regulamin wyjazdu BIOFACH - Pomorski Ośrodek Doradztwa

Komentarze

Transkrypt

regulamin wyjazdu BIOFACH - Pomorski Ośrodek Doradztwa
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn
REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE STUDYJNYM NA
MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH BIOFACH W NORYMBERDZE
W DNIACH 15.02.2017 r. – 17.02.2017 r. W RAMACH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH W PLANIE OPERACYJNYM
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2016-2017 W ZAKRESIE SIR, REALIZOWANEGO
PROJEKTU „BIOFACH – Zielone Innowacje”.
&1
Ogólne informacje
1. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników wyjazdu studyjnego na targi BIOFACH do
Norymbergii (zwanego dalej Wyjazdem studyjnym), odbywającego się w dniach od 15.02.2017
do 17.02.2017 r., a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków oraz
zasady rekrutacji uczestników wyjazdu.
2. Organizatorem Wyjazdu studyjnego jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Lubaniu.
3. Celem Wyjazdu studyjnego jest m.in. ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie
głównie ekologicznym, promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach, produkcji
żywności, ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami,
podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi , przedsiębiorcami sektora rolnospożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz sprzedaży pomiędzy rolnikami.
&2
Uczestnicy Wyjazdu studyjnego
1.
a)
b)
c)
d)
Uczestnikami Wyjazdu studyjnego mogą być:
rolnicy ekologiczni (co zostanie potwierdzone nr certyfikatu),
przedsiębiorcy ekologiczni (co zostanie potwierdzone nr certyfikatu),
doradcy rolni ( w tym organizatorzy wyjazdu, min. 6 osób),
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego (min. 2 osoby).
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn
2. Uczestnicy Wyjazdu studyjnego wyłonieni zostaną na podstawie kryteriów wyboru
(wpisujących się w cele projektu) zawartych w niniejszym Regulaminie:
a) wśród rolników ekologicznych oprócz daty wpływu decyduje ilość przyznanych punktów,
gdzie za:
- udział w Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne – 1 pkt.,
- sprzedaż produktów ekologicznych – 1 pkt. (wyłączając jedynie uprawy paszowe w
gospodarstwie),
b) wśród przedsiębiorców ekologicznych oprócz daty wpływu decyduje przyznany punkt za
sprzedaż produktów ekologicznych- 1 pkt.
&3
Rekrutacja uczestników.
1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odpowiada za rekrutację uczestników
Wyjazdu studyjnego.
2.
Osoby zainteresowane udziałem w Wyjeździe studyjnym i spełniające warunek uczestnictwa
wymieniony w § 2 niniejszego Regulaminu, zobowiązane są do dnia 27.01.2017 r. wypełnić
i przesłać pocztą, faksem, e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby PODR w Lubaniu,
poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Adresy, na które należy przekazać wypełnione formularze zgłoszeniowe:
a) e-mail:
[email protected]
b) fax:
58 309-09-45
c) listownie na adres siedziby:
Zespół Ochrony Środowiska i Ekologii
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn
3. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.podr.pl.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w Wyjeździe studyjnym będą rejestrowane według daty i godziny wpływu
formularza zgłoszeniowego.
5. Koszt dojazdu do miejsca zbiórki w Polsce (Lubania) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
6. Jedno gospodarstwo lub przedsiębiorstwo ekologiczne może reprezentować jeden uczestnik.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn
W przypadku wolnych miejsc po terminie składania formularzy zgłoszeniowych, Organizator
rozważy możliwość uczestnictwa w Wyjeździe studyjnym drugiej osoby z jednego gospodarstwa
bądź przedsiębiorstwa ekologicznego.
7. Do udziału w Wyjeździe studyjnym zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 25 osób.
8. Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Wyjeździe studyjnym zostanie
przekazana telefonicznie, natomiast informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na listę
rezerwową, zostanie podana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia, a w przypadku jego
braku telefonicznie, najpóźniej w dniu 31.01.2017 r.
&4
Inne informacje
1. Organizator wyjazdu odpowiada za zapewnienie uczestnikom wyjazdu:
a) noclegów w dniach 15.02.2017 r. i 16.02.2017 r.,
b) przejazdu autokarowego na określonej trasie Lubań-Norymberga (miejsce noclegowe)- Lubań
w załączonym programie wyjazdu (zał. nr 2),
c) wyżywienia (w formie śniadań i obiadokolacji) zgodnie z programem wyjazdu,
d) ubezpieczenia KL i NNW,
e) wejściówek na Targi w dniu 16.02.2017 r.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez
siebie w trakcie wyjazdu straty oraz szkody materialne i wobec osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe przez osoby będące w
stanie nietrzeźwości. Uczestnik wyjazdu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż
przebywanie w stanie nietrzeźwości wiąże się z wyłączeniem odpowiedzialności
ubezpieczyciela w niektórych przypadkach.
3. Uczestnicy zobowiązani są do:
- przestrzegania miejsc i godzin zbiórek,
- stosowania się do poleceń Organizatora związanych z organizacją wyjazdu,
- dostosowania się do planu podróży autokarowej.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradziony, zniszczony lub zagubiony
bagaż uczestnika wyjazdu.
5. W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu z przyczyn obiektywnych, należy powiadomić
organizatora nie później niż do 03.02.2017 r.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn
6. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach
w programie czy Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wyjazdu studyjnego.
7. Szczegółowy program Wyjazdu studyjnego zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.podr.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z
dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez
Organizatora Wyjazdu studyjnego zgromadzonych danych osobowych Podwykonawcy w
celu organizacji i przeprowadzenia Wyjazdu studyjnego , w tym zakupu imiennych
wejściówek na Targi, rezerwacji noclegów, ubezpieczenia KL i NNW.
10. Osoby odpowiedzialne za organizację Wyjazdu studyjnego:
a) Agnieszka Jereczek ZO, PODR, tel. 797-010-681, e-mail: [email protected]
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu.
……………………………………………………………….
(data i podpis uczestnika wyjazdu)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”