Instrukcja obsługi do słuchawki prysznicowej Wellness

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi do słuchawki prysznicowej Wellness
Słuchawka prysznicowa Wellness
Instrukcjasprcha
obsługi
Wellness
PL
CZ
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie
i wybór tego produktu. Wierzymy, że
Návodzaufania
k používání
będą
Państwo
z
niego
w
pełni
zadowoleni.
Zalecenia
zawarte
w niniejszej
instrukcji
obsługi
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste
nám projevil
nákupem
tohoto
výrobopisują
zasady
prawidłowego
użytkowania
produktu.
Instrukcję
należy
zachować,
aby
móc
ku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobz niej
skorzystać
dowolnym
momencie.
Przed rozpoczęciem
należy všechny
zapoznać
ku.
Uchovejte
jej w
pro
jeho případné
další použití.
Před použitímużytkowania
si, prosím, přečtěte
się
ze
wszystkimi
zaleceniami
oraz
poradami
dotyczącymi
instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.
4
sposobu użycia produktu oraz utrzymywania
Popis
částí:
go w czystości.
7
1) Hadice
Wykaz elementów:
2) Otočná část hlavice
9
1. Wąż
2
3) Rukojeť sprchy
2. Ruchomy element głowicy
3
4) Páka pro přepínání sprchové hlavice
3. Uchwyt
5
5) Perly Maifan
4. Dźwignia zmiany trybu działania głowicy
6) Nádobka pro tekutou náplň
5. Perełki Maifan
7) Prostor pro perly Maifan
6
6. Zbiornik na żel
8) Turbínka pro dávkování tekuté náplně
7. Pojemnik z perełkami Maifan
9) Víčko prostoru pro perly
8. Turbinka dawkująca żel
8
9. Korek pojemnika
na perełki
NÁVOD
K POUŽITÍ:
-SPOSÓB
uzavřete kohoutek
na
vodovodní
baterii
UŻYCIA:
1
-- odmontujte
stávající sprchovou hadici (proti směru hodinových ručiček)
zakręć kran prysznica,
-- přendejte
nebowąż
dejte
nové
do nové
hadice
odkręć od těsnění
baterii stary
wraz
ze těsnění
słuchawką
prysznicową
- (kręcąc
hadici našroubujte
na
vodovodní
baterii
a
dotáhněte
směru hodinových ručiček)
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek (po
zegara),
-- na
hadici
našroubujte
rukojeť
sprchy
(po
směru
hodinových
ručiček) a mírně dotáhněte
usuń starą uszczelkę i załóż nową,
-- sundejte
tahem
víčko
prostoru
pro
perly
podłącz wąż do baterii prysznica i dokręć (kręć w kierunku ruchu wskazówek zegara),
-- naplňte
prostorsłuchawki
pro perlyprysznicowej
perlami Maifan
nasaďte
zpět víčko
wkręć uchwyt
naawąż
(w kierunku
ruchu wskazówek zegara) i lekko
- dociągnij,
do rukojetě sprchy vložte naplněnou nádobku s tekutou náplní a rukojeť našroubujte na
(po směru
hodinových
ručiček) a mírně
dotáhněte. Dejte pozor, aby osa ve víčku zapa- hlavici
pociągnięciem
zdejmij
korek pojemnika
na perełki,
dala
do
středu
nádobky.
- wsyp perełki Maifan do pojemnika i zamknij go korkiem,
- włóż dohlavice
rękojeścimá
słuchawki
pojemnik z żelem i dokręć uchwyt do głowicy (w kierunku ruchu
Otočná
4 režimy
wskazówek zegara) i lekko dociągnij. Zwróć uwagę na to, żeby rurka znajdująca się w korku
Aqua-Stop
znalazłasprcha
się w środku
pojemnika.
Masážní
- silný proud
vody
Klasická
sprcha
střední
proud
vody
Głowica ruchoma może pracować
w jednym z czterech trybów:
Mlha
jemný
proud
vody
Aqua-Stop
Prysznic masujący – mocny strumień wody
ÚDRŽBA
Prysznicsprchy
klasyczny
– standardowy
strumień
wody
Povrch
pouze
omyjte vlhkým
hadrem.
Nepoužívejte žádné agresivní mycí prostředky,
Mgiełka
–
delikatny
strumień
wody
kovové nebo nylonové kartáče, ani ostré předměty.
CZYSZCZENIE
Powierzchnię słuchawki można przetrzeć wilgotną szmatką. Nie wolno używać agresywnych
środków czyszczących, metalowych lub nylonowych myjek ani ostrych przedmiotów.
- PL 1 CZ -1-
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów domowych. Aby dokonać
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie
zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze
sprzedawcą. Używając z produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie
stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie,
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne,
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania
nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi
i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Zamieszczone w instrukcji ilustracje mogą
odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu zakupionego produktu.
- PL 2 -