Warunki zaliczeń i zwolnienia z egzaminu z Podstaw Informatyki

Komentarze

Transkrypt

Warunki zaliczeń i zwolnienia z egzaminu z Podstaw Informatyki
Warunki zaliczeń i zwolnienia z egzaminu z Podstaw Informatyki
Studia dzienne
Zajęcia z przedmiotu prowadzone są w semestrach I i II w wymiarze odpowiednio: 2/2/0 i 1/1/2/E. Aby zaliczyć
przedmiot należy zaliczyć wszystkie jego części za wyjątkiem wykładu, na którym nie ma oddzielnego zaliczenia.
Warunki zaliczenia ćwiczeń tablicowych
1.
2.
3.
4.
5.
Obecność na zajęciach. Nieobecność należy usprawiedliwić
Zaliczenie kartkówek. W semestrze I będą 3 kartkówki, w II – 2. Należy zaliczyć co najmniej 2 kartkówki
i średnia arytmetyczna ocen musi być równa co najmniej 3,0.
Osoby nieobecne na kartkówkach z przyczyn usprawiedliwionych muszą je odrobić w sposób wskazany przez
prowadzącego. Osoby mające obecność nieusprawiedliwioną otrzymują ocenę 2.
Ocena uzyskana z zaliczenia na podstawie kartkówek jest oceną z ćwiczeń a jej wysokość pokazuje tabela
2 kartkówki
3 kartkówki
Średnia
Zaliczenie
≥ 9,2
≥ 13,8
≥ 4,6
5
8,4 – 9,19
12,6 – 13,79
4,2 – 4,59
4,5
7,6 – 8,39
11,4 – 12,59
3,8 – 4,19
4
6, 8 – 7,59
10,2 – 11,39
3,4 – 3,79
3,5
6,0 – 6, 79
9,0 – 10,19
2,5 – 3,39
3
< 6,0
< 9,0
< 2,5
2 (brak zaliczenia)
Dla tych, którzy nie uzyskają zaliczenia na podstawie kartkówek lub chcą je poprawić organizowane jest
kolokwium poprawkowe. Kolokwium składa się z 3 zadań a ocena z kolokwium jest liczona zgodnie z tabelą
powyżej (jak dla 3 kartkówek). Zaliczenie kolokwium oznacza uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. Podstawą do
wyznaczenia wysokości zaliczenia jest średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i oceny z kartkówek a jego
wysokość określa tabela powyżej.
Egzamin
1.
2.
Egzamin składa się z 2 niezależnych części – pisemnej i ustnej i jest przeprowadzany na koniec II semestru.
Każdy student ma prawo do zdawania każdej części egzaminu w 3 terminach. Obecność na egzaminie nie jest
obowiązkowa.
3. Ocena końcowa z egzaminu jest wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z obu jego części
zgodnie z tabelą powyżej z tym, że obydwie części muszą być zaliczone.
4. Jeżeli w danej części egzaminu student uczestniczy tylko 1 raz, ocena z tej części jest równa ocenie jaką
student uzyskał w ramach tej jednej próby.
5. Jeżeli w danej części egzaminu student uczestniczy kilkakrotnie, ocena z tej części jest równa średniej
arytmetycznej wszystkich prób (bez zaokrąglania). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ocena uzyskana w ostatniej
próbie jest większa bądź równa 4. Wtedy oceną z danej części egzaminu jest ocena uzyskana w ostatniej
próbie.
6. Pod pojęciem uzyskania zaliczenia w terminie rozumie się uzyskanie przez studenta prawa do zaliczenia przed
dniem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej danego semestru.
7. Do zwolnienia z całości egzaminu mają prawo studenci, którzy uzyskali zaliczenia ćwiczeń tablicowych
w obydwu semestrach i laboratoryjnych w semestrze II z oceną 5, pod warunkiem, że zrobili to w terminie.
Osoby takie otrzymują ocenę z egzaminu i ocenę końcową z przedmiotu równą 5.
8. Do zwolnienia z pisemnej części egzaminu uprawnione są osoby, których średnia arytmetyczna zaliczeń
ćwiczeń tablicowych z obu semestrów wynosi co najmniej 4,5. Jeśli osoba taka otrzymała w obydwu
semestrach ocenę 5 z zaliczenia ćwiczeń tablicowych, to uzyskuje ocenę 5 z egzaminu pisemnego. Wszystkim
pozostałym osobom zwolnionym proponuje się z egzaminu pisemnego ocenę 4,5.
9. Student zwolniony z egzaminu pisemnego ma prawo w nim uczestniczyć. Obecność na egzaminie pisemnym
oznacza, że student taki rezygnuje z uprawnienia do zwolnienia z niego.
10. Do zwolnienia z części ustnej egzaminu z oceną 5 mają prawo studenci, którzy uczestniczyli w egzaminie
pisemnym, otrzymali na nim ocenę 5 i w obydwu semestrach zaliczyli w terminie ćwiczenia tablicowe na
ocenę co najmniej 4 i zaliczyli w terminie ćwiczenia laboratoryjne na ocenę co najmniej 4.
Ocena końcowa
1.
2.
W semestrze I oceną końcową z przedmiotu jet ocena zaliczenia ćwiczeń tablicowych
W semestrze II ocena końcowa k jest wyliczana jako średnia ważona następujących ocen:
t – oceny z zaliczenia ćwiczeń tablicowych w semestrze II
l – oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
p – oceny końcowej z egzaminu pisemnego
u – oceny końcowej z egzaminu ustnego
p – oceny końcowej z egzaminu pisemnego
według wzoru:
k =0,1⋅t0,1⋅l0,4⋅p0,4⋅u
3.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na jakimkolwiek terminie student nie zdał egzaminu. Ocena końcowa
z przedmiotu nie może być wtedy wyższa niż 4,5.
Studia wieczorowe
Zajęcia z przedmiotu prowadzone są w semestrach III i IV w wymiarze odpowiednio: 2/2/0 i 1/1/2/E.
Egzamin
1.
2.
Egzamin składa się z 2 niezależnych części – pisemnej i ustnej i jest przeprowadzany na koniec IV semestru.
Każdy student ma prawo do zdawania każdej części egzaminu w 3 terminach. Obecność na egzaminie nie jest
obowiązkowa.
3. Ocena końcowa z egzaminu jest wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z obu jego części
zgodnie z tabelą powyżej z tym, że obydwie części muszą być zaliczone.
4. Jeżeli w danej części egzaminu student uczestniczy tylko 1 raz, ocena z tej części jest równa ocenie jaką
student uzyskał w ramach tej jednej próby.
5. Jeżeli w danej części egzaminu student uczestniczy kilkakrotnie, ocena z tej części jest równa średniej
arytmetycznej wszystkich prób (bez zaokrąglania). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ocena uzyskana w ostatniej
próbie jest większa bądź równa 4. Wtedy oceną z danej części egzaminu jest ocena uzyskana w ostatniej
próbie.
6. Pod pojęciem uzyskania zaliczenia w terminie rozumie się uzyskanie przez studenta prawa do zaliczenia przed
dniem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej danego semestru.
7. Do zwolnienia z całości egzaminu mają prawo studenci, którzy uzyskali zaliczenia ćwiczeń tablicowych
w obydwu semestrach i laboratoryjnych w semestrze II z oceną 5, pod warunkiem, że zrobili to w terminie.
Osoby takie otrzymują ocenę z egzaminu i ocenę końcową z przedmiotu równą 5.
8. Do zwolnienia z całości egzaminu mają także prawo studenci, których średnia arytmetyczna zaliczeń ćwiczeń
tablicowych w obydwu semestrach wynosi co najmniej 4,75 a z ćwiczeń laboratoryjnych w semestrze IV
otrzymali co najmniej ocenę 4,5, pod warunkiem, że zrobili to w terminie. Osoby takie otrzymują ocenę
z egzaminu i ocenę końcową z przedmiotu równą 4,5.
9. Do zwolnienia z pisemnej części egzaminu uprawnione są osoby, których średnia arytmetyczna zaliczeń
ćwiczeń tablicowych z obu semestrów wynosi co najmniej 4,25. Jeśli osoba taka otrzymała w obydwu
semestrach ocenę 5 z zaliczenia ćwiczeń tablicowych, to uzyskuje ocenę 5 z egzaminu pisemnego. Jeśli
średnia ocen z ćwiczeń tablicowych wyniosła co najmniej 4,5, to proponuje się takiej osobie ocenę 4,5.
Wszystkim pozostałym osobom zwolnionym proponuje się z egzaminu pisemnego ocenę 4.
10. Student zwolniony z egzaminu pisemnego ma prawo w nim uczestniczyć. Obecność na egzaminie pisemnym
oznacza, że student taki rezygnuje z uprawnienia do zwolnienia z niego.
11. Do zwolnienia z części ustnej egzaminu z oceną 5 mają prawo studenci, którzy uczestniczyli w egzaminie
pisemnym, otrzymali na nim ocenę 5 i w obydwu semestrach zaliczyli w terminie ćwiczenia tablicowe na
ocenę co najmniej 4 i zaliczyli w terminie ćwiczenia laboratoryjne na ocenę co najmniej 4.
Ocena końcowa
1.
2.
W semestrze III oceną końcową z przedmiotu jet ocena zaliczenia ćwiczeń tablicowych
W semestrze IV ocena końcowa k jest wyliczana jako średnia ważona następujących ocen:
t – oceny z zaliczenia ćwiczeń tablicowych w semestrze II
l – oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
p – oceny końcowej z egzaminu pisemnego
u – oceny końcowej z egzaminu ustnego
p – oceny końcowej z egzaminu pisemnego
według wzoru:
k =0,1⋅t0,1⋅l0,4⋅p0,4⋅u
3.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na jakimkolwiek terminie student nie zdał egzaminu. Ocena końcowa
z przedmiotu nie może być wtedy wyższa niż 4,5.