Pierwsza lekcja salsy

Komentarze

Transkrypt

Pierwsza lekcja salsy
Ewa Kulak
Pierwsza lekcja salsy
¶roda, 08 wrzesieñ 2004
Poniewa| ani Mario ani ja nie jeste[my profesjonalistami w latynoskim taDcu, zdecydowali[my zapisa si na intensywny
kurs i podszkoli nasze, do[ skromne, zdolno[ci. Poszukiwania odpowiedniego profesora, który wziBby sobie za punkt
honoru zrobi par tancerzy z materiaBu do[ opornego, rozpoczli[my tydzieD temu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Po wielu rozmowach telefonicznych, wybrali[my szkoB zwan „Akademi Aktualn―. Zapisali[my si na idywidualne lekcje w
parze, które odbywa si bd codziennie, w porze porannej, przez najbli|szych pi tygodni.
Samo miejsce nie jest nadzwyczajne. Dzielnica, zwana San Victorino, jest handlow, ale do[ niebezpieczn stref, a sam
budynek jest maBo interesujcy i wrcz odstrasza swym wygldem.
Kiedy jednak zbli|amy si do drzwi z napisem „Academia Actual―, wkraczamy do królestwa pani Laverde. Zciany
przedsionka, w którym wita ona swych uczniów, wypeBnione s wycinkami z kolumbijskiej prasy. Z licznych zdj
prasowych, spoglda na nas pikna, mBoda dziewczyna o nieco rozmarzonym i nieobecnym wzroku. To wBa[nie Victoria
Laverde, wybitna, kolumbijska tancerka, która w czasach swej mBodo[ci wystpowaBa nie tylko w najbardziej
presti|owym teatrze Bogoty, jakim jest Teatro Colón, ale podró|owaBa po caBej Ameryce PoBudniowej, prezentujc
swój wyjtkowy talent taneczny.
Przykro mi patrze na t niezwykB kobiet, zobligowan do ci|kiej pracy w miejscu tak szarym i smutnym; kobiet, która
marzyBa niewtpliwie o innej przyszBo[ci; kobiet, która mogBaby by dzisiaj kolumbijsk Isador Dunkan.
{ycie jednak zdecydowaBo inaczej.Â
http://www.kolumbijsko.com
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 2 March, 2017, 09:52

Podobne dokumenty