Lp Nr wniosku Nazwa Projektodawcy Siedziba Projektodawcy Tytuł

Transkrypt

Lp Nr wniosku Nazwa Projektodawcy Siedziba Projektodawcy Tytuł
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji
Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem",
Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020
Ostateczna liczba
Całkowita wartość
przyznanych
projektu w PLN
punktów
Przyznana kwota
dofinansowania w
PLN
Lp
Nr wniosku
Nazwa Projektodawcy
Siedziba Projektodawcy
Tytuł projektu
1
RPMA.09.01.0014-1556/15
Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w
Ciechanowie
ul. Rzeczkowska 11
06-400 Ciechanów
Aktywność - Integracja Praca
140
954 075,00
906 075,00
2
RPMA.09.01.0014-2525/15
Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w
Ciechanowie
ul. Rzeczkowska 11
06-400 Ciechanów
Aktywna integracja drogą do
zatrudnienia
130
954 075,00
906 075,00
3
RPMA.09.01.0014-0732/15
Gmina Miasto Płock
ul. Stary Rynek 1/1
09-400 Płock
CENTRUM WSPARCIA
RODZIN - PŁOCK DLA
RODZINY
129
1 624 658,40
1 299 726,72
4
RPMA.09.01.0014-1699/15
Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Szydłowiecka Akademia
Rodziny
126
910 493,75
862 493,75
5
RPMA.09.01.0014-2996/15
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Moje najważniejsze miejsce rodzina
123
4 998 590,00
4 748 660,50
6
RPMA.09.01.0014-2159/15
Miasto Stołeczne
Warszawa
ul. Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
„Aktywna Warszawa” program wsparcia społecznozawodowego
122
1 192 699,92
1 133 064,92
7
RPMA.09.01.0014-2957/15
Miasto Stołeczne
Warszawa
ul. Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
SOS Rodzina –
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
m.st. Warszawy
121,5
1 425 590,45
1 354 028,41
8
RPMA.09.01.0014-1022/15
Miasto Stołeczne
Warszawa
ul. Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Wsparcie rodzin na Woli
121
1 192 050,00
953 640,00
9
RPMA.09.01.0014-2157/15
Miasto Stołeczne
Warszawa
ul. Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
LSW - dobry start, wspólna
przyszłość.
117
1 307 154,60
1 241 737,60
10
RPMA.09.01.0014-2960/15
Gmina
Lesznowola/Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Gminnej Rady
Narodowej 66
05-506 Lesznowola
Klub Integracji Społecznej w
gminie Lesznowola
108,5
189 942,50
151 954,00
ul. Wiejska 18/19
00-490 Warszawa
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
11
RPMA.09.01.0014-1837/15
Gmina Grodzisk
Mazowiecki/Ośrodek
Pomocy Społecznej
12
RPMA.09.01.0014-1158/15
Joanna Niczyporuk
UNLIMITED
uL. 11 Listopada 33
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
Aktywna rodzina w gminie
Grodzisk Mazowiecki
105
345 967,50
276 774,00
ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin
Mama - nie sama!
104,5
715 268,80
679 505,36
PRÓG WYCZERPANIA ALOKACJI*
Ostateczna liczba
Całkowita wartość
przyznanych
projektu w PLN
punktów
Przyznana kwota
dofinansowania w
PLN
Lp
Nr wniosku
Nazwa Projektodawcy
Siedziba Projektodawcy
Tytuł projektu
1
RPMA.09.01.0014-2948/15
Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki
NDM-Nowe,dobre moce.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu w Nowym
Dworze Mazowieckim
97,5
690 016,66
552 013,33
Porada- wiedzawsparcie.Zintegrowane
poradnictwo dla rodzin osób z
autyzmem oraz członków
systemu pomocy osobom z
autyzmem.
94
508 000,00
482 599,30
2
RPMA.09.01.0014-2229/15
Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
* Poniżej progu punktowego zamieszczone zostają projekty, które uzyskały wymagane minimum punktowe, jednak ze względu na ustalona kwotę alokacji nie mogą zostać
skierowane do dofinansowania

Podobne dokumenty