Załącznik 2

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 2
Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 8/2008
Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
HARMONOGRAM INWENTARYZACJI ROCZNEJ NA ROK 2008
I.
Środki pienięŜne w kasach – wg stanu na dz. 31.12.2008r.
A.
Kasa główna- PLN, EURO, KCZ,inne środki płatnicze, zabezpieczenia itp.
1. Osoba materialnie odpowiedzialna - p. Małgorzata Rostkowska
2. Termin przeprowadzenia – 31.12.2008 roku
3. Zespół spisowy nr 1.
B.
Kasa Biblioteka.- Wspólna odpowiedzialność wg umowy
1. Osoba materialnie odpowiedzialna - p. Kazimierz Stąpór i inni
2. Termin przeprowadzenia – 31.12.2008r
3. Zespół spisowy nr 1.
C.
Kasa Akademik - Wspólna odpowiedzialność wg umowy
1. Osoba materialnie odpowiedzialna - p. Katarzyna Jaworska i inni
2. Termin przeprowadzenia – 31.12.2008r
3. Zespół spisowy nr 1.
Środki pienięŜne zgromadzone na rachunkach bankowych, naleŜności,
II.
zobowiązania, poŜyczki i kredyty - drogą uzyskania od banków i kontrahentów
potwierdzeń sald oraz wysłania zawiadomień dla studentów w terminie do 16.02.2009
roku.
1. Osoba odpowiedzialna za wykonanie – p. Maria Mickiewicz
2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie - p. Anna Wujakowska
3. Osoba odpowiedzialna za wykonanie - p. Magdalena Łapczyńska
4. Osoba odpowiedzialna za wykonanie - p. Małgorzata Rostkowska.
III.
Materiały na składzie (art. biurowe, art. czystościowe, art. Remontowe, paliwo)
wg stanu na 31.12.2008 roku:
1. Osoba materialnie odpowiedzialna – p. Jacek Gogolewski
2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji – 2-5.01.2009r
3. Zespół spisowy nr 2.
IV.
Materiały i towary na składzie (legitymacje studenckie, indeksy) wg stanu na dz.
31.12.2008 roku:
1. Osoby materialnie odpowiedzialne:
- p. Agnieszka Marek
- p. Alicja Kaziród
- p. Magdalena Tubis
- p. Kamila Wojtkowiak
2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 31.12.2008r. do 2.01.2009r.
3. Zespół spisowy nr 3.
V.
Materiały i towary na składzie (dzienniczki praktyk, karty biblioteczne, ksiąŜki,
znaczki ), wg stanu na 31.12.2008 roku:
- p. ElŜbieta Dzięgowska
- p. Kazimierz Stąpór
- p. Mirella Bęś
2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 31.12.2008r. do 2.01.2009r.,
5.01.2009r. - znaczki
3. Zespół spisowy nr 4.
Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 8/2008
Kanclerza Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze
VI.
VII.
Inwestycja rozpoczęte – wg stanu na dz. 31.12.2008r:
2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji – od.16.01.2009r do 17.01.2009r.
3. Zespół spisowy nr 5.
Środki trwałe – nie zarządza się spisu z uwagi:
1) grupy V,VI.VIII – inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza i roczna
przeprowadzona w okresie od 4-28.09.2007r.
2) Środki trwałe: grupy I,II,III,VII– ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona
w okresie I.2006r.
3) Środki trwałe: grupa IV – inwentaryzacja przeprowadzona XII.2006r.

Podobne dokumenty