Zakres_prac

Komentarze

Transkrypt

Zakres_prac
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR dla
środowiska macierzy VNX 5800
Autor:
RWE GBS Polska
Wersja:
1.0
Status:
opublikowany
Copyright © RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any material whether
by photocopying or storing in any medium by electronic means or otherwise requires the written
permission of an authorised representative of RWE GBS and may then only be used or reproduced
in accordance with written permission given.
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 1 z 9
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800
1 Spis treści
1.
Wprowadzenie. ................................................................................................................................ 3
2.
Proponowane rozwiązanie ............................................................................................................... 3
3.
Sposób realizacji wdrożenia. ............................................................................................................ 3
3.1
Etap 1: Planowanie ................................................................................................................... 4
3.2
Etap 2: Analiza i standaryzacja ................................................................................................. 4
3.3
Etap 3: Projektowanie rozwiązania .......................................................................................... 5
3.4
Etap 4: Instalacja i konfiguracja rozwiązania ............................................................................ 6
3.5
Etap 5: Testy rozwiązania ......................................................................................................... 7
3.6
Etap 6: Migracja ........................................................................................................................ 8
3.7
Etap 7: Dokumentacja Powykonawcza i transfer wiedzy ......................................................... 8
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 2 z 9
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800
1. Wprowadzenie.
Niniejszy opis prac zawiera informacje dotyczące prac analityczno-koncepcyjnych wraz z
przeprowadzeniem uruchomienia urządzeń EMC VNX i EMC VPLEX oraz uruchomiania modelu SDS
(Software Defined Storage) w oparciu o oprogramowanie EMC ViPR przez dział usług
profesjonalnych EMC dla Zamawiającego.
Usługi świadczone będą w siedzibach Zamawiającego w Warszawie oraz siedzibie EMC.
2. Proponowane rozwiązanie
W ramach rozwiązania Wykonawca przeprowadzi prace mające na celu uruchomienie platformy
sprzętowej EMC w oparciu o macierze EMC VNX5800 oraz urządzenia EMC VPLEX (konfiguracja
Metro). Dodatkowo zostanie uruchomione rozwiązanie EMC ViPR, które oferuje nowe podejście do
automatyzacji i zarządzania złożonych heterogenicznych środowisk pamięci masowych traktując je
jako otwartą platformę pamięci wirtualnej.
3. Sposób realizacji wdrożenia.
Proponowane podejście zakłada podział całości prac na etapy. Podział ten umożliwia kontrolę
przebiegu poszczególnych zadań i wynika z doświadczeń i najlepszych praktyk posiadanej przez
EMC o przeprowadzaniu tego typu projektów zgodnie z najlepszymi praktykami.
Podział prac obejmuje 7 etapów i przedstawia się w sposób następujący:

Etap 1: Planowanie

Etap 2: Analiza i standaryzacja

Etap 3: Projektowanie rozwiązania

Etap 4: Instalacja i konfiguracja rozwiązania

Etap 5: Testy rozwiązania

Etap 6: Migracja

Etap 7: Dokumentacja powykonawcza i transfer wiedzy
W ramach prac przygotowawczych strony powołają zespół projektowy, kierowników projektu, określą
ścieżki eskalacyjne i metody komunikacji.
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 3 z 9
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800
Sukces prac projektowych zależy od ścisłej współpracy zespołów projektowych ze strony
Zamawiającego i EMC. Klient jest zobowiązany zapewnić zespołowi projektowemu EMC dostęp do
odpowiednich aplikacji i urządzeń oraz zapewnić dostępność odpowiednich administratorów
systemów, a także udzielać pracownikom EMC informacji niezbędnych do przeprowadzenia prac
zawartych w niniejszym Opisie.
3.1 Etap 1: Planowanie
Podczas Etapu Planowania i Projektowania potwierdzone zostaną cele projektu, oraz zdefiniowane
zostaną ramy czasowe dla przeprowadzenia projektu.
Zespół projektowy Wykonawcy:

Zorganizuje spotkanie rozpoczynające projekt

Opracuje szczegółowy harmonogram Projektu,

Przygotuje podsumowanie przyjętych ustaleń.
Zespół projektowy Zamawiającego i zespół projektowy Wykonawcy:

Zatwierdzi cele projektu i kryteria powodzenia

Uzgodni harmonogram projektu,

Uzgodni sposoby uzyskania niezbędnych informacji,

Dokona przeglądu oraz wyboru metody dojścia do docelowego środowiska.
Produkty prac Etapu 1 przedstawia poniższe zestawienie:
L
Produkt
Opis
Harmonogram
Harmonogram projektu zawierający podział na
P
1
zadania i role, określenie punktów kontrolnych w
formacie Microsoft Project
Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia
realizacji kolejnego etapu.
Odbiór Etapu uważa się za zakończony po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru Etapu 1 „Planowanie”.
3.2 Etap 2: Analiza i standaryzacja
Celem prac Etapu 2 jest przeprowadzeni analizy oraz opracowanie i dostosowanie standardów
wynikających z wymagań biznesowych oraz infrastrukturalnych klienta. Zostanie to wykonane dla
docelowego
środowiska
Zamawiającego
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
bazującego
2016-07-18
na
technologii
EMC
w
oparciu
Strona 4 z 9
o
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800
przeprowadzone analizy przy współudziale właścicieli aplikacji i osób odpowiedzialnych za potrzeby
biznesowe i infrastrukturę.
Zespół projektowy Wykonawcy w oparciu o zebrane dane opracuje dokument „Standardy dla
produktów EMC” opisujący zestaw standardów dla konfiguracji produktów EMC będących częścią
środowiska.
Dokument „Standardy dla produktów EMC” będzie obejmował:

Definicje klas uwzględniające protekcję, replikację, wydajność

Zestaw operacji wchodzących do Katalogu Usług w ViPR

Proces obsługi żądań w środowisku SDS oraz role użytkowników
Produkty prac Etapu 2 przedstawia poniższe zestawienie:
L
Produkt
Opis
Standardy dla produktów EMC
Dokument
P
1
„Standardy
dla
produktów
EMC"
obejmujący zakres opisany powyżej
Akceptacja Standardów dla produktów EMC przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do
rozpoczęcia realizacji kolejnego etapu.
Odbiór Etapu uważa się za zakończony po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru Etapu 2 „Standaryzacja”.
3.3 Etap 3: Projektowanie rozwiązania
Po zakończeniu prac Etapu 1 oraz Etapu 2 zespół projektowy przystąpi do opracowania Projektu
Technicznego i Planu Testów.
Zespół projektowy Wykonawcy w oparciu o zebrane dane i analizę wymagań klienta opracuje Projekt
Techniczny środowiska oraz Plan Testów. Projekt zawierał będzie opis docelowego środowiska
Zamawiającego, zaprojektowanego zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie budowy struktur
opartych o wdrażane technologie EMC wraz z wymaganiami do integracji produktów ze
środowiskiem. Przygotowany zostanie także Plan Testów, który będzie zawierał zestaw testów
funkcjonalnych dotyczących wdrażanego środowiska wraz z kryteriami sukcesu dla poszczególnych
testów.
Projekt Techniczny rozwiązania obejmuje:

Konfigurację oferowanych produktów EMC (EMC VNX, EMC VPLEX)

Projekt konfiguracji połączeń sieci SAN

Zestawienie informacji o replikacji (EMC VPLEX)
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 5 z 9
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800

Konfigurację EMC ViPR

Definicje Virtual Array, klasy przestrzeni, typu protekcji

Definicja Katalogu usług dla wybranych aplikacji/systemów

Utworzenie/Usuwanie zasobów dyskowych

Rozszerzenia zasobu dyskowego

Informacje na temat raportowania oraz monitorowania EMC ViPR

Zalecenia zgodnie z najlepszymi praktykami EMC w zakresie konfiguracji oferowanych
produktów EMC dla nowo wdrażanego środowiska (o ile istnieją)
Plan Testów rozwiązania obejmuje:

Zestawienie testów funkcjonalnych dla wdrożonego środowiska EMC wraz z kryteriami
sukcesu dla poszczególnych testów.
Testy będą obejmować:

testy funkcjonalne dostarczanych urządzeń EMC VNX, EMC VPLEX

testy EMC ViPR w obszarach produktów EMC – sprawdzenie poprawności
działania katalogu usług (dostarczanie i modyfikacja zasobów dyskowych)
Produkty prac Etapu 3 przedstawia poniższe zestawienie:
L
Produkt
Opis
Projekt Techniczny
Projekt Techniczny obejmujący zakres opisany
P
1
powyżej
2
Plan Testów
Dokument w postaci elektronicznej opisujący
testy funkcjonalne rozwiązania
Akceptacja Projektu Technicznego i Planu Testów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym
do rozpoczęcia realizacji kolejnego etapu.
Odbiór Etapu uważa się za zakończony po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru Etapu 3 „Projektowanie rozwiązania”.
3.4 Etap 4: Instalacja i konfiguracja rozwiązania
Po zaakceptowaniu Projektu Technicznego i Planu Testów zespół projektowy EMC przystąpi do
instalacji i konfiguracji produktów EMC.
Zespół projektowy Wykonawcy:
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 6 z 9
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800

wykona fizyczną instalację i konfigurację dwóch urządzeń EMC VNX

wykona fizyczną instalację i konfigurację urządzeń EMC VPLEX wraz z replikacją

wykona instalację oprogramowania EMC ViPR

wykona integrację oprogramowani EMC ViPR z urządzeniami EMC VNX oraz EMC VPLEX
Zespół projektowy Zamawiającego:

zapewni spełnienie warunków środowiskowych (miejsce w serwerowi, zasilanie itp.) dla
prawidłowej instalacji sprzętu

zapewni infrastrukturę i zasoby dla instalacji oprogramowani EMC ViPR na serwerach
VMWare (CPU, RAM oraz przestrzeń według dostarczonych wymagań)

dokona rekonfiguracji sieci LAN niezbędnej dla nowych urządzeń wg wymagań
przedstawionych w projekcie technicznym będącym wynikiem prac Etapu 2
Następujące rezultaty prac Etapu 4 zostaną przekazane i przedstawione do odbioru:
LP
Produkt
1
Zainstalowane
skonfigurowane
Opis
i
środowisko
Zakończona instalacja fizyczna i konfiguracja
urządzeń EMC VNX, EMC VPLEX, EMC ViPR
produktów EMC
Akceptacja Produktów Etapu 4 przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia
realizacji kolejnego etapu.
Odbiór Etapu uważa się za zakończony po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru Etapu 4 „Instalacja i konfiguracja rozwiązania”
3.5 Etap 5: Testy rozwiązania
Po zakończeniu prac Etapu 4 zespół projektowy przystąpi do przeprowadzenie testów środowiska
zgodnie z ustalonym wcześniej Planem Testów.
Zespół projektowy EMC:

Przeprowadzi testy zawarte w Planie Testów
Następujące rezultaty prac Etapu 5 zostaną przekazane i przedstawione do odbioru:
LP
Produkt
Opis
1
Raport z testów
Dokument zawierający potwierdzenie poprawnie
wykonanych testów funkcjonalnych.
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 7 z 9
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800
Odbiór Etapu uważa się za zakończony po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru Etapu 5 „Testy rozwiązania”
3.6 Etap 6: Migracja
W ramach prac Etapu 6 zespół projektowy przygotuje Plan Migracji oraz przeprowadzi w oparciu o
ww. Plan migrację danych do docelowego środowiska. Prace realizowane będą zgodnie z
opracowanym i zaakceptowanym Planem Migracji i ewentualne odstępstwa będą wymagały
akceptacji kierowników projektu zgodnie z procesem Wniosek o Zmianę.
Prace w tym etapie będą polegały na:

Przygotowaniu Planu Migracji.
Plan Migracji będzie zawierał:

o
Opis metod migracji danych wraz z przypisaniem metody do danej transzy
migracyjnej
o
Podział na transze migracyjne wraz ze specyfikacją danych ( ilość
serwerów/dysków)
o
Harmonogram transz migracyjnych
Przeprowadzeniu migracji danych.
Zostanie przeprowadzona a migracja danych do docelowego środowiska wraz z weryfikacją
kompletności przeniesionych danych.
Migracja jest ograniczona do dwóch weekendowych transz migracyjnych.
Następujące rezultaty prac Etapu 6 zostaną przekazane i przedstawione do odbioru:
LP
Produkt
Opis
1
Plan Migracji
Plan
migracji
do
docelowego
środowiska
zawierający informację o transzach migracyjnych.
2
Migracja Danych
Zmigrowane i działające środowisko zgodnie z
ww opisem.
Odbiór Etapu uważa się za zakończony po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru Etapu 6 „Migracja”
3.7 Etap 7: Dokumentacja Powykonawcza i transfer wiedzy
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 8 z 9
Zakres prac – implementacja VPLEX i ViPR
dla środowiska macierzy VNX 5800
Po zakończeniu prac Etapu 7 zespół projektowy przystąpi do opracowania dokumentacji
powykonawczej środowiska i przeprowadzi warsztat z zakresu wdrożonej technologii
Dokumentacja powykonawcza zawierała będzie:

Opis aktualnego stanu środowiska objętego projektem po przeprowadzeniu wdrożenia i
integracji

Zestawienie plików konfiguracyjnych elementów środowiska
Dokumentacja zostanie przekazana do Zamawiającego w formie elektronicznej.
Warunki warsztatu:

Zostanie zorganizowany dla max 4 osób

Obejmuje 2 dni szkoleniowe

Odbędzie się w siedzibie i na sprzęcie klienta

Uczestnicy warsztatów nie otrzymują materiałów szkoleniowych
Następujące rezultaty prac Etapu 7 zostaną przekazane i przedstawione do odbioru:
LP
Produkt
Opis
1
Dokumentacja
Dokument zawierający aktualny stan środowiska
powykonawcza
objętego projektem.
Warsztat z technologii EMC
Przeprowadzony
2
warsztat
z
wdrażanej
technologii dla 4 osób wg opisu powyżej.
Odbiór Etapu uważa się za zakończony po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru Etapu 7 „Dokumentacja powykonawcza i transfer wiedzy”
Załącznik_3_Zakres_Prac_VPLEX_VIPR_4_VNX5800_v1
0.docx
2016-07-18
Strona 9 z 9

Podobne dokumenty