ZAŁĄCZNIK NR 25 – Umowa zawarta pomiędzy Agencją

Komentarze

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 25 – Umowa zawarta pomiędzy Agencją
Żary, dnia 29.07.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013
Dotyczy projektu „PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJE – ZOSTAO CZELADNIKIEM LUB MISTRZEM W ZAWODZIE CIEŚLA,
DEKARZ, BLACHARZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw realizowanego w województwie lubuskim.
Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w ramach PO KL
I. ZAMAWIAJĄCY:
ALPODACH sp. z o.o., ul. Witosa 29, 68-200 Żary,
tel.: (68) 4704995/ fax (68) 4704994
e-mail: [email protected], www.dacharz.alpodach.pl
II. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
"ALPODACH" sp. z o.o. zwana dalej Zamawiającym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia
oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie usługi zakwaterowania
(zapewnienie noclegów ze śniadaniami) i pełnego wyżywienia w trakcie szkoleo dla łącznej liczby 60
uczestników i uczestniczek Projektu „PODNIEŚD SWOJE KOMPETENCJE - ZOSTAO CZELADNIKIEM LUB
MISTRZEM W ZAWODZIE CIEŚLA, DEKARZ, BLACHARZ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw .
Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności lubuskich mikro i małych przedsiębiorstw
poprzez wzrost kompetencji ich pracowników w zakresie zawodów Cieśla, Dekarz, Blacharz budowlany.
1. Rodzaj zamówienia: usługi.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania (zapewnienie noclegów ze
śniadaniami) i pełnego wyżywienia w trakcie szkoleo dla łącznej liczby 60 uczestników i uczestniczek
Projektu „PODNIEŚD SWOJE KOMPETENCJE - ZOSTAO CZELADNIKIEM LUB MISTRZEM W ZAWODZIE
CIEŚLA, DEKARZ, BLACHARZ”.
3. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV):
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55400000-4 Usługi podawania napojów
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części 4. Zamawiający dopuszcza złożenie
oferty oddzielnej na świadczenie usług noclegowych i/lub cateringowych.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-08-208/12 „Podnieść swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem
w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
6. Termin wykonania: sierpieo 2013r. – marzec 2015r.
7. Miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Żary
8. Wadium: nie wymaga się złożenia wadium
CZĘŚD I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania (zapewnienie noclegów ze
śniadaniami) na terenie miasta Żary i pełnego wyżywienia w trakcie szkoleo dla średnio 10osobowej grupy uczestników i uczestniczek projektu w okresie od września 2013r. do października
2013r.
2. Szkolenie będzie realizowane w systemie 3-dniowych zjazdów. Planuje się 8 zjazdów (max. 24 dni
łącznie). Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed
dniem rozpoczęcia szkolenia.
3. Planowane terminy zjazdów zostaną przedstawione Wykonawcy do kooca sierpnia 2013r.
Każdego dnia szkolenia należy zapewnid pełne wyżywienie obejmujące obiad, kolację i przerwy
kawowe wszystkim uczestnikom i uczestniczkom grupy.
4. Łączna liczba dni szkoleniowych (średnio 10 osobowej grupy) wynosi 3x8= 24 dni
5. Obiad i serwis kawowy należy dostarczyd do miejsca szkolenia (na terenie miasta Żary), zaś kolacja
i śniadania będą serwowane w miejscu zakwaterowania.
6. Liczba osób korzystających z noclegów ze śniadaniami wyniesie max. 12. O ostatecznej liczbie
osób Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
CZĘŚD II
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania (zapewnienie noclegów ze
śniadaniami) na terenie miasta Żary i pełnego wyżywienia w trakcie szkoleo dla średnio 10osobowej grupy uczestników i uczestniczek projektu w okresie od października 2013r. do grudnia
2013r.
2. Szkolenie będzie realizowane w systemie 3- dniowych zjazdów. Planuje się 8 zjazdów (max. 24 dni
łącznie). Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed
dniem rozpoczęcia szkolenia.
3. Każdego dnia szkolenia należy zapewnid pełne wyżywienie obejmujące obiad, kolację i przerwy
kawowe wszystkim uczestnikom i uczestniczkom grupy.
4. Łączna liczba dni szkoleniowych (średnio 10 osobowej grupy) wynosi 3x8= 24 dni
5. Obiad i serwis kawowy należy dostarczyd do miejsca szkolenia (na terenie miasta Żary), zaś kolacja
i śniadania będą serwowane w miejscu zakwaterowania.
6. Liczba osób korzystających z noclegów ze śniadaniami wyniesie max. 12. O ostatecznej liczbie
osób Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
CZĘŚD III
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania (zapewnienie noclegów ze
śniadaniami) na terenie miasta Żary i pełnego wyżywienia w trakcie szkoleo dla około 10
osobowej grupy uczestników i uczestniczek projektu w okresie od stycznia 2014 do kwietnia 2014
(2 grupy 10-osobowe mające naprzemienne zjazdy)
2. Szkolenie będzie realizowane w systemie 3- dniowych zjazdów. Planuje się 8 zjazdów (max. 24 dni
łącznie) dla jednej grupy i 8 zjazdów dla drugiej grupy. Szczegółowy harmonogram zjazdów
zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
3. Każdego dnia szkolenia należy zapewnid pełne wyżywienie obejmujące obiad, kolację i przerwy
kawowe wszystkim uczestnikom i uczestniczkom grupy.
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-08-208/12 „Podnieść swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem
w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
4. Łączna liczba dni szkoleniowych (średnio 10 osobowej grupy) wynosi 3x8= 24 dni dla jednej grupy i
24 (inne)dni dla drugiej grupy.
5. Obiad i serwis kawowy należy dostarczyd do miejsca szkolenia (na terenie miasta Żary), zaś kolacja
i śniadania będą serwowane w miejscu zakwaterowania.
6. Liczba osób korzystających z noclegów ze śniadaniami wyniesie max. 12. O ostatecznej liczbie
osób Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
CZĘŚD IV
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania (zapewnienie noclegów ze
śniadaniami) na terenie miasta Żary i pełnego wyżywienia w trakcie szkoleo dla około 10osobowej grupy uczestników i uczestniczek projektu w okresie od sierpnia 2014 do lutego 2015 (2
grupy 10-osobowe jedna w 2014. druga w 2015r.).
2. Szkolenie będzie realizowane w systemie 3- dniowych zjazdów. Planuje się 8 zjazdów (max. 24 dni
łącznie) dla jednej grupy i 8 zjazdów dla drugiej grupy. Szczegółowy harmonogram zjazdów
zostanie podany Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
3. Każdego dnia szkolenia należy zapewnid pełne wyżywienie obejmujące obiad, kolację i przerwy
kawowe wszystkim uczestnikom i uczestniczkom grupy.
4. Łączna liczba dni szkoleniowych (10-osobowej grupy) wynosi 3x8= 24 dni dla jednej grupy i
następnie 24dni dla drugiej grupy.
5. Obiad i serwis kawowy należy dostarczyd do miejsca szkolenia (na terenie miasta Żary), zaś kolacja
i śniadania będą serwowane w miejscu zakwaterowania.
6. Liczba osób korzystających z noclegów ze śniadaniami wyniesie max. 12. O ostatecznej liczbie
osób Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Noclegi są rozumiane jako:
Noclegi w hotelu na terenie miasta Żary (w tygodniu i/lub w weekendy) – 2 doby/ 1 osoba,
Pokoje 1 osobowe do wykorzystania przez 1 osobę (dopuszcza się pokoje 2- lub 3- osobowe do
pojedynczego wykorzystania) o wysokim standardzie i wyposażeniu wraz z samodzielnymi łazienkami (w
ciągu jednej doby liczba osób nie przekroczy 12) – należy dysponowad max. 12 wolnymi pokojami,
Szczegóły co do ilości osób i pokoi będą ustalane z Wykonawcą najpóźniej 3 dni przed planowanym
wynajmem. Szczegółowe terminy realizacji zostaną uzgodnione z Wykonawcą.
Śniadania są rozumiane jako posiłek obejmujący co najmniej:
 pieczywo ciemne i jasne,
 półmiski mięsne (min. 4 rodzaje wędlin, w tym pieczonych),
 sery (białe, żółte, pleśniowe),
 świeże owoce i warzywa sezonowe,
 masło,
 mleko,
 płatki śniadaniowe (Nestle, Lubella, bądź też równorzędnej kategorii jakościowej),
 kawę rozpuszczalną Jacobs Cronat Gold (bądź też równorzędnej kategorii jakościowej) oraz gorącą
wodę w termosie,
 herbatę czarną Lipton (bądź też równorzędnej kategorii jakościowej) - 2 saszetki na osobę
dziennie oraz gorącą wodę w termosie,
 cukier i słodzik w op. 5 g. – 4 porcje na osobę dziennie,
 śmietankę do kawy 10 g. – 4 szt. na osobę dziennie lub 0,25l mleka na osobę dziennie,
 naczynia i sztudce dla każdej osoby.
1. Śniadania powinny byd serwowane w formie bufetu szwedzkiego.
2. Szczegółowe menu posiłków zostanie dołączone do umowy do akceptacji Zamawiającego.
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-08-208/12 „Podnieść swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem
w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
3. Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyo i sztudców.
PEŁNE WYŻYWIENIE OZNACZA:
Obiad obejmujący co najmniej jednodaniowy ciepły posiłek (danie obiadowe) oraz sok dla każdej
osoby. Przykładowy zestaw zawiera:
 danie mięsne:
 ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – 200 g na osobę,
 mięso – 150 g na osobę,
 surówki (co najmniej 2 rodzaje) lub warzywa gotowane – 150 g na osobę,
 danie bezmięsne:
 ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – 200 g na osobę,
 ryba – 150 g na osobę,
 surówki (co najmniej 2 rodzaje) lub warzywa gotowane – 150 g na osobę,
 owoce sezonowe (np. jabłko lub banan) – po 1 szt. dziennie,
 deser: domowe ciasto pieczone, po 2 kawałki dla każdego uczestnika,
 naczynia i sztudce dla każdej osoby,
Kolację obejmującą:
 pieczywo ciemne i jasne,
 półmiski mięsne (min. 4 rodzaje wędlin, w tym pieczonych),
 sery (białe, żółte, pleśniowe),
 świeże owoce i warzywa sezonowe,
 sałatki (co najmniej 2 rodzaje),
 masło,
 mleko,
 kawę rozpuszczalną Jacobs Cronat Gold (bądź też równorzędnej kategorii jakościowej) oraz gorącą
wodę w termosie,
 herbatę czarną Lipton (bądź też równorzędnej kategorii jakościowej) - 2 saszetki na osobę
dziennie oraz gorącą wodę w termosie,
 cukier i słodzik w op. 5 g. – 4 porcje na osobę dziennie,
 śmietankę do kawy 10 g. – 4 szt. na osobę dziennie lub 0,25l mleka na osobę dziennie,
 naczynia i sztudce dla każdej osoby.
Przerwy kawowe obejmujące:
 kawę rozpuszczalną Jacobs Cronat Gold (bądź też równorzędnej kategorii jakościowej) oraz gorącą
wodę w termosie,
 herbatę czarną Lipton (bądź też równorzędnej kategorii jakościowej) - 2 saszetki na osobę
dziennie oraz gorącą wodę w termosie,
 cukier i słodzik w op. 5 g. – 4 porcje na osobę dziennie,
 śmietankę do kawy 10 g. – 4 szt. na osobę dziennie lub 0,25l mleka na osobę dziennie,
 wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w butelkach 0,5 l. – 0,5 l. na osobę dziennie + kubeczki
jednorazowe, min. 2 szt./os.,
 ciastka suche – co najmniej 3 rodzaje, 20 dkg. na osobę dziennie,
 cytrynę – 2 plasterki/1 os.,
1. Posiłek dla każdej osoby powinien byd ciepły, wysokiej jakości odżywczej.
2. Dopuszcza się zmianę/rozszerzenie menu, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym (minimum 3 dni
wcześniej).
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-08-208/12 „Podnieść swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem
w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
3. Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyo i sztudców (z wyjątkiem kubeczków na
wodę mineralną).
III. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
(dotyczy 4 części zamówienia):
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
 nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:
a) W odniesieniu do warunku posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, za spełnienie warunku udziału w
postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że posiada:
 aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - należy
dołączyd kopię potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną,
b) W odniesieniu do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, za spełnienie warunku
udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że:
 wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi podobne do
przedmiotu zamówienia dla minimum 10 osób z noclegiem i wyżywieniem przez minimum 3 dni, z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców, ich wartości - należy dołączyd wykaz usług
stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c) W odniesieniu do warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który
wykaże, że:
 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w formie:
 sali restauracyjnej do spożywania posiłków;
 pokojami do pojedynczego wykorzystania w ilości odpowiadającej liczbie osób
korzystających z noclegów odpowiednio do części zamówienia;
Wykonawca musi dysponowad taką liczbą potencjału technicznego, aby zapewnid prawidłową oraz
terminową realizację usługi i zagwarantowad jej wysoką jakośd - należy dołączyd oświadczenie
potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem stanowiące Załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego
d) Zamawiający nie może udzielid zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-08-208/12 „Podnieść swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem
w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5

pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki i kurateli - należy dołączyd oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego
IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:
Kryteria wyboru ofert dla wszystkich czterech części zamówienia są takie same.
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja projektowa.
2. Oferty oceniane będą w II etapach:
I etap: badanie i ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
W I etapie Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu.
- dostarczenie stosownego wpisu w dokumencie rejestrowym potwierdzającym możliwośd świadczenia
usług hotelarskich i gastronomicznych - aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności
gospodarczej lub KRS,
- wykaz co najmniej 3 usług o których mowa w pkt III b,
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej.
II etap: ocena merytoryczna
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium ceny - 100%
Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która zawiera najniższą cenę.
W przypadku gdy wybrana najkorzystniejsza z ofert przewyższy kwotę przeznaczoną w budżecie projektu
na realizację usługi, Zamawiający dopuszcza ewentualnośd zaproszenia Wykonawcy do negocjacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania
umowy przez Wykonawcę, który został wybrany. Z chwilą złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest
nie ujawniad publicznie ani osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego faktu złożenia
oferty, prowadzenia i zakooczenia negocjacji.
V. ZASADY SPORZĄDZANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
2. Dokumenty składające się na ofertę powinny byd podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do
reprezentowania Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), do oferty należy załączyd
pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy.
4. Składana oferta powinna byd sporządzona czytelnie w języku polskim.
5. Oferta musi byd spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
6. Ewentualne poprawki powinny byd naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
7. Wykonawca nie może wycofad oferty i wprowadzad jakichkolwiek zmian w treści po upływie terminu
składania ofert.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-08-208/12 „Podnieść swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem
w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
VI. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Formularz zapytania wraz z Załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu pod adresem:
www.dacharz.alpodach.pl Oferta powinna byd opatrzona pieczęcią firmową, posiadad datę sporządzenia
oraz podpis Wykonawcy. Ofertę należy złożyd w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej wg
poniższego wzoru. Koperta powinna byd opatrzona pieczęcią firmową.
"ALPODACH" sp. z o.o. , ul. Witosa 29, 68-200 Żary
„Oferta na świadczenie usług zakwaterowania (zapewnienia noclegów ze śniadaniami) i pełnego
wyżywienia w trakcie szkoleo dla uczestników i uczestniczek Projektu „PODNIEŚD SWOJE KOMPETENCJE
- ZOSTAO CZELADNIKIEM LUB MISTRZEM W ZAWODZIE CIEŚLA, DEKARZ, BLACHARZ”.
Częśd nr …………………………………………………..…..
Nie otwierad przed 13 sierpnia 2013r. do godz. 12.00”
Termin składania ofert wyznaczono do 13 sierpnia 2013r. do godz. 10.00 (wiążąca jest data i godzina
wpływu Oferty do Biura Projektu). Ofertę należy złożyd osobiście lub pocztą w Biurze Projektu: ul.
Witosa 29, 68-200 Żary
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu w dniu 13 sierpnia 2013r. r. o godz. 12.00
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną lub
faxem wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
Osoby do kontaktu: Celina Dziardziel, Izabela Pracoo.
Pytania związanie z niniejszym zamówieniem należy kierowad w formie pisemnej na adres e-mail:
[email protected] , lub tel. 533088188, 882177916 lub fax 68 4704994 (w dni robocze w godz.
8.00-16.00)
VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.
VIII. WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ WRAZ Z NASTĘPUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
Załącznik nr 3 - Wykaz potencjału technicznego
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym
Załącznik nr 5 - Zaparafowany wzór umowy
Załącznik nr 6 - Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
datą otrzymania zapytania ofertowego
Kierownik Projektu
Celina Dziardziel
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-08-208/12 „Podnieść swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem
w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7

Podobne dokumenty