Bydgoszcz: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w

Komentarze

Transkrypt

Bydgoszcz: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154707-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz
Zamówienie podzielono na 2 części zamówienia z których kaŜda jest oddzielnym postępowaniem
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 60 10 00 00 - 9 usługi w zakresie transportu drogowego Zakres
usług obejmuje: przewóz tłucznia,...
Termin składania ofert: 2016-08-02
Bydgoszcz: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów
w RDW Toruń w 2016 r. z podziałem na 2 części
Numer ogłoszenia: 191425 - 2016; data zamieszczenia: 30.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 154707 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie transportu drogowego
materiałów w RDW Toruń w 2016 r. z podziałem na 2 części.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielono na 2 części zamówienia z
których kaŜda jest oddzielnym postępowaniem WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 60 10 00
00 - 9 usługi w zakresie transportu drogowego Zakres usług obejmuje: przewóz tłucznia, ziemi,
destruktu na odległość od 10 - 100 kilometrów samochodem o ładowności 12 - 20 Mg, przewóz
materiałów masowych związanych z bieŜącym utrzymaniem dróg, w sytuacjach interwencyjnych i
awaryjnych, przewóz materiałów, drobnego sprzętu, ziemi -do miejsc zagospodarowania przez
Wykonawcę- kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieŜącym utrzymaniem
dróg, wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarką w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych.
prace na wysokości przy drzewach -likwidacja wiatrołomów po burzach i wichurach- z
wykorzystaniem podnośnika koszowego Planowana ilość kilometrów i godzin pracy środków
transportowych i jednostek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym na część nr 1 i
nr 2. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby
uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, w szczególności przy następujących
czynnościach: likwidacja wiatrołomów, wymianie oznakowania pionowego lub urządzeń
zabezpieczających -bariery, transport ziemi -do miejsc zagospodarowania przez Wykonawcę- oraz
materiałów masowych -tłuczeń- na potrzeby bieŜącego utrzymania dróg. Zakres usług drogowego
transportu towarów na potrzeby RDW Toruń na kaŜdą z części określa Szczegółowy Opis
przedmiotu zamówienia -załącznik nr 12 do SIWZ Środki transportowe i sprzętowe wykonujące
jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposaŜone w
ostrzegawczy sygnał świetlny, błyskowy barwy Ŝółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z
odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. Środki transportowe powinny
odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia z dnia 31
grudnia 2002r. Dz.U.2015.305 j.t. oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów
dokumentów stosowanych przy tych badaniach -Dz. U. z 2012 poz. 996 Wykonawca podczas
wykonywania usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poŜ, oraz przepisów
ruchu drogowego wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Toruń w 2016 r. na część
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowo - Sprzętowe Kazimierz Dalke; ;, ul. Sienkiewicza 9, 87-260 Unisław,
•
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30765,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I
NAJWYśSZĄ CENĄ
•
Cena wybranej oferty: 25596,30
•
Oferta z najniŜszą ceną: 25596,30 / Oferta z najwyŜszą ceną: 25596,30
•
Waluta: PLN .
Część NR: 2
Nazwa: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Toruń w 2016 r. na 2 część
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TAR s.c A. Mątowski, R.T. Stempski ,, m. Białkowo 30, 87-400 Golub-Dobrzyń,, kraj/woj.
•
kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30705,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I
NAJWYśSZĄ CENĄ
•
Cena wybranej oferty: 25338,00
•
Oferta z najniŜszą ceną: 25338,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 25338,00
•
Waluta: PLN .

Podobne dokumenty