program - Wolny handel i szybki rozwój. Współczesne priorytety w

Komentarze

Transkrypt

program - Wolny handel i szybki rozwój. Współczesne priorytety w
XXXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Jabłko niezgody”
Współczesne problemy gospodarki światowej
18 maja 2015 r. (poniedziałek)
sala 214A – II p. bud. A
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120
Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Bohdan Jeliński – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
930
Otwarcie konferencji
940
Wystąpienia zaproszonych gości
1020
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zróżnicowanie polityki klastrowej w Azji Wschodniej na przykładzie Japonii i Indii
1040
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Napięcia w sąsiedztwie Unii Europejskiej jako czynnik stymulujący zmiany
1100
prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rozwój technologicznych systemów innowacji w gospodarce światowej
na przykładzie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
1120
prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Unia Europejska wobec bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach globalizacji
1140
prof. dr hab. Eugeniusz M. Pluciński – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego
Istota bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z perspektywy globalizacji regionalnej
i światowej
1200
prof. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska – Uniwersytet Łódzki
Rola korporacji transnarodowych w procesie budowania wspólnego stanowiska
państw Unii Europejskiej wobec Rosji
1230
Przerwa
1300
Obrady panelowe w zespołach
Zespół 1. Problemy globalizacji
sala 214A – II p. bud. A
Zespół 2. Problemy regionalizmu sala 213A – II p. bud. A
1630 Zakończenie obrad
moderator: prof. dr hab. K. Żukrowska
moderator: prof. dr hab. M. Weresa
Zespół 1. Problemy globalizacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Dr Eric Ambukita, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Francja i Afryka: nowa era współpracy gospodarczej
Dr Zbigniew Binek, Uniwersytet Zielonogórski, Wpływ zmienności kursu walutowego oraz stopy procentowej na wysokość raty dla kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich
Dr hab. Jarosław Brach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polski sektor międzynarodowego drogowego transportu ładunków – sytuacja obecna oraz perspektywy i możliwości rozwoju w przyszłości
Dr Dominika Brzęczek-Nester, Uniwersytet Wrocławski, Problemy polskiego eksportu
Mgr Anna Chrzęściewska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Charakterystyka polityki społecznej Meksyku na tle
procesów globalizacji
Dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polityka na rzecz wspierania innowacyjności w
krajach BRICS na przykładzie Republiki Południowej Afryki
Dr Agnieszka Hajdukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów
Dr Anna Janiszewska, Uniwersytet Łódzki, Polityka społeczna w krajach europejskich jako odpowiedź na zachodzące
zmiany demograficzne
Dr inż. Dorota Jankowska, Dr inż. Agnieszka Majka, Uniwersytet Rzeszowski, Zmiany na rynku pracy w Polsce na tle
przemian zachodzących w krajach UE
Mgr Dorota Jarema, Uniwersytet Wrocławski, Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską i Chińską Republiką Ludową po 2001 roku
Dr Artur Klimek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Small and medium size enterprises in international trade: the
case of Central and Eastern European countries
Mgr Karolina Klupś-Orłowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Private English tutoring industry in China on
the example of the activity of New Oriental Education & Technology Group
Dr Anetta Kuna-Marszałek, Dr Bogdan Buczkowski, Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Uniwersytet Łódzki, Polish OFDI –
scale, structure and trends
Dr Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Mgr Monika Chutnik, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Szkolenia międzykulturowe jako sposób na zwiększenie konkurencyjności polskich inwestorów
na rynkach zagranicznych
Prof. Dorota Leszczyńska, IDRAC International School of Management, prof. Erick Pruchnicki, École Polytechnique
Universitaire de Lille, The influence of knowledge on the profit resulting from the location of a multinational corporation:
theory and mathematical model
Mgr Agata Linkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Ewolucja marketingu szeptanego jako narzędzia
komunikacji marketingowej w świetle rozwoju technologii informacyjnych
Dr Justyna Majchrzak-Lepczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wpływ branży e-commerce na rozwój rynku
powierzchni magazynowych
Dr Lidia Mesjasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Koszty restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego państwa
Dr Dorota Michalak, Uniwersytet Łódzki, Przemiany strukturalne na rynku pracy jako efekt zmian klimatycznych
Dr Magdalena Myszkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Miejsce krajów najsłabiej rozwiniętych w
międzynarodowym handlu usługami
Mgr Michał Nowicki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Sankcje jako wolicjonalny środek wywierania presji na
państwa naruszające ład międzynarodowy
Dr Agnieszka Piasecka-Głuszak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Główne przesłanki i napotykane bariery we
wdrożeniu kaizen w przedsiębiorstwach na rynku polskim
Prof. dr hab. Eugeniusz Pluciński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Istota bezpieczeństwa
ekonomicznego Polski z perspektywy globalizacji regionalnej i światowej. Wybrane aspekty
Prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Unia Europejska wobec
bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach globalizacji
Prof. dr hab. Jan Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Eksport jako forma internacjonalizacji KGHM
„Polska Miedź” S.A.
Dr Joanna Skrzypczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Chiny w WTO
Dr inż. Barbara Szymoniuk, Politechnika Lubelska, Globalne marnotrawstwo zasobów – wyzwanie dla zrównoważonego
marketingu
Dr hab. Paweł Śliwiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Dr Michał Brzozowski, Dr Grzegorz Tchorek,
Uniwersytet Warszawski, Integracja podejścia makroekonomicznego i portfelowego w analizie czynników determinujących przepływy kapitału międzynarodowego
Dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wpływ wybranych czynników społecznych
na międzynarodowy łańcuch dostaw zwierząt przeznaczenia rzeźnego
Dr Katarzyna Witczyńska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Narzędzia i techniki
Lean Management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Dr Sławomir Wyciślak, Uniwersytet Jagielloński, Korporacje transnarodowe w warunkach złożoności
Dr Wojciech Zysk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Napięcia w sąsiedztwie Unii Europejskiej
jako czynnik stymulujący zmiany
Zespół 2. Problemy regionalizmu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Dr Franciszek Adamczuk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Przestrzenne i organizacyjne aspekty rozwoju
pogranicza polsko-czeskiego
Dr Zbigniew Bentyn, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Przemiany uwarunkowań logistycznych w Polsce jako efekt
integracji z krajami Unii Europejskiej
Dr Sebastian Bobowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Megaregionalne projekty handlowe TPP i RCEP w
budowie. W co gra Japonia przy dwóch stołach negocjacyjnych?
Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zróżnicowanie polityki klastrowej w
krajach azjatyckich na przykładzie Japonii i Indii
Dr Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zmiana pozycji rozwijających się krajów Azji
Wschodniej w międzynarodowym handlu nowoczesnymi produktami
Dr Marcin Haberla, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej
z Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych
Dr Anna H. Jankowiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rola Japonii w regionalizmie Azji i Pacyfiku – handel
zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Dr Patrycja Krawczyk, Politechnika Częstochowska, Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
w aspekcie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
Dr inż. Agnieszka Majka, Uniwersytet Rzeszowski, Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce
Dr Szymon Mazurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wsparcie eksportowe klastrów ICT w Indiach
Dr inż. Joanna Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wpływ powiązań regionalnych i globalnych na
sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi
Dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w
polskim handlu zagranicznym w latach 2009-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Dr Bartosz Michalski, Uniwersytet Wrocławski, Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla polsko-niemieckiej
wymiany handlowej dobrami mid-tech i high-tech
Dr hab. Edward Molendowski, Mgr Łukasz Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Porozumienie CEFTA2006 – jego znaczenie dla rozwoju handlu wzajemnego krajów Bałkanów Zachodnich
Dr Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski, Dla najpiękniejszej. Czy Unia Europejska stała się jabłkiem niezgody?
Mgr Magdalena Nawrot, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Analiza realizacji kryteriów konwergencji przez Słowację w latach 2004-2014. Wnioski dla Polski
Dr Anna Odrobina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska jako lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej
korporacji transnarodowych
Mgr Marta Ostrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Chiński vs. indyjski model rozwoju – efekty i bariery
Dr Paweł Pasierbiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Preferencyjne porozumienia handlowe w
zagranicznej polityce ekonomicznej Japonii
Dr hab. Karolina Pawlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polsko-rosyjski handel produktami rolnospożywczymi
po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki, Rola korporacji transnarodowych w procesie budowania
wspólnego stanowiska państw UE wobec Rosji
Dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki, Dr hab. Ewa Klima, Politechnika Łódzka, Audyt miejski –
znaczenie dla rozwoju miast w Unii Europejskiej
Prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Unia bankowa – zabezpieczenie przed kryzysami?
Dr Przemysław Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Pozycja państw Bliskiego Wschodu na międzynarodowym rynku broni na początku XXI wieku
Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Pozaeuropejskie gospodarki oporne transformacji
rynkowej. Przypadek Korei Północnej
Mgr Rafał Szymanowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Niemcy jako koordynowana gospodarka
rynkowa. Wymiary transformacji i perspektywy rozwoju
Dr Jowita Świerczyńska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Współpraca celna w obszarze
bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku
Dr hab. Maciej Walkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Europejska inicjatywa pobudzenia
inwestycji strategicznych. Założenia, cele i opinie związane z realizacją tzw. Planu Junckera
Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rozwój technologicznych systemów innowacji
w gospodarce światowej na przykładzie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT)
Dr hab. Zbigniew Wiktor, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Gospodarka i polityka Chin w latach 2013-2014
Dr Anna Wróbel, Uniwersytet Warszawski, Multilateralizm versus bilateralizm w polityce handlowej Chin
Dr hab. Marek Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski, Instrumenty wsparcia eksportu polskich przedsiębiorstw – aktualne
tendencje i problemy
Dr inż. Waldemar Zadworny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Strategiczne uwarunkowania przewagi konkurencyjnej
małych podkarpackich przedsiębiorstw budowlanych
Mgr Magdalena Ziętek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Ważniejsze determinanty rozwoju eurologistyki w
euroregionach

Podobne dokumenty