Uchwała nr 8/2014 w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 13

Komentarze

Transkrypt

Uchwała nr 8/2014 w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 13
Uchwała nr 8/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 13 – 105, tj. podjęcia uchwał w
sprawie emisji akcji zwykłych imiennych serii od C07 do C99, realizowanych w
ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonania
odpowiednich zmian w Statucie Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia zdjąć z porządku obrad punkty
13 – 105, tj. podjęcie uchwał w sprawie emisji akcji zwykłych imiennych serii od C07 do
C99, realizowanych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz
dokonania odpowiednich zmian w Statucie Spółki.------------------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -------------------------------------------Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za
uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 %
głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606
ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------
Do punktu 106 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie
zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członków Rady Nadzorczej Spółki wobec czego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:--------------------------------Uchwała nr 9/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki
niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej
Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Zackiewicza.-------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” --------------------------------------------
1
.
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą
oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy
obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów,
w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie
zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki
niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej
Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Pawła Nowańskiego.------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -------------------------------------------Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą
oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy
obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów,
w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie
zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 11/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki
niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej
Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Jabłonowskiego.------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -------------------------------------------Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą
oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy
obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów,
2
.
w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie
zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki
niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej
Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Ryszarda Karola Pragera.--------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -------------------------------------------Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą
oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy
obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów,
w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie
zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 13/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §19 ust. 7 Statutu Spółki
niniejszym postanawia zatwierdzić dokonane na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 28 października 2013 roku powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej
Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Kamila Pawełasa.-------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -------------------------------------------Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą
oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 % głosów , przy
obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606 ważnych głosów,
w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” i nie
zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 107 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------Wobec braku zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej Przewodniczący
3
.
Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zdjęcia z porządku obrad
punktu 107, tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Rady
Nadzorczej, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:Uchwała nr 14/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 107, tj. podjęcia uchwał w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia zdjąć z porządku obrad punkt
107, tj. podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Zarządu Spółki.-----------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -------------------------------------------Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za
uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 %
głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606
ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------
Do punktu 108 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie
zmian w Statucie Spółki wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
głosowało:-----------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 15/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych niniejszym postanawia uchylić dotychczasową treść § 2 i § 3 Statutu Spółki i
nadać im nowe następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------„§ 2.
1. Taxus Fund Spółka Akcyjna powstała 10 (dziesiątego) marca 2009 (dwa tysiące
dziewiątego) roku.-------------------------------------------------------------------------4
.
2. Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod
firmą „DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund”
Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie
przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.--------------------3. Założycielami Spółki są: Piotr Jędrzejczak, Jacek Krala, Beata Stanałowska,
Henryk Mikulski, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w Łodzi i JKSystem Logistyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.--§ 3.
Siedzibą Spółki jest Warszawa.”--------------------------------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
powyższej zmiany Statutu Spółki.” ------------------------------------------------------------------Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za
uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 %
głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606
ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------
Do punktu 109 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie
podziału akcji (split) poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany całkowitej
wartości kapitału zakładowego, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy głosowało:------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie wartości nominalnej bez
zmiany całkowitej wartości kapitału zakładowego
„§ 1. [Podział akcji]
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu
spółek handlowych postanawia dokonać podziału akcji wszystkich serii poprzez
obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o wartość nominalnej 0,20 zł za
każdą akcję do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) przy jednoczesnym zwiększeniu
ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) w
stosunku 1:2.--------------------------------------------------------------------------------------
5
.
2. W wyniku podziału akcji Spółki, z każdej akcji o wartości nominalnej 0,20 zł
powstają dwie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----------------3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki.----------------------------------------------------------------------------4. Z akcjami powstałymi w wyniku podziału akcji związane są takie same prawa jakie
dotychczas przysługiwały akcjonariuszom wszystkich akcji Spółki.--------------------§2. [Zmiana statutu]
W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki, o którym mowa w §1 zmienia się treść
§10. pkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, że w zamiast dotychczasowego otrzymuje on
następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------„§10 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.096.348,20 zł (dwieście trzynaście
milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i
dwadzieścia groszy) i dzieli się na: -----------------------------------------------------------a/ 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa)
akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako
akcje serii AB. -----------------------------------------------------------------------------------b/ 1.904.305.680 (jeden miliard dziewięćset cztery miliony trzysta pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, oznaczonych jako akcje serii C01. ---------------------------------------------------c/ 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje
serii C02, -----------------------------------------------------------------------------------------d/ 5.676.792 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, oznaczonych jako akcje serii C03,----------------------------------------------------e/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C04.
f/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C05.
g/ 172.024.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące) akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje
serii C06. -----------------------------------------------------------------------------------------§3. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym powyższej zmiany Statutu Spółki.”--------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za
6
.
uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 %
głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606
ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------
Do punktu 110 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, wobec
czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:-------------------------
Uchwała nr 17/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki
㤠1. [Tekst jednolity Statutu]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek
handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------§2. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”--------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za
uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 %
głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606
ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------
Do punktu 111 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie
upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wprowadzenia akcji spółki Taxus Fund
S.A. do obrotu, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
głosowało:------------------------------------------------------------------------------------------------
7
.
Uchwała nr 18/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wprowadzenia akcji
spółki Taxus Fund S.A. do obrotu
㤠1. [Wprowadzenie akcji nienotowanych do obrotu]
Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej:
„Spółką”) wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich nienotowanych akcji Taxus
Fund S.A. do obrotu na rynku regulowanym i nieregulowanym w Polsce i za granicą a
w szczególności choć nie wyłącznie:------------------------------------------------------------- NewConnect (Polska),--------------------------------------------------------------------- OTC Market (Stany Zjednoczone Ameryki),------------------------------------------ NASDAQ (Stany Zjednoczone Ameryki),--------------------------------------------oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w tym
celu.----------------------------------------------------------------------------------------------------§2. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”--------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa
uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za
uchwałą oddano 3.044.606 ważnych głosów z 3.044.606 akcji, stanowiących 42,86 %
głosów , przy obecności 42,86 % kapitału zakładowego . Łącznie oddano 3.044.606
ważnych głosów, w tym 3.044.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------
Do punktu 112 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników zakończył obrady. ---------------------------------------------------
8
.