniu 2010 roku ks. Bp. Henryk Hoser
pobłogosławił Wspólnotę i jej dzieła, w tym wymieniony z nazwy RWS (obok warsztatów 12 krokowych i
internetowego Forum Pomocy).
8. Czym jest RWS dla Sycharu?
Wymaganie wierności jest absolutnie koniecznym warunkiem przystąpienia do Ruchu Wiernych Serc, i tylko
osoby zdecydowane na trwanie w wierności aż do śmierci mogą przystąpić do niego. Można więc
powiedzieć, że dla Sycharu RWS jest takim koronnym dziełem, w którym mogliby uczestniczyć wszyscy
Sycharowicze prawdziwie kochający miłością wierną i ofiarną. Inne elementy formacji Sycharowej, a więc
spotkania ogniskowe, internetowe Forum Pomocy, rekolekcje, różne formy modlitwy, warsztaty 12 krokowe
„Wreszcie żyć” służą do tego, aby świadomie wstąpić do RWS-u i dawać tym samym rzeczywiste świadectwo
wyboru drogi wierności sakramentowi małżeństwa.
Opracował Andrzej Szczepaniak
15 września 2012 r.

Podobne dokumenty