oferta www 2011:media www

Komentarze

Transkrypt

oferta www 2011:media www
Oferta reklamowa portali
www.agromechanika.net.pl
www.agromechanikaserwis.net.pl
2011
www.agromechanika.net.pl
Profil
Portal www.agromechanika.net.pl to profesjonalne êródło informacji na temat
maszyn, urzàdzeƒ i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie.
Dostarcza aktualne i praktyczne informacje dla osób zainteresowanych technikà
w gospodarstwie.
U˝ytkownicy:
Portal skierowany jest do rolników, właÊcicieli i dzier˝awców gospodarstw rolnych,
właÊcicieli firm zwiàzanych z rynkiem maszyn rolniczych oraz uczniów i studentów
szkół o profilu rolniczym.
. rolnicy indywidualni, właÊciciele gospodarstw rodzinnych
. właÊciciele i dzier˝awcy du˝ych i Êrednich gospodarstw rolnych
. producenci i dilerzy maszyn rolniczych
. sprzedawcy maszyn, cz´Êci zamiennych i akcesoriów rolniczych
. pracownicy punktów serwisowych i zakładów naprawczych
. uczniowie i studenci kierunków rolniczych
. specjaliÊci zwiàzani z rynkiem rolniczym
Portal w liczbach
Ârednia liczba odsłon w miesiàcu 15 000
Ârednia liczba unikalnych u˝ytkowników 3 000
Dane: Google Analytics
www.agromechanikaserwis.net.pl
Profil
Portal www.agromechanikaserwis.net.pl to profesjonalny poradnik z zakresu napraw
maszyn rolniczych.
Dostarcza aktualne i praktyczne informacje dla mechaników i serwisantów
maszyn rolniczych.
U˝ytkownicy:
Portal skierowany jest do pracowników punktów serwisowych, zakładów naprawczych oraz właÊcicieli firm zwiàzanych z rynkiem maszyn rolniczych.
. pracownicy punktów serwisowych i zakładów naprawczych
. sprzedawcy maszyn, cz´Êci zamiennych i akcesoriów rolniczych
. producenci i dilerzy maszyn rolniczych
. uczniowie i studenci kierunków rolniczych
. specjaliÊci zwiàzani z rynkiem rolniczym
Cennik reklam w portalach
www.agromechanika.net.pl oraz www.agromechanikaserwis.net.pl
Formaty reklamowe
ObecnoÊç na stronie głównej (HP)
Wizualizacja formatów
A1 Leaderboard
format 728x90 px, do 50 kb
1000 odsłon
HP tydzien
HP miesiàc
150 zł
500 zł
1500 zł
A3 Full baner dolny
format 468x60 px, do 50 kb
1000 odsłon
HP tydzien
HP miesiàc
120 zł
400 zł
1200 zł
B1 Button w lewej kolumnie
format 120x60 px, do 50 kb
1000 odsłon
HP tydzien
HP miesiàc
80 zł
150 zł
450 zł
B2 Button w lewej kolumnie
format 120x90 px, do 50 kb
1000 odsłon
HP tydzien
HP miesiàc
80 zł
150 zł
450 zł
B3 Vertical banner w lewej kolumnie
format 120x240 px, do 50 kb
1000 odsłon
HP tydzieƒ
HP miesiàc
90 zł
250 zł
750 zł
C1 Half banner w prawej kolumnie
format 234x60 px, do 50 kb
1000 odsłon
HP tydzieƒ
HP miesiàc
80 zł
250 zł
750 zł
C2 Half banner w prawej kolumnie
format 234x90 px, do 50 kb
1000 odsłon
HP tydzieƒ
HP miesiàc
80 zł
250 zł
750 zł
Cennik reklam w portalach
www.agromechanika.net.pl oraz www.agromechanikaserwis.net.pl
Formaty reklamowe
ObecnoÊç na podstronach (ROS)
Wizualizacja formatów
A1 Leaderboard
format 728x90 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
120 zł
350 zł
1050 zł
A2 Full baner górny
format 468x60 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
100 zł
250 zł
750 zł
A3 Full baner dolny
format 468x60 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
100 zł
250 zł
750 zł
B1 Button w lewej kolumnie
format 120x60 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
50 zł
80 zł
240 zł
B2 Button w lewej kolumnie
format 120x90 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
50 zł
80 zł
240 zł
B3 Vertical banner w lewej kolumnie
format 120x240 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
60 zł
150 zł
450 zł
C1 Half banner w prawej kolumnie
format 234x60 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
50 zł
150 zł
450 zł
C2 Half banner w prawej kolumnie (ROS)
format 234x90 px, do 50 kb, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
ROS tydzieƒ
ROS miesiàc
50 zł
150 zł
450 zł
C3 Video w prawej kolumnie - HP
format 250x250 px, do 30 sek.
tydzieƒ
miesiàc
500 zł
1500 zł
C4 Pop-up - HP
format 250x250 px, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
tydzieƒ
miesiàc
90 zł
450 zł
1350 zł
D1 Top Full banner - HP
format 640x480 px, jpg/png/gif/flash
1000 odsłon
tydzieƒ
miesiàc
300 zł
800 zł
2400 zł
Pozostałe formaty reklamowe
Partner serwisu
Konkurs
Tekst sponsorowany
Wszystkie pozostałe formaty
wycena indywidualna
wycena indywidualna
wycena indywidualna
wycena indywidualna
Usługa mailingowa
wycena indywidualna
Dopłaty
Wybór godzin lub dni tygodnia, w których ma byç emitowana reklama
WyłàcznoÊç konkurencyjna (za ka˝dy wybrany format reklamowy)
Reklama dêwi´kowa (oprócz video)
Rabaty
Powy˝ej 1000 zł
Powy˝ej 2000 zł
Powy˝ej 3000 zł
Powy˝ej 6000 zł
Agencje reklamowe, domy mediowe
5%
10%
15%
20%
15%
Do wszystkich podanych cen nale˝y doliczyç podatek VAT.
20%
100%
20%
Adres do korespondencji:
AGROmechanika
skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa
Dzia∏ reklamy: Olga Jeziorska
tel. +48 22 883 39 52
tel. kom. +48 609 783 332
e-mail: [email protected]
Dzia∏ promocji: Aneta Sikora
tel. kom. +48 603 744 343
e-mail: [email protected]
Dzia∏ prenumeraty: Robert Paziewski
tel. +48 22 659 36 50
faks +48 22 822 66 49
tel. kom. +48 693 074 669
e-mail: [email protected]
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
www.oikos.net.pl
www.agromechanikaserwis.net.pl
Dzia∏ sprzeda˝y: Emil UÊcimiak
tel. +48 22 659 21 97
tel. kom. +48 609 466 456
e-mail: [email protected]
www.agromechanika.net.pl
Adres redakcji:
ul. Kaliska 1 m. 8, 02-316 Warszawa
tel. +48 22 659 21 92
faks +48 22 822 66 49
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty