Regulamin Turnieju na pla¿y

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Turnieju na pla¿y
II T
TU
UR
RN
NIIE
EJJ PPIIŁ
ŁK
KII SSIIA
AT
TK
KO
OW
WE
EJJ G
GW
WSSA
AN
NA
A PPL
LA
Aś
śY
Y
1. CEL TURNIEJU
-
popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieŜy,
wdraŜanie do aktywności ruchowej i dbałości o zdrowy tryb Ŝycia,
popularyzacja Gdańskiej WyŜszej Szkoły Administracji i kąpieliska Stogi,
integracja zespołów i nawiązanie nowych kontaktów.
2. TERMIN I MIEJSCE
05.06.2009 r. (piątek) PlaŜa – Stogi, w godz. 10:oo-16:oo
3. ORGANIZATORZY
- Gdańska WyŜsza Szkoła Administracji,
- Towarzystwo Przyjaciół Sportu,
4. UCZESTNICY
- Zespoły przyjeŜdŜają wraz z opiekunem ok.30 min przed rozpoczęciem zawodów.
- DruŜynę obowiązuje lista weryfikacyjna a uczestnika legitymacja szkolna.
- DruŜyny składają się maksymalnie z 12 zawodników – uczniów kl. 2 i 3 szkoły średniej.
- Gra odbywa się szóstkami : 3 dziewcząt i 3 chłopców, pozostali to zawodnicy rezerwowi.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
-
ilość zespołów ograniczona - 16 zespołów, ( decyduje kolejność zgłoszeń )
turniej rozgrywamy systemem pucharowym
mecze odbędą się jednocześnie na dwóch boiskach
przed spotkaniem obowiązuje rozgrzewka
6. NAGRODY
Zespoły zajmujące miejsca I-III otrzymują puchary i medale a najlepsi zawodnicy pamiątkowe
statuetki. Na zwycięzców czekają czeki zwalniające z części opłat za studia w GWSA.
Wszystkie druŜyny otrzymają pamiątkowe dyplomy i gadŜety reklamowe.
7. ZGŁOSZENIA
Prosimy o przesłanie dołączonej karty zgłoszenia na zawody do dnia 15 maja 2009r.
faxem na nr.0-58 305 08 12 lub adresem e-mailowym: [email protected], lub [email protected]
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacji udziela Iwona Wygnał pod nr tel. 505 55 48 30.
R
RE
EG
GU
UL
LA
AM
MIIN
N
II T
TU
UR
RN
NIIE
EJJU
U PPIIŁ
ŁK
KII SSIIA
AT
TK
KO
OW
WE
EJJ N
NA
A PPL
LA
Aś
śY
Y
1. W Turnieju piłki siatkowej szkół ponadgimnazjalnych Gdańska mogą uczestniczyć
uczniowie 2 i 3 klasy szkoły dziennej zapisani do danej szkoły.
2. KaŜda druŜyna zobowiązana jest przed meczem przedłoŜyć do weryfikacji listę zawodników
z zaznaczonym rokiem urodzenia oraz grupą dyspanseryjną.
Przedstawiona lista musi być podpisana przez dyrektora szkoły lub lekarza szkolnego lub
higienistkę, stwierdzając brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Turniej piłki siatkowej przeprowadzony będzie systemem pucharowym w zaleŜności od
ilości zgłoszonych zespołów.
4. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w dniu 5 czerwca 2009r. w godz.10.00 – 16.00 na
dwóch boiskach piaskowych.
5. Szkoła uczestnicząca w Turnieju otrzyma szczegółowy harmonogram ustalony po
otrzymaniu zgłoszeń zespołów.
6. DruŜyna składa się maksymalnie z 12 zawodników. W grze bierze udział 6 zawodników :
3 dziewcząt i 3 chłopców, pozostali to zawodnicy rezerwowi.
7. W secie moŜna dokonać maksymalnie 6 zmian zawodników z zachowaniem zmiany tej
samej płci.
8. Zespół ma prawo do dwóch przerw dla odpoczynku w kaŜdym secie.
9. Mecze rozgrywa się do 2 wygranych setów. W kaŜdym secie gra toczy się do uzyskania
25 pkt. z dwu punktową przewagą. W przypadku remisu rozgrywany jest set trzeci tie-break
do 15 pkt. przy dwóch punktach przewagi.
10. Do finału awansują 4 druŜyny. Gra odbywać się będzie systemem pucharowym.
Zwycięskie druŜyny walczą o miejsce I i II, a przegrane druŜyny rozegrają spotkanie
o miejsce III i IV.
11. DruŜyna nie posiadająca regulaminowego składu zostaje zdekompletowana.
Zespół zdekompletowany na jeden set czy jedno spotkanie przegrywa seta lub mecz.
Zespołowi przeciwnemu dopisuje się punkty lub punkty i sety wymagane do wygrania seta
czy spotkania. Zespół zdekompletowany zachowuje zdobyte punkty i decydujący set.
12. DruŜyna, która nie stawi się na mecz przegrywa spotkanie walkowerem.
13. DruŜyny powinny występować w strojach sportowych ponumerowanych oraz bez obuwia
sportowego. Zawodnicy mogą mieć czapeczki na głowie. Na grę w obuwiu musi wyrazić
zgodę sędzia.
14. Zabronione jest noszenie przedmiotów takich jak: pierścionki, spinki, bransoletki itd.,
mogących spowodować zranienie zawodnika. Zawodnicy mogą na własne ryzyko grać w
okularach.
15. W sytuacji nie przewidzianych okoliczności, jeśli nastąpi jedna lub kilka przerw nie
przekraczających w sumie 1 godziny to spotkanie jest kontynuowane na tym samym boisku,
przez tych samych zawodników, z zachowaniem dotychczas zdobytych punktów.
16. Wysokość siatki w zawodach koedukacyjnych wynosi 224cm.
17. W turnieju obowiązują przepisy PZPS.
18. Organizator zapewnia osadę sędziowską oraz piłki siatkowe do rozgrzewki.
19. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywającego się turnieju.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przerwania turnieju ze względu na
czynniki zewnętrzne wpływające na grę lub nieprzewidziane okoliczności.
ZAPRASZAMY!

Podobne dokumenty