Interwent kryzysowy

Transkrypt

Interwent kryzysowy
Maria Hojko
Interwent kryzysowy
KIM JEST? Z JAKIMI PROBLEMAMI PRZYCHODZI DO
NIEGO KLIENT?
Interwent kryzysowy udziela natychmiastowego wsparcia
poprzez pomoc psychologiczną, udzielenie potrzebnych
informacji i skierowanie do osób, które mogą udzielić
konkretnej pomocy prawnej, medycznej itp. Zgłaszają się
do niego ludzie w trudnych sytuacjach życiowych, jakimi
są różnego rodzaju kryzysy:




rozwojowe (naturalne przemiany w toku
rozwoju powodujące gwałtowną zmianę;
wywołują silną reakcję emocjonalną; np.
urodzenie dziecka, rozwód, nowa praca)
sytuacyjne (zdarzenia nagłe i nieoczekiwane,
których nie można kontrolować, a które
wywołują silny wstrząs, zaburzają poczucie
bezpieczeństwa i mają szkodliwy wpływ na
funkcjonowanie jednostki; np. śmierć kogoś
bliskiego, poważna choroba, wypadek, gwałt,
niespodziewana utrata pracy)
egzystencjalne
(dotyczące
konfliktów
wewnętrznych, związane z takimi istotnymi dla
człowieka aspektami jak poczucie sensy życia,
cele życiowe, zaspokajania potrzeb)
środowiskowe (spowodowane katastrofami
naturalnymi – powodzie, trzęsienia ziemi,
tornada, susze lub wywołanymi przez człowieka
– wojny, terroryzm itp.)
1.Posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu
magistra przy czym osoby o wykształceniu innym niż
psychologiczne powinny przed przystąpieniem do
procedury zdać egzamin ze społecznej psychologii
klinicznej przed podkomisją powołaną przez Komisję
Certyfikatów Interwencji Kryzysowej .
2. Minimum 5 lat pracy w interwencji kryzysowej, w
tym co najmniej 3 lata samodzielnie
3. 100 godzin superwizji u osoby certyfikowanej
w zakresie interwencji kryzysowej przez PTP
4. ukończenie szkoleń w zakresie interwencji
kryzysowej oraz wzięcie udziału w warsztatach z
zakresu interwencji kryzysowej
5. przedstawienie dwóch pisemnych rekomendacji
osób certyfikowanych z zakresu interwencji
kryzysowej
6. przedstawienie trzech sprawozdań z wykonanych
interwencji kryzysowych ( kryzys normatywny,
sytuacyjny i traumatyczny)
7. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją
Certyfikacyjną Interwencji Kryzysowej .
KONKRETNE ADRESY WE WROCŁAWIU:

GDZIE PRACUJE?
W Ośrodkach Interwencji Kryzysowej,
i Przychodniach Zdrowia Psychicznego,
i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Jednak aby zostać certyfikowanym interwentem
należy spełnić szereg określonych warunków:
Centrach
Miejskich


Dolnośląskie
Centrum
Psychoterapii
ul. Sienkiewicza 116/4 50-347 Wrocław

Centrum
Interwencji
ul Skoczylasa 8 Wrocław

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPSie ul.
Rydygiera 45s Wrocław
JAK NIM ZOSTAĆ?
Interwentem kryzysowym może zostać psycholog lub
osoba z innym wykształceniem, zajmująca się osobami w
kryzysie. Formy kształcenia w kierunku interwencji
kryzysowej są różne: studium, studia podyplomowe,
szkolenia, warsztaty czy kursy.
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Akson ul.
gen. T. Bora-Komorowskiego 31 Wrocław
Kryzysowej
KARAN

Podobne dokumenty