Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu eZoz

Transkrypt

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu eZoz
Dokumentacja programu
Instrukcja wykorzystania programu eZoz do
współpracy z systemem Elektronicznej
Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców
Zielona Góra 2012-12-31
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Opis funkcjonalny
Program eZoz pozwala na bezpośrednie pobieranie informacji o statusie weryfikacji pacjentów z systemu Elektronicznej
Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców bez konieczności logowania do Portalu NFZ.
Indywidulane sprawdzenie statusu uprawnień pacjenta wykonywane jest w za każdym razem, kiedy wskazywane są jego
dane, podczas dowolnej operacji w programie eZoz. Dodatkowo w programie utworzony został dedykowany do operacji
zbiorczych moduł o nazwie eWUŚ. Jego opis znajduje się w dalszej części instrukcji.
Sprawdzenie za pomocą programu eZoz statusu uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ następuje tylko jeden raz w
ciągu dnia i może być wykonane tylko przez użytkownika, któremu zostały nadane uprawnienia przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Pozostali użytkownicy programu eZoz mogą wykorzystywać informację o sprawdzenie pacjenta i nie
muszą być uprawnieni do korzystania z eWUŚ przez NFZ. Przykładem może być sytuacja, w której rejestratorka
wprowadza do terminarza nadchodząca wizytę pacjenta w danym dniu (rejestratorka musi posiadać dostęp do systemu
eWUŚ) sprawdzając jednocześnie status uprawnień pacjenta a następnie lekarz uruchamiając moduł Gabinet otrzymuje
informację o uprawnieniach pacjenta do świadczeń (korzysta tylko z wewnętrznych informacji zapisanych w bazie eZoz’u
i nie potrzebuje dostępu do systemu eWUŚ). Na zakończenie dnia kolejny pracownik praktyki wprowadza dane
statystyczno-rozliczeniowe do sprawozdawczości NFZ i program automatycznie wskazuje, jako dokument
potwierdzający prawo do świadczeń pacjenta Dokument elektroniczny, czyli dowód na sprawdzenie uprawień pacjenta
w systemie eWUŚ.
Nadawanie uprawnień dostępu do programu eZoz systemu eWUŚ
Aby skonfigurować dostęp do systemu eWUŚ, należy uruchomić moduł Administrator a następnie każdemu z
pracowników praktyki korzystającemu z programu należy utworzyć osobne konto użytkownika, którym tylko on będzie
się logował do programu eZoz. Aby tego dokonać należy z menu Nowy wybrać Użytkownik
W zakładce Dane użytkownika podawane są informacje podstawowe opisujące pracownika praktyki oraz jego nazwę
użytkownika i hasło w dostępie do programu eZoz. W zakładce Dostępne moduły należy zaznaczyć pozycje określające,
jakie moduły programu może uruchomić pracownik. W zakładce eWUŚ w polach Użytkownik i Hasło (1) należy
wprowadzić dane zgodne z przekazanymi we wniosku do NFZ o korzystanie z systemu eWUŚ dla wskazanego
pracownika, któremu zakładane jest konto. Następnie należy zaznaczyć pole Aktywny użytkownik systemu eWUŚ (2).
Na zakończenie możliwe jest sprawdzenie wprowadzonych informacji z pomocą przycisku Testuj (3)
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Uwaga 1 Dane w polach Użytkownik i Hasło w zakładkach Dane użytkownika i eWUŚ nie muszą być identyczne (mogą
się różnić).
Uwaga 2 Każdy użytkownik systemu eWUŚ powinien mieć założone indywidulane konto w programie eZoz, ponieważ
każdego indywidulanego użytkownika systemu eWUŚ należy powiązać z indywidulanym użytkownikiem programu eZoz.
W przeciwnym wypadku, (kiedy wszyscy używają tej samej nazwy do logowania do programu eZoz) podczas
automatycznego dokonywania sprawdzeń w systemie eWUŚ użytkownicy będą wzajemnie kończyli swoje sesje, co
spowoduje duże kłopoty techniczne w sprawdzaniu uprawnień pacjentów.
Sprawdzenie statusów uprawnień pacjentów.
Indywidulane sprawdzenie statusu uprawnień pacjenta wykonywane jest w następujących okolicznościach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodawanie nowej lub edycja deklaracji POZ
Wskazywanie osoby opiekuna prawnego w deklaracji POZ noworodka
Dodawanie nowego lub edycja zestawu świadczeń
Dodawanie nowej lub edycja porady POZ metodą uproszczoną
Dodawanie nowego lub edycja terminu wizyty w rejestracji
Dodawanie nowego lub edycja wizyty ASO, STM, REH, OPD, HOS
Wybieranie pacjenta po włożeniu karty KUZ do czytnika
Wybieranie pacjenta w module Gabinet
Dodawanie pacjenta do listy oczekujących.
Jeżeli w programie eZoz nie został zapisany status pacjenta w danym dniu (żaden pracownik nie wykonał dotychczas
sprawdzenia) program automatycznie łączy się z systemem eWUŚ i pobiera informacje o uprawnieniach pacjenta do
świadczeń. Jeżeli zalogowany do programu eZoz pracownik nie posiada uprawnień dostępu do systemu eWUŚ
wyświetlony zostanie poniższy komunikat. W takiej sytuacji inny pracownik posiadający dostęp do eWUŚ powinien
sprawdzić uprawnienia pacjenta. W przeciwnym wypadku status uprawnień nie będzie znany, i konieczne będzie
pobranie od pacjenta innego dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do świadczeń (np. oświadczenia).
Jeżeli pobranie informacji o statusie pacjenta przebiegnie prawidłowo wyświetlony zostanie jedne z poniższych
komunikatów.
Pacjentowi może zostać udzielone świadczenie.
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Pacjentowi może zostać udzielone świadczenie, ale na wystawianych receptach powinien być wskazywany tytuł
uprawnień dodatkowych DN.
Pacjentowi może zostać udzielone świadczenie jednak wcześniej musi on przedłożyć stosowny dokument
potwierdzający jego prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej lub podpisać stosowne oświadczenie. Program eZoz
proponuje wydrukowanie oświadczenia pacjenta zgodne ze wzorami ustalonymi przez Ministra Zdrowia skracając czas
potrzebny na przygotowanie dokumentów oraz ograniczając możliwość popełnienia błędu zarówno formalnego jak i
ludzkiego. Na wydruku umieszczone zostaną dane osobowe pacjenta oraz data sporządzania.
Wykorzystywanie sprawdzeń statusów pacjentów do sprawozdawczości NFZ.
Wszystkie wykonane sprawdzenie zapisywane są w bazie danych programu eZoz w celu ich późniejszego wykorzystania
w procesie sprawozdawania świadczeń. Na poniższym przykładzie pokazane zostanie wprowadzania danych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, jednak mechanizm ten obowiązuje również podczas ewidencjonowania świadczeń w
module RUM i w zestawach świadczeń.
Podczas wprowadzania danych sprawozdawczych program sprawdza status ubezpieczenia pacjenta. Jeżeli zostanie
odnaleziony status uprawniający do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w dniu, który został wskazany w polu
Data świadczenia (1) to w polu Dokument uprawniający do świadczeń (2) automatycznie pojawi się napis
potwierdzający to prawo
Dokument elektroniczny – eWUŚ. W przeciwnym wypadku pole pozostanie puste i
konieczne będzie manualne uzupełnianie informacji o dokumencie, którym okazał się pacjent w dniu udzielenia
świadczeń. W tym celu z listy (3) możliwe jest wybranie „stałego dokumentu” przypisanego pacjentowi, np. legitymację
emeryta/rencisty. W innym przypadku, jeżeli jest to dokument ważny tylko w dniu udzielenia świadczenia należy nacisną
znak + i uzupełnić szczegółowe dane o okazanym dokumencie. Można również nacisnąć znak *. W takim wypadku
pokaże się również okno służące do wprowadzania danych o tytule ubezpieczenia i jednocześnie będzie ono częściowo
uzupełnione.
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Od 1 stycznia 2013 program eZoz nie pozwoli zapisać informacji o rozliczanym świadczeniu, jeżeli nie zostanie
uzupełniona informacja o dokumencie uprawniającym do świadczeń!
Wykonywanie zbiorczych zapytań o uprawnienia pacjentów do systemu eWUŚ
W programie eZoz utworzony został nowy moduł, dedykowany do wykonywania zbiorczych zapytań o statusy
uprawnień pacjentów o nazwie eWUŚ.
Szybkie sprawdzenie statusu dowolnego pacjenta - zakładka Szybkie sprawdzenie
W polu Nazwisko lub numer PESEL (1) należy wpisać początek imienia, nazwiska lub numeru pesel i program po trzecim
wprowadzanym znaku pokaże listę pacjentów spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Akceptacja wyboru
następuje po wyborze myszką pacjenta z listy lub zaznaczeniu strzałkami i naciśnięciu Enter. Program wyszukuje dane
bardzo elastycznie. Na przykład wpisując JA KR na liście pacjentów pokazany zostanie zarówno Jan Krychowski jak i
Jackowski Krzysztof. Można również wybrać pacjenta z listy naciskając Baza osobowa (2). Po wybraniu pacjenta
następuje sprawdzenie jego statusu uprawnień w systemie eWUŚ a następnie w polu (3) wyświetlony zostanie stosowny
komunikat informujący o uprawnieniach.
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Ponowna próba weryfikacji danych pacjenta, jeżeli ze względów technicznych (np. awaria Internetu) bieżące
sprawdzenie było niemożliwe – zakładka Nieudane sprawdzenia.
Użycie tej funkcjonalności pozwala na uzupełnienie informacji o statusie pacjentów tylko w dniu, kiedy pierwotne
pobieranie danych nie powidło się.
Odświeżenie zawartości tabeli następuje po naciśnięciu (1).
Uruchomienie funkcji jedoczesnego sprawdzenia wielu pacjentów następuje po naciśnięciu (2).
Zatrzymanie funkcji jedoczesnego sprawdzenia wielu pacjentów następuje po naciśnięciu (3).
Edycja danych pacjenta następuje po naciśnięciu (4).
Telefonowanie do pacjenta za pomocą komunikatora Skype następuje po naciśnięciu (5).
Wysłanie komunikatu SMS do pacjenta następuje po naciśnięciu (6).
Wysłanie komunikatu eMail do pacjenta następuje po naciśnięciu (7).
Eksport danych do pliku Excel, CSV, lub PDF następuje po naciśnięciu (8).
Dane można przefiltrować za pomocą przycisków Nieuprawnieni i Dzieci (9).
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Tworzenie listy pacjentów dla zleceń stałych wykonywanych codziennie (np. w opiece długoterminowej
pielęgniarskiej lub hospicyjnej) – zakładka Zlecenia stałe.
Użycie tej funkcjonalności pozwala na prowadzenie listy pacjentów, dla których, ze względu na sprawozdawczość do NFZ
sprawdzenia uprawnień muszą występować codziennie, jednak bezpośredni kontakt z pacjentem odbywa się, co kilka
dni.
Dodawanie nowego pacjenta do listy następuje po naciśnięciu (1).
Usunięcie pacjenta z listy następuje po naciśnięciu (2).
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjentów, którzy maja zaplanowane terminy wizyt w dniu dzisiejszym lub w
przyszłości – zakładka Zaplanowane wizyty.
Sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjentów zadeklarowanych do lekarza, pielęgniarki lub położnej – zakładka
Pacjenci zadeklarowani.
Na liście pokazywani są pacjenci, którzy mają złożoną przynajmniej jedną deklarację aktywną do lekarza, pielęgniarki lub
położnej.
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjentów, którzy zostali dopisanie do listy i oczekują na poradę – zakładka Listy
oczekujących.
Na liście pokazywani są pacjenci, którzy zostali dopisani do listy oczekujących i są na niej aktywni (nie zostali skreśleni).
Sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjentów zadeklarowanych POZ, dla których NFZ przekazał listę PESEL’i w
postaci pliku XLS – zakładka PESEL’e.
Na liście pokazywani są pacjenci, którzy zostali zaimportowani z pliku XLS dostarczonego przez NFZ w grudniu 2012 lub z
dowolnego innego źródła. Listę pacjentów można modyfikować poprzez kolejny import danych z pliku XLS (lista zostanie
w całości zastąpiona). W pliku XLS powinna znajdować się tylko jedna kolumna z listą numerów PESEL.
Współpraca programu eZoz z systemem eWUŚ
Import plików sprawdzeń pochodzących z portalu NFZ.
Moduł eWUŚ pozwala również na importowanie plików XML ze sprawdzeniami wykonanymi na portalu NFZ.
Import pojedynczego pliku XML odbywa się po wybraniu z menu Narzędzia -> Import pojedynczego pliku sprawdzenia
w systemie eWUŚ.
Jednoczesny import wielu plików XML odbywa się po wybraniu z menu Narzędzia -> Zbiorczy import plików sprawdzeń
w systemie eWUŚ z folderu.

Podobne dokumenty