domino liczbowe klasyczne - 7 wersji

Komentarze

Transkrypt

domino liczbowe klasyczne - 7 wersji
INSTRUKCJA
domino liczbowe klasyczne - 7 wersji
dla 1 ÷ 5 osób
rekomendowany wiek: od lat 5
zawartość pudełka:
1) 28 kamieni
2) instrukcja
„Domino dla początkujących”
liczba graczy: 2Ö4
Rekwizyty:
1) 28 kamieni
28 kamieni rozk∏ada si« na s tole oznakowaniem do do∏u.
Po wymieszanmiu wszystkich kamieni ka˝dy z graczy wybiera po:
- 8 kamieni gdy jest 2 graczy
- 7 kamieni gdy jest 3 graczy
- 5 kamieni gdy jest 4 graczy
Gracze ustawiajˆ wybrane kamienie przed sobˆ (tak, by punkty na kamieniach widzia∏ ich
w∏aæ ciciel, a nie widzieli jego przeciwnicy). Gr« rozpoczyna ten kto posiada kamieÄ
z najwi«k szˆ iloæ ciˆ punkt—w (najlepiej z podw— jnˆ ã 6Ó ). Posiadacz takiego kamienia wyk∏ada
go na st—∏. Kolejny gracz (z lewej strony) powinien do∏o˝y• sw— j kamieÄ do le˝ˆc ego na stole,
tak by liczby oczek z jednej ze stron kamieni zgadza∏y si« ze sobˆ (w tym wypadku b« dˆ to
ã 6-tkiÓ ). Je˝eli gracz, kt—r y powinien si« wy∏o˝y• nie posiada kamienia z takˆ iloæ ciˆ punkt— w,
kt—r ˆ mo˝na dopasowa• do punkt— w kamieni koÄczˆcy ch ciˆg le˝ˆc y na stole, to dobiera
2 kamienie z talonu (tj. zbioru zakrytych kamieni le˝ˆc ych na stole). Kamienie dostawia si« do
ciˆg u tˆ stronˆ, gdzie iloæ • oczek kamienia dostawianego i ju˝ le˝ˆc ego jest taka sama.
Kamienie mo˝na dok∏ada• z jednego lub drugiego koÄ ca ciˆg u. Nie mo˝na dok∏ada• do
kamieni znajdujˆcy ch si« wewnˆt rz ciˆg u. Dok∏adany kamieÄ mo˝na dostawi• wzd∏u˝ kierunku
uk∏adania poprzednich kamieni, albo pod kˆt em prostym do tego kierunku (w— wczas uk∏adany
ã wˆ˝Ó
zmienia kierunek uk∏adania). Kamienie majˆce po obu stronach t« samˆ iloæ • oczek
(ã dubletyÓ ) sˆ uprzywilejowane i mo˝na je dok∏ada• do ka˝dego innego kamienia (o innej
iloæ ci oczek). Gracz, kt—r y nie mo˝e wy∏o˝y• si« w swojej kolejce i nie mo˝e dobra• kamieni
z talonu (bo wszystkie kamienie talonu zosta∏y zabrane) musi przepuæ ci• swojˆ kolejk« .
Zwyci« zcˆ w grze zostaje ten, kto pierwszy wy∏o˝y swoje kamienie. W— wczas na jego
konto zapisuje si« iloæ • punkt—w, kt— re znajdujˆ si« na kamieniach przeciwnik— w. Je˝eli ka˝dy
z grajˆcy ch posiada jeszcze kamienie i nie mo˝e dopasowa• ˝adnego z nich do wy∏o˝onego
ciˆ gu to partia zostaje zakoÄ czona. W tej sytuacji zwyci« zcˆ zostaje ten kto posiada
najmniejszˆ iloæ • kamieni. Je˝eli dw— ch lub wi« cej graczy posiada t« samˆ iloæ • kamieni,
a pozostali majˆ ich wi«cej (i nikt nie mo˝e si« wy∏o˝y• ) to zwyci« zcˆ zostaje ten, kto ma
najmniejszˆ iloæ • punkt— w na swoich kamieniach. Zwyci« zca podlicza punkty z kamieni
przeciwnik—w i zapisuje je na kartce pod swoim imieniem. Na poczˆt ku gry mo˝na za∏o˝y• , ˝e
rozegrane zostanie tyle partii, a˝ jeden z graczy osiˆg nie 100 punkt— w (lub innˆ przyj« tˆ
iloæ •) . Ten kto osiˆg nie um—wionˆ il oæ • zostaje zwyci« zcˆ ca∏ej gry.
1
„Domino węgierskie”
liczba graczy: 2÷4
Wy∏o˝one na stó∏ kamienie sà odwrócone punktacjà do do∏u i wymieszane.
Gracze otrzymujà po:
-12 kamieni jeÊli gra 2 graczy
- 8 kamieni jeÊli gra 3 graczy
- 6 kamieni jeÊli gra 4 graczy
Gr´ rozpoczyna gracz posiadajàcy kamieƒ o najwi´kszej iloÊci punktów. Wyk∏ada go na stó∏,
a nast´pnie ten sam gracz dok∏ada ze swoich kamieni kolejne kamienie pasujàce do siebie.
Kiedy wyczerpià si´ mo˝liwoÊci dok∏adania do gry przyst´puje kolejny gracz (z lewej strony)
i wówczas on stara si´ wy∏o˝yç jak najwi´cej swoich kamieni (zgodnie z zasadà
dopasowywania oczek). W ten sposób post´pujà kolejni gracze. Je˝eli ˝aden z graczy nie
b´dzie móg∏ ju˝ dopasowaç swoich kamieni do ∏aƒcucha le˝àcego na stole to gra koƒczy si´,
a ka˝dy z graczy zapisuje iloÊç punktów, które mu pozosta∏y. Na poczàtku gry ustala sià liczb´
rozgrywanych partii. po zakoƒczeniu ostatniej partii zwyci´zcà zostaje gracz, który ma
najmniejszà iloÊç punktów.
„Domino włoskie”
liczba graczy: 3÷5
rys. 1
+
= 19
Odwrócone kamienie rozk∏ada si´na stole
punktami do do∏u i miesza.
Nast´pnie ka˝dy gracz wybiera po:
- 5 kamieni je˝eli jest 5 graczy
- 6 kamieni je˝eli jest 4 graczy
- 8 kamieni je˝eli jest 3 graczy
Pozosta∏e kamienie si´ odk∏ada, a te wylosowane gracze ustawiajà przed sobà (pionowo), tak
by nie mogli ich widzieç przeciwnicy. W tej grze zwyci´zcà zostaje ten, kto osiàgnie ustalonà
wczeÊniej iloÊç punktów np: 50, 70 lub 100. Gr´ rozpoczyna gracz, który posiada kamieƒ
o najwi´kszej iloÊci oczek np. 6/6. K∏adàc ten kamieƒ na stole gracz oznajmnia g∏oÊno jego
ca∏kowità wartoÊç punktowà (w tym wypadku 12). Nast´pny gracz dostawia jakikolwiek
wybrany swój kamieƒ i g∏oÊno odczytuje sum´ punktów widocznà na kamieniach. Po tym ruchu
kolejny gracz dostawia swój kamieƒ odczytujàc g∏oÊno sum´ oczek z kamieni le˝àcych na stole.
Tak gra toczy si´, a˝ do uzyskania ustalonej na poczàtku liczby punktów, np. 50. Je˝eli ˝aden
z graczy nie osiàgnie ustalonej liczby to wygrywa ten, kto ma iloÊç punktów najbli˝szà tej liczbie.
19 +
= 27 +
= 29
29 +
= 40 +
= 50
„Domino francuskie”
liczba graczy: 2
Kamienie nale˝y odwróciç i wymieszaç na stole.
Nast´pnie gracze losujà po 8 kamieni i ustawiajà
przed sobà w pionie, tak by nie widzia∏ ich przeciwnik.
rys. 2
Pozosta∏e kamienie zostajà w talonie. Gr´ rozpoczyna
m∏odszy gracz. Wyk∏ada on dowolny kamieƒ punktami
do góry.Nast´pnie przeciwnik wyk∏ada swój kamieƒ tak, by punkty na jednej z jego stron
pasowa∏y do punktów wy∏o˝nego wczeÊniej kamienia. Dostawiany kamieƒ nie k∏adzie si´
jednak obok (jak w tradycyjnym domino) lecz na lub pod wy∏o˝ony wczeÊniej kamieƒ. Kamienie
nachodzà na siebie cz´Êciami, które zgadzajà si´ ze sobà (iloÊcià punktów). Po∏owa kamienia,
która nie pasuje do drugiego zawsze b´dzie wystawaç. Gracz, który nie mo˝e si´ do∏o˝yç
bierze 1 kamieƒ z talonu. Je˝eli wylosowa∏ kamieƒ pasujàcy, to dok∏ada go do le˝àcych na
stole. Je˝eli wylosowany kamieƒ nadal nie pasuje to ruch wykonuje drugi gracz (który podlega
tym samym zasadom). Kamienie losuje si´ (kolejno) tak d∏ugo, a˝ zostanie wybrany taki, który
b´dzie pasowa∏ do uk∏adanego ciàgu. W talonie do koƒca gry muszà zawsze zostaç 2 zakryte
kamienie. Zwyci´zcà w tej grze zostaje ten kto pierwszy wy∏o˝y swoje kamienie. Je˝eli gracze
posiadajà jeszcze kamienie i nie mogà dopasowaç ˝adnego z nich (do ju˝ wy∏o˝onych),
a w talonie zosta∏y ostatnie dwa zakryte kamienie to nast´puje koniec partii. Zwyci´zcà
w takim przypadku zostaje ten kto ma najmniejszà liczb´ punktów na swoich kamieniach.
2
„Dominosa”
liczba graczy: 1
Gracz rozpoczyna gr´ od narysowania na kartce prostokàta z∏o˝onego z 56 kwadratów (7 x 8 = 56).
Nast´pnie miesza kamienie le˝àce na stole punktami do góry. Po wymieszaniu nale˝y utworzyç
z kamieni prostokàt, który tak˝e b´dzie si´ sk∏ada∏ z 56 kwadratów (1 kamieƒ z∏o˝ony jest
z 2 kwadratów). Po u∏o˝eniu prostokàta wpisuje si´ punkty z kwadratów kamieni do kwadratów
na kartce. Po zapisaniu wszystkich kwadratów nale˝y ponownie wymieszaç wszystkie
kamienie. Zadanie polega na tym, by po ponownym wymieszaniu u∏o˝yç z kamieni prostokàt
zgodny z zapisem w kwadratach na kartce. W trakcie gry oka˝e si´ szybko, ˝e zadanie jest
o wiele trudniejsze ni˝ na to wyglàda.
„Kwadrat domina”
liczba graczy: 1
Gra polega na tym, by grajàcy u∏o˝y∏
(z 28 kamieni) w ka˝dej partii figur´
o kszta∏cie z rys. 3. Figura sk∏ada si´
z 14 kwadratów, przy czym ka˝dy kwadrat
ma 4 jednakowo oznaczone pola. Nie
trzeba mieç obaw, ˝e szybko rozszyfruje si´
istniejàce rozwiàzania - jest ich bowiem
342 720. Mo˝na sobie narzuciç utrudnienia
przy rozwiàzywaniu np., ˝e kwadrat po
prawej stronie u góry ma byç z∏o˝ony
z czterech szóstek itp.
„Domino parzyste”
rys.3
liczba graczy: 2
1+4=5
2+3=5
Gracze losujà po 6 z le˝àcych na stole (oczkami do do∏u) kamieni, które ustawiajà tak, by nie
widzia∏ ich przeciwnik. Reszta kamieni pozostaje zas∏oni´ta na stole. Gr´ rozpoczyna starszy
z graczy. Dobiera wylosowane kamienie w pary i k∏adzie je razem na stó∏ d∏u˝szymi bokami
do siebie. Kamienie nale˝y dobraç tak, by suma oczek na ka˝dym z nich by∏a taka sama,
np. na pierwszym kamieniu suma oczek liczba oczek wynosi 2 + 3 = 5, a na drugim 1 + 4 = 5
(jak na schemacie). Po wy∏o˝eniu gracz losuje z talonu brakujàce kamienie, tak by zawsze
mieç ich szeÊç, a kolejka przechodzi na drugiego gracza. Je˝eli graczowi nie uda∏o si´ u∏o˝yç
˝adnej pary to odk∏ada do talonu w swojej kolejce jeden kamieƒ i dobiera w zamian inny, ale
wy∏o˝yç si´ mo˝e dopiero w nast´pnej kolejce. Wygrywa gracz, który pierwszy u∏o˝y 5 par.
JeÊli nie uda si´ tego osiàgnàç, to zwyci´˝a ten, który by∏ najbli˝szy celu.
para
3

Podobne dokumenty