Nowości wydawnicze – Biblioteka Wydziału Zarządzania AGH

Komentarze

Transkrypt

Nowości wydawnicze – Biblioteka Wydziału Zarządzania AGH
Nowoś ci wydawnicze – Biblioteka
Wydziału Zarządzania AGH
DEKALOG WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA NAJNOWSZE NURTY KONCEPCJE METODY
(sygnatura WZ - 8647)
Autor: KRZYSZTOF ŁOBOS, DANIEL PUCIATO
Wydawnictwo:
DIFIN
Dekalog współczesnego zarządzania to książka, która wyznacza nowe trendy w nauczaniu koncepcji i metod
zarządzania. Autorzy celowo pomijają w niej powszechnie znane podejścia, które można byłoby już zaliczyć do
historii nauk o zarządzaniu, akcentując jednocześnie nowoczesne aspekty problematyki.
Praca zawiera szczegółową charakterystykę rożnorodnych metod i technik zarządzania, które zostały
uporządkowane wokół dziesięciu wyodrębnionych nurtów badawczych. To cenny materiał źródłowy dla
pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów, przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz
administracji publicznej.
EPISTEMOLOGIA I METODOLOGIA ZARZĄDZANIA (sygnatura WZ – 8500)
Autor: ŁUKASZ SUŁKOWSKI
Wydawnictwo:
PWE
W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne
znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu
istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową. Autor skupił uwagę przede
wszystkim na: istocie problemów poznawczych we współczesnym zarządzaniu, teoriach i paradygmatach
zarządzania, perspektywach poznawczych w zarządzaniu i ich zastosowaniu, nurtach krytycznych w
zarządzaniu, metodologicznych rozterkach zarządzania.
Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie organizacji i zarządzania, doktorantów na kierunkach
ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych w wyższych uczelniach różnych typów.
ODKRYĆ ZARZĄDZANIE (sygnatura WZ – 8563)
Autor: KATARZYNA CZAINSKA
Wydawnictwo:
PWN
Nie wystarczy zajmować kierowniczego stanowiska, aby być dobrym menedżerem. Właściwe zarządzanie
opiera się na odpowiedniej wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach i doświadczeniu, zdobywanych w pracy
oraz podczas studiów i szkoleń. Wbrew temu, o czym przekonują nas krzykliwe tytuły książek zapełniających
półki księgarskie, nie można zostać liderem w trzy dni czy też zdobyć wystarczających umiejętności
negocjacyjnych trenując przez sen. Można natomiast uczyć się od najlepszych i poznać teoretyczne podstawy ich
sukcesu.
Autorka przedstawia zastosowanie wybranych koncepcji zarządzania w praktyce i poszukuje w teorii
zarządzania wskazówek dla menedżerów, które będą pomocne w ich codziennej pracy. Podkreślając
interdyscyplinarność zarządzania, prezentuje najważniejsze teorie w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki, np.
psychologią, pedagogiką i andragogiką.
Nowatorskie ujęcie tematu, oryginalny dobór przykładów oraz żywy język sprawiają, że po książkę sięgną
czytelnicy zainteresowani tematyką zarządzania, przede wszystkim menedżerowie, słuchacze studiów
podyplomowych, a także studenci.
PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEORIA I ĆWICZENIA (sygnatura WZ - 8285)
Autor: AGNIESZKA ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA
Wydawnictwo:
WOLTERS KLUWER
Podręcznik jest wynikiem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autorów z Katedry Zarządzania Politechniki
Łódzkiej. Przedstawiono w nim najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem współczesnymi
organizacjami. Informacje teoretyczne uzupełnione są o zestaw ćwiczeń. Mają one różnorodną formą, od analizy
studiów przypadków, poprzez gry menedżerskie, testy samooceny, odgrywanie ról, aż po dyskusje, dzięki czemu
pozwalają nabyć Czytelnikowi różnorodne umiejętności.
Publikacja jest skierowana do studentów zarządzania, ekonomii, administracji, logistyki, polityki społecznej.
Może stanowić także cenne źródło wiedzy dla przedsiębiorców i menedżerów, dzięki usystematyzowaniu
podstawowych pojęć i wyjaśnieniu najważniejszych problemów, z którymi spotykają się podczas realizacji
trudnego procesu zarządzania.
PRAKSEOLOGIA A NAUKI O ZARZĄDZANIU STUDIUM METODOLOGICZNE (sygnatura WZ –
8653)
Autor: ADAM SZPADERSKI
Wydawnictwo:
PTM
Adam Szpaderski w swojej wyjątkowo erudycyjnej rozprawie (monografii) naukowej, pokazuje znaczenie
prakseologicznego aparatu pojęciowego dla spójnego rozwoju nauk o zarządzaniu, które po pierwsze,
korzystają z systemu pojęć i twierdzeń prakseologii, po drugie przyjmują prakseologiczny system ocen, uznając
ocenę sprawności za naczelną, niesubstytucyjną podstawę dla ich względu badawczego, i po trzecie wreszcie,
przyjmują postulaty konkretyzmu i adekwatności twierdzeń stając się dopracowaną metodologicznie,
praktyczną dyscypliną naukową.
Naukowa wartość opracowania polega "na stwarzaniu możliwości systematyzowania dorobku nauk o
zarządzaniu, a dzięki temu wspomagania ich rozwoju metodologicznego, poprzez uwidacznianie z jednej strony
luk i miejsc jeszcze niezbadanych, a z drugiej strony kumulowania wiedzy wypływającej z problemów już
opracowanych, co w efekcie pozwala na bardziej racjonalne wytyczanie kierunków rozwoju dyscypliny w
niełatwych dla nauki czasach".
Adamowi Szpaderskiemu udało się, dzięki nadaniu prakseologii roli paradygmatu, ukazać kolejne walory
metodologiczne i pragmatyczne tej nauki dla rozwoju teorii zarządzania. Ten zabieg, z jednej strony, dobrze
opisuje stan rozwoju dyscypliny stosując nowatorską kategorię okresu protonaukowego, a z drugiej strony
wiele nowego wnosi do wyjaśnienia luki miedzy teorią a praktyką zarządzania wprowadzając dwupiętrową
koncepcję wzorców badawczych i menedżerskich. Mogą one stanowić innowacyjne, metodologiczne zaplecze
dla metodyki opracowywania najlepszych praktyk firmy (best practice).
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
TEORIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ANALIZA KRYTYCZNA (sygnatura WZ – 9013)
Autor: KAZIMIERZ ZIMNIEWICZ
Wydawnictwo:
PWE
Autor poddał analizie teorie najczęściej wyrażana w nauce o zarządzaniu i zaprezentował własną ocenę
praktycznej przydatności tej nauki. Uwaga została skupiona na: przednaukowych badaniach nad organizacją i
zarządzaniem (w tym polskim dorobku w tej dziedzinie), istocie nauki o zarządzaniu (w tym naukowości
zarządzania i jego funkcji), ofercie nauki o zarządzaniu dla praktyki, najpopularniejszych koncepcjach
zarządzania, podejściu holistycznym w zarządzaniu jako sposobie łagodzenia słabych stron nauki o
zarządzaniu.
Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych w obszarze nauki o zarządzaniu, a także osób
przygotowujących rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz uczestników studiów doktoranckich.
ZARZĄDZANIE WYD.2 (sygnatura WZ – 8138)
Autor: HENRY MINTZBERG
Wydawnictwo:
WOLTERS KLUWER
Autor prezentuje model skutecznego zarządzania silnie zorientowanego na praktykę, uzupełniając go
obserwacją dwudziestu dziewięciu menedżerów z różnorodnych organizacji i branż w czasie jednego typowego
dnia ich pracy. Wyciągając wnioski z tych obserwacji i zestawiając je z własnym rozumieniem istoty
zarządzania, Mintzberg przedstawia między innymi:
- czynniki, nieraz zaskakujące, które jego zdaniem są naprawdę istotne w procesie zarządzania,
- typologię różnych postaw wobec zarządzania,
- najważniejsze problemy, z którymi musi się zmierzyć każdy menedżer, i sposoby ich rozstrzygania,
- charakterystykę skutecznego zarządzania, które nazywa zarządzaniem zaangażowanym.
Książka ta będzie cennym źródłem wiedzy i wskazówek dla kadry zarządzającej i menedżerów wszystkich
szczebli, pracowników działów personalnych dokonujących rekrutacji i oceny, szkoleniowców, a także kadry
naukowej, studentów kierunków związanych z zarządzaniem i wszystkich osób zainteresowanych praktyką
zarządzania oraz nowoczesnym i niekonwencjonalnym podejściem do opisywanych tu zagadnień.
ZARZĄDZANIE DLA INŻYNIERÓW (sygnatura WZ – 8473)
Autor: ELŻBIETA KRAJEWSKA-BIŃCZYK, ANNA RAKOWSKA, EWA MASŁYK-MUSIAŁ
Wydawnictwo:
PWE
Prezentowany podręcznik ma za zadanie ułatwienie poruszania się w tej "dżungli" koncepcji i metod, a nawet
jej uporządkowanie. Pełni więc funkcje przewodnika po złożonych problemach zarządzania organizacjami w
burzliwym świecie biznesu i w społeczeństwie sieci.
AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
ZMIANY I UWARUNKOWANIA (sygnatura WZ – 8617)
Autor: HANNA MIZGAJSKA
Wydawnictwo:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
Książka jest próbą pokazania zmian aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na
różnych poziomach: od przedsiębiorstw, poprzez regiony, do poziomu krajowego. Analizy dokonano na
podstawie cyklicznych badań prowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu i danych statystycznych.
Koncentrowano się przy tym na zmianach aktywności innowacyjnej MŚP i jej uwarunkowań w transformującej
się gospodarce rynkowej. Aktywność innowacyjną rozpatrywano według branż, zaawansowania technicznego i
płci przedsiębiorców, natomiast wśród jej uwarunkowań uwzględniono cechy przedsiębiorstw związane z
kompetencjami przedsiębiorcy, cechami organizacyjnymi i sposobem zarządzania. Badano również znaczenie
czynników ograniczających aktywność innowacyjną. Wśród uwarunkowań zewnętrznych uwzględniono
współpracę między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także
pokazano zmiany w krajowej polityce innowacyjnej.
DETERMINANTY INNOWACYJNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH RODZAJÓW USŁUG (sygnatura WZ – 8089)
Autor: MAŁGORZATA BROJAK-TRZASKOWSKA
Wydawnictwo:
WNUS
Podjęty temat uważam za uzasadniony zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki gospodarczej. Badania
wychodzą naprzeciw aktualnym realiom rynku, wypełniają lukę w ważnej sferze działalności, jaką są innowacje
w sektorze usług. Poddano oglądowi uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych i
zwrócono uwagę na efekty płynące z ich wdrażania. Przeprowadzone analizy potwierdzają znaczenie
działalności innowacyjnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw usługowych na rynku. Praca
stanowi interesujące studium na temat roli innowacji w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw usługowych.
Pragnę podkreślić jej wysokie walory poznawcze i aplikacyjne, a więc dużą umiejętność sensownego łączenia
nauki z potrzebami praktyki.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Janusza Żurka
INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W PROCESIE BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
MSP (sygnatura WZ – 8504)
Autor: KRZYSZTOF KOLTERMAN
Wydawnictwo:
DIFIN
Zakres podjętej problematyki w książce umiejscawia ją w trzech aspektach:
- porządkującej główne podejścia do znaczenia innowacyjności w postaci transferu technologii,
- poznawczej - ukazuje rolę, jaką pełni innowacyjność w zwiększaniu efektywności zarządzania
przedsiębiorstwem,
- praktycznej - zawiera wskazówki dla ludzi biznesu w zakresie racjonalności zachowań i optymalności decyzji
w sferze innowacyjności jako czynnika podnoszącego konkurencyjność.
Cel główny pracy to - identyfikacja innowacji technologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej
polskich małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego. Hipoteza główna - innowacje
technologiczne wpływają na utrzymanie lub podniesienie przewagi konkurencyjnej małych i średnich
przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego
Cele szczegółowe to - Określenie poziomu kształtowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej oraz
osiągania pozycji konkurencyjnej na rynku polskich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego na podstawie
badanej próby. Oraz, opracowanie modelu zarządzania przez innowacje zorientowanego na budowę przewagi
konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w przemyśle meblarskim. Hipotezy
szczegółowe - Przewaga konkurencyjna jest zróżnicowana na poszczególnych rynkach i zależy od struktury,
potencjału technologicznego i konkurencyjności przedsiębiorstw.
INNOWACJE W PROCESIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ISTOTA I UWARUNKOWANIA
PODRĘCZNIK AKADEMICKI (sygnatura WZ – 8389)
Autor: JOANNA PRYSTROM
Wydawnictwo:
DIFIN
Celem podręcznika jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia i znaczenia gospodarczego innowacji, które
można uznać za jeden z najważniejszych aspektów współczesnych gospodarek. Wynika to z faktu, iż
obecnie innowacyjność traktuje się jako jedną z najistotniejszych determinant rozwoju i
konkurencyjności gospodarczej. Część uwagi poświęcono także czynnikom warunkującym zdolność
innowacyjną w skali mikroi makroekonomicznej. Książka adresowana jest do studentów zarówno I i II
stopnia studiów wyższych, jak również studiów doktoranckich i podyplomowych, takich kierunków
ekonomicznych i humanistycznych, jak np.: ekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki
gospodarcze czy też socjologia. Adresatami podręcznika są także przedstawiciele różnych środowisk i
dyscyplin naukowych, a także praktycy zarządzania, przedstawiciele polityki i administracji.
INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA (sygnatura WZ – 8478)
Autor: ZBIGNIEW KŁOS
Wydawnictwo:
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Treść recenzowanej publikacji wyraźnie nawiązuje do tych programów, a jej zawartość koresponduje z hasłami
przewijającymi się w cytowanych powyżej dokumentach. Z uwagi na istotność prezentowanych w pracy
zagadnień, czego dowodem jest ranga wspomnianych uprzednio dokumentów, uważam podjęcie w postaci
publikacji podręcznikowej problematyki innowacyjności i przedsiębiorczości innowacyjnej za wysoce
uzasadnione.
Profesor Zbigniew Kłos przedstawia między innymi szerokie spektrum źródeł innowacyjności. Wskazuje tu
słusznie na takie osobowe elementy, jak: rozwijający się potencjał wiedzy, zasoby twórcze czy kreatywność.
Sięga następnie do nie wszędzie przywoływanych źródeł innowacyjności, osadzając je we właściwym
kontekście przedsiębiorstwa, a następnie wskazuje na istotną rolę kultury organizacyjnej, czy szerzej
doskonalenia zasobów niematerialnych, by przejść w końcu do omówienia roli chaosu i niestabilności.
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk Politechnika Warszawska
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWA PRZEDSIĘBIORSTW METODYKA OCENY NA
PRZYKŁADZIE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH (sygnatura WZ – 8380)
Autor: TOMASZ NAWROCKI
Wydawnictwo:
CEDEWU
W książce zaprezentowano w przejrzysty i całościowy sposób metodykę przeprowadzenia syntetycznej oceny
innowacyjności produktowej przedsiębiorstw (kryteria oceny, źródła danych, model obliczeniowy) wraz z
przedstawieniem jej przykładowego zastosowania w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW w
Warszawie.
Do podstawowych wyróżników proponowanego w publikacji rozwiązania zaliczyć można przede wszystkim
jego:
- kompleksowość - swoim zakresem obejmuje ono zarówno kwestie związane z zasobowym potencjałem
innowacyjności produktowej przedsiębiorstw i ich zaangażowaniem w jego rozwój - potencjalna innowacyjność
produktowa od strony zasobów i od strony nakładów, jak również z konkretnymi wynikami działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw w obszarze produktów - rezultatywna (wynikowa) innowacyjność produktowa;
- wymierność - za sprawą oparcia aparatu matematycznego na teorii zbiorów rozmytych możliwe jest, na
podstawie kryteriów cząstkowych o różnych jednostkach i charakterze (tak ilościowym, jak i jakościowym),
obliczenie jednej syntetycznej oceny innowacyjności produktowej badanych podmiotów, wyrażonej w
przedziale od 0 do 1;
- użyteczność - otrzymane syntetyczne oceny innowacyjności produktowej badanych podmiotów, a także
uzyskane w toku ich obliczeń pośrednie oceny cząstkowe, stwarzają duże możliwości w zakresie analizy
porównawczej;
- łatwość zastosowania oraz aktualność - opiera się ono wyłącznie na ogólnodostępnych źródłach danych, w tym
w szczególności raportach rocznych oraz informacjach ujawnianych przez przedsiębiorstwa na ich firmowych
stronach internetowych;
- rynkowy punkt widzenia - na potrzeby opracowania aparatu matematycznego zastosowanego w modelu
przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące postrzegania przez analityków oraz indywidualnych inwestorów
giełdowych różnych cząstkowych kryteriów oceny innowacyjności oraz ich wpływu na bardziej złożone
kategorie.
INNOWACYJNOŚĆ PRZEPIS NA SUKCES MODEL OD A DO F (sygnatura WZ – 8436)
Autor: PHILIP KOTLER, FERNANDO TRIAS DE BES
Wydawnictwo:
REBIS
Philip Kotler i Fernando Trias de Bes przedstawiają rewolucyjny model wdrażania udoskonaleń
Firmy, które się nie rozwijają i nie opracowują nowych produktów, strategii i technologii, nie mają dziś szans na
szybko zmieniających się rynkach. Autorzy przekonują, że nowatorstwo i twórcze rozwiązania nie są wynikiem
przypadkowych odkryć, lecz można je uzyskiwać w drodze uporządkowanego procesu. Przedstawiony przez
nich model "od A do F" pokazuje, jak w kilku starannie przemyślanych krokach łączyć twórcze możliwości
pracowników różnych działów, przekładać innowacyjne koncepcje na konkretne rozwiązania, a następnie z
powodzeniem wprowadzać je na rynek. Innowacyjność w ich modelu to ciągły proces, który pozwala elastycznie
adaptować się do zmiennych rynkowych okoliczności, zwłaszcza w czasach kryzysu.
INNOWACYJNOŚĆ W UJĘCIU PODMIOTOWYM UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE
(sygnatura WZ – 8081)
Autor: TERESA BAL-WOŹNIAK
Wydawnictwo:
PWE
W książce zostały przedstawione instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności. Autorka skupiła uwagę na
relacjach pomiędzy innowacyjnością a rozwojem podmiotów działających w ramach porterowskiego klastra.
Pokazała też międzynarodową pozycję Polski według europejskiego rankingu innowacyjności i wieloaspektowy
charakter innowacyjności. Ważną część książki stanowi analiza i ocena wpływu uwarunkowań instytucjonalnych
na zachowania innowacyjne podmiotów.
Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych uczelni ekonomicznych i technicznych.
INTERNACJONALIZACJA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W KSZTAŁTOWANIU
PROCESÓW INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (sygnatura WZ – 8611)
Autor: KATARZYNA KOZIOŁ-NADOLNA
Wydawnictwo:
CEDEWU
Konkurencja, krótki cykl życia produktów, postęp technologiczny spowodowały, że proces innowacyjny stał się
bardziej kosztowny i ryzykowny. Wymusiło to na przedsiębiorstwach dzielenie się ryzykiem w pracach B+R
oraz współpracę z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami. W poszukiwaniu nowych źródeł wiedzy i
innowacji przedsiębiorstwa lokują swoje działy badawczo-rozwojowe poza granicami macierzystego kraju, w
różnych miejscach świata. Przenoszenie działalności B+R poza granice macierzystego kraju na ogół miało na
celu przystosowanie produktów i usług do potrzeb kraju goszczącego oraz lokalnych warunków. Obecnie
korporacje transnarodowe (KTN) szukają poza granicami kraju źródeł nowej wiedzy i technologii. Zmienił się
zakres oddziaływania offshoringu - w ujęciu tradycyjnym był stosowany między krajami rozwiniętymi, obecnie
w proces ten włączono kraje rozwijające się i Europy Środkowo-Wschodniej. Zjawisko internacjonalizacji
działalności B+R nie jest nowe, ale w ostatnich latach bardzo wzrosło jej znaczenie, a sam proces przeszedł
ewolucję.
Głównym celem opracowania jest identyfikacja i ocena uwarunkowań, form oraz modeli internacjonalizacji
działalności B+R w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce. Dla osiągnięcia
tego celu podjęto próbę sformułowania kierunków zmian w internacjonalizacji sfery B+R (modelowe ujęcie) i
polityce innowacyjnej państwa.
Książka adresowana jest przede wszystkim do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, szczególnie z
działów badawczo-rozwojowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kształtujących politykę
innowacyjną państwa oraz pracowników naukowych.
INWESTYCJE W BADANIA I ROZWÓJ: STRATEGICZNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI I
UWARUNKOWANIA (sygnatura WZ – 8479)
Autor: MAŁGORZATA KNAUFF
Wydawnictwo:
SGH
Wywód rozprawy podporządkowany jest wymienionym już celom pracy. Po niniejszym wprowadzeniu
następują dwa rozdziały poświęcone przeglądowi literatury. Pierwszy z nich dotyczy modelowania inwestycji w
innowacje na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. W rozdziale tym szczególną uwagę poświęcono kwestii
motywów inwestowania w innowacje, będących głównymi siłami napędowymi uzyskanych wyników. Natomiast
w rozdziale 2 skupiono się na kwestii przenikania innowacji, które jest jednym z najważniejszych cech
wyróżniających rynki związane z wiedzą i innowacyjnością, gdyż powoduje niedoskonałości mechanizmu
konkurencji, m.in. problem niedoskonałej absorpcji zwrotu z inwestycji w badania i rozwój (ang.
appropriability), przez co motywacja do inwestowania jest zbyt mała w stosunku do społecznego optimum. W
rozdziale tym dokonano także przeglądu badań empirycznych poświęconych mierzeniu tego zjawiska oraz
przedstawiono dwuetapowy model z inwestycjami w B&R na pierwszym etapie i konkurencją na rynku
produktu na drugim etapie. Model ten jest podstawowym narzędziem analizy w dalszej części książki.
Od rozdziału 3 rozpoczyna się część rozprawy zawierająca oryginalne wyniki uzyskane przez autorkę. W
rozdziale tym zidentyfikowano wpływ na motywy do inwestowania w B&R różnych elementów struktury rynku:
typu konkurencji liczby firm na rynku oraz stopnia substytucyjności dóbr. Badanie to przeprowadzono w ramach
modelu, w którym funkcja popytu jest liniowa. W rozdziale 4 pominięto to założenie i zaprezentowano wyniki
dotyczące wpływu przenikania na typ strategicznej współzależności decyzji inwestycyjnych, w przypadku
zarówno symetrycznym, jak i niesymetrycznym (przenikanie jednostronne). Zwrócono również uwagę na fakt,
że małe przenikanie prowadzi do uwikłania firm w dylemat więźnia, inwestują one w innowacje ze względu na
presję konkurencyjną, choć powoduje to zmniejszenie zysków.
Rozdział 5 jest poświęcony zagadnieniom związanym z wpływem regulacji państwa na stymulowanie
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw - z oddziaływaniem nie tylko bezpośrednim, takim jak
ochrona własności intelektualnej czy subsydia, ale także pośrednim, polegającym np. na przyzwoleniu na
zawieranie porozumień badawczych pomiędzy firmami. W rozdziale tym zbadano wpływ typu strategicznej
współzależności decyzji inwestycyjnych na motywacje do tworzenia karteli badawczych i na wielkość nakładów
na innowacje. W każdym z tych trzech rozdziałów autorka stosuje argumentację matematyczną, często ujętą w
formę twierdzeń, których dowody zostały wydzielone i podane w ostatniej (nienumerowanej) części każdego z
rozdziałów. Obliczenia, zarówno symboliczne, jak i numeryczne, przeprowadzono w programie Maple, który
jest częścią edytora tekstu Scientific WorkPlace 5.0.
Pracę zamykają uwagi końcowe oraz dwa dodatki: matematyczny, poświęcony grom supermodularnym, i drugi,
poświęcony modelom oligopolu. Zapoznanie się z ich treścią pomoże czytelnikowi śledzić wywód pracy.
MODELE PROCESU KOMERCJALIZACJI NOWYCH TECHNOLOGII W
PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA WYBORU KLUCZOWE OBSZARY DECYZYJNE
(sygnatura WZ – 8907)
Autor: EDYTA GWARDA-GRUSZCZYŃSKA
Wydawnictwo:
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Rozwój nowych technologii, skracanie cyklu życia wyrobów, rosnące zróżnicowanie potrzeb klientów
powodują, że problematyka komercjalizacji nowych technologii w ostatnich kilkunastu latach stała się bardzo
popularna i nabiera coraz to większego znaczenia. Nowe technologie dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych
działających w sektorach podlegających szybkim zmianom technologicznym, stanowią podstawę do budowania
przewagi konkurencyjnej, wzrostu i zyskowności.
Komercjalizację najprościej można określić jako doprowadzenie do sprzedaży. W przypadku nowej technologii
lub oryginalnych wyników badań naukowych w procesie tym menadżerowie muszą zmierzyć się z kilkoma
ważnymi decyzjami, które często decydują o sukcesie przedsięwzięcia. Kluczowe decyzje dotyczą: przystąpienia
do komercjalizacji (komercjalizować czy nie), wyboru sposobu ochrony własności intelektualnej, sposobu
finansowania poszczególnych etapów tego procesu, czy wreszcie sposobu wprowadzania nowej technologii na
rynek.
Skuteczne i przemyślane wybory składające się na kształt procesu komercjalizacji doprowadzą nie tylko do
sprzedaży nowej technologii, ale również przyniosą wartość dodaną zarówno inicjatorom tego procesu, jak i
innym uczestnikom łańcucha kreowania wartości (klientom, dla których były tworzone, partnerom
biznesowym).
POLITYKA INNOWACYJNA W POLSCE ANALIZA I PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN
(sygnatura WZ – 8503)
Autor: JAKUB CZERNIAK
Wydawnictwo:
DIFIN
Autor pracy zaproponował kierunki doskonalenia polityki innowacyjnej Polski na podstawie wieloaspektowej
analizy i oceny, także krytycznej, uwzględniając prowadzoną politykę innowacyjną oraz funkcjonowanie
narodowego systemu innowacji w naszym kraju, a także rozwiązania stosowane w tym obszarze ( ) w innych
krajach. Wartościowym opracowaniem ( ) jest kompleksowa charakterystyka realizacji polityki innowacyjnej w
wybranych trafnie przez Autora jako wzorce - krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Finlandia, Irlandia. Ważne
dla rozwoju innowacyjnego polskiej gospodarki są analizy, rozważania i wnioski Autora uwzględniające
zależności pomiędzy konkurencyjnością (także presją konkurencji zagranicznej) oraz innowacyjnością
przedsiębiorstw w naszym kraju. Wartościowe są analizy i oceny Autora dotyczące nakładów na badania i
rozwój, ich struktury oraz efektów ich wykorzystania (także na uczelniach) w naszym kraju, a także trudności
związanych z finansowaniem innowacji przez przedsiębiorstwa ze źródeł zewnętrznych. Autor przedstawia
ocenę wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz transferu technologii z zagranicy na wzrost
innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Interesujące są rozważania Autora skoncentrowane na
uwarunkowaniach kulturowych rozwoju innowacyjnego gospodarki w Polsce.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ TERYTORIALNA REGION W WARUNKACH
KONKURENCJI (sygnatura WZ – 8729)
Autor: ZBIGNIEW MAKIEŁA
Wydawnictwo:
C.H.BECK
Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze
i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi. W
pracy zaprezentowano główne problemy funkcjonowania innowacyjnych miast i regionów, a także regionów
wiedzy, które konkurują o dostęp do deficytowych czynników wzrostu. Szczególną uwagę poświęcono
przedsiębiorczości i innowacyjności jako koncepcji pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych.
Czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących:
- genezy i warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
- czynników i źródeł konkurencyjności regionalnej,
- miejsca uniwersytetu w koncepcji innowacyjnej gospodarki,
- koncepcji kształtowania się innowacyjnych miast i regionów, z udziałem instytucji badawczo rozwojowych,
- roli przedsiębiorstwa w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej,
- istoty Gospodarki Opartej na Wiedzy i systemów innowacji, jako mechanizmu wdrażania wiedzy do
gospodarki,
- regionów wiedzy jako strategii rozwoju regionalnego,
- miasta innowacyjnego, jako strategii rozwoju regionalnego.
Publikacja jest przeznaczona dla wykładowców i studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania, na
studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Może również wzbudzić
zainteresowanie pracowników sektora samorządowego, menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, którzy
zorientowani są na wdrażanie koncepcji przedsiębiorczości i innowacyjności w praktyce gospodarczej.
SYSTEMY INNOWACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ (sygnatura WZ –
8360)
Autor: MARZENNA ANNA WERESA
Wydawnictwo:
PWN
Obecnie wiele krajów i regionów osiąga przewagę ekonomiczną dzięki innowacjom, które są, obok kapitału
ludzkiego, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Powstawanie innowacji na danym obszarze zależy od
sumy różnorodnych uwarunkowań, m.in. technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych, które łącznie
tworzą system innowacyjny.
Wyznaczenie poszczególnych elementów narodowych, regionalnych i branżowych systemów innowacyjnych,
dokonanie ich klasyfikacji oraz wskazanie powiązań między nimi jest szczególnie ważne dla badania poziomu
innowacyjności regionów, umożliwia także wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności poszczególnych
systemów. Autorka dokonuje w pracy głębokiej analizy systemów innowacyjnych, opierając się na literaturze
przedmiotu oraz na własnych badaniach. Charakteryzuje narodowe, regionalne i branżowe systemy innowacyjne
blisko 60 krajów, wyznaczając ich typy i wzajemne powiązania. Ta analiza umożliwia autorce sformułowanie
daleko idących wniosków, dotyczących obecnego i przyszłego stanu innowacyjności badanych gospodarek oraz
wskazanie tendencji w rozwoju różnych typów systemów. Opisane rozważania mają istotne znaczenie dla
polityków gospodarczych, przedsiębiorców, samorządowców oraz wszystkich, którzy zajmują się tematyką
innowacji.
UWARUNKOWANIA DYFUZJI INNOWACJI W POLSKIEJ GOSPODARCE (sygnatura WZ – 8502)
Autor: DARIUSZ FIRSZT
Wydawnictwo:
CEDEWU
Dyfuzja innowacji jest procesem o fundamentalnym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Wdrożenie
oryginalnego, innowacyjnego rozwiązania będzie miało niewielki wpływ na przebieg procesów gospodarczych,
jeżeli nie zostanie ono upowszechnione w kolejnych podmiotach i krajach oraz nie znajdzie kolejnych
zastosowań. Dynamika postępu technicznego, a w konsekwencji zmian produktywności oraz przeobrażeń
strukturalnych jest wypadkową aktywności innowacyjnej pionierów oraz tempa asymilacji innowacji w
gospodarce i społeczeństwie. W perspektywie międzynarodowej dyfuzja innowacji urasta do rangi jednego z
najistotniejszych czynników konwergencji ekonomicznej, równoważących skutki olbrzymich dysproporcji, jakie
istnieją pomiędzy krajami pod względem potencjału naukowo-badawczego.
W książce przedstawiono jeden z najistotniejszych, a zarazem najbardziej złożonych problemów związanych z
dyfuzją innowacji, jakim są uwarunkowania jej przebiegu. Autor przybliżył teoretyczne interpretacje istoty i
mechanizmów dyfuzji innowacji, zidentyfikował kluczowe determinanty tego procesu, dokonał ich klasyfikacji
oraz sporządził syntetyczną analizę zachodzącym między nimi zależności przyczynowo-skutkowych. Następnie
sporządził diagnozę przebiegu dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce w latach 1990-2009 oraz jej roli w
modernizacji gospodarki. Wykorzystując różnorodne narzędzia analizy wielu zmiennych (od regresji
wielorakiej, poprzez analizę czynnikową aż po metodę sieci neuronowych) podjął również próbę empirycznego
oszacowania wpływu poszczególnych czynników na przebieg dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce,
zmierzającą do identyfikacji najważniejszych sił napędowych i barier w tym procesie.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych szkół
wyższych. Być może zainteresuje również badaczy zajmujących się naukową analizą innowacji i wzrostu
gospodarczego.
UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI STUDIUM TEORETYCZNE I WYNIKI
BADAŃ EMPIRYCZNYCH (sygnatura WZ – 8106)
Autor: MAGDALENA PICHLAK
Wydawnictwo:
DIFIN
W opracowaniu dokonano identyfikacji kluczowych uwarunkowań innowacyjności organizacji, funkcjonujących
w specyficznych warunkach regionu przemysłowego, jakim jest województwo śląskie. Szczególnie istotne jest
zidentyfikowanie i opisanie kierunku oraz siły relacji pomiędzy poszczególnymi, poddanymi analizie,
uwarunkowaniami a obiektywnymi i subiektywnymi miarami innowacyjności i efektywności organizacji.
Podjęcie tej złożonej i wielopłaszczyznowej problematyki podyktowane zostało potrzebą identyfikacji i
systematyzacji wiedzy na temat uwarunkowań determinujących skalę, zakres i dynamikę wzrostu
innowacyjności i efektywności organizacji w Polsce.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Władysława Janasza:
Książka stanowi wartościowe studium teoretyczno-empiryczne określonych zależności ekonomicznych
dotyczące uwarunkowań innowacyjności organizacji funkcjonujących w specyficznych warunkach regionu
przemysłowego, jakim jest województwo śląskie.
Autorka podejmuje tematykę, która odnosi się do uwarunkowań innowacji w skali mikro i mezo. Podjęty temat
uważam za ważny, aktualny i wobec niewystarczających osiągnięć w zakresie budowy teorii czy wiedzy
praktycznej, wymaga on różnokierunkowych badań.
Każda terytorialne zorientowana sieć, aby móc się rozwijać dynamicznie, potrzebuje potencjału innowacyjnego,
a tym samym nowych produktów, usług, technologii i systemów organizacyjnych. Nie maleje zainteresowanie
badawcze problematyką innowacyjności. Ma to swoje uzasadnienie w głębokim, niemal zasadniczym znaczeniu
innowacyjności w rozwoju i osiągnięciu przewagi strategicznej organizacji, a znajduje swoje odzwierciedlenie w
opracowaniach naukowych powstających w wyniku badań prowadzonych w wielu krajach wysoko rozwiniętych.
Prace takie muszą być kontynuowane ustawicznie, bowiem nieustannie zmieniają się uwarunkowania procesów
innowacyjnych, co prowadzi do powstawania nowych okoliczności ich inicjacji. Niniejsza książka wpisuje się w
listę tych opracowań, które mogą być bardzo pomocne w ocenie wspomnianych uwarunkowań.
UWARUNKOWANIA I MECHANIZMY TWORZENIA INNOWACJI JAKO CZYNNIKI ROZWOJU
GOSPODARCZEGO (sygnatura WZ – 8455)
Autor: ADAM OLEKSIUK
Wydawnictwo:
UWM
Książka podejmuje temat ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jest rzeczą
powszechnie znaną, że kraje, które stwarzają korzystne warunki do wprowadzania innowacji, szybciej awansują
na mapie gospodarczej świata. Podstawą konkurencji w XXI wieku jest bowiem nowa technologia produkcji, a
nie wydajność parku maszynowego, jak było w minionych wiekach.
Autor postawił sobie za cel identyfikację uwarunkowań i mechanizmów, mających wpływ na tworzenie
innowacji. Proces innowacji jest dynamiczny - wiedza i wynalazki tworzone dziś powstają w oparciu o te, które
powstały w przeszłości, a korzyści płynące z innowacji często zauważalne są dopiero po pewnym czasie.
Problematyka poruszana w pracy może zainteresować pracowników naukowych, doktorantów i studentów
kierunków ekonomicznych, menedżerów firm innowacyjnych, a także pracowników administracji rządowej i
samorządowej, zajmujących się problematyką innowacji i rozwoju gospodarczego.
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI (sygnatura WZ – 8750)
Autor: ANNA BORATYŃSKA-SALA, MAGDALENA JURCZYK-BUNKOWSKA, ALEKSANDER MOCZAŁA,
RYSZARD KNOSALA
Wydawnictwo:
PWE
We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność
stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono:
istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania
innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę
przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności
innowacyjnej.
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE POSZUKIWANIE I REALIZACJA
NOWATORSKICH PROJEKTÓW (sygnatura WZ – 8404)
Autor: MARCIN KARLIK
Wydawnictwo:
POLTEXT
Książka prezentuje aktualny stan wiedzy z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności. Nowoczesne
przedsiębiorstwo, oparte na informacji i wiedzy, ukierunkowane na klienta, rozpatrywane jest w szerokim
kontekście technologicznym, ekonomicznym i społecznym, z uwzględnieniem uwarunkowań, jakie stwarza
otoczenie, a także różnorodnych konsekwencji innowacji oraz przejawów oporu przed ich wdrażaniem. Podjęta
została także tematyka kształtowania innowacyjnego społeczeństwa oraz oczekiwań wobec innowatorów. Autor
koncentruje się na zagadnieniach poszukiwania, wdrażania i realizowania innowacyjnych projektów,
wyróżniając sześć sfer zarządzania tymi procesami, obejmujących:
zmianę strategii,
realizację projektów badawczo-rozwojowych,
budowanie kompetencji dla innowacji,
poszukiwanie okazji do innowacji,
bezpieczeństwo własności intelektualnej oraz
wspieranie i finansowanie działalności innowacyjnej.
Problematyka diagnozowania, prognozowania i systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
prezentowana jest na podstawie autorskiego modelu siedmiokąta zarządzania innowacjami, rozpatrywanego na
przykładzie funkcjonowania sektora teleinformatycznego, ze względu na wysoki poziom jego innowacyjności.
Treść książki uzupełniona jest o krótkie teksty -tzw. "kapsułki" - które zawierają przykłady innowacyjnych
przedsiębiorstw i znanych innowatorów. Załączniki obejmują formularz identyfikacji innowacji, ankietę
umożliwiającą zdiagnozowanie stanu systemu zarządzania innowacjami oraz przykładową procedurę wdrażania
innowacji.
KOMERACJALIZACJA INNOWACJI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I FINANSOWANIE
(sygnatura WZ – 9010)
Autor: MONIKA BOLEK, CEZARY BOLEK
Wydawnictwo:
DIFIN
W prezentowanej książce autorzy przedstawiają problemy związane z innowacjami w obszarze prac badawczorozwojowych, wdrożeniami i komercjalizacją w kontekście zarządzania projektami, finansowania i oceny
efektów tych działań. Wdrożenia i komercjalizacja wymagają finansowania tak jak nauka, która w rozwiniętych
gospodarkach finansowana jest częściowo przez biznes, który kupuje innowacyjne rozwiązania albo wspólnie z
uczelniami tworzy je w ramach projektów naukowych na zamówienie. Wdrożenia i komercjalizacja to projekty,
które zarządzane zgodnie z adekwatną metodologią mogą zakończyć się sukcesem. Finansowanie prac B+R,
wdrożeń, komercjalizacji, a następnie ocena ich efektywności stanowią dopełnienie opisywanego procesu.
Książka skierowana jest do studentów kierunków inżynierskich i związanych z naukami naturalnymi oraz
ekonomistów, poza tym wynalazców, pracowników naukowych i przedsiębiorców, a więc wszystkich tych,
którzy zajmują się projektami badawczo rozwojowymi, wdrożeniami i komercjalizacją, stanowiącymi
komplementarne elementy procesu transferu wiedzy i technologii.
WIELOKRYTERIALNE METODY WSPOMAGANIA DECYZJI W PROCESIE INNOWACJI
(sygnatura WZ – 9002)
Autor: JERZY MICHNIK
Wydawnictwo:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
Inspiracją do napisania tej pracy były wyzwania, jakie stawiają dzisiejsze czasy podmiotom prowadzącym
działalność gospodarczą. Globalna konkurencja, deregulacja, zwiększona zmienność otoczenia i związana z nią
niepewność wymagają odpowiedniej reakcji ze strony zarządzających firmami. Podejmowanie decyzji staje się
procesem coraz bardziej złożonym i wymagającym nowoczesnych metod wspartych technikami
informatycznymi. W odpowiedzi na te wyzwania w środowisku badań operacyjnych pojawiły się nurty
obejmujące metody i techniki nakierowane na problemy o charakterze strategicznym, w których złożone
powiązania oraz ilość i jakość informacji nie pozwalają na zastosowanie "twardych", klasycznych metod
optymalizacji. Znaczenie, jakie ma innowacyjność w gospodarce światowej i waga, jaką innowacyjności
przypisuje się w Unii Europejskiej, skłoniły autora do zajęcia się problemami decyzyjnymi występującymi w
procesie innowacji. Są one dobrym przykładem problemów o strategicznym charakterze i doskonale nadają się
na doświadczalne pole dla wielokryterialnych metod wspomagania decyzji.