Łk 1,26-38 - Lectio Divina

Transkrypt

Łk 1,26-38 - Lectio Divina
8 XII Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Łk 1,26-38
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret,
27. do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a
Dziewicy było na imię Maryja.
28. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,
<błogosławiona jesteś między niewiastami>.
29. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie.
30. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u
Boga.
31. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
32. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu
tron Jego praojca, Dawida.
33. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
będzie końca.
34. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
35. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym.
36. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest
już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
37. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
38. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
26.
26. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w
Galilei, zwanego Nazaret,
£k 1,19 Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem
posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.
£k 2,4-5 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z
poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Mt 2,23 Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo
Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.
J 1,45-46 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym
pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego
Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i
zobacz!»
J 7,41 Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z
Galilei?
27. do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a
Dziewicy było na imię Maryja.
Rdz 3,15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo
twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».
Iz 7,14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go
imieniem Emmanuel.
Mt 1,18-21 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi,
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał
mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
Mt 1,23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to
znaczy: "Bóg z nami".
28. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z
Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>.
Dn 9,21-23 gdy więc jeszcze wymawiałem słowa modlitwy, mąż Gabriel, którego
spostrzegłem przedtem, przybył do mnie lecąc pospiesznie około czasu wieczornej ofiary.
Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: "Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite
zrozumienie. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem,
by ci je oznajmić. Ty jesteś bowiem mężem umiłowanym. Przeniknij więc słowo i zrozum
widzenie.
Sof 3,14-15 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i
wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego
nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.
Za 2,14 Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - wyrocznia
Pana.
Dn 10,19 Potem powiedział: «Nie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen
mocy!» Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: «Niech mój pan mówi, bo
mnie wzmocniłeś».
Sdz 6,12 I ukazał mu się Anioł Pana. «Pan jest z tobą - rzekł mu - dzielny wojowniku!»
Jer 1,18-19 A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem
spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i
ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z
tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać».
£k 1,42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i
błogosławiony jest owoc Twojego łona.
Prz 31,29-31 «Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie».
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej
rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.
29. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie.
£k 1,12 Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Mk 6,49-50 Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli
krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich:
«Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!».
Mk 16,5-6 Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie,
ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się!
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go
złożyli.
Dz 10,3-4 Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego,
który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu! On zaś wpatrując się w niego z lękiem
zapytał: «Co, panie?» Odpowiedział mu: «Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która
przypomniała ciebie Bogu.
£k 1,66 A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to
dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
£k 2,19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
£k 2,51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Sdz 6,13-15 Odpowiedział mu Gedeon: «Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd
pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których
opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: "Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu?" A oto teraz
Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów». Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do
niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie
posyłam?» «Wybacz, Panie mój! - odpowiedział Mu - jakże wybawię Izraela? Ród mój jest
najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca».
30. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga.
£k 1,13 Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została
wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
£k 12,32 Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Iz 41,10 Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.
Iz 41,14 Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia
Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela.
Iz 44,2 Tak mówi Pan, twój sprawca, twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel: Nie
bój się, sługo mój, Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem.
Iz 43,1-4 Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez
wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie
spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój
Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w
moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie
twoje.
Mt 28,5 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie
Jezusa Ukrzyżowanego.
Dz 18,9-10 W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: «Przestań się lękać, a
przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię
skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście».
Rz 8,31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Hbr 13,6 Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo
cóż może mi uczynić człowiek?
31. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Iz 7,14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go
imieniem Emmanuel.
Mt 1,21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów».
Gal 4,4 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem,
£k 2,21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus,
którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
32. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg
da Mu tron Jego praojca, Dawida.
£k 1,15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie
matki napełniony będzie Duchem Świętym.
£k 3,16 on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem.
Flp 2,9-10 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga
Ojca.
J 6,69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».
Hbr 1,2-8 a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest
odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a
dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o
tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego
bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I
znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi
Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży! Do
aniołów zaś powie: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do Syna
zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
2 Sm 7,11-13 Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim,
obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje
dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po
tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On
zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki.
Ps 132,11 Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: «Potomstwo
z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie.
Iz 9,5-6 Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach
spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny
Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie
Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Jer 23,5-6 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl
sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i
sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał
bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością".
Jer 33,15-17 W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo
sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda
dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją
będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością". To bowiem mówi Pan: Nie zabraknie
Dawidowi potomka zasiadającego na tronie domu Izraela.
Ez 17,22-24 Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i
zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i
wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i
stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty
skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem
Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo
zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».
Ez 34,23-24 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę,
Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś
mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem.
J 3,35-36 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie
wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».
J 12,34 Na to tłum Mu odpowiedział: «Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma
trwać na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż
to jest ten Syn Człowieczy?»
Dz 2,36 Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa,
którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Ef 1,20-23 Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na
wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i
ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I
wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla
Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi
sposobami.
Ap 3,7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co
ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.
33. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca.
Ps 45,7 Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe.
Ps 89,36-38 Raz przysiągłem na moją świętość: na pewno nie skłamię Dawidowi.
Potomstwo jego trwać będzie wiecznie i tron jego będzie przede Mną jak słońce, jak księżyc,
co pozostaje na wieki, a świadek w chmurach jest wierny».
Dn 7,13-14 Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby
Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono
Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie
ulegnie zagładzie.
Dn 7,27 A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty
Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie
moce i będą Mu uległe".
1 Kor 15,24-25 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy
pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy
wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
Ap 11,15 siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków».
Ap 20,4-6 I ujrzałem trony - a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia - i
ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu
nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni
i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło.
To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym
zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i
Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
Ap 22,3-5 Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka,
a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich
czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo
Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
Rz 9,6-8 Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem,
którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem
Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo, to znaczy:
nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.
Gal 3,29 Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i
zgodnie z obietnicą - dziedzicami.
Flp 3,3 My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult
w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.
34. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?
Sdz 13,8-12 Wówczas modlił się Manoach do Pana mówiąc: «Proszę cię, Panie, niech
mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić
z chłopcem, który się narodzi!» A Bóg wysłuchał głosu Manoacha: Anioł Boży przyszedł
jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej Manoacha nie było przy niej.
Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością: «Oto ukazał mi się ten
mąż, który owego dnia przybył do mnie». Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł
do owego męża, zwracając się do niego słowami: «Czy to ty jesteś owym mężem, który
rozmawiał z moją żoną?» - Odpowiedział: «Ja». Rzekł więc Manoach: «A gdy się spełni
twoje słowo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieć chłopiec?» Rzekł Anioł Pana do
Manoacha: Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem.
Dz 9,6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».
35. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym.
£k 1,31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Mt 1,20-21 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie,
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi
swój lud od jego grzechów .
Hbr 7,26-27 Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego,
nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który
nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje
grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego
siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś
przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.
Ps 2,7 Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie
dziś zrodziłem.
Mt 26,63-64 Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię
na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział:
«Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego
po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich».
Mt 27,54 Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie
ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym».
J 20,31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Gal 2,19-20 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z
Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w
Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
36. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
£k 1,24-25 Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć
miesięcy. «Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie
hańbę w oczach ludzi».
37. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
£k 18,27 Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga».
Rdz 18,14 Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do
ciebie, i Sara będzie miała syna».
Lb 11,23 Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: «Czyż ręka Pana jest zbyt krótka?
Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie».
Jer 32,17 «Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i
wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie.
Jer 32,27 «Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała; czy jest może dla Mnie coś
niemożliwego?
Mt 19,26 Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest
możliwe.
Mk 10,27 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga
wszystko jest możliwe».
38. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
2 Sm 7,25-29 Teraz więc, o Panie, Boże, niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o
słudze swoim i jego domu, i czyń, jak powiedziałeś, ażeby na wieki wielbione było imię Twe
słowami: Pan Zastępów jest Bogiem Izraela. A dom twego sługi, Dawida, niech będzie
trwały przed Tobą. Tyś bowiem, o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawił swemu słudze,
mówiąc: Zbuduję ci dom. Stąd to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą.
Teraz Ty, o Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Skoro obiecałeś swojemu
słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na
wieki, boś Ty, mój Panie, Boże, to powiedział, a dzięki Twojemu błogosławieństwu dom
Twojego sługi będzie błogosławiony na wieki».
Ps 116,16 O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy: Ty
rozerwałeś moje kajdany.
Rz 4,20-21 I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się
wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On
również wypełnić, co obiecał.
Ps 119,38 Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

Podobne dokumenty