vi ogólnopolski turniej tańca gwiazda 2016

Transkrypt

vi ogólnopolski turniej tańca gwiazda 2016
VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA GWIAZDA 2016
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe “Gwiazda” Ruda Śląska
Miejsce Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
telefon kontaktowy 503 081 806
e-mail: [email protected]
TERMIN: 6 listopada 2016
MIEJSCE: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
CEL IMPREZY:
–
integracja środowiska tanecznego z całej Polski, członków dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
–
stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów,
–
popularyzacja różnych form tanecznych jako sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu,
–
umożliwienie rozwoju umiejętności scenicznych wśród najmłodszych uczestników oraz wzbogacanie członków zespołów o
doświadczenie prezentacji w kontekście rywalizacji z innymi grupami,
–
konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników, wyłonienie najlepszych grup oraz ich nagrodzenie.
ZASADY UCZESTNICTWA:
–
warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł od uczestnika (w zespołach liczniejszych niż 15
osób, za każdą osobę powyżej 15 opłata 5 zł) na konto:
Bank Zachodni S.A. I Oddz. Ruda Śląska Nr. 35 1090 2037 0000 0005 3601 9860
oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszeń (wg wzoru) wraz z potwierdzeniem przelewu na adres organizatora w terminie do 10
października
–
w przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu organizator nie zwraca opłaty startowej
–
do karty zgłoszeń należy dołączyć listę uczestników wraz z datami urodzenia (organizator zastrzega sobie prawo do
wylegitymowania członków zespołu w razie wątpliwości dotyczących wieku zawodników)
–
w turnieju mogą wziąć udział amatorskie zespoły różnych form tanecznych z wyłączeniem zespołów akrobatycznych,
folklorystycznych, tańca klasycznego oraz tańca towarzyskiego
–
wiek uczestników: od 5 do 25 lat
–
zespół powinien liczyć nie mniej niż 3 zawodników, jednak grupy nie mogą być liczniejsze niż 25 osób
–
koszty przejazdu, pobytu i wpisowego pokrywają instytucje delegujące
–
zespół biorący udział w turnieju powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w oświacie. Całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników turnieju ponosi ich opiekun. Ubezpieczenie uczestników turnieju na czas
przejazdu i pobytu jest obowiązkiem instytucji delegującej
INNE WAŻNE INFORMACJE
–
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie
–
organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania występów w celach popularyzatorskich
–
kolejność startu zostanie ustalona przez organizatora w sposób losowy
–
sytuacje sporne lub nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator
–
organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji
–
program spotkań wraz z listą zakwalifikowanych zespołów zostanie opublikowany na stronie internetowej
–
instruktor lub choreograf zespolu nie może być jednocześnie członkiem zespołu (występować na scenie)
–
w czasie prezentacji obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, oraz własnych
aparatur oświetleniowych
KATEGORIE WIEKOWE:
–
I kategoria wiekowa : do 9 lat
–
III kategoria wiekowa: od 10 do 14 lat
–
IV kategoria wiekowa: od 15 lat
KATEGORIE TANECZNE:
–
taniec nowoczesny
–
taniec współczesny
Uwaga!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wiekowych w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.
SPOSÓB OCENY:
Zespół oceniający będzie brał pod uwagę następujące komponenty:
–
opracowanie choreograficzne
–
technikę wykonania
–
ogólny wyraz artystyczny
NAGRODY:
–
nagrodą główną – grand prix jest kwota w wysokości 1000 zł
–
pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi – niespodziankami
–
dla wszystkich zespołów biorących udział w turnieju organizator zapewnia dyplomy
–
organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych
PRZEPISY TECHNICZNE:
–
każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny,
–
czas trwania układu: od 2 do 5 minut,
–
organizator zapewnia światła oraz sprzęt nagłaśniający,
–
wymiary sceny: 8m x 11m
–
zespół zobowiązany jest dostarczyć do akustyka podkład muzyczny na płycie CD bezpośrednio przed występem
Wszystkie sprawy ostatecznie rozstrzyga organizator!

Podobne dokumenty