Zasłużeni dla kultury - Miasto i Gmina Daleszyce

Transkrypt

Zasłużeni dla kultury - Miasto i Gmina Daleszyce
www.daleszyce.pl
Daleszyc
GŁOS
Miesiêcznik SamorzĄdu Gminy i towarzystwa przyjaciół ziemi daleszyckiej
W rocznicę
odzyskania
Niepodległości
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce ma zaszczyt zaprosić
wszystkich mieszkańców Gminy
Daleszyce na uroczyste obchody
90 rocznicy Odzyskania
Niepodległości Polski.
Uroczystości odbywać się będą
dnia 11 listopada 2008r.
W programie uroczystości:
9.30 Składanie kwiatów pod
płytą Józefa Piłsudskiego
10.00 Msza św. intencji poległych za Ojczyznę
11.15 Składanie kwiatów pod
pomnikiem mieszkańców poległych za ojczyznę na cmentarzu
parafialnym w Daleszycach.
13.00 Składanie kwiatów na
grobach poległych partyzantów na
cmentarzu parafialnym w Cisowie.
Serdecznie zapraszam.
Wojciech Furmanek.
Burmistrz Miasta
i Gminy Daleszyce
Kwesta
na cmentarzu
Zachęcamy do udziału w tegorocznej
kweście, która w całości poświęcona
zostanie na renowację pomnika ks.
Ciechanowskiego na daleszyckim
cmentarzu.
Kwestować będą włodarze miasta,
radni, członkowie TPZD, dyrektorzy,
uczniowie, harcerze... Kwesta będzie
trwała 1 i 2 listopada. Liczymy na wsparcie akcji. Dziękujemy!
Zarząd TPZD
Czytaj na stronie 3.
Nr 10 (144)
Październik 2008 r.
Egzemplarz bezpłatny
Zasłużeni dla kultury
Halina Siwonia z przyznanym wyróżnieniem
Szczególnie zasłużeni dla daleszyckiej
kultury właściciele firm oraz instytucje
i organizacje społeczne otrzymali
specjalne podziękowania i statuetki
Burmistrza Daleszyc Wojciecha
Furmanka i dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Kultury Norberta
Wojciechowskiego.
- Bez Was, waszej pomocy i waszego
wkładu pracy nie odbyłaby się w gminie
żadna impreza. Za to wam dziękujemy
– powiedział Burmistrz Wojciech Furmanek. Statuetki otrzymali:
1. Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno, 2. Firma „TES” Niwki Daleszyckie,
3. P. P. H. U. „Lyovit”, 4. Henryka i Julian
Zychowiczowie - właściciele zakładu
masarskiego „ZYCHOWICZ” w Daleszycach, Dorota i Marek Dziurscy – właściciele kawiarni „Jodełka”, 6. Jacek
Szpakowski i Leszek Lasota – wlaściciele piekarni w Daleszycach, 7. Halina
i Ryszard Siwonia - właściciele Piekarni
w Borkowie, 8. Bogdan Żerniak – prezes
Świętokrzyskiego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych, 9. Jan
Ostrowski - dyrektor firmy „TES”,
10. Zbigniew Banaśkiewicz – dyrektor
oddziału KRUS w Kielcach, 11. Anna
i Łukasz Jaworscy z Daleszyc, 12. Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach,
13. Szkoła Podstawowa im. płk Mariana
Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach,
14. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, 15. Zakład Usług Komunalnych
w Daleszycach, 16. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, 17. Zespół „Kryształki” 18. Orkiestra Dęta z Daleszyc, 19. Koło Gospodyń
Wiejskich z Daleszyc, 20. Koło Gospodyń Wiejskich z Brzechowa, 21. Koło
Gospodyń Wiejskich z Mójczy, 22. Koło
Gospodyń Wiejskich z Marzysza, 23.
Koło Gospodyń Wiejskich ze Słopca, 24.
Koło Gospodyń Wiejskich z Niw, 25.
Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach, 26. Straż Miejska w Daleszycach,
27. Policja w Daleszycach.
Specjalna nagrodę Burmistrza otrzymał Łukasz Górski.
Prezes Świętokrzyskiego Związku
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Bogdan Żerniak specjalne podziękowania skierował dla organizatorów
imprez: Wojciecha Furmanka, Norberta
Wojciechowskiego, Krystyny Grzędy i
Teresy Klimczak. Zadeklarował też
gotowość współpracy przy organizacji
w Daleszycach imprez o randze powiatowej i wojewódzkiej.
warto
wiedzieć
Narodowe Święto Niepodległości
Tablica pamiątkowa na daleszyckim Rynku
Niebawem 11 listopada, w bieżącym
roku dzień niezwykły - mija bowiem
90 rocznica przekazania przez Radę
Regencyjną władzy nad podległym jej
wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.
14 listopada 1918 roku rozwiązała się
Rada Regencyjna i przekazała także
wszystkie swoje uprawnienia. Wojska
niemieckie zaczęły się wycofywać z
Królestwa Polskiego, a 22 listopada 1918
roku podpisano dekret o podstawach
ustrojowych państwa polskiego. Prawie
20 lat po odzyskaniu niepodległości, w
kwietniu 1937 roku ustanowiono dzień
11 listopada świętem narodowym.
Wkrótce wybuchła wojna i świętowanie
było niemożliwe. Po wojnie władze komunistyczne uczyniły świętem narodowym 22 lipca. W 1989 roku w trakcie
obrad Okrągłego Stołu Narodowe Święto Niepodległości przywrócono.
Postać Józefa Piłsudskiego powinna
nam być szczególnie bliska. Daleszyce,
Niwy i Brzechów dostąpiły zaszczytu –
przebywał tu Marszałek. W dniach 1- 3
listopada 1914 roku w Brzechowie koncentrował się pułk Legionów.
Po potyczkach pod Anielinem – Laskami Józef Piłsudski przygotowywał się
do poważnego boju. W istocie doszło do
starć z Rosjanami, ale na niezbyt wielką
skalę.
Marszałek Piłsudski przebywał także
w Niwkach Daleszyckich, gdzie istniał
poligon wojskowy. 7 sierpnia 1926 roku
odwiedził Daleszyce. Żyją jeszcze
świadkowie tamtych dni.
O wspomnienia poprosiłam panią
Martę Predygier – mieszkankę Daleszyc.
– Pamiętam żołnierzy ćwiczących na
tzw. Pułankach, pustych polach podwor-
Rodzinie i bliskim tragicznie zmarłych
młodych mieszkańców naszej gminy
Karoliny SYSKA, Karola SAMBURSKIEGO,
Marcina KLIMCZAKA, Pawła PIRÓGA
wyrazy najserdeczniejszego współczucia
składają
Burmistrz, Radni, Sołtysi
oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce
2
skich. Jednym z nich był Julian Tombarkiewicz. On był „peowiakiem”.
( PEOWIACY to członkowie Polskiej
Organizacji Wojskowej – tajnej organizacji powstałej w sierpniu 1914 roku z
inicjatywy Józefa Piłsudskiego w celu
walki z zaborcą rosyjskim).
Podobnie synowie Małgorzaty Kozubowej z Targowiska – jeden z nich zostawił pracę na polu i udał się do Brzechowa, gdzie stacjonowały oddziały Piłsudskiego. Kiedy wrócił do Daleszyc miał
taki charakterystyczny kożuszek, z wyłożonym futerkiem, przerzucony przez
jedno ramię, chyba był ułanem.
Duch walki był w narodzie, tego ducha podtrzymywał Kościól, księża
z ambony nawoływali do patriotyzmu.
To cud, to prawdziwy cud, że tę Polskę
żeśmy zdobyli. Z niczego. Najmniejsze
złamanie nakazów groziło zsyłką na
Sybir. To tak jak pisał Mickiewicz: zesłaniec nie mógł unieść kajdanów, ale
śpiewał...”Jeszcze Polska nie zginęła”...
W sierpniu 1926 roku Marszałek Piłsudski jechał do Daleszyc. Pobiegliśmy
„ na górzyńską drogę, do topolki”, bowiem Piłsudski jechał od Górna. Tu byli
mieszkańcy Daleszyc: chrześcijanie
i Żydzi. Witali Piłsudskiego chlebem,
a mała dziewczynka wyrecytowała wierszyk. Sam Marszałek był bardzo przyjemny: wyżej średni wzrost, w szarym
mundurze, w „maciejówce”. Ucałował
witającą go dziewczynkę, a potem udali
się wszyscy na Rynek.
Duma rozpiera każdą wieś i miasto,
które miało możliwość gościć Wielkiego
Wodza, my mieliśmy to szczęście i każdy element tamtych dni powinien być
pielęgnowany i chroniony przed zapomnieniem.
Anna Oszczepalska
Wszystkim, którzy wspierali nas
w czasie choroby
naszego ukochanego
męża i taty
Edwarda GARDYNY
oraz uczestniczyli w Jego ostatniej drodze składamy serdeczne
podziękowania.
Żona i dzieci
„Głos Daleszyc”
gminy
Przed Dniem Zmarłych
Przez dwa kolejne lata w okolicach
cmentarza w Daleszycach prowadzona
była kwesta na odnowienie pomnika
pomordowanych w Górnie w 1944 roku
mieszkańców Daleszyc. Udało się
zebrać w 2006 roku 1 155.46 zł, a w
2007 roku 3 241,96 zł. Razem zebrano
4 397,42 zł. Kwota została wpłacona
na specjalne subkonto Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, hasło:
POMNIK.
W przyszłym roku przypada 65 rocznica wydarzeń w Górnie i należy dołożyć
wszelkich starań, aby zaplanowane zadanie zrealizować. Podjęliśmy wstępne
kroki zmierzające do odnowienia pomnika.
Tymczasem kolejne Święto Zmarłych
i kolejne refleksje nad sensem życia,
przemijaniem i naszymi obowiązkami.
Kiedyś pisaliśmy w BIT o cmentarzu
parafialnym w Daleszycach, zacytowano
nawet Liona Feuchtwagnera „Umarli
żywym otwierają oczy”.
Minęły już 2 lata, a my ze wstydu
powinniśmy oczy zamykać! Jak wyglą-
da mogiła i pomnik proboszcza daleszyckiego, który zmarł w 1874 roku:
tablica informacyjna przy bramie cmentarnej mówi, że ks. Julian Ciechanowski
był bardzo zasłużony dla parafii.
Stare nagrobki to zabytki, a ich stan
świadczy o naszej kulturze i poszanowaniu tradycji. Wszystkim odwiedzającym
cmentarz polecamy popatrzeć na te najstarsze nagrobki i pomyśleć co tracimy.
Makabrycznie wygląda klęczący na sąsiednim pomniku aniołek, któremu ktoś
wmontował głowę lalki, to trochę jak
Teletubiś.
Zaczynamy akcję od odnowienia pomnika ks. Ciechanowskiego, uzupełnienia żeliwnych elementów. 15 lutego 2009
roku będzie 135 rocznica Jego śmierci,
może uda się przynajmniej rozpocząć
prace renowacyjne. Niewiele wiemy o
postaci Proboszcza, ale zbieramy informacje i podamy je do wiadomości.
Tymczasem zachęcamy do udziału w
tegorocznej kweście, która w całości
poświęcona zostanie na renowację pomnika ks. Ciechanowskiego.
Przed cmentarzem kwestować będą
włodarze miasta, radni, członkowie
TPZD, dyrektorzy, uczniowie, harcerze...
Kwesta będzie trwała 1 i 2 listopada. Liczymy na wsparcie akcji, dziękujemy!
Zarząd TPZD
Smutna
Konferencja dla przedsiębiorców
debata
tokrzyskiego, Mirosława Mochocka –
Aż 70 przedsiębiorców uczestniczyło
kierownik Biura Programu Rozwoju
w przygotowanej z incjatywy
o bezpieczeństwie Burmistrza Wojciecha Furmanka
Obszarów Wiejskich Świętokrzyskiego
W niedzielne popołudnie Burmistrz
Daleszyc i komendant Komisariatu
Policji w Daleszycach zaprosili
mieszkańców na publiczną debatę na
temat bezpieczeństwa.
Zainteresowanie tematem, sądząc po
frekwencji, wyraziło niewiele osób.
Dwie godziny wcześniej wydarzył
się w Daleszycach tragiczny wypadek,
w którym zginęło dwóch młodych
mieszkańców gminy (trzeci uczestnik
tego wypadku zmarł póżniej w kieleckim szpitalu), a dzień wcześniej
w Sukowie zginęła potrącona przez
samochód 12-letnia uczennica szkoły
w Sukowie. Wszyscy byli poruszeni
śmiercią tych młodych osób, które
zginęły na drogach.
Właśnie drogi w gminie Daleszyce
są szczególnie niebezpieczne. W naszej
gminie ginie na nich najwięcej osób
w powiecie. Bezpieczenstwo na drogach
także było tematem debaty. Co zrobić,
żeby na drogach nie ginęli ludzie? Naprawdę warto o tym rozmawiać.
„Głos Daleszyc”
konferencji „Fundusze unijne dla
przedsiębiorców – perspektywy,
możliwości, wyzwania”
Prelegentami byli: Lech Pilawski
dyrektor generalny Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN z Warszawy, Wiesław Kamecki–
dyrektor Departamentu Rozwoju Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Adam Szymański – prezes
Zarządu Świętokrzyskiego Związku
Pracodawców Prywatnych LEWIATAN,
Marek Gos członek Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świę-
Biura Rozwoju Regionu i Artur Kudzia
– zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
Poruszano tematy związane z partnerstwem publiczno – prywatnym, omówione
zostaly zasady funkcjonowania Regionalnym Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Informacje o funduszach można uzyskać
pod numerami telefonów: 041/ 342 16 17,
041/ 342 18 37 oraz na stronach internetowych: www.rozwoj-swietokrzyskie.pl;
www.sejmik.kielce.pl; www.funduszestrukturalne.gov.pl; www.mrr.gov.pl
Na konferencji sala była pełna słuchaczy
3
gminy
PO JARMARKU na św. M
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê
do tego sukcesu - SERDECZNIE DZIÊKUJEMY!Osobiœcie
dziêkujê cz³onkom TPZD za zaanga¿owanie siê
i sumienn¹ pracêw czasie jarmarku.
Anna Oszczepalska
SPONSORZY LOTERII
FURMANEKB.W., DWORAK KRZYSZTOF, MERESIŃSKI JERZY, PIWOŃSKI ANDRZEJ, GŁOZOWSCY J. W.,
SMOŁUCH E. J., LAJTER M. S., DŁUGOSZ AGNIESZKA,
MERESIŃSKA PAULINA, SITARZ ELŻBIETA, CIERPICA
ELŻBIETA, ANTECKA HALINA, ŁYGOŃSKA KATARZYNA, SZUŁKIEWICZ K.G., JARONIOWIE E. J., FURMANEK TOMASZ, FILIPCZAK WIKTOR, FILIPCZAK T.
J., GUZ DANUTA, LIZIS MARIA, OSZCZEPALSCY B.
M., JEZIORSKA JOANNA, GOLMENTO T. H., ŁOSAKZDANOWSKA M., DZIURSCY D. M., FURMANEK M.
J., KOZUB A. J., FURMANEK A. L., ZYCHOWICZOWIE
H. J., ZYCHOWICZOWIE S. K., ZYCHOWICZOWIE A.
M., KARASIŃSKI D., CEDROWIE M. J., OSTROWSKA
WŁADYSŁAWA, WOŁCERZ B., RZEPECCY T. K., SALETRA STANISŁAW, WITKOWSCY K.A., ROMANOWSCY T. W., GŁOZOWSCY M. S., RATKIEWICZ IRENA,
KOŁOMAŃSKA – KRASKA ANNA, NIEBUDEK M. D.,
JAWORSCY E. J., MOJŻESZEK MARIANNA, MACIĄGOWSCY M. M., GONCIARZOWIE M. T., KOZUBOWIE A. W. MALARECKA TERESA, POWAŁKIEWICZ
MARIA, KAPUŚCIŃSKI MICHAŁ, NAZARY JOLANTA,
KRASKA JANINA, DZIURSCY J. H., SMOŁUCHOWIE
H. J., OTAWSCY M. A., DZIURSCY E. P., BŁASZCZYKOWIE M. K., GŁUSZKOWIE H. W., KOZUBOWIE I. W.,
MICHALCZYKOWIE H. J., KOTYNIEWICZ STEFAN,
MIERNIKOWIE K. B., MIERNIKOWIE D. E., PRĘDOTA
E. P., JANICOWIE H. K., JANIC JANINA, BURMISTRZ
FURMANEK WOJCIECH, MARSZAŁEK JARUBAS ADAM,
NASZE SKLEPY „ AVITA”, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, EKOPLON, PZU,
FABET, ZETO, GETIN BANK UBEZPIECZENIA, BANK
SPÓŁDZIELCZY DALESZYCE, PIZZERIA „FANTAZJA”,
PIZZERIA „DALLAS”, LYOVIT, ECHO DNIA, STACJA
DIAGNOSTYCZNA, PIEKARNIA, CENTRUM UBEZPIECZEŃ„OPTIMA”, SKLEP ODZIEŻOWY „AVANTI”, BIURO „ PLUS” Z.JAKUBCZYK, ZAKŁAD KOSMETYCZNY
M. SZURAŃ, NADLEŚNICTWO DALESZYCE
SPONSORZY FESTYNU
BANK SPÓŁDZIELCZY DALESZYCE – GÓRNO,
KOPROWSKA DANUTA - PIŃCZÓW, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE, KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH, STYRBET SUKÓW
– CZESŁAW DALESZAK, GRZEGORZ KRASKA – PUHP
GRAFUS, E.J. JARONIOWIE, M.J. FURMANKOWIE,
M.K.ŁOSAKOWIE, J.M. ŁOSAKOWIE, D.P. ŁOSAKOWIE, K.B. MIERNIKOWIE, E.D. MIERNIKOWIE, M.A.K.
OTAWSCY, D.P. JAWORSCY, H.B. ŻERNIAKOWIE, D.
M. DZIURSCY, H.J. ZYCHOWICZOWIE, D.J. PIÓRCZYKOWIE, E.J. SMOŁUCHOWIE, MONIKA KLIMEK, B.M.
OSZCZEPALSCY, B.S. OSTROWSCY.
4
Opadły nieco emocje związane z przygotowaniami
i przebiegiem III Jarmarku na św. Michała,
czas na refleksje i wnioski.
Dawniej w każdym nieomal miasteczku był kiedyś magiel,
doskonałe miejsce do powstawania plotek. Daleszyce nie mają
takowego, więc „magluje” się na ulicy, bazarach, w autobusach... „Wymaglowano” informację jakoby Burmistrz wyłożył
na imprezę 60 tys. zł !!! Wymyślono także, że głównym naszym sponsorem były „Białe Ługi” !!! Poszukujemy od kilku
tygodni owych kwot, ale ani na koncie TPZD, ani na naszych
prywatnych ich nie ma! Jest nam podwójnie przykro: nie
otrzymaliśmy od Urzędu ani złotówki, nie dotowały nas „Białe Ługi”,„wyczyściliśmy” dokładnie nasze „stowarzyszeniowe” konto, a każda złotówka w banku to wielomiesięczna
praca społeczna członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Daleszyckiej.
Dziwi fakt, że jest tak wiele pomysłów na gospodarowanie
NASZYMI pieniędzmi: „dopłacić do BUS-ów”, ”ułożyć
chodnik przed czyimś domem”...to NASZA praca i MY zadecydujemy na co przeznaczymy zarobione pieniądze !!!
Nie zebralibyśmy funduszy, gdyby nie pomoc sponsorów,
darczyńców, mieszkańców (głównie z Daleszyc). Dzięki „ludziom dobrej woli” zorganizowaliśmy dwukrotnie loterię,
a fanty pochodziły właśnie od NICH !
Wszystkie zarobione pieniądze przeznaczyliśmy na organizację tradycyjnego już III Jarmarku. Jeśli ktoś ma orientację
to pewno wie, że koszt takiej imprezy jest duży(przynajmniej
dla nas).Ale znaleźli się SPONSORZY, którzy mniejszymi,
czy większymi kwotami nas wsparli. I tak udało się „załatać
wszystkie dziury”.
Jesteśmy IM bardzo wdzięczni, bez tej pomocy nie zrobilibyśmy imprezy z takim rozmachem. Jak zwykle w naszym
społeczeństwie są osoby niezadowolone: plakaty podawały
program, uczestnictwo w jarmarku nie było obowiązkowe, nie
sprzedawaliśmy biletów na koncert ... nie czujemy się w obowiązku zwrotu poniesionych przez NIEZADOWOLONYCH
kosztów. A tak na marginesie - może zamiast krytykować
i plotkować, należałoby zaangażować się w działanie?
Nieobecni nie mają prawa głosu, więc niechaj powstrzymają się od krytyki.
Staraliśmy się, aby każdy z uczestników „coś” dla siebie
znalazł na daleszyckim rynku w to niedzielne popołudnie
i wieczór. Sądzę, że mogę mówić o bogactwie kramów, wystaw, wesołego miasteczka. Jesteśmy świadomi, że „magnesem” przyciągającym tłumy była gwiazda – Iwan Komarenko, ale poprzedni zespół „Karpowicz Family” ogromnej
rzeszy się również podobał. Niektórzy obawiali się, że przyćmi
nawet gwiazdę wieczoru. Byliśmy zbudowani wspaniałą reakcją publiczności na obydwu koncertach, to była zapłata za
nasz trud i przekonanie, że warto było....
Jak zwykle nasza scena jest przyjazna dla młodych, zdolnych artystów: Jasia Bieniasza, Klaudiusza Kanclerza,
Klary Kraj (która na specjalne życzenie gości wystąpiła
dwukrotnie), zespołów : WHAIT i FLESZ, Agaty Pacierz
i harcerskich wokalistów WYBRANIECCY. Nie mogło zabraknąć miejscowych DALMARIANEK.
Popisami na „parkiecie” zachwycali tancerze ze studia
KICK- Dominika Nazary i Wiktor Walczykowski , ze szkoły CHARLESTON – Ania Cedro z Filipem Bokałło.
Wśród publiczności paradowali ożarowscy szczudlarze
i Zbój Madej. Bardzo podobały się chmielnickie mażoretki
„Głos Daleszyc”
gminy
Michała...
paradujące razem z naszą orkiestrą dętą ( może to nowy pomysł
na przyszłość – własna grupa mażoretek?).
Oblegane było przez dzieci i dorosłych wesołe miasteczko,
to niewątpliwa atrakcja.
Były jeszcze inne debiuty na jarmarku – oglądaliśmy wspaniałe fotografie młodego mieszkańca Daleszyc – Tomasza
Ławrientiuka, nawet fotki „z lotu ptaka”!
Zwiedzających pawilon „IGŁĄ MALOWANE” zachwycały obrazy p. Haliny Wójcik, niewiele osób wiedziało o Jej
hafciarskim talencie i pasji.
Izba wiejska w pawilonie Szkoły Podstawowej w Brzechowie to mini skansen!
Zgromadzone eksponaty są dowodem wielkiej troski
o dziedzictwo po przodkach, ekspozycja wydawało się krzyczy: OCALMY OD ZAPOMNIENIA. Dzielnie pomagały
szkole gospodynie z Brzechowa serwujące smakowite wypieki. Było to jedyne stoisko gospodyń, mimo, że zapraszaliśmy wszystkich.
Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Daleszyckiej kolejny raz
otworzyło swoje zbiory archiwalne, tym razem były to dokumenty szkolne : zawiązanie Towarzystwa Szkoły Elementarnej
w Daleszycach –1820 rok, składki mieszczan na szkołę . 1847
rok, kserokopia dziennika lekcyjnego – 1915 rok. Całość
uzupełniała stara ławka szkolna, podręczniki i czasopisma dla
dzieci i młodzieży( sprzed wielu lat), nawet pióro ze stalówką,
kałamarzem...Chętni mogli próbować swoich pisarskich umiejętności.
Na jarmarku spotkała się tradycja z nowoczesnością, nie
zabrakło katarynki, miodu, obwarzanków, kwiatów z bibuły
i drewna..... słowem – wszystko jak na jarmarku.
Tradycyjnie już odbyło się spotkanie Bractwa Michałowego. Po próbie odwagi (picie soku z cytryny) i siły (wbijanie
gwoździa) przyjęto nowych członków do Bractwa.
Ewenementem była PIERWSZA MICHALINKA (Zwierzyńska)!
Nie zapomniano o Michale Zychowiczu, który półtora roku
temu zginął w wypadku - plakietka Bractwa poszybowała do
Niego za pomocą balonika, który na długą chwilę zatrzymał
się na gałęzi drzewa nad naszymi głowami....
Zanim zaczęła się impreza cały sztab ludzi pracował nad
jej przygotowaniem.MGOK zadbał o scenę, „parkiet” przed
sceną, przygotowano stoły, pawilony ...słowem wykonano te
najcięższe fizyczne prace.
Straż miejska zadbała o zabezpieczenie ruchu pojazdów,
pilnowała porządku na daleszyckim rynku.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjonariusze policji, a w ośrodku zdrowia dyżurował lekarz i pielęgniarka. Wszystkie kłopoty (a niestety takie się zdażają) pomagał
nam rozwiązywać Burmistrz .
Każde krzesło, ławka, stolik... nie pojawiły się na placu samodzielnie, ktoś musiał je przywieźć, ustawić, a potem sprzątnąć. Dla wygody uczestników zamontowano „tele-bim”.
Począwszy od druku zaproszeń, plakatów, montowania
i dekoracji sceny, przygotowania poczęstunku dla gości, przygotowania scenariusza, czuwanie nad jego przebiegiem,
wszyscy pracowaliśmy społecznie, aby uczestnicy wynieśli
jak najlepsze wrażenia z pobytu w Daleszycach.
Teraz mogę z satysfakcją stwierdzić – udało się! Pokazaliśmy Daleszyce z dobrej strony! Świadczą o tym pochlebne
wypowiedzi uczestników, liczne telefony i e-maile.
Anna Oszczepalska
„Głos Daleszyc”
Uroczyste obchody
Dnia Nauczyciela
Burmistrz Wojciech Furmanek złożył pedagogom serdeczne
życzenia
13 października, dzień przed Świętem Edukacji Narodowej,
czyli popularnym Dniem Nauczyciela, odbyła się w Szkole
Podstawowej w Daleszycach uroczysta akademia.
Wzięli w niej udział wszyscy pracownicy szkoły, nauczyciele emeryci oraz cała społeczność szkolna. Przybyli także
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Daleszyce Wojciech
Furmanek oraz Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Lucjan
Pietrzczyk.
Tradycyjnie już, uczniowie aktywnie włączyli się w zorganizowanie uroczystości. Ciekawym punktem uroczystości
i źródłem subtelnego humoru był popis gry aktorskiej uczniów,
podczas humorystycznych scen z życia szkoły. Na koniec
części artystycznej uczniowie złożyli na ręce dyrektora, swoich wychowawców, pozostałych nauczycieli, pracowników
szkoły oraz zaproszonych gości, życzenia.
W drugiej części akademii dyrektor Tomasz Pleban podziękował uczniom za przygotowanie programu artystycznego,
ponadto wręczył nagrody dyrektora wybranym nauczycielom
i pracownikom szkoły. Następnie Burmistrz Wojciech Furmanek jak również świętokrzyski kurator Lucjan Pietrzczyk
złożyli serdeczne życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom, pracującym w szkole obecnie, jak i przed laty. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Daleszycach stały się doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań za twórczy wysiłek nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
Z danych USC
w Daleszycach
Od 01 do 30 września 2008 roku
w naszej gminie:
26 osób wstąpiło w związki małżeńskie
Urodziło się 22 dzieci
Zmarły 4 osoby
5
gminy
Sprzątanie świata w naszej gminie
We wrześniu ruszyła kolejna,
piętnasta w naszym kraju, kampania
„Sprzątanie świata-Polska 2008”
pod hasłem „Ziemia w Twoich
rękach”. Jej głównym celem jest
inicjowanie szeroko pojętych działań
na rzecz ochrony środowiska oraz
budowanie świadomości ekologicznej.
Tym razem organizatorzy zachęcali
do posprzątania naszych lasów, które,
choć są wielkim dobrodziejstwem przyrody, stale niszczone, zaśmiecane, podpalane nie wyglądają imponująco. Leśnicy sami nie mogą poradzić sobie
z tym problemem.
W naszym mieście ciekawy pomysł
na tegoroczną akcję „Clean up the
World” mieli pracownicy Nadleśnictwa
Daleszyce. Wyszli z inicjatywą posprzątania, w ramach powyższej akcji, okolicznych lasów. Na ich apel, tradycyjnie
już, odpowiedzieli uczniowie miejscowego Gimnazjum im. Jana Pawła II.
W dniu 25 września 2008r. około 120
uczniów zaopatrzonych w worki i rękawice, pod opieką nauczycieli i leśników
przystąpiło do sprzątania. Tym razem
sprzątaliśmy tereny Leśnictwa Niestachów. Ilość zebranych w lesie śmieci nie
najlepiej świadczy o naszej świadomości
ekologicznej.
Pełne worki plastikowych i szklanych
butelek, torebek foliowych, papierów
świadczą same za siebie. Nie obyło się
też bez „szczególnych znalezisk” buty,
części rowerów i wózków, opony nie
Worki bardzo szybko napełniły się smieciami
należały do rzadkości. Jednak młodzież być podjęte jak najszybciej nie tylko
gimnazjalna z wrodzonym sobie entu- w naszym interesie, lecz w interesie naszych dzieci i wnuków. Wówczas hasło
zjazmem chętnie zbierała wszystko.
Sprzątanie było okazją do dyskusji tegorocznej akcji „Ziemia w Twoich ręna temat stanu środowiska naszej okoli- kach” nabrałoby nowego znaczenia.
Akcja zakończyła się wspaniałym
cy. Uczniowie zwrócili uwagę na palący
problem segregowania śmieci, które jest ogniskiem z pieczonymi ziemniakami,
przecież nakazem polskiego i unijnego przygotowanym dla nas przez pracowprawa, ale też wyrazem cywilizacyjnego ników Nadleśnictwa Daleszyce.
B. Banaszek
postępu. Decyzje o wprowadzeniu koGimnazjum
w
Daleszycach
niecznej i skutecznej segregacji powinny
24 października śmieci przy drogach Niwy-Smyków, Niwy-Cisów i Słopiec-Borków
sprzątali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. 70 stulitrowych worków napełnilo się
bardzo szybko
6
„Głos Daleszyc”
relacje
Uczciliśmy Dzień Patrona
Kolejny raz rozbrzmiała w Kościele pod wezwaniem
św. Michała Archanioła w Daleszycach melodia hymnu
Gimnazjum im. Jana Pawła II. Kolejny raz w uroczystym
pochodzie uczniowie tego Gimnazjum przeszli ulicami
miasta, aby wraz z rodzicami i mieszkańcami uczcić mszą
świętą oraz akademią rocznicę wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową oraz Święto Szkoły, której patronem jest
Wielki Polak – Papież Jan Paweł II.
Każdego urzekała prostota i poczucie humoru Ojca Świętego, Jego autentyczność oraz odwaga w okazywaniu swoich
odczuć. To niezwykłe, że osoba duchowna, niemalże święta,
potrafiła z taką uwagą słuchać innych i udzielać wypowiedzi
wyważonych, odpowiednich dla wieku i poziomu intelektualnego rozmówcy.
Papież zostawił nam przesłanie, które winniśmy wypełniać
całym swoim życiem, które winno być dla nas drogowskazem.
Dla Niego, żaden trud nie był za wielki, raczej był to Jego
święty, podjęty w miłości, obowiązek, toteż my codziennie
odwołujemy się w Programie Wychowawczym Gimnazjum
im. Jana Pawła II, do słów tego wybitnego filozofa, intelektualisty, humanisty i dyplomaty, a Święto Szkoły traktujemy ze
szczególnym pietyzmem i szacunkiem.
Byliśmy niezwykle dumni, idąc ulicami Daleszyc, najpierw
w stronę Kościoła, a następnie szkoły. Piękny, uroczysty pochód otwierały poczty sztandarowe: Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Daleszycach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Sukowie, Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka
„Barabasza” w Daleszycach, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Daleszycach, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych RP w Daleszycach .
Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście:
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Zdzisław
Wrzałka, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Wojciech Furmanek, Komendant Garnizonu Kielce major Tadeusz Banaszek,
ksiądz kanonik Franciszek Berak, ksiądz misjonarz z klasztoru na Św. Krzyżu ojciec Józef Niesłony, księża proboszczowie
parafii z obwodu gimnazjum: ksiądz Wojciech Zięć – Proboszcz
Parafii Szczecno, ksiądz Tadeusz Siciarski - Proboszcz Parafii
Kaczyn, ksiądz Kazimierz Wierzbicki – Proboszcz Parafii
Niestachów, prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno
Barbara Sodel, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Daleszyce Jan Komisarczyk, radni Rady Miasta i Gminy Daleszyce, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej Anna
Oszczepalska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Norbert Wojciechowski oraz sponsorzy, rodzice, mieszkańcy,
po prostu przyjaciele szkoły.
Uczniowie klas pierwszych składają uroczyste przyrzeczenie
„Głos Daleszyc”
Akademia ku czci patrona
Podczas uroczystości w kościele uczniowie klas pierwszych
złożyli uroczyste przyrzeczenie: „My, uczniowie Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Daleszycach, ślubujemy stać na straży
wartości przekazywanych nam przez rodziców, Kościół
i nauczycieli, nieustannie pogłębiać przekazywaną wiedzę,
szanować godność własną i drugiego człowieka.(...) Pragniemy
uczyć się mądrości, miłości i wiary, biorąc za przykład Jana
Pawła II, wielkiego Polaka, Patrona naszego gimnazjum.
Do szkoły, na akademię zaprosili uczniowie, recytatorzy
i chór. Przedstawili drogę Karola Wojtyły z Wadowic do Watykanu. Teksty liryczne, prozatorskie, przeplatane pieśniami
i piosenkami, pozwoliły widzom chociaż na chwilę znaleźć
się w Wadowicach, przeżyć z Ojcem Świętym okres okupacji,
a następnie wspomnieć czasy pobytu Papieża w Watykanie.
Pierwszoklasiści oraz uczniowie klas drugich dali prawdziwy popis recytatorski, natomiast chór szkolny niemal profesjonalnie wykonał bardzo trudne utwory muzyczne. Duże
wrażenie wywarli na słuchaczach soliści, którzy śpiewali m.
in. „Ave Maria”, „Płonie ognisko”. Wśród wykonawców
znalazła się uczennica, która zagrała na saksofonie melodię
do tańca „Trojak”.
Jan Paweł II chciał być blisko każdego człowieka i był
blisko nas właśnie 16 października. Uświadomiliśmy sobie w
tym dniu, że świętość Papieża jest taka zwyczajna, bo Papież
Jan Paweł II był zwyczajnym - nadzwyczajnym człowiekiem.
Znał Go i kochał cały świat , a życie Jego i wszystko, czego
doświadczyliśmy przy nim, to były cuda, dlatego wołamy
wszyscy: „ Santo Subito – święty natychmiast”.
W imieniu całej społeczności gimnazjalnej pragniemy
wyrazić wielką wdzięczność wszystkim, a w szczególności
pocztom sztandarowym, za przybycie na uroczystość i wspólną drogę przebytą śladami Jana Pawła II.
Przed tablicą Jana Pawła II złożone zostały kwiaty
7
relacje
Jesienny Rajd Leśny
Leśnicy wyjaśniali też, co można wyczytać z map
Nadleśnictwo Daleszyce wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody
w Kielcach zorganizowało w ramach programu Dni
Otwartych Lasów Państwowych „Las czeka na Was”
Jesienny Rajd Leśny pod hasłem „Poznajemy walory
przyrodniczo-krajoznawcze Nadleśnictwa Daleszyce”.
W rajdzie wzięła udział młodzież szkół podstawowych
i gimnazjów z województwa świętokrzyskiego.
Uczestnicy odwiedzili siedzibę nadleśnictwa, kancelarię
leśniczego, gdzie zapoznali się z pracą leśnika oraz prowadzeniem gospodarki leśnej. Na trasie przebiegającej po malowniczych terenach nadleśnictwa uczestnicy odwiedzili rezerwat
przyrody im. prof. Z. Czubińskiego, mieli możliwość poznania
i przypomnienia głównych gatunków drzew i krzewów, mogli
indywidualnie dokonać pomiarów wieku, grubości i wysokości drzew urządzeniami , których na co dzień używają leśnicy.
Na terenie leśnictwa Niestachów pod wiatą edukacyjną nadleśnictwa zakończono rajd wspólnym ogniskiem z pieczoną
kiełbaską i ziemniakami.
Nadleśnictwo Daleszyce
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI”
zaprasza
Młodzież i Organizacje Pozarządowe (NGO) z terenu
Gmin: Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Pierzchnica,
Raków, Staszów, Szydłów do udziału w bezpłatnych
szkoleniach w ramach projektu :
„Młodzież <=> NGO = Rozwój” z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.5 „ Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich”.
Uroczysta sobota
w Szczecnie
Sobota 25 października była w szkole w Szczecnie dniem
szczególnie uroczystym. Najpierw oddano do użytku boisko
szkolne, które powstało dzięki zaangażowaniu i pracy
rodziców uczniów.
Zofia Górska przygotowała projekt zagospodarowania
działki, trochę pieniędzy dała Fundacja Rozwoju Regionu
Pierzchnica, a potem przy plantowaniu ziemi pracowano
głównie ręcznie. Za to zaangażowanie i pracę dziękowała
rodzicom i sołysowi Szczecna Czesławowi Skrybusiowi dyrektor szkoły Anna Dziedzic.
Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków,
którzy przed złożonym ślubowaniem pięknie śpiewali
i z przejęciem zdawali egzamin.Wszyscy zadania wypełnili
na piątkę, a po ślubowaniu otrzymali prezenty. Spotkanie było
też okazją do świętowania w Szczecnie „Hubertusa”. Szkołę
odwiedzili zaprzyjaźnieni z nią myśliwi: Witold Chabowski
i Janusz Marjański. Uczniowie przygotowali inscenizację
legendy o św. Hubercie, a myśliwi opowiedzieli o swojej
tradycji. Uroczysty dzień zakończono przy grilu
Szkolne boisko już otwarte
Szczegółowe informacje:
LGD Białe Ługi
Plac Staszica 6,
26-021 Daleszyce
Tel/fax 41/307-26-44
www.bialelugi.pl
e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8
Uroczyste ślubowanie pierwszaków
„Głos Daleszyc”
relacje
Wrażeń z Czech ciąg dalszy
W poprzednim numerze „Głosu
Daleszyc” informowaliśmy o wizycie
w bliźniaczym mieście na Morawach
– czeskich Dalesicach. Przybliżyliśmy
nieco historię miasteczka, jego walory.
Czas na nasze osobiste refleksje.
Włodarze miasteczka przygotowali dla
nas nie lada atrakcje. Zaczęliśmy od
zwiedzania elektrowni jądrowej. Po profesjonalnym pokazie medialnym zobaczyliśmy reaktor „ od środka” (oczywiście na modelu), ale robił wrażenie....
Aby zbudować taką elektrownię trzeba
było wysiedlić 3 duże miejscowości.
Koszty wielkie, ale mają dużo własnej
energii.
Spoglądając na usytuowaną w pobliżu
rozdzielnię, na sieć przewodów elektrycznych zaproponowaliśmy nieśmiało, żeby
dołożyć jeszcze jeden drut (nawet na nasz
koszt) i doprowadzić go do naszych Daleszyc, to tak w ramach przyjaźni.
Zaskoczyły nas zagospodarowane
wszędzie, nawet wokół elektrowni pola
uprawne. Elektrownia, to dla tamtejszych
mieszkańców miejsca pracy, to doskonale wyposażone przychodnie, z których
korzystają okoliczne miejscowości, to
wsparcie finansowe dla podejmowanych
działań. Dodajmy do tego następne dwie
elektrownie wodne usytuowane niezbyt
daleko.
Odwiedziliśmy szkołę podstawową.
Okazały budynek, chociaż uczniów niewielu.
W czasie spaceru po miasteczku obejrzeliśmy odrestaurowaną kaplicę Św.
Burmistrz Wojciech Furmanek daleszyckie piwo próbował na miejscu
„Głos Daleszyc”
Nasza delegacja przed Urzędem Miasta w czeskich Dalesicach
Krzyża i znajdujący się w sąsiedztwie
cmentarz grzebalny. Z niedowierzaniem
spoglądaliśmy na ustawione przy bramie
w pobliżu kranu metalowe konewki-dla
wygody mieszkańców podlewających
kwiaty na grobach. Nie na łańcuchach,
one tam po prostu stoją... Podobnie
z urnami z prochami zmarłych, które
ustawione są na pomnikach, nie ma konieczności zakopywania, zamurowywania... one tam po prostu stoją. Pomyśleliśmy wszyscy o naszych realiach, jakże
różnimy się w wielu kwestiach.
Atrakcyjny teren ściąga wielu turystów, w tym rowerzystów z pobliskich
miast.
Dla nich przygotowano ścieżki rowerowe , a w niektórych miejscach serwisy.
„Cykloserwis” to tablica z narzędziami
potrzebnymi do usunięcia usterek przy
rowerach, wprawdzie przymocowanymi
na miękkiej lince igielitowej, ale... te
narzędzia są w komplecie.
Sobotnie popołudnie to punkt kulminacyjny wizyty: podpisanie porozumienia
o współpracy. Odbyło się ono w urzędzie
miasta, w obecności rady, w miłej, przyjaznej atmosferze. Nagle staliśmy się
wszyscy dwujęzyczni i bez większego
trudu mogliśmysympatycznie porozmawiać.
Po kolacji zwiedzanie miejscowego
browaru z tradycjami. Zaczęliśmy od
muzeum, a skończyliśmy w warzelni,
gdzie do dziś produkuje się piwo. Nie
obyło się bez degustacji. Bardzo chcieliśmy przywieźć choćby niewielkie zasoby
dla mieszkańców Daleszyc, podobne
życzenia mieli włodarze miasta i właści-
ciel browaru. Niestety browar DALESICE nie rozlewa piwa do butelek, puszek,
jedynie do metalowych beczek, a to już
problem z transportem. Następnym razem
musimy się zorganizować inaczej.
Niedzielny poranek zaczęliśmy
od Mszy Św. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy przy organach usiadł radny
miasta (lekarz ortopeda), obok stanęła
żona z córką i brat (także radny) z rodziną. To chór kościelny, który nadaje Mszy
Św. uroczysty nastrój.
Powitano z honorami polską delegację,
a po nabożeństwie uczestnicy zebrali się
przy kościele, aby porozmawiać, zrobić
wspólne zdjęcie. Byliśmy lekko zażenowani, nie spodziewaliśmy się takiego
przyjęcia.
Czas nieubłaganie mijał i trzeba było
myśleć o powrocie.
Gościnny starosta Jaroslav Zadrazil
zaprosił nas na kawę do swojego prywatnego domu.
Z żalem żegnaliśmy Dalesice, starosta
i wice starosta Rudolf Szpaczek towarzyszyli nam do najbliższego miasta, tam się
pożegnaliśmy.
Wystarczyły dwa dni, aby przekonać
się o sympatii ludzi, aby stali się bliskimi,
mogę śmiało stwierdzić, że w czeskich
Dalesicach mamy swoich sprzymierzeńców, że pozyskaliśmy przyjaciół. Trasę
przetarliśmy – teraz pora na następny
ruch. Zacznijmy planować intensywną
sensowną współpracę dzieci, młodzieży.
Pomyślmy o wymianie doświadczeń
w zakresie turystyki, kultury, sportu...
Naprawdę warto!
Anna Oszczepalska
9
gminy
Tak broniliśmy województwa
Dziesięć lat temu mieszkańcy Kielecczyzny
bronili województwa. W stolicy odbyły się dwie
wielkie manifestacje. Do Warszawy pojechali
także protestować mieszkańcy gminy Daleszyce.
Po dziesięciu latach z okazji jubileuszu
utworzenia województwa świętokrzyskiego
przypominamy tamte chwile na archiwalnych
już dzisiaj fotografiach.
Zebranie wiejskie w Trzemosnej
So³tys wsi Trzemosna Wies³aw Janik zaprasza mieszkañców na zebranie wiejskie
w dniu 7 listopada o godzinie 16.30.
Zebranie odbêdzie siê w szkole Podstawowej w Borkowie.
10
„Głos Daleszyc”
gminy
Wycieczka po Kielcach i muzeach
W Dniu Muzeów byliśmy na wycieczce w Kielcach,
zorganizowanej przez Alicję Pawlik. Pierwszym punktem
zwiedzania była przepiękna panorama Kadzielni. Z jej historią
zapoznała nas pani Alicja. Następnie poszliśmy zwiedzać
stadion. Zrobił na nas ogromne wrażenie, ponieważ jest bardzo
duży. Oglądaliśmy miejsca dla vipów i nie tylko. Widzieliśmy
puchary zdobyte przez Koronę Kielce, zdjęcia z meczów.
W dalszym programie wycieczki było oglądanie Muzeum
Narodowego. Pani przewodnik opowiedziała nam jego historię. Był to pałac, w którym znajdowało się dużo przepięknych
komnat, a na zewnątrz był piękny, kolorowy ogród pałacowy.
Dzieci dostały kartki i kredki, musiały namalować, to co
utkwiło im najbardziej w pamięci. Pani pochwaliła wszystkie
prace, gdyż dzieci bardzo się postarały. Ostatnim punktem
wycieczki było największe i najstarsze Muzeum Zabawek
i Zabawy w Polsce. Dzieciom spodobało się ono najbardziej.
Było w nim bardzo dużo pięknych zabawek historycznych
i ludowych, modele samochodów, samolotów, klocków lego,
gier planszowych itd… Była też tajemnicza szafa, miała ona
kilka otworów przez które można było oglądać różne zabawki i przesuwać slajdy. Wycieczka bardzo nam rodzicom się
podobała. Była doskonale zorganizowana. Nie sposób było
się nudzić. Choć plan wycieczki był bardzo napięty mieliśmy
czas by przekąsić małe co nieco. Na koniec dzieci dostały małe
upominki. Wycieczka była bardzo ciekawa. Na pewno długo
będziemy ją wspominać.
- Wszystko było przygotowane i zorganizowane bardzo
dobrze, ale według mnie plan wycieczki był bardzo napięty.
W krótkim czasie, szybkim tempie odwiedziliśmy dużo miejsc.
Dzieci, przeważnie te młodsze, czuły się zmęczone – mówi
Anna Barchan, mama Maćka ucznia z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Szczecnie.
Ewelina Sokołowska
mama Klaudii uczennicy
z Publicznej Szkoły Podstawowej
W amfiteatrze na Kadzielni
Nad kieleckim zalewem
Przedszkolaki poznają zasady ruchu drogowego
W naszym przedszkolu gościliśmy
sierżanta sztabowego Huberta
Kowackiego, pełniącego funkcję
dzielnicowego na naszym terenie oraz
policjantkę Karolinę Winiarską.
Celem spotkania z przedszkolakami
było przekazanie im zasad bezpiecznego
uczestniczenia w ruchu drogowym, zachowania się w sytuacjach trudnych
poza przedszkolem, przybliżenie postaci dzielnicowego i poznanie charakteru
jego pracy.
Duże wrażenie zrobił na dzieciach
strój policyjny. Pan dzielnicowy zademonstrował sposób zakładania kajdanek
oraz pozycje obronne przed atakiem psa.
Dzieci były podekscytowane i z zaciekawieniem słuchały interesujących
wypowiedzi, zaangażowały się zadając
wiele pytań. Podczas rozmów wykazały
się swoimi umiejętnościami i wiadomościami zdobytymi w czasie zajęć i spotkania z gośćmi.
„Głos Daleszyc”
Pan dzielnicowy pokazał jak się bronić przed atakiem psa
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci mając bezpośredni kontakt
z policją na terenie przedszkola czuły się
swobodniejsze i śmielsze. Szybko zaakceptowały pana dzielnicowego i panią
policjantkę jako osoby życzliwe i służące pomocą
Alicja Cesarz
Samorządowe Przedszkole
w Daleszycach
11
szkoły
Aby zostać uczniem ...
Jak co roku w Szkole Podstawowej
w Brzechowie odbyło się ślubowanie
i uroczyste pasowanie
pierwszoklasistów na uczniów.
17 października był w naszej szkole
dniem uroczystym i wesołym. Bohaterami i aktorami byli uczniowie klasy
pierwszej, a widownię stanowili uczniowie klas starszych, dyrektor Ewa Kwiecień, nauczyciele, rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość odbyła się na korytarzu szkolnym gdzie uczniowie ubrani
w galowe stroje zajęli honorowe miejsca.
Dekorację stanowiła flaga i godło Polski,
ilustracja z postaciami dziewczynki
i chłopca idących do szkoły oraz zdanie
ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ.
Wszyscy w napięciu oczekiwali rozpoczęcia uroczystości, szczególnie
przejęci byli jej bohaterowie. Na początku uroczystości głos zabrała pani dyrektor, która przywitała zebranych gości.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego. Uczniowie z klas starszych pierwszoklasistów
przywitali wierszami.
Następnie głos zabrali uczniowie
klasy pierwszej prezentując przygoto-
Pierwszacy na pamiątkowej fotografii
waną część artystyczną. Przejęci swoim
pierwszym występem przed tak licznym
gronem recytowali wiersze, tańczyli i
śpiewali piosenki. Po części artystycznej
uczniowie wraz z rodzicami posadzili
przed szkołą srebrnego świerka, który
ma być pamiątką tego uroczystego dnia.
Zakończenie uroczystości osłodzono
tortem przygotowanym przez rodziców
pierwszoklasistów.
H. Filipczak
SP Brzechów
Spotkanie partnerów projektu Comenius
41 uczniów i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi z Wołomina gościło w Szkole
Podstawowej w Daleszycach.
Wizyta ta była ważna dla obu szkół, gdyż stanowiła formę
realizacji głównego celu naszego projektu, którym jest organizowanie wycieczek szkolnych do miejsc historycznych w
najbliższej okolicy, regionie i kraju, w celu poznawania dziedzictwa narodowego i zbierania materiałów do nauczania
kultury. Spotkanie to stało się dla nauczycieli z obu szkół
dobrą okazją do dyskusji, dotyczącej sposobu realizowania
kolejnych zadań wynikających z naszego projektu.
Podczas dwudniowego pobytu w naszych pięknych Górach
Świętokrzyskich na naszych gości czekało wiele wrażeń.
Pierwszego dnia przeszli oni Szlakiem Królewskim od strony
Przed wejściem na Święty Krzyż
12
Nowej Słupi do Klasztoru Św. Krzyża, zwiedzili Muzeum
Przyrodnicze Parku Narodowego, mieli okazję ucałowania
relikwii Krzyża Świętego, następnie podziwiali gołoborze.
Dyrektor naszej szkoły – Tomasz Pleban, wcielił się w rolę
przewodnika i w ciekawy sposób przekazał uczniom cenne
informacje o Świętym Krzyżu. Dzieciom bardzo podobały się
legendy, które opowiadał, a najbardziej ta o skarbach Klasztoru Świętokrzyskiego oraz legenda o pielgrzymie, którego
tajemniczy posąg stoi przy „drodze królewskiej”, prowadzącej
z Nowej Słupi na Św. Krzyż. Późnym popołudniem na uczniów
czekała kolejna atrakcja – szaleństwo wodne na basenie
w Nowinach.
Kolejny dzień pobytu był również pełen wrażeń. Z samego
rana, uczniowie naszej szkoły, przygotowali dla gości program
artystyczny, pt. „Świętokrzyskie jakie cudne…”, prezentujący
legendy i piosenki świętokrzyski oraz lokalne tradycje i zwyczaje. Następnie goście z Wołomina zwiedzili ruiny zamku
w Chęcinach, Park Etnograficzny w Tokarni, Jaskinię Raj oraz
rezerwat przyrody – Kadzielnię, pożegnali się z nami, zaprosili do siebie i odjechali…
Wizytę tę uważam za bardzo udaną i cenną ze względu na
wspólnie realizowany przez nas projekt. Spotkanie było sposobnością dla nauczycieli z obu szkół do podzielenia się doświadczeniem dotyczącym realizowaniem tego typu projektów. Dyskutowano również na temat form realizacji kolejnych
zadań wynikających z naszego projektu. Mamy nadzieję, że
dalsza współpraca pomiędzy naszymi szkołami będzie się
układała równie pomyślnie.
Koordynator projektu
Magdalena Baćkowska
„Głos Daleszyc”
gminy
Z działalności Straży Miejskiej
17 października 2008r. funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Daleszycach podczas kontroli jednego ze sklepów
z artykułami monopolowymi stwierdzili, że handel
alkoholem odbywa się bez wymaganego zezwolenia.
Zgodnie z art. 43 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
sprawę skierowano do policji, gdyż jest to przestępstwo
zagrożone karą grzywny.
15 października 2008r. w godzinach popołudniowych w
lesie w Sukowie patrol straży znalazł wysypisko śmieci: opakowań, rozkładającej się żywności tj. ryb, mięsa oraz starych
ubrań i bielizny. W toku oględzin ustalono, że sprawcą jest
obywatel narodowości tureckiej zamieszkały czasowo w Polsce. Został ukarany mandatem karnym, posprzątał w obecności strażników wysypisko.
10 października 2008r. ok. godz. 13.00 Straż Miejska została poinformowana przez ZOZ w Sukowie, że zgłosił się do
lekarza starszy mężczyzna, który w Marzyszu został pogryziony przez psa. Patrol ustalił kto jest właścicielem zwierzęcia.
Został on ukarany mandatem.
3 października 2008r. Straż Miejska otrzymała zgłoszenie
o przywiązanej do drzewa (między Słopcem a Borkowem) suce
rasy owczarek kaukaski. Suka była wyczerpana i głodna . Zotała przewieziona do schroniska dla zwierząt w Dyminach.
W dniu 2 października 2008r. Straż Miejska otrzymała
zgłoszenie o dużym wysypisku śmieci w lesie Sukowie Papierni. Na miejscu znaleziono stare wózki dziecięce, zabawki,
ubrania, odpady przemysłowe i spożywcze. Ustalono sprawcę
zaśmiecenia lasu. Został ukarany mandatem i uprzątnął wysypisko.
Ponadto m.in. Niwkach odblokowano drogę zagrodzoną
przez jednego z mieszkańców, który uważa że jej część jest
jego własnością. Dokonano kontroli umów na wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych w Mójczy. Po kontroli liczba za-
Takie wysypiska wciąż, niestety, pojawiają sie w lasach
wartych umów wzrosła prawie o 100 %. Podobna kontrola
prowadzana jest obecnie w Niestachowie. Osoby, które uporczywie będą uchylały się od tego obowiązku będą karane
mandatami, a w przypadku odmowy ich przyjmowania będą
kierowane wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Kielcach.
W październiku skierowanych zostało do Sądu Rejonowego
5 wniosków o ukaranie, a 4 osoby zostały ukarane mandatami
karnymi.
Ponadto zabezpieczano dwa mecze Spartakusa Daleszyce,
aukcję koni polskich – zimnokrwistych, a przez cały czas
pełniona jest stała służba patrolowa na terenie Miasta i Gminy
Daleszyce.
Wiesław Pióro
Piłkarski „Tuniej Czterech Gmin”
Na boisku piłkarskim w gminie Kije, rozegrany został VII „Turniej Czterech Gmin”.
Gminę Chmielnik reprezentowała drużyna LZS „Zrecze Duże”, Gminę Daleszyce - tradycyjnie drużyna LZS „Syriusz” Szczecno, Gminę Kije – drużyna LZS Kije,
Gminę Morawica – Drużyna LZS Bilcza.
W pierwszym meczu drużyna L.Z.S Kije pokonała Zrecze Duże 3:1 W następnej
parze LZS „Syriusz” Szczecno pokonał LZS Bilcza 5:0. W walce o trzecie miejsce
Bilcza pokonała Zrecze Duże 6:1, a finał zakończył się zwycięstwem LZS „Syriusz”
Szczecno, który pokonał gospodarza turnieju drużynę LZS Kije 5:1.
Nagrody tradycyjnie już wręczali Wójtowie i Burmistrzowie Gmin lub reprezentujący ich członkowie prezydium Rady. Po turnieju włodarz Gminy Kije zaprosił
wszystkich uczestników turnieju na smaczny poczęstunek do klubu przy miejscowej
Straży Pożarnej.
Drużyna Szczecna reprezentująca gminę Daleszyce wygrała ten turniej 6-sty raz.
W przyszłym roku turniej rozegrany zostanie na boisku w Szczecnie, na który orCzesław Skrybuś
ganizatorzy serdecznie zapraszają. To byli ochotnicy z Sukowa
W poprzednim numerze GD poinformowaliśmy czytelników, że beczkę z niebezpiecznym związkiem chemicznym wyłowili z rzeki Czarna Nida strażacy
z daleszyckiej OSP.
Tymczasem w akcji wydobycia z wody beczki mazutu, bo tak ów związek się
nazywa, brali udział ochotnicy ze Straży Pożarnej w Sukowie.
Za wprowadzenie w błąd czytelników redakcja serdecznie przeprasza.
„Głos Daleszyc”
Konkursy
dłużej
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów udziałem
w KONKURSACH EKOLOGICZNYCH ogłoszonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce i Komendanta Straży Miejskiej w Daleszycach (Głos Daleszyc
nr 9) uprzejmie informujemy, że
organizatorzy wydłużają czas na
nadsyłanie prac konkursowych do
dnia 14 listopada 2008 r.
Informujemy jednocześnie, że
najlepsze „ekologiczne” prace zostaną przesłane na konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe
w Kielcach w ramach realizacji
przez powiat projektu Program
edukacji ekologicznej dla powiatu
kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla
siebie”, w roku szkolnym
2008/2009
13
gminy
„Święto Drzewa”
Na placu przedszkolnym znów posadziliśmy drzewa
Nasze przedszkole podobnie jak w roku ubiegłym przyjęło
zaproszenie do udziału w kolejnej VI edycji programu
ogólnoświatowej edukacji ekologicznej Klubu Gaja
pod nazwą „Święto Drzewa”.
Nawiązaliśmy kontakt z nadleśniczym Nadleśnictwa
w Daleszycach Przemysławem Jakubińskim i Aldoną Jawoską
specjalistką do spraw edukacji ekologicznej, którzy zostali
zaproszeni na przedszkolną uroczystość.
Na naszą prośbę pan nadleśniczy przekazał dla przedszkola sadzonki drzewek (były to jawory), a także zlecił jednemu
ze swoich leśniczych pomoc w wybraniu odpowiedniego
miejsca do posadzenia drzewek na placu przedszkolnym
i przygotowanie dołków.
Z zaproszenia do przedszkola chętnie skorzystał też emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce Grzegorz
Banach. Na placu przedszkolnym posadziliśmy drzewa.
Szkoda, że naszych intencji nie rozumieją WANDALE,
którzy już tego samego dnia powyrywali i zniszczyli wszystkie posadzone drzewka. W podobny sposób postąpili
z drzewkami posadzonymi w roku ubiegłym.
Danuta Głuszek
Samorządowe Przedszkole w Daleszycach
O puchar Burmistrza
W turnieju brały udział cztery drużyny, które w rozgrywkach
Ligi Gminnej LZS zajęły pierwsze cztery miejsca.
Mecze półfinałowe: LZS Suków – LZS Smyków 1:3, LKS
Amator Słopiec – LZS Borków 1:1 (5:6 - rzuty karne ).
W finale rozegranym 19 października na boisku w Niwach
zmierzyły się drużyny LZS Smyków – LZS Borków . Mecz
był bardzo widowiskowy i zakończył się wynikiem 2:2 . Aby
wyłonić zwycięzcę, sędziowie musieli przeprowadzić rzuty
karne, w których lepszymi strzelcami okazali się zawodnicy
z LZS Smyków (5:4).
Najlepszym bramkarzem Turnieju został Tomasz Kołomański (LKS Amator Słopiec ), zaś najlepszym piłkarzem został
Michał Łukasik (LZS Borków).
Po zakończeniu rozgrywek nastąpiła chwila wręczania
pamiątkowych dyplomów i pucharów. Puchary i nagrody
wręczyli obecni na turnieju Wojciech Furmanek – Burmistrz
Miasta i Gminy Daleszyce, Jan Komisarczyk – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Daleszycach i Jerzy Kula – Przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS.
Turniej Ligi Gminnej LZS został zorganizowany przez
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Koordynatora Sportu
Masowego w Daleszycach Zbigniewa Witkę, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.
Gratulacje i puchar dla zwycęzców
Nowe pozycje w naszej bibliotece
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało
na lata 2004-2013 Narodowy Program Kultury „PROMOCJA
CZYTELNICTWA”, którego strategicznym celem jest wzrost
czytelnictwa w Polsce, a także poprawa jakości
i dostępności zbiorów.
W bieżącym roku dla bibliotek publicznych województwa
świętokrzyskiego przyznano kwotę 992 873 zł.
Przy podziale środków na poszczególne biblioteki uwzględniono ustalone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego kryteria między innymi: liczbę czytelników,
wypożyczeń, zakup nowości wydawniczych na 100 mieszkańców oraz udział środków własnych (zagwarantowanych
w budżecie biblioteki z dotacji organizatora) na zakup nowości wydawniczych, nie mniej niż 10% wysokości dotacji.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, Miejsko Gminnej
Bibliotece Publicznej w Daleszycach przyznano kwotę
8 000 zł. na zakup nowych publikacji.
W miarę potrzeb czytelnika zostały zakupione pozycje
z dziedziny ekonomi, psychologii, pedagogiki, medycyny,
filozofii, resocjalizacji, a także literatury beletrystycznej
dla młodzieży i dorosłych.
14
To tylko niektóre z zakupionych do naszego księgozbioru książek
Do szeroko zaopatrzonego księgozbioru zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.
Kierownik
Alicja Prendota
„Głos Daleszyc”
gminy
Początki sportu w Daleszycach (II)
W 1986 roku zarząd podjął decyzję
o przekazaniu sekcji kolarskiej pod
zarząd Rady Wojewodzkiej LZS
z powodu braku środków.
W konsekwencji sprzęt przejęły kluby
w Ostrowcu i Busku, a część kolarzy
przeszła do Korony Kielce
lub zaprzestała trenowania.
W miejsce tej sekcji została zorganizowana sekcja piłki siatkowej, której
szkoleniowcem został były trener MKS
Kielce P. Cukrowski. Drużyna występowała w lidze wojewódzkiej tocząc boje
z takimi drużynami jak: Proch Pionki czy
MKS Kozienice. W sekcji tej wyróżniali
się Krzysztof Furmanek, Krzysztof Kosakiewicz, A. Antonkiewicz.
Na przełomie lat 80/90 powołano do
życia z inicjatywy RW LZS sekcji zapasów, której trenowania podjął się Stanisław Kraska obecnie pracujący z zapaśnikami z Ociesęk w gminie Raków. Z powodu braku pomieszczenia sekcja została rozwiązana.
W połowie lat 70. dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu Adama Kraski za zgodą
RW LZS przy poparciu ówczesnych
władz Gminy z naczelnikiem p. Cichoszem na czele rozpoczęła się budowa hali
sportowej przy boisku sportowym. Na
początku lat 80 nastąpiło otwarcie obiektu co w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie zajęć sportowych.
W sezonie 87/88 piłkarze Spartakusa
awansowali do klasy okręgowej w czym
wydatnie pomagają tacy piłkarze jak:
obecny trener Andrzej Więcek, Marek
Gniady, Jan Kraiński, Krzysztof Kraiński,
Lech Kosakiewicz, Leszek Wójcik, Igor
Śmiałowski i wielu innych.
Podczas wyborów w 1994 roku na
stanowisko prezesa wybrany został
Krzysztof Furmanek. Do zarządu weszli
m.in. Jan Cedro, Marek Duda i Marek
Oczkowicz.
Grającym trenerem zespołu został
Marek Parzyszek. W roku 1995 prezesem
klubu wybrany został Jan Cedro. Po
wzmocnieniach drużyna w sezonie
1996/97 awansowała do czwartej ligi.
W drużynie grali: Zawłocki, Dygas,
Stachaczek, Zarębski, Janaszek, Detka,
Pindral, Matałowski, Gryz, Mierzwa,
Kułak, Parzyszek, Mochocki, Gil, Meresiński, Bernat, Pawłowski, Smołuch,
Mojżeszek, Bujak, Zawłocki, Haczkiewicz, Marzec, Kozłowski. Po rocznej grze
D
GŁOS
aleszyc
„Głos Daleszyc”
w IV lidze piłkarze Spartakusa wywalczyli historyczny awans do III Ligi jako
pierwsza w kraju wiejska drużyna
Na trzecioligowych boiskach Spartakusa reprezentowali: Smołuch, Drużdż,
Duda, Haczkiewicz, Pindral,P. Mierzwa,
Bąk, Detka, Mochocki, Bujak, Bernat,
Stachaczek, Matałowski, M. Mierzwa,
Mojżeszek, Meresiński, Pawłowski, Mokrzycki, Gryz, Zarębski, Parzyszek.
Niestety po roku na skutek reorganizacji, a także braku środków finansowych,
drużyna spadła do IV ligi, gdzie po jednorocznym pobycie w ubiegłym sezonie
w lidze okręgowej, gra do dzisiaj.
W roku 1999 po spadku drużyny do
IV ligi stanowisko prezesa objął Arkadiusz Chrapkiewicz, a stanowisko trenera po meczu z Wisłoką utracił Marek
Parzyszek. Zastąpił go Marek Gliwiński.
W roku 2002 stanowisko prezesa objął
ponownie Bogusław Furmanek. Do zarządu wybrany został obecny Burmistrz
Wojciech Furmanek, a po jego rezygnacji
w roku 2003 funkcję objął Krzysztof
Kosakiewicz.
W 2005 roku funkcję prezesa Spartakusa objął Ryszard Choptiany, pełniąc
jednocześnie funkcję prezesa w powstałym w międzyczasie PKS Razem Daleszyce. Połączenie obu klubów nastąpiło
na wspólnym zebraniu obydwu klubów
w styczniu 2006 roku. Zarząd przedstawiał się następująco: Ryszard Choptiany
- prezes, Wojciech Furmanek - członek,
Paweł Dziurski - wiceprezes Spartakusa,
Dariusz Meresiński - sekretarz, Dominik
Michalski - skarbnik, Marcin Wengorski
- członek.
Adam Kraska nie będąc w zarządzie
sprawował społecznie funkcję księgowego. Ryszard Choptiany od roku 1996 do
roku 2006 prowadzi społecznie zajęcia
z siatkarzami wygrywając Ligę Miasta
w Kielcach w kategorii szkoły.
Juniorzy Spartakusa pod wodzą trenera Marka Gniadego, grając w finałach
turnieju Piłkarska Kadra Czeka organizowanego przez Radę Główną LZS w roku
1995 zdobyli III miejsce , a w latach 1996
oraz 1997 wygrywali te prestiżowe turnieje.
W okresie istnienia klubu do wyróżniających się piłkarzy Spartakusa należeli: Marian Jeziorski, Stanisław Anioł,
Włodzimierz Baćkowski, Janusz Kozub,
Adam Kraska
Krzysztof Kosakiewicz, Jerzy Cedro,
Marian Cedro, Marek Cedro, Krzysztof
Lizis, Andrzej Krzywicki, Krzysztof
Furmanek, Lech Kosakiewicz, Jan Kraiński, Krzysztof Kraiński, Sławomir
Kraiński, Jacek Łukawski, Robert Łukawski, Dariusz Meresiński, Wiesław
Guz oraz Król Strzelców Ligi Okręgowej
IV Ligi – Tomasz Bernat.
W roku 1996 z inicjatywy ks. Andrzeja Drapały powstała grupa inicjatywna,
w skład której weszli dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, obecny Burmistrz Wojciech Furmanek, dyrektor szkoły Jan
Cedro, Maria Furmanek, Teresa Romanowska, Jadwiga Furmanek, Anna Kapela, Anna Wąś. Grupa ta powołała do życia
Parafialny Klub Sportowy Razem, organizując zajęcia gry w piłkę nożną. Trenerami w tym klubie zostali: Paweł Dziurski
oraz Marcin Wengorski. Prezesem PKS
został ks. Andrzej Drapała, a do zarządu
weszli wszyscy założyciele klubu. Paweł
Dziurski ze swoją drużyną rocznik 1988
w turnieju Piłkarska Kadra Czeka, w 2004
roku zdobył III miejsce. Funkcję prezesa
sprawował również dyrektor szkoły Jan
Cedro oraz Ryszard Choptiany. Na ostatnim jak dotychczas zebraniu sprawozdawczo-wyborczym LKS Spartakus
Razem Ryszard Choptiany złożył rezygnację z funkcji prezesa z powodów
osobistych. Został wybrany nowy zarząd,
w składzie: prezes – Dariusz Meresiński,
wiceprezes – Zbigniew Klimek, sekretarz
– Karol Błaszczyk, skarbnik – Dominik
Michalski, członek – Marek Szumski.
Ryszard Choptiany ma tytuł Prezesa
Honorowego.
W chwili obecnej Klubie Sportowym
Spartakus Razem Daleszyce sport uprawia około 100 osób.
Ryszard Choptiany
Miesięcznik. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce.
Adres redakcji: 26–021 Daleszyce, plac Staszica 9, tel. 041 317–16–94, e– mail – [email protected]
Redaktor odpowiedzialny: Małgorzata Żarnowska–Maciągowska.
Druk: PUHP Graf–US Kraska Grzegorz, Kielce, tel. 041 348–01–86
15
30 lat w „Spartakusie”
Korbowa Koliba
zaprasza
Przy drodze z Kielc stanął w Sukowie stylowy budynek
nowego hotelu i restauracji. Efektowny, zbudowany w góralskim stylu, kryty strzechą obiekt, zwraca uwagę starannym
wykończeniem detalami i estetycznym zagospodarowaniem
terenu. Hotel i Restauracja „Korbowa Koliba” w Sukowie
zaprasza gości przez siedem dni w tygodniu w godzinach od
9 do 22. Poleca wyśmienitą kuchnię i dania kuchni regionalnej
Oferuje organizację przyjęć, wesel, bankietów.
Adres: Suków 196, tel. 0-41 307-38-58; tel/fax 0-41 307-30 37.
Informacje o hotelu i restauracji można znaleźć na stronie
www.korbowakoliba.pl.
Bogusław Mochocki w „Spartakusie” gra już równo trzydzieści lat. Zaczął tu kopać piłkę jako 12-letni chłopak i pozostał klubowi wierny do dziś. Pasją ojca zaraził się też syn
Dawid, który również gra w „Spartakusie”.
Z okazji jubileuszu Burmistrz Wojciech Furmanek wręczył
zasłużonemu piłkarzowi daleszyckiego klubu nagrodę pieniężną, list gratulacyjny i kwiaty.

Podobne dokumenty