PRACA SOCJALNA SPECJALNOŚĆ: ŚRODOWISKOWA PRACA

Transkrypt

PRACA SOCJALNA SPECJALNOŚĆ: ŚRODOWISKOWA PRACA
PRACA SOCJALNA
SPECJALNOŚĆ: ŚRODOWISKOWA PRACA SOCJALNA –
ANIMACJA, INTEGRACJA, ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI
(studia stacjonarne i niestacjonarne II ⁰)
WYMAGANIA PROGRAMOWE:
Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. O przyjęcie na specjalność mogą ubiegać się
absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Wybór specjalności następuje na
pierwszym roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I
semestru studiów.
SYLWETKA ABSOLWENTA I PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Absolwent jest przygotowany do pracy organizatora społeczności lokalnej, specjalizującego
się w animacji lokalnej, budowaniu społecznych sieci oraz planowaniu lokalnym. Dzięki
doskonaleniu umiejętności, kompetencji oraz zdobytej wiedzy absolwenci mogą stać się
lokalnymi politykami społecznymi, przygotowywać społeczności do partycypacji, które to
kierunki pracy socjalnej są aktualnie promowane przez samorządy lokalne i stanowić mają
dopełnienie działań społecznych w społecznościach lokalnych.

Podobne dokumenty