Okiem naczelnej - zsonatolin.edu.pl

Transkrypt

Okiem naczelnej - zsonatolin.edu.pl
G a ze t a I n te r n e t o wa G i m n a z j u m w N a GRUD ZIEŃ WYD AN IE ŚWIĄTECZNO -NO WO RO CZN E
RO K 2010 N UMER 2
W NUMERZE
Okiem naczelnej
Temat numeru
„Okiem
1
2-3
Z naszej głowy...
4
Polecamy, proponujemy
6
Wywiad
7
Zwierzakowo
8
Moda na korytarzu
9
naczelnej”
Tu Wasza naczelna
sprzątaniu. Zajrzyjcie
proponujemy. Mamy
Magda, a to jest specjal-
do zakładki Nastola-
tez nowości, po raz
ne wydanie naszej ga-
tek w kuchni, są tam
pierwszy w naszej ga-
zetki- wydanie świątecz-
smaczne i proste
zetce- psychotest do
ne! Co wy na to? Mnie
(naprawdę proste, na-
rozwiązania. A tak
też się podoba. Polecam
wet mi się udało je
przede wszystkim od-
Imiennik
10
do czytania głównie w
przygotować) potrawy.
poczywajcie, świętujcie!
Nastolatek w Kuchni
11
czasie przerw
Jeśli wciąż brak pomy-
Ze świątecznym ho,
Uśmiechnij się
12
w przygotowywaniu
słu na prezent rzućcie
ho,ho do zobaczenia…
potraw na Wigilię, pa-
okiem do Polecamy,
w przyszłym roku.
kowaniu prezentów i
R O K 1 , NU M E R 1
A Teraz Trochę Historii
Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd
niemiecki Franz Gruber. Z czasów II
dopiero w XIX wieku, a więc znacznie
się wzięła kolęda? Co tworzy trady-
wojny światowej i okupacji pochodzi
później niż w Rzymie i krajach śródziem-
cję Świat Bożego Narodzenia? Jak to
smutna oświęcimska kolęda „Nie było
nomorskich, które są ich kolebką.
z Nowym Rokiem i Sylwestrem było?
miejsca dla Ciebie”. W rodzimych kan-
Ja zastanawiałem się i dlatego po-
tyczkach możemy się doliczyć około 500
stanowiłem przeszperać Internet( nie
kolęd i pastorałek.
tylko) i znaleźć odpowiedzi. Oto one.
W wieczór wigilijny wszyscy
(na podst. książki B. Ogrodowskiej „Krągły rok”)
CO TWORZY TRADYCJE ŚWIĄT
Kolęda zawsze wiązała się
chętnie śpiewamy kolędy. Trudno sobie
ściśle ze świętami Bożego Narodze-
wyobrazić święta bez kolędy, a zwłasz-
Spotkanie przy świątecznym
nia.
cza tej naszej, polskiej, chrześcijańskiej.
stole to starodawna polska tradycja.
Jedną z najważniejszych ceremonii
Wszyscy
kochamy
Wraz z upływem czasu zwyczaj ten ule-
bożonarodzeniowych
i czekamy na nie cały rok, aby je zaśpie-
gał wielu zmianom. Jednak do dziś za-
wać w gronie rodziny i najbliższych.
chowało się to, co jest najbardziej cha-
nych
pielęgnowa-
przez
lud
i przekazywanych z pokolenia na
je
szczerze
JAK TO BYŁO Z SYLWESTREM
BOZEGO NARODZENIA?
rakterystyczne: ciepło, serdeczność i
I NOWYM ROKIEM… ?
miłość.
Ostatni dzień roku
Dziś tylko całkiem małe
nazywa się sylwestrem, od
dzieci wierzą, że w Wigilię
imienia papieża Sylwestra II,
Bożego Narodzenia zwierzę-
który godność tę sprawował
ta mówią ludzkim głosem, a
na przełomie IX/X wieku.
przez komin wlatuje Święty
Według przepowiedni Sybilli
Mikołaj.
i dawnych legend w roku
W dawnych czasach przeko-
pokolenie był obrzęd kolędowania.
1000 miał nastąpić koniec
nanie o niezwykłości tego
Słowo „kolęda” pochodzi z języka
świata. Powiadano, że w lochach Waty-
święta było powszechne. Wierzono, że w
łacińskiego, od słowa „calendae”,
kanu obudzi się wówczas uwięziony
noc narodzenia
które w starożytnym Rzymie ozna-
przez papieża, ziejący ogniem, potwór –
Pańskiego
czało początek miesiąca. Jako nazwa
smok Lewiatan, który swym oddechem
otwierają
pieśni bożonarodzeniowej pojawia
spali niebo i ziemię. Kiedy więc kończył
wrota
się dopiero w XVII wieku.
się
niebios,
się rok 999, wszystkich ludzi, a zwłasz-
zakwitają kwia-
Jedną z najstarszych bożo-
cza Rzymian, ogarnęła wielka trwoga.
ty, woda w rze-
narodzeniowych polskich pieśni jest
Ludzie płakali, szukali kryjówek, z rozpa-
kach i studniach
„Anioł pasterzom mówił” (XV/XVI
czą czekali na śmierć w płomieniach.
zamienia się w
w.). „W żłobie leży” ułożył Piotr
Kiedy wybiła północ i nie ukazał się
wino. Na ziemię
Skarga, zaś słowa poloneza „Bóg się
Lewiatan, a Rzym i świat trwały dalej,
powracają
rodzi” napisał Franciszek Karpiński.
strach oraz lamenty zamieniły się w
sze zmarłych, przybierając czasem po-
Szczególny hołd polskiej kolędzie
radość, śmiech, tańce z muzyką i śpie-
stać zwierząt. Dlatego dzielono się opłat-
złożył Fryderyk Chopin wplatając
wem. Papież Sylwester II pobłogosławił
kiem również ze zwierzętami. Tego dnia
melodię „Lulajże Jezuniu” w Scherzo
miasto Rzym i cały świat (urbi et orbi)
dusze bliskich były najbardziej oczekiwa-
h-moll, które skomponował w czasie
na nowy rok, nowy wiek i nowe tysiąc-
nymi gośćmi i to dla nich przeznaczona
emigracji paryskiej. Pięknem linii
lecie. Dlatego właśnie wszystkie nocne
była wieczerza wigilijna, złożona z sa-
melodycznej urzeka nas „Cicha noc”,
bale noworoczne noszą jego imię. W
mych postnych potraw. Wiara w powrót
którą ułożył w roku 1818 organista
Polsce bale i zabawy zaczęto urządzać
zmarłych wiąże się także ze zwyczajem
Str. 2
du-
stawiania jednego nakrycia więcej,
Kiedy już dzieci wypatrzyły
spieszyć - kto jako pierwszy dotarł do
przeznaczonego dla niespodziewane-
na niebie pierwszą gwiazdkę - na
kościoła, miał zapewnione powodze-
go gościa. Obyczaj ten jest przestrze-
pamiątkę tej, która prowadziła paste-
nie w pracach gospodarskich i dobre
gany po dzień
rzy do betlejemskiej stajenki - rozpo-
plony. Podczas mszy młodzież wypra-
dzisiejszy -
w
czynano uroczystą wieczerzę. Zwyczaj
wiała różne psikusy. Wlewano atra-
wieczór wigilijny
nakazuje, by liczba biesiadników była
ment do kropielnicy lub zaszywano
nikogo nie wol-
parzysta, bowiem nieparzysta liczba
końce szat modlącym się. Na koniec
no odprawić od
ucztujących wróżyła rychłą śmierć dla
cały kościół rozbrzmiewał kolędą
drzwi,
tak
kogoś z obecnych. Najgorzej, gdy przy
"Bóg się rodzi".
naprawdę cho-
stole miało zasiąść 13 osób - bowiem
dzi o to by w ten dzień powszechnej
w Ogrójcu Jezus wieczerzał z 12 Apo-
radości nikt nie był sam.
stołami. Bywało, że dla uniknięcia
a
wieków przystrajano
fatalnej liczby, któraś z pobożniej-
dom gałązkami jodły lub świerku,
szych ciotek symulowała atak migre-
które miały zapewnić domowi szczę-
ny. Zwykle jednak starano się zapra-
ście i dobrobyt. Choinka natomiast
szać do stołu jeszcze jednego gościa.
pojawiła się w Polsce dopiero na
Potraw podaje się 12 lub 13. Obecnie
przełomie XVIII i XIX wieku. Zwyczaj
najpopularniejsza jest tradycja 12 dań
ten przyszedł do nas z Niemiec. Po-
- na pamiątkę 12 Apostołów. Nasi
czątkowo świąteczne drzewko przy-
przodkowie stawiali na stole niepa-
ozdabiano orzechami, cukierkami i
rzystą liczbę potraw: chłopi pięć lub
świeczkami, a papierowy łańcuch był
siedem, szlachta dziewięć, arystokra-
symbolem Polski jęczącej w kajda-
cja jedenaście lub trzynaście. Rodzaj
nach niewoli. Później zaczęto przy-
potraw wigilijnych zależy od tradycji
strajać choinkę ozdobami z wydmu-
danego regionu Polski. Po sutej kola-
szek, bombkami i lampkami. Do dziś
cji i kolędach wyruszano na pasterkę.
pod śnieżnobiały obrus wkłada się
Dawniej tradycja nie pozwalała przed
siano symbolizujące żłóbek, w którym
wyjściem sprzątać wieczerzy wigilijnej
narodził się Chrystus.
ze stołu. Na pasterkę trzeba było się
Od
Str. 3
Źrodło : Internet
TEST
Uwaga, mamy tu coś specjalnego, jaki jest
Wasz stosunek do świąt Bożego Narodzenia?
Jest Ci to obojętne, czy z niecierpliwością odliczasz dni? Sprawdź!
Test zawiera 6 pytań. Do każdego z nich podane są 3 odpowiedzi. Możesz wybrać tylko jedną. Po skończeniu testu policz, które odpowiedzi (a, b lub c) podały najczęściej i… odkryj
prawdę o sobie i Bożym Narodzeniu.
Z czym kojarzą Ci się Święta Bożego Narodzenia?
Z przerwą świąteczną- tylko na to czekam.
Dostaje się wtedy prezenty, no i… jest dużo smacznego jedzenia.
Z Wigilią i rodziną.
Co robisz, żeby przygotować się do tych świąt?
Nic, rozkoszuję się lenistwem.
Posprzątam swój pokój, może coś jeszcze, jeśli rodzice mi
każą.
Razem z mamą gotujemy i sprzątam dom.
Dajesz innym prezenty?
Nie, ale inni niech dadzą je mi.
Raczej nie, czasem się zdarza.
Tak! Uwielbiam zakupy świąteczne.
Czy starasz się być grzecznym w
święta?
Nie widzę takiej potrzeby.
W miarę moich możliwości.
Jasne, że tak! Ale przecież nie każdy
jest święty;)
Czy wierzysz w tzw. „magię świąt”?
Nie. To głupota.
Chyba tak. Choć jeszcze nie doświadczyłem tego na własnej skórze.
Tak. Przecież o to tu chodzi.
Czy wierzysz w św. Mikołaja i
Gwiazdkę, którzy przynoszą prezenty?
Nie, to kolejny wymysł, żeby dzieciaki były grzeczne.
Nie, ale podobało mi się, gdy w nich
wierzyłem.
Oczywiście, że tak! Co to w ogóle za
pytanie?
Odpowiedzi!!!
Najwięcej odpowiedz „a”:
Święta Bożego Narodzenia nie są dla
Ciebie czymś szczególnym. Mogą
być, ale równie dobrze i nie.
Uważasz, że to strata czasu.
Proponuję rozejrzeć się dookoła
i zobaczyć ile te święta dają
radości. Polecam także książkę
„Opowieść wigilijna”.
Najwięcej odpowiedzi
„b”:
Cieszysz się, że nadchodzą święta, ale nie wywołuje to w Tobie
nie wiadomo jak wielkiej ekscytacji. Twój stosunek jest dobry,
ale jeszcze trochę ci brakuje do
„zarażania” ludzi szczęściem.
Najwięcej odpowiedzi
„c”:
Serce zaczyna Ci mocniej bić na
samą myśl o Bożym Narodzeniu.
Słuchasz
piosenek
o tematyce świątecznej, planujesz Wigilię i prezenty. Jesteś
wulkanem energii, bo to właśnie święta dają Ci tyle radości.
Opracowała Magda Wójcik
Nasza Twórczość
Wigilijna Opowieść
JAK TO JEST BYĆ
CZŁOWIEKIEM?- SPYTAŁ
PTAK
napisała Ola Jaworska
parapecie domu i zaczął zastanawiać się,
jak to jest być człowiekiem. Za szybą zobaczył ludzi szczęś liwych
w ciepłym domu, sie
Byłopiękne,ciepłelato, dzących przy pełnym
pewien ptak latał stole. Byli weseli. Wteszczęś liwy i wesoły po dy usłyszał pukanie do
całym niebie. Niczym drzwi. To był biedak,
się nie przejmował. Je- proszącyojedzenie,ludzie mieszdzenia miał
kający w
pod dostatdomu pokiem. Comogli mu i
dziennie laodszedł.
tałdopobliPtak poleWigilia- wielkie ale
skich stawu
czy wciąż aktualne
ciał za nim.
tam
pił
słowo jeszcze
Widział jak
w XXI wieku?
i chłodził
brodził w
się.Czasmizaspach i
jał i pewnemarzł, tak
go
dnia
samo jak
spadł biały,
on. Nagle
puszysty
ś nieg. Był piękny, ale człowieka zaczął gonić pokrył wszystko. Ptak pies.Ptakchciałmuponiemiałcojeś ć,anipić . wiedzieć , ż eby odfruTrząsł się z zimna. nął, ale ludzie przecież Zziębnięty usiadł na nie latają. Na szczęś cie
pies zawró cił. Ptak po-
myś lał , ż e bycie człowiekiemwcaleniezawszejestdobre.Onmoż e
być wolny, latać wszędzie, chociaż cierpi ,
gdy jest głodny lub
zziębnięty. Ludzie też często tak cierpią. Nie
wszyscy są bogaci i
szczęś liwi. Ci, któ rzy
mają duż o pieniędzy
też niezawszesązadowoleni, bo nie mają
czasdlasiebiesązabiegani i zapracowani.
Każ dy powinien cieszyć sięztego kimlub
czym jest i wypełniać swojeobowiązki.
Str. 4
Lustro szkoły
R O K 1 , NU M E R 1
Str. 5
Święta Bożego Narodzenia
Tuż za oknem śnieży puch,
Na ulicach wielki ruch.
Ludzie po sklepach biegają,
Za prezentami się rozglądają,
Już iskrzą świąteczne choinki,
Zbierają się całe rodzinki.
Wszyscy dzielą się opłatkiem,
Mama z tatą, babcia z dziadkiem.
Na stole stoją bożonarodzeniowe świeczki,
A na choince wiszą pozłacane dzwoneczki.
Dzieci mają przeróżne życzenia,
A Mikołaj spełnia ich marzenia.
Na niebie widać renifery mknące,
A nad nimi gwiazdy spadające.
Maluchy są zawsze niegrzeczne,
Ale i tak dostają prezenty świąteczne.
Na naszych stołach zagości karp,
Dla naszych gości to pewnie skarb.
Będzie też barszcz czerwony z uszkami,
Wszyscy go zjedzą z apetytami.
W każdym domu panuje porządek,
Czysty jest każdy zakątek.
To wszystko przed świętami Bożego Narodzenia,
i Dniem Wigilijnym obchodzenia.
Martyna Woźniak
Julia Jaworska
Klasa IV B
Polecamy, proponujemy...
W tym miejscu lekka reminiscencjaod redakcji swoisty prezent dla zeszłorocznego składu redakcji, który
wyfrunął już daleko w świat. Zobaczmy, co rok temu pisał Łukasz Mierzejewski w dziale „Polecam, proponuję”.
PROPONUJĘ, POLECAM … - ŁUKASZ
MIERZEJEWSKI
Piękne wystroje ulic i sklepów ,kolorowe, migoczące światełka,
zabiegani
ludzi,
a ostatnio spadający obficie z nieba
biały puch- przypominają nam ,że
wielkimi krokami zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia. Święta to spotkania rodzinne pełne ciepła przy suto
zastawionym stole, kiedy można ze
sobą bez pośpiechu porozmawiać,
pobyć po prostu. Okres świąteczny to
również czas odpoczynku i relaksu.
Każdy z nas powinien znaleźć sobie coś
dla siebie, co pozwoli mu świetnie
wypocząć. Nasz wypoczynek to nie
tylko wylegiwanie się na kanapie i
jedzenie świątecznych przysmaków. Są
inne sposoby na chwile relaksu. Oto
kilka z nich:
Sięgnijmy do źródła literatury. Proponuje ciepłą lekturę w zimowy czas pt ,,
Mój pierwszy rok w Toskanii ''. Autor-
ką powieści jest Małgorzata Matyjaszczyk. Książka zawiera 36 kolorowych
stron ze zdjęciami z Toskanii. Autorka
ukończyła wychowanie plastyczne w
PWSSP (obecnej ASP) w Poznaniu oraz
reżyserię teatru dzieci i młodzieży przy
PWSST we Wrocławiu. Przez kilka lat
pracowała jako nauczycielka plastyki,
by potem jako instruktor plastyki i
teatru z sukcesami działać w Gminnym
Ośrodku Kultury "Sokół" w Czerwonaku pod Poznaniem. W 2007 roku wyprowadziła sie z Polski i zamieszkała w
Toskanii. Pracuje jako gospodyni u
zaprzyjaźnionego księdza i z tej perspektywy spogląda na świat dookoła
siebie. Założyła własną pracownię,
wróciła do malarstwa, wytwarza świece artystyczne, tworzy aranżacje florystyczne. Niewątpliwie piękne, kolorowe zdjęcia pozwolą odpocząć od wszechogarniającej nas bieli, a może zainspirują do ułożenia wakacyjnych planów?
W świąteczny czas warto obejrzeć
śmieszny a zarazem ciekawy film. Proponuje
film
pt
,, Asterix i Obelix, misja Kleopatra''
Kto jeszcze nie oglądał niech koniecznie zobaczy jak boska Kleopatra chcąc
utrzeć nosa Juliusowi Cezarowi rzuca
mu wyzwanie - jej lud w ciągu trzech
miesięcy wybuduje najwspanialszy
pałac na Ziemi, a Cezar przyzna, że
Egipcianie to najpotężniejszy z narodów. Zadanie zostaje przydzielone
Numernabisowi, który chcąc wypełnić
swą misję zwraca się z prośbą o cudowny eliksir siły do swego starego
przyjaciela Panoramixa. W budowie
swą pomoc oferują także Asterix i
Obelix. Duża dawka humoru!
Nie wyobrażamy sobie świąt bez kolęd
i pastorałek. Dlatego namawiam do
słuchania pięknych, a zarazem wzruszających pieśni. Włączmy radio, telewizje, wyszukajmy programy ,audycje
gdzie grane są piękne, polskie kolędy .Najpiękniejsze są te w tradycyjnej
aranżacji.
*
A ja pozwolę sobie dołączyć moje
propozycje – jeśli chodzi o książkę, to
uwielbiam czytać wciąż w świątecznym klimacie „Opowieść Wigilijną”
Charlesa Dickensa. Edenezer Scrooge,
Mały Tim, Bob Cratchit to postacie
powszechnie znane. Historia Scrooge'a
- który pod wpływem trzech duchów i
nastroju świąt Bożego Narodzenia z
ponurego, cynicznego skąpca zmienia
się w życzliwego wszystkim człowieka niesie niezwykle ważne przesłanie:
warto zmieniać siebie i świat na lepsze. Może wreszcie to przesłanie trafi
do świata!!!
Tak więc proponuję i polecam, życząc
ciepłych
i
udanych
świąt.
Krys an Szostek
Jakieksiąż kiczytająipolecajączytelnicyLustra?
Podzielciesięznamiswoimiwraż eniami.
Prześ lijciewłasnąrecenzjęksiąż ki,któ rąwartoprzeczytać .
Adrese-mail:[email protected]
Str. 6
Lustro szkoły
R O K 1 , NU M E R 1
Str. 7
Zamiast wywiadu ;)
WARIACJE * ŚWIĄTECZNE felieton Oli Banasiak
Boże Narodzenie zbliża się wielkimi dzamy z przyjaciółmi, robiąc to, na co
krokami. Jeszcze tylko kilka dni i mamy 24 tylko mamy ochotę. Widzicie, mija jedygrudnia. Ubieranie choinki, przygotowy-
nie jedna noc, a my stajemy się o rok
wanie świątecznych potraw, dzielenie się
starsi! Nie pozostaje mi nic innego, jak
opłatkiem. Cała rodzina zjeżdża się w jed-
życzyć czytelnikom naszego „Lustra..”
no miejsce i razem spędzacie ten wyjąt-
Wesołych Świąt. Wracam do Was za rok.
kowy czas. Wydaje mi się, że im jestem
starsza tym lepiej poznaję tą ‘magię’
świąt. Nie wiem, może to kwes a dojrzałości. Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu
jedyną przyjemną rzeczą były prezenty, a
teraz schodzą one na dalszy plan. Zaczęłam dostrzegać, że Boże Narodzenie jednoczy i usuwa całą złość drzemiącą gdzieś
w sercu, usuwa żal do innych ludzi i nakłania do refleksji. Przy okazji polecam
Wam na długie zimowe wieczory świetną
książkę Karola Dickensa pt. ”Opowieść
Wigilijna”, naprawdę świetna książka. Nie
ma co się rozpisywać, bierzemy się za
wielkie porządki. Wesołych Świąt Kochani!
Święta, święta i po świętach.. a po świętach mamy Sylwestra. Noc sylwestrowa –
ostatnia noc ‘starego roku’, żegnamy go
bawiąc się w większym gronie lub spę-
Wariacje – a w zasadzie temat z wariacjami, to
samodzielna forma muzyczna lub część większego utworu instrumentalnego: sonaty, symfonii, koncertu o dość swobodnej budowie. Istotą wariacji jest przetworzenie tematu lub jego
motywów. Ilość przetworzeń zależy od inwencji kompozytora, waha się od kilku do kilkunastu. Temat może być własny, zaczerpnięty z
dzieła innego kompozytora lub oparty na motywach z muzyki ludowej.
Zwierzakowo
Hej, hej!! To ja, Olka. Pamiętacie mnie jeszcze ? :) Witam
Was serdecznie w nowym
kąciku naszego "Lustra.."„Zwierzakowo”. Będą tutaj
zamieszczane zdjęcia i opisy
waszych pupilków zwierzaków, gorąco zapraszam do
wysyłania ich opisów i zdjęć
na adres naszej szkolnej gazetki [tutaj adres]. W czerwcu (wiem, wiem to jeszcze
mnóstwo czasu, ale zobaczycie jak szybko zleci :) ) odbędą się wybory na
"Najmilszego Zwierzaczka
Ucznia Naszego Gimnazjum" . Z nagrodami!! . Więc
nie czekajcie, tylko wysyłajcie! A oczywiście zaczynamy
od nas samych.
Pozdrawiam, Olka.
Mój zwierzak Mrówa
Panie i Panowie, właśnie widzą
Państwo całkiem spory, śliniący
się kłębek sierści. A tak naprawdę, to jest mój pies, oj
przepraszam, bo to jest piesdziewczyna, który wabi się
Mrówa. Tak, Mrówa. I ona
wcale nie jest mała jak mróweczka, ale uważam, że jest to
bardzo ładne imię(to znaczy
dla psa).
Ten oto pies jest rasowym
bernardynem. Jak to rozpoznałam? Oh, to bardzo proste.
Znaki szczególne wszystkich
bernardynów: zaspane oczy,
znudzony wyraz twarzy( tak
wiem, że psy nie mają wyrazów
twarzy J), ślinienie się
i okazywanie miłości przez skakanie na właścicieli. Wszystkie
wymienione znaki szczególne
moja Mrówa ma! Tak więc
wniosek jest prosty – Mrówa to
bernardyn. Ponadto Mrówa
jest bardzo sympatyczna, towarzyska i troszkę (no dobra, nie
troszkę, tylko bardzo) przekorna- ma to po swojej pani. Fakt,
że bywa leniwa, ale patrząc w
te duże, brązowe i zaspane
oczy wszystkim topnieją serca.
UWIELBIA być głaskana. Potrafi
usnąć, gdy ją się głaszczę. Albo
np. obrażę się na nią, wtedy
ona nie pozwoli mi nigdzie
pójść, dopóki nie złapię jej łapy
(ona wtedy podaje łapę) na
znak zgody. Jednak ona też się
potrafi na mnie obrazić i wtedy
mam problem…
Magda Wójcik IIg
Str. 8
Lustro szkoły
R O K 1 , NU M E R 1
Str. 9
Moda Sylwestrowa
Jak się ubrać na sylwestra?
Każda młoda dziewczyna, kiedy
wybiera się na swój pierwszy sylwestrowy bal,
starannie dobiera nie tylko
sukienkę, ale i
buty oraz
wszelkie inne
dodatki.
Wszystko
bowiem musi
być zapięte na
ostatni guzik.
Wiele znanych i mniej znanych linii
oraz marek oferuje fantastyczne
sukienki, które sprawdzą się na
sylwestrowy bal, na imprezę w
klubie, a z innymi dodatkami mogą
być pięknymi sukienkami, które
będą idealne na rodzinne spotkania. Na co zatem zwracać uwagę
w czasie wybierania sukienki dla
nastolatki? Po pierwsze na to, aby
sukienka była dla młodej damy
wygodna. Nie może czuć się w niej
niekomfortowo, nic nie może jej
obcierać, jeśli źle czuje się w dekolcie lub w za krótkiej sukience –
uszanować to i do niczego nie
namawiać.
Należy przestrzegać
bardzo ważnej zasady
dobrego
stylu: jeśli
sukienka jest
w wersji
mini, nie
powinna mieć głębokiego dekoltu,
i odwrotnie – jeśli ma spory dekolt, nie powinna być króciutka.
Tej zasady powinny przestrzegać
wszystkie panie, a te nieco młodsze najbardziej. Nastolatkom pasują właściwie wszystkie kolory. Sukienka może być zatem świecąca,
pełna cekinów, srebrzystych detali,
może być nawet jaskrawa. Ale
równie ładnie będą prezentować
się czarne sukienki, czyli klasyka.
Do czarnej sukienki można dobrać
kolorowe dodatki, np. fioletowe
buty, fioletową torebkę, fioletową
biżuterię. Obok fioletu równie
ładnie będzie wyglądać niebieski,
delikatny czerwony, srebrny czy
różowy. Młodym dziewczynom
bardzo podobają się sukienki w
stylu glam rock, czyli najczęściej
czarne, o długości do kolan, na
ramiączkach, przyozdobione
ćwiekami i innymi srebrnymi
elementami. Sukienki te są szalenie modne, wyglądają bardzo
gustowne i każda dziewczyna
wygląda w
takiej sukience
wręcz zjawiskowo.
Młodym kobietom można
śmiało polecić
sukienki stylizowane na lata
60. i 70. Sukienki na grubych
ramiączkach, z
szerokim dołem są wprost stworzone do zabawy, a przy tym są
niezwykle dziewczęce. Mogą być z
koronką, mogą być jednokolorowe, np. czarne lub różowe, ale
mogą być również w grochy lub
kolorowe paski. Myślę, że wielu
nastolatkom mogą przypaść do
gustu. Obok nich
bardzo ciekawie są
sukienki z gorsetem. Choć większości z nas taka
sukienka kojarzy
się raczej z dojrzałą
kobietą, to coraz
częściej pojawiają
się wersje młodzieżowe: jednokolorowy gorset i krótka, rozkloszowana spódnica. Nie jest to klasyczna sukienka z gorsetem, ale właśnie taka jej młodzieżowa wersja.
Pasuje nie tylko na sylwestrową
zabawę, ale również na studniówkę lub inny bal.
Jak się uczesać na sylwestra?
Ciekawa i modna propozycja dla
osoby, która pragnie zaprezento-
wać się z nieco innej strony. Długa grzywka, cięcie mocno asymetryczne – dłuższe z przodu, krótkie na karku. Wystrzępione końcówki nadają całej
fryzurze zwiewności i lekkości.
Fryzurka świetnie
pasuje dla Pań o
jasnych, niegęstych włosach.
Doskonale nadaje
się dla nastolatek,
studentek, a nawet na co dzień, do
pracy. Może być też doskonałą
propozycja na imprezę, idealnie
komponuje się z mocnym makijażem. Codzienne wykonanie fryzury zajmuje tylko chwilę, wystarczy
układać na dużej okrągłej szczotce,
formując bombkę, końcówki włosów roztrzepujemy rękami, pozostawiąc je samym sobie
Idealna fryzura dla pań, które nie
lubią nudy. Oryginalna i ciekawa, a
co najważniejsze supermodna.
Włosy w kolorze mocnej czekolady wyglądające niesamowicie smakowicie. Krótkie, asymetryczne
cięcie, mocno wycieniowane włosy
z dużą ilością pazurków. Grzywka
lekko opadająca na oczy, również
cieniowana. Kilka kosmyków na
czubku głowy utrwalonych za
pomocą żelu. Całość potraktowana lakierem do włosów.
Autorka:
Patrycja Jaworska.
Imiennik
Cześć
to znowu ja. W
świątecznym numerze można
rozpracowywać jedynie dwa imiona –
w pewnym sensie symbole Świąt - Adam i Ewa. Tak więc rozejrzyjcie się uważnie wokół siebie, czy jest tam jakiś
Adam, albo Ewa i serdecznie zapraszam do przeczytania.
dlatego każ dą decyzje musi zawsze
przemyś leć . Lubi działanie, nie przeszkadza jej
zmęczenie,
pracuje
rzetelnie i
uczciwie.
Lubi
się
wykazać i
wzbudzać w
Ewa Farna
otoczeniu
podziw i uznanie. W towarzystwie potra istworzyć pozytywnąatmosferę.
Ewa
Pochodzenie: Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego, od słó w hajja
(być ) lub hawwa (wzięta od męż a
albodającaż ycie).WedługBibliijest
toimiępierwszejkobietystworzonej
zż ebraAdama.Przypuszczasięró wnież ,ż emoż eonopochodzić odimienia najwyż szej bogini przedhebrajskich mieszkań có w Kanaanu. W
dawnych czasach imię to było ź le
widziane–ciąż yłnanimgrzechpramatki Ewy, któ ra złamała zakaz Bo- Astrologia
ż y.
Imię harmonizuje z naturą Bliź niąt,
Kolor: Niebieski
Skorpiona,Barana,Lwa,Strzelca,Kozioroż ca.
Charakterystykaimienia:Ewa jest
osobą wszechstronnie uzdolnioną, NieodpowiedniedlaByka,RybyiWagi.
zwłaszcza bliskie są jej dziedziny
humanistyczne. Jest błyskotliwa i Jejliczbato3czyliliczbasukcesuispełinteligentna a zarazem odpowie- nionychceló w.
dzialna i stanowcza. W działaniu
wykazuje się wielkim rozsądkiem
Adam
Pochodzenie:Imię Adam pochodzi z
wielu źródeł: z języka hebrajskiego adam (ludzie) lub adhamah (ziemia), sumeryjskiego ada-mu (mój ojciec), akadyjskiego ad-mu (stworzony, zrodzony,
dziecko) lub arabskiego adama (łączyć
się). Najczęściej przyjęte jest znaczenie
biblijne: pierwszy człowiek stworzony
przez Boga.
Kolor i liczba
Czerwony, 1
Charakterystyka imienia; Adam jest
niezależ ny,ambitnyisolidny.Potra ibyć
konsekwentny,aumiejętnoś ć realnejoceny sytuacji sprawia, ż e wszelkie jego zamierzeniakoń cząsięsukcesem.Odznacza
się odpowiedzialnoś cią, systematycznoś cią.Częstojestpionieremwprzeró ż nych
przedsięwzięciach. Lubi być kontrowersyjny i bezkompromisowy. Rzadko zmienia zdanie i nie przyjmuje rad innych.
Pracamadlaniegoduż eznaczeniealena
Patron: Ewa
- pramatka,
pierwsza kobieta, któ ra
wg. Biblii dała
ż ycie rodzajowiludzkiemu.
Formy obcojęzyczne:
Eva
(ogólnie
Ewa Wachowicz
przyj. forma),
ève (fr.), Eve, Ewa, Ewe (niem.),
Jeva (ukr.), Eeva, Eevi (fiń.), Ieva,
Jieva (litew.)
Powiedzonka
Ewa zgrzeszyła,
Adama skusiła.
Grzej się Ewka, kiedy się palą drewka.
Nieodrodna córa Ewy.
pierwszym miejscu stawia rodzinę.
PowieJest wspaniałym męż em i ojcem,
dzonka
bezgranicznie
kocha
swojedzieci. Wolny
czas lubi
spędzać na
łonie natury.
Jego Adam Sandler
Adam Małysz
zainteresoGdy w dzień Adama i Ewy
wania
związane są ze sztuką i sam nie- mróz i pięknie, zima wcześnie pękrzadko przejawia talent artystycz- nie.
ny.
Adam zwala na Ewę, na Adama
Astrologia
Ewa - a oboje jedli z drzewa.
Imiękorzystnedlaurodzonychpod
znakiem Byka, Raka, Panny, Kozioroż ca.
Niekorzystne dla osó b urodzonych
pod znakiem Barana, Skorpiona,
Wag.
Liczba tego imienia to 1, a więc
Str. 10
Lustro szkoły
R O K 1 , NU M E R 1
Str. 11
Nastolatek w kuchni
Hej! W tym wyjątkowym świątecznym numerze zajmiemy się głównie kuchnią na Sylwestra. Przygotowałam trzy przepisy, które mam nadzieję, będą cieszyły
wasze podniebienia. Będą to kulki ryżowopieczarkowe jako przekąska na Sylwestra, na
deser brzoskwinie na ciepło w cieście francuskim oraz coś specjalnego...
Pozdrawiam.
Kulki ryżowo-pieczarkowe:
Składniki:
Sposób przygotowania:
200 g ryżu białego długiego,
500 g pieczarek,
natka pietruszki,
2 cebule,
3 jajka,
sól,
pieprz,
bułka tarta,
olej do smażenia.
Ryż ugotować. Pieczarki pokroić i podsmażyć z drobno posiekaną cebulką,
przyprawić solą i pieprzem. Wystudzić, dodać 2 jajka, posiekaną natkę
pietruszki oraz bułkę tartą, tak
by masa była kleista. Z tak
przygotowanego
ryżu formować kulki wielkości
małych klopsików. Ubić pianę z
białka.
Tuż przed smażeniem obtoczyć
BRZOSKWINIE NA CIEPŁO W CIEŚCIE FRANCUSKIM:
Składniki:
500 g mrożonego ciasta francuskiego,
1 puszka brzoskwiń w syropie
SKO,
1 jajko.
Sposób przygotowania:
Rozmrozić ciasto. Rozwałkować na stolnicy na grubość
około 0,5 cm i wyciąć
z niego koła o średnicy około
10 cm. Brzoskwinie osączyć z
syropu i poukładać
na cieście, potem skleić każde
ciastko tak, aby nie wystawała z
niego brzoskwinia.
Rozbić jajko i pędzelkiem posmarować każde ciastko. Ułożyć na blasze i piec przez
20-25 minut w temperaturze
250`C.
kulki w pianie z białka.
Smażyć na
głębokim
tłuszczu.
Podawać z
sosem pieczeniowym i
rybami.
Cześć! Jestem Kaśka.
Chodzę do 1 klasy gimnazjum. Zaczynam pracować ciężko w
„Lustrze…” od tego roku. Na początek dostałam za zadanie rozbawić Was, więc
poszperałam tu i ówdzie i oto efekty mojej pracy. Kilka dowcipów, zabawnych
rysunków. Źródłem tej ostatniej jest Internet.
Dobrej zabawy!
Uśmiechnij się...
Lustro szkoły
REDAKTOR NACZELNA
Magda Wójcik
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Ola Banasiak, Kasia Pasek, Karolina Szczęsna,
Agnieszka Boruch, Klaudia Galiszewska,
Klaudia Winiarska, Krystian Szostek,
Patrycja Jaworska, Marcin Zieliński,
Magdalena Szczerbińska,
Bartek Żelisko, Kamil Kosterna
OPIEKUNOWIE:
P .Dorota Nowak – polonistka,
p. Justyna Dwornik – informatyk
E-mail: [email protected]
ZSO NATOLIN
„Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy
najprostszej, że dziecku trzeba
miłości, miłości, miłości….”
K. Makuszyński
Dwaj staruszkowie spędzają wspólne
święta. Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina:
- Moja żona kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: "pomyśl o czymś, a
twoje życzenie spełni się, kiedy gwiazda spadnie".
- Co było dalej? - pyta drugi.
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!
h p://zsonatolin.edu.pl/gazetka
- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże
Narodzenie?
- Daj spokój, Maryśka! Po co mamy sobie psuć święta?
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci,
kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. Dzieci
wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby
zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nau-
- Mamo, czy to prawda, że Pan Bóg nas karmi?
- Oczywiście.
- I że dzieci przynosi bocian?
- Tak.
- I że prezenty rozdaje św. Mikołaj?
- Tak.
- To po jaką cholerę trzymamy w domu tatusia?
Str. 12
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać,
kiedy dorosną. Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka,
policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka.
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:
- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię,
przynieś mi rower górski i klocki Lego."
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę
Jasia. Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy
postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i
wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi
list od Jasia:
- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie."