Czym jest dla mnie Polska - Konsulat Generalny RP w Sydney

Komentarze

Transkrypt

Czym jest dla mnie Polska - Konsulat Generalny RP w Sydney
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Czym jest dla mnie Polska”
Konkurs plastyczno-literacki „Czym jest dla mnie Polska” adresowany jest do dzieci i
młodzieży w wieku 4 -18 lat, mieszkających na terenie Australii, narodowości polskiej
lub mających polskie korzenie. Konkurs składa się z dwóch kategorii: plastycznej i literackiej,
podzielonych na grupy wiekowe.
Organizator:
Konsulat Generalny RP w Sydney
10 Trelawney Street
Woollahra, NSW 2025
Australia
Cele konkursu:
- kultywowanie polskości;
- kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do kraju, z którego
wywodzą się ich korzenie;
- zachęcanie dzieci i młodzieży do szukania inspiracji i wyrażenia jej w formie literackiej
bądź plastycznej;
- pogłębianie wiedzy na temat Polski na podstawie własnych doświadczeń lub przy
wykorzystaniu innych źródeł;
- kształcenie wrażliwości literacko-plastycznej młodego pokolenia Polonii australijskiej.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 4 do 18 lat mieszkający na
terenie Australii, narodowości polskiej lub mający polskie korzenie.
2. Prace uczestników konkursu muszą być wykonane samodzielnie.
3. Każdy uczestnik może wziąć udział zarówno w kategorii literackiej, jak i plastycznej
konkursu, zgłaszając tylko jedną pracę w każdej kategorii.
4. Prace do konkursu mogą być zgłaszane przez rodziców, opiekunów lub szkoły polskie
albo inne organizacje polonijne funkcjonujące na terenie Australii.
Kategoria plastyczna:
1. Kategoria plastyczna została podzielona na trzy grupy ze względu na wiek
uczestników:
I grupa: od 4 do 7 lat
II grupa: od 8 do 12 lat
III grupa: od 13 do 18 lat
2. Format prac: A4 do A2
3. Technika: malarstwo, grafika, rysunek, wyklejanka, wydzieranka (bez użycia
materiałów nietrwałych, sypkich i plasteliny).
4. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
5. Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres Konsulatu
Generalnego RP w Sydney (10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025) do dnia
30.04.2014 r. z dopiskiem: Konkurs literacko-plastyczny „Czym jest dla mnie
Polska”.
6. Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w
regulaminie nie będą podlegały ocenie.
Kategoria literacka:
1. Kategoria literacka została podzielona na dwie grupy ze względu na wiek
uczestników:
I grupa: od 8 do 12 lat
II grupa: od 13 do 18 lat
2. Forma literacka: opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż, wiersz.
3. Język: polski.
4. Format prac literackich: do 2 stron maszynopisu A4 (czcionka 12 pkt. Times New
Roman, odstęp 1,5)
5. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
6. Prace w kategorii literackiej można dostarczyć osobiście, wysyłając e-mailem na adres
[email protected] lub drogą pocztową na adres Konsulatu Generalnego RP
w Sydney (10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025) do dnia 30 kwietnia 2014 r.
z dopiskiem: Konkurs literacko-plastyczny „Czym jest dla mnie Polska”.
Ocena prac konkursowych, nagrody
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, biorąc pod uwagę zgodność pracy z
tematem, kreatywność, a w przypadku kategorii literackiej poprawność językową i
bogactwo treści.
2. Przewidziane nagrody to iPad (Apple 16G) dla zwycięzców z każdej grupy wiekowej
i iPad mini (Apple 16G) za zajęcie II i III miejsca z każdej grupy wiekowej. Jury
może przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia.
3. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na
własność organizatora.
4. Uroczyste ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród
odbędzie się w czerwcu br. w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney
(dokładna data zostanie umieszczona na stronie Konsulatu w późniejszym terminie).
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie przed
uroczystym ogłoszeniem wyników.
6. Istnieje możliwość przesłania otrzymanych nagród dla uczestników mieszkających w
innych częściach Australii, niż Sydney.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.