Wystąpienie pokontrolne

Transkrypt

Wystąpienie pokontrolne
WOJEWODA ŁÓDZKI
PNK.IV.0932-2/41/10
Łódź, dnia 31 maja 2010 r.
Pan
Józef Czechowski
Wójt
Gminy Dobroń
Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), pracownicy Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
przeprowadzili kontrolę problemową w przedmiocie wykonywania przez Gminę
Dobroń
zadań, wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia
10 kwietnia 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy – w zakresie ewidencji ludności.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli,
podpisanym, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 19 maja 2010 r., stosownie do art. 46
ww. ustawy, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Mając na uwadze dokonane podczas kontroli ustalenia, oceniam działalność gminy
w kontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
1. niezawiadamianiu wszystkich stron w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.
ze zm.);
2. niepobieraniu, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.), kwoty 10 zł. od wydanych decyzji administracyjnych.
ul. Piotrkowska 103, 90 – 425 ŁÓDŻ
Tel. (042) 664-17-68; Fax (042) 664-17-67
www.paszporty.lodzkie.eu; [email protected]
3. udzielaniu odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych z gminnego zbioru
meldunkowego przez pracownika nieposiadającego w tym zakresie upoważnienia Wójta
Gminy Dobroń.
Przyczynami powstania powyższych nieprawidłowości, była niewłaściwa interpretacja
przepisów
prawa
materialnego
i
procesowego,
czego
skutkiem
jest
naruszenie
obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, pobierania opłaty
skarbowej oraz stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Osobą odpowiedzialną za powstanie wyżej wymienionych nieprawidłowości jest
pracownik prowadzący postępowania administracyjne z zakresu ewidencji ludności,
natomiast w przypadku braku upoważnienia do udzielania informacji z gminnego zbioru
meldunkowego – Wójt Gminy Dobroń.
Wobec powyższego zobowiązuję Pana
Wójta, do objęcia nadzorem pracownika
prowadzącego postępowania administracyjne, by w toku postępowania dowodowego
przestrzegał ww. przepisów prawa.
Natomiast, z uwagi na to, iż w dniu 5 maja 2010 r. wpłynęła do podmiotu
kontrolującego informacja, że udzielił Pan pracownikowi upoważnienia do udostępniania
danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych, odstępuję od wydania zalecenia w tym zakresie.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie, oczekuję w terminie 30 dni, liczonym
od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie
wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków
lub przyczyn niepodjęcia takich działań.
W
przypadku
niewykonania
zalecenia
pokontrolnego
Kierownik
podmiotu
kontrolowanego jest zobowiązany do wskazania innego niż określony w zaleceniu sposobu
usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości lub wykonania innych, niż wskazane w zaleceniu
działań.
Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie
realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli,
w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków.
Z up. Wojewody Łódzkiego
Elżbieta Stępczyńska-Gortat
Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
PRAWNEGO, NADZORU I KONTROLI

Podobne dokumenty