Copybox Sp. z oo z siedzibą w T

Komentarze

Transkrypt

Copybox Sp. z oo z siedzibą w T
UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawca oznaczony firmą: Copybox Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wniósł protest w
dniu 16 listopada 2009 roku, „na czynność zamawiającego polegającą na wyborze uchwałą nr
84/1439/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2009 r. oferty
Przedsiębiorstwa WielobranŜowego „BIUROMAX-BALCER” Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako
najkorzystniejszej w zakresie Pakietu B (część II) z ceną ofertową 147.380,25 zł” w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek.
Oprotestowanej czynności Wykonawca zarzuca naruszenie:
1. przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp,
2. przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,
3. załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, Minimalne warunki techniczne,
PAKIET B (część II), pkt 1. Urządzenie wielofunkcyjne, poz. Czas nagrzewania.
Protestujący zarzuca Zamawiającemu, iŜ wybrana przez niego oferta firmy P.W. „BiuromaxBalcer” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jest niezgodna z minimalnymi warunkami
technicznymi zawartymi w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ,
a mianowicie w pozycji – czas nagrzewania miało być 20 sek., natomiast z informacji (katalog
producenta – d-Copia 2500MF) załączonych do oferty jednoznacznie wynika, Ŝe czas
nagrzewania wynosi 29 sekund.
W związku z tym Protestujący wniósł jednocześnie o:
1. odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa WielobranŜowego „BIUROMAX-BALCER” Sp.
z o.o. w Bydgoszczy jako niezgodnej z SIWZ,
2. dokonanie wyboru oferty COPYBOX Sp. z o.o. w Toruniu jako oferty najkorzystniejszej
w zakresie Pakietu B (część II).
Informacja o wniesieniu protestu i jego treści, zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawa
zamówień publicznych przekazana została wykonawcom w dniu 16 listopada 2009 roku.
W dniu 19 listopada 2009 r. wpłynęło przyłączenie się do protestu od firmy
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Biuromax-Balcer” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy po
stronie Zamawiającego.
W związku z przyłączeniem się do protestu firmy P.W. „Biuromax-Balcer” Sp. z o.o.
z siedziba w Bydgoszczy, Zamawiający uzyskał informację, iŜ czas nagrzewania w
zaproponowany przez firmę urządzeniu d-Copia 2500 MF marki OLIVETTI wynosi 15 sek.
Potwierdzenie tego stanu jest pismo od firmy Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, wyłącznego dystrybutora marki OLIVETTI.
W związku z powyŜszym zarzuty protestującego są bezzasadne, poniewaŜ urządzenie
zaproponowane przez firmę P.W. „Biuromax-Balcer” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy spełnia
Minimalne warunki techniczne zawarte w Specyfikacji technicznej, a tym samy oferta jest
zgodna z SIWZ.
Wobec powyŜszego protest wniesiony przez firmą Copybox Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu zostaje oddalony w całości.
Niniejsza uchwała nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budŜetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.