Arkadiusz Wilusz Prezentacja platformy Telehealth

Komentarze

Transkrypt

Arkadiusz Wilusz Prezentacja platformy Telehealth
CYFROWE TECHNOLOGIE W ŻYCIU SENIORA
Prezentacja Platformy Telehealth
Telemedycyna chorych i seniorów
Pilot o zasięgu 50m, sparowany z telefonem
umożliwiają wysłanie sygnału alarmowego
do centrali. Centrala identyfikuje osobę i
powiadamia osobę upoważnioną do opieki
nad osobą starszą - kogoś z rodziny lub
sąsiadów - albo bezpośrednio pogotowie.
Telefon
stacjonarny
KXT481 SOS
MAXCOM
MM715BB
MaxCom, jako pierwszy myśląc o seniorach wprowadził na polski rynek w 2008
roku przyjazne dla użytkownika, ergonomiczne telefony komórkowe GSM z
dużymi klawiszami oraz przyciskiem SOS
MAXCOM MM715BB
Klawisz ICE.
ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku)
-skrót informujący ratowników do kogo powinni
zadzwonić w razie nagłego wypadku.
Wzornictwo i funkcjonalność telefonów dla
seniora konsultowane jest z setkami
seniorów oraz Uniwersytetem Trzeciego
Wieku.
Dostosowane są do grupy docelowej i
projektowane z myślą o klientach
poszukujących nieskomplikowanych,
funkcjonalnych rozwiązań
Daje poczucie i podnosi poziom
bezpieczeństwa seniora
Wodoszczelna Bransoletka (IP56)
sparowana z telefonem MM715
umożliwia wysłanie sygnału
alarmowego z odległości do 100m od
telefonu
Wprowadziliśmy i opatentowali
telefon z bezprzewodowa
opaską SOS oraz telefon z
dedykowanym przyciskiem ICE
Smartfony i tablety
ze specjalnymi aplikacjami dla seniorów
MM715BB
TELEHEALTH
Celem projektu jest pomoc w szczególności osobom:
Starszym
Niesamodzielnym
Samotnym
Chorym
przewlekle
Uprawiającym
sport
TELEHEALTH
Telemedycyna jest jedną z technologii umożliwiających
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej na odległość.
Wykorzystanie telemedycyny i innych technologii „na odległość”
(np. elektronicznej historii choroby), pozwala na synergię korzyści.
Technologie te zapewniają opiekę zdrowotną w odpowiednim
czasie i miejscu dzięki narzędziom umożliwiającym wymianę
informacji .
Telemedycynę można zastosować tam, gdzie w związku z czasem
lub odległością, fizyczna obecność pracownika służby zdrowia jest
ograniczona.
Co chcieliby monitorować lekarze ?
Procent lekarzy, którzy chcą mieć możliwość monitowania pacjentów w domu
88% tak
65%: waga
61%: poziom cukru
57%: czynności życiowe (np. ciśnienie krwi, tętno, częstość oddechów)
54%: ćwiczenia / aktywność fizyczna
36%: ilość spożytych kalorii// tłuszczów
36%: poziom bólu
35%: zaburzenia nu
28%: rytm serca
17%: kontrola pęcherza moczowego
16%: refluks / niestrawności
13%: stan zdrowia przewodu pokarmowego
12% nie
źródło: PricewaterhouseCoopers HRI Physician Survey, 2010
Jak to widzą pacjenci
Co pacjenci i lekarze chcą monitorować
70%
60%
50%
40%
30%
20%
lekarze
pacjenci
10%
waga
ciśnienie
krwi, tętno,
częstość
oddechów
ilość
aktywność
spożytych fizyczna
kalorii
zaburzenia
snu
poziom
cukru
refluks
stan przewodu
pokarmowego
źródło: PricewaterhouseCoopers HRI Physician and Consumer Surveys, 2010
Zintegrowanie urządzeń
poprzez aplikację
Wykonywaniem badań za
pośrednictwem telefonu z domu
lub dowolnego miejsca na świecie
Włącz
Zmierz
Zachowaj
i wyślij do:
- Lekarza,
-Szpitala,
-Centrum monitoringu
-Bliskiej osoby
System monitorowania
Dane osobowe , informacja o lekach i
chorobach
Historia danych i wykresy
System monitorowania
Wykresy ciśnienia krwi
Wykresy glukozy
System monitorowania
2013-10-12, 18:16
Niepokoi mnie moje ciśnienie
2013-10-12 19:01
Proszę zgłosić się do przychodni w najbliższym
czasie
Księga konsultacji
Lokalizacja GPS
Telehealth TELEDOKTOR24
Korzyści dla klientów
Zwiększenie
samodzielności oraz
komfort psychiczny klienta i
jego rodziny
Możliwość zwiększenia
aktywności fizycznej
Przypominanie o
regularnym przyjmowanie
leków
Codzienne badanie
ważnych danych życiowych
Rozwiązanie alternatywne
dla ośrodków
opiekuńczych-możliwość
spędzenia jesieni życia w
domu
Możliwość monitorowania
osób młodych dzięki
aplikacji przygotowanej na
telefony typu smartfon, czy
na PC
Telehealth TELEDOKTOR24
Oczekiwane efekty
Zwiększenie długości i poprawa jakości życia
Zmniejszenie liczby hospitalizacji- obniżenie kosztów
Zmniejszenie wizyt lekarskich- obniżenie kosztów
Poprawa opieki poszpitalnej dzięki stałemu monitoringowi
Mniej uciążliwych podróży – ważne dla obszarów wiejskich
Optymalny monitoring pacjentów z chorobami przewlekłymi
Główne korzyści z e-Zdrowia
•Poprawa bezpieczeństwa pacjentów
Spadek liczby zdarzeń niepożądanych
Spadek liczby zgonów związanych z cukrzycą
Możliwość uniknięcia błędów na receptach
•Poprawa jakości opieki zdrowotnej
Udoskonalenia w zakresie jakości, związane z zadowoleniem pacjentów, jakością i terminowością
leczenia, lepszym dostępem do środków i wygodą pacjenta
•Zwiększenie dostępności
Większe usamodzielnienie pacjenta
Większa kontrola pacjentów nas tym w jaki sposób i kiedy kontaktują się z lekarzami dzięki
alternatywnym drogom komunikacji i e-wizytom.
•Poprawa w zakresie ciągłości opieki zdrowotnej
dostęp do środków i danych niezależnie od miejsca i pomimo granic organizacyjnych, pozwalając
lekarzom i innym interesariuszom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem zrozumieć jego
historię choroby i kontynuować proces rozpoczynając od punktu ostatniego kontaktu, nawet kiedy
pacjent nie jest fizycznie obecny w gabinecie.
Korzyści
Telemedycyna zapewnia dogodny dostęp do analiz, diagnoz, konsultacji i
leczenia w sposób odpowiadający potrzebom pacjenta.
Dzięki systemowi monitorowania pacjentów w domu lekarze mogą śledzić
postępy udzielając wskazówek dotyczących dawkowania leków. Właściwe
przyjmowanie leków zwiększa skuteczność ich działania i ogranicza koszty
leczenia pozwalając uniknąć przypadków marnotrawstwa
25-procentowe obniżenie kosztów leków na
receptę
Żródło: From the Experience of the U.S. Department of Veterans Affairs
Korzyści
Dzięki systemowi monitorowania w domu, pacjenci poddawani operacjom mogą zostać
zwolnieni do domu kiedy ich stan jest stabilny. Dzięki monitorowaniu poza szpitalem, zmniejsza
się średnią ilość dni hospitalizacji pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe.
25-procentowy spadek średniej ilości dni hospitalizacji pacjentów
cierpiących na schorzenia przewlekłe
Cierpiący na choroby przewlekłe mogą być monitorowani poza szpitalem, co
przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia i ogranicza konieczność hospitalizacji.
19-procentowa redukcja ilości przyjęć do szpitala pacjentów
cierpiących na choroby przewlekłe
Żródło: From the Experience of the U.S. Department of Veterans Affairs
TELEHEALTH
Odsetek lekarzy , którzy powiedzieli na co telehelath miałby wpływ
56%
Szybsze
podejmowanie
decyzji
39%
Redukcja czasu
poświęconego na
administrację
36%
Zwiększenie
współpracy
pomiędzy
lekarzami
26%
Więcej czasu
dla pacjenta
24%
Nie ma
żadnego
wpływu
źródło: PricewaterhouseCoopers HRI Physician Survey, 2010
Dziękuję za uwagę
Arkadiusz Wilusz
Maxcom S.A.

Podobne dokumenty