Sprawozdanie - Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie - Kuratorium Oświaty w Olsztynie
22 grudnia 2012 r. w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Szczytnie odbyła się
debata „Wzajemna współpraca przedszkoli i szkół nad przejściem dziecka z
przedszkola do szkoły”, której organizatorem była sama Poradnia.
Uczestniczyły w niej 43 osoby (w tym: 18 nauczycieli przedszkoli, 21 nauczycieli szkół)
Prowadzącymi były: mgr Gabriela Woźniak – dyrektor PP-P w Szczytnie, neurologopeda
mgr Mirosława Maroszek – surdopedagog, terapeuta
mgr Ewa Strzelec – oligofrenopedagog, specjalista w zakresie
wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania
mgr Iwona Babicka – oligofrenopedagog, terapeuta
mgr Katarzyna Podolak - psycholog
Uczestnicy debaty szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak przedszkola i szkoły mogą
współpracować, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym
doświadczeniem?”.
Celem spotkania było przygotowanie rozwiązań służących dobru dziecka, które
mogą być wykorzystane w praktyce przedszkolnej i szkolnej oraz wypełnienie formularza
przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W spotkaniu uczestniczyły wszystkie zainteresowane problemem strony: nauczyciele
przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Powiatu Szczycieńskiego, przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny (dyrektor Wydziału Wspomagania Rozwoju Szkół i
Placówek Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Pani Barbara Antczak) i organu prowadzącego
(sekretarz Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Pan Stefan Januszczyk).
Wprowadzając do tematu debaty, Pani Ewa Strzelec zapoznała zebranych
z problemem gotowości szkolnej dzieci 6-letnich,z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej.
Szczególną uwagę zwróciła na zakres kompetencji w poszczególnych sferach
rozwoju dziecka: w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Uczestnicy
debaty mieli okazję przekonać się, kiedy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w
szkole oraz czego oczekuje się od dziecka kończącego edukację przedszkolną.
Zaakcentowała, iż najważniejszym okresem w procesie wychowania i edukacji małego
dziecka jest okres przedszkolny, który stanowi fundament jego dalszych sukcesów.
Następnie Pani Iwona Babicka dokonała porównania zadań dziecka sześcioletniego
w przedszkolu i 6-latka w klasie I szkoły podstawowej. Podkreśliła, że zarówno
przedszkole, jak i środowisko szkolne są przyjazne dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom.
Kolejnym etapem debaty była praca w grupach z wykorzystaniem metod aktywnych.
Podczas pracy zespołowej uczestnicy mieli możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń na
temat nurtujących ich problemów, związanych z wychowaniem i nauczaniem dziecka w
przedszkolu oraz w szkole. Nauczyciele szukali odpowiedzi na następujące pytania:
Pytanie1: Jakie działania może zainicjować przedszkole w celu nawiązania współpracy ze
szkołą?
Pytanie 2: Jakie działania może podjąć szkoła, aby nawiązać współpracę przedszkolem?
Pytanie 3: Jak przedszkole przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej?
Pytanie 4: W jaki sposób szkoła jest przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich?
1
W ostatniej części spotkania prezentowano wyniki prac grupowych.
Najczęściej podnoszone zagadnienia dotyczyły następujących tematów:
1. Współpraca nauczycieli przedszkoli z nauczycielami szkół podstawowych –
organizacja spotkań, wymiana informacji i oczekiwań wobec dziecka i jego
przygotowania do podjęcia nauki w szkole.
2. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, przekazywania informacji o dziecku z
przedszkola do szkół.
3. Poziom przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich.
Trzy najważniejsze rozwiązania (propozycje) wypracowane podczas spotkania:
1. Organizowanie dni otwartych w szkole dla środowiska przedszkolnego (nauczycieli,
dzieci, rodziców).
2. Wspólne spotkania placówek przedszkolnych i szkolnych, np.:
- rady pedagogiczne, spotkania tematyczne, warsztaty;
- organizowanie imprez, uroczystości dla dzieci we współpracy przedszkoli
i szkół.
3. Poprawa bazy lokalowej, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne dostosowane
do nowej podstawy programowej.
Uczestnicy wykazali zainteresowanie dalszymi tego typu spotkaniami. Ponadto
nauczyciele wskazywali na konieczność indywidualizacji pracy z dzieckiem i owocnej
współpracy z rodzicami. Zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko likwidacji przedszkoli i
szkół w małych miejscowościach. Na zakończenie debaty dokonano ewaluacji spotkania w
formie ankiety.
W spotkaniu uczestniczyły 43 osoby, w tym 18 nauczycieli przedszkoli i 21 nauczycieli
szkół podstawowych. W ankiecie oceniano stopień zadowolenia uczestników z zajęć:
a) całość zajęć (72 % najwyższa ocena);
b) przydatność tematyki zajęć (81 % najwyższa ocena);
c) sposób prowadzenia (92 % najwyższa ocena).
Uczestnikom najbardziej podobało się:
- szukanie rozwiązań lepszego przejścia dzieci przedszkolnych do podjęcia nauki;
- przedstawienie dojrzałości szkolnej dziecka i umiejętności dziecka (w wykonaniu p. Ewy
Strzelec);
- praca w grupach, dyskusja na temat zajęć;
- informacja na temat dojrzałości szkolnej;
- miła, życzliwa i przyjazna atmosfera;
- kompetencje prowadzących debatę;
- forma warsztatowa – ciekawa, wyczerpująca prezentacja problemu;
- sposób prowadzenia (żywiołowy, przyjemny);
- ciekawy temat spotkania;
- możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami;
- metody aktywne;
- przystępność podawanych informacji;
- konkretne podejście do sprawy;
- całość spotkania;
- merytoryczne przygotowanie prowadzących;
2
- atmosfera i przyjazna aura;
- organizacja i przebieg spotkania
- rzeczowość prowadzących, organizacja debaty;
- całe spotkanie (przydatność tematyki i sposób prowadzenia).
Ankietowani w organizacji debaty zmieniliby godzinę spotkania i pracę w mniejszych
grupach dyskusyjnych. Podali również propozycje tematów następnych spotkań, tj.:
- jak rozmawiać z rodzicami;
- dojrzałość emocjonalna;
- współpraca nauczycieli przedszkola ze szkołą;
- sposoby współpracy z rodzicami;
- współpraca przedszkola ze szkołą;
- problem oczekiwań szkoły wobec przedszkola;
- bezstresowe przejście dziecka z I do II etapu edukacyjnego;
- oczekiwania nauczycieli klas I wobec pracy nauczycieli przedszkoli;
- przejście dziecka z przedszkola specjalnego do szkół masowych;
- przełamywanie barier nauczyciel-rodzic na korzyść rozwoju dziecka;
- według inicjatywy prowadzących.
Sprawozdanie opracował zespół w składzie:
Ewa Strzelec
Mirosława Maroszek
Iwona Babicka
3