Metodologia obliczania korekty kwoty

Komentarze

Transkrypt

Metodologia obliczania korekty kwoty
Załącznik do uchwały Nr 14/401/15
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA LATA 2007-2013
Metodologia obliczania korekty
kwoty dofinansowania w przypadku
niezrealizowania zakładanych wskaźników
przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013
Ranga wskaźników przyjętych w RPO WK-P
Toruń, kwiecień 2015 r.
Spis treści
Wprowadzenie ............................................................................................................................ 3
1. Obliczanie poziomu obniżenia kwoty dofinansowania beneficjentom, którzy nie osiągnęli
lub nie utrzymali zakładanych wskaźników............................................................................... 5
2. Ranga wskaźników przyjętych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ............................................................................. 12
2
Wprowadzenie
Niniejszy dokument stanowi wytyczne do stosowania przez służby kontrolne
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, wykonujące kontrole w zakresie prawidłowości realizacji
projektu, o których mowa w §14 umowy1 o dofinansowanie projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-20132.
Wnioskodawca/ beneficjent na etapie tworzenia projektu i wypełniania wniosku
o dofinansowanie deklaruje w sekcji H wniosku mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów
projektu, w tym wskaźniki planowanych produktów oraz rezultatów, wskaźnik nowo
utworzonych miejsc pracy, a także jeśli dotyczy wskaźnik środowiskowy. Natomiast w sekcji
G Biznes planu Beneficjent (a w przypadku wskaźników „przyrost wartości sprzedaży
przedsiębiorstw
wspieranych”
oraz
„przyrost
wartości
sprzedaży
na
rynku
międzynarodowym” również w sekcji E i F biznes planu)3 deklaruje utrzymanie wskaźników
w okresie trwałości. Ponadto wnioskodawca/beneficjent podaje sposób monitorowania
i pomiar wskaźników realizacji celów projektu, a następnie w składanych wnioskach
1
§ 14 lub inny równoważny
1. W zakresie prawidłowości realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli, dokonywanej
przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie
odrębnych przepisów.
2. Obowiązek poddania się kontroli dotyczy również reprezentujące Beneficjenta podległe jednostki
organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy oraz partnerów uczestniczących w realizacji
Projektu, określonych szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w siedzibie Beneficjenta, w miejscu
rzeczowej realizacji Projektu lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz w
okresie do 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 3 lat, od dnia całkowitego zakończenia
realizacji Projektu. Powyższy termin kontroli może ulec wydłużeniu do momentu rozliczenia się ze wskaźników
rezultatu przez Beneficjenta.
4. Kontrola Projektu obejmuje zarówno weryfikację stanu rzeczowego realizowanego Projektu, jego zgodność
ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i procedurami w
ramach Programu oraz weryfikację prawidłowości wydatków dokonanych przez Beneficjenta w ramach
Projektu.
2
Celem równego traktowania Beneficjentów, w przypadku jeśli Beneficjent nie ma powyższych zapisów
w umowie, w przypadku nieosiągnięcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników i utrzymania ich
w okresie trwałości zastosowanie ma przedmiotowa (korzystniejsza dla Beneficjenta) metodologia
3
W przypadku wskaźników „przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych” oraz „przyrost wartości
sprzedaży na rynku międzynarodowym” przez wartości docelowe należy rozumieć wartości wynikające z sekcji
E i F biznes planu, będące podstawą przyznania punktów na ocenie merytorycznej projektu
3
o płatność zamieszcza informację odnośnie postępu w realizacji wskaźników oraz na temat
problemów
napotkanych
w
trakcie
realizacji
projektu,
zadań
planowanych,
a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego
nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników.
W związku z tym, iż istotnym elementem kontroli jest zbadanie stopnia osiągnięcia
i utrzymania w okresie trwałości założonych przez beneficjenta wskaźników, koniecznym
było opracowanie niniejszego narzędzia w postaci metodologii obliczania korekty kwoty
dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników, stosowanej podczas
przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości dla
projektów otrzymujących dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WK-P.
W przypadku, jeśli zapisy niniejszych wytycznych są korzystniejsze dla Beneficjenta od
dotychczas obowiązujących, niezależnie od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie
i rozliczenia projektu, zastosowanie mają korzystniejsze w tym zakresie niniejsze Wytyczne.
Niniejszej Metodologii nie stosuje się do instrumentów inżynierii finansowej, wspieranych
w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu. W przypadku instrumentów
inżynierii finansowej kontrola osiągnięcia wskaźników podlegać będzie zapisom umowy
o dofinansowanie projektu oraz indywidualnym uzgodnieniom Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym z beneficjentami.
4
1. Obliczanie poziomu obniżenia kwoty dofinansowania
beneficjentom, którzy nie osiągnęli lub nie utrzymali
zakładanych wskaźników
Beneficjent deklarujący w realizowanym projekcie osiągnięcie założonych wskaźników
powinien dołożyć wszelkich starań, aby wywiązać się ze złożonych deklaracji. Przy czym
należy podkreślić celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, że w przypadku
nieosiągnięcia bądź nieutrzymania zakładanych w sekcji H wniosku o dofinansowanie oraz
biznes planie wskaźników, możliwość zastosowania obliczenia poziomu obniżenia kwoty
dofinansowania zgodnie z metodologią istnieje wyłącznie w sytuacji wykazania przez
Beneficjenta nieosiągnięcia wskaźników z powodów niezależnych od Beneficjanta.
W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdzie § 18 ust.1 pkt 3 umowy o dofinansowanie,
zgodnie z którym IZ RPO WK-P może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: … nie osiągnął zakładanego we wniosku
o dofinansowanie celu Projektu (wskaźniki rezultatu).
OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA
REALIZACI PROJEKTU.
W przypadku wyczerpania możliwości zmian odnośnie realizacji wskaźników produktu
i rezultatu w projekcie, jakie daje beneficjentowi umowa o dofinansowanie projektu, należy
zastosować przyjęte poniżej zasady obliczenia poziomu obniżenia kwoty dofinansowania
beneficjentom, którzy jednak nie osiągnęli zakładanych wartości wskaźników.
Założenia ogólne:
1. Bezpośrednia korekta finansowa:
Stosowana w przypadku, gdy możliwe jest powiązanie wskaźnika produktu
z ponoszonymi w ramach projektu kosztami, a cele projektu (m.in. wskaźniki rezultatu),
mimo zmniejszenia wartości wskaźnika/wskaźników produktu, zostały osiągnięte,
wówczas ma to odzwierciedlenie w odpowiednim (bezpośrednim, proporcjonalnym)
zmniejszeniu kwoty dofinansowania /zrealizowanych płatnościach.
5
2. Proporcjonalna korekta finansowa:
• w przypadku, gdy niezrealizowanie wskaźnika lub wskaźników produktu
wpływa na mniejsze niż zakładane osiągnięcie celu projektu i powoduje
nieosiągnięcie wskaźnika rezultatu należy zastosować korektę wg matrycy
(patrz tab.1.) i rangi wskaźnika (patrz tab. 2.);
• w przypadku niezrealizowania wskaźnika lub wskaźników rezultatu należy
zastosować korektę wg podanej matrycy (patrz tab.1.), uwzględniając przyjętą
rangę dla wskaźnika (patrz tab. 2.).
Jeżeli u jednego beneficjenta wystąpił przypadek niezrealizowania kilku założonych wskaźników
produktu i/bądź rezultatu, to wysokość dofinansowania pomniejszona zostaje o przyjęty odsetek
dla wskaźnika o najwyższej randze, bądź odsetek odpowiadający najwyższemu stopniowi
nieosiągniętych założonych wartości wskaźników, w zależności, który odsetek skutkujący
obniżeniem dofinansowania jest wyższy.
Z uwagi na to, że na etapie oceny merytorycznej wartość zakładanego wskaźnika mogła mieć
wpływ na pozycję projektu na liście rankingowej (wskaźniki, które mają odniesienie do
kryteriów oceny projektów – patrz tab. 2) i uzyskanie dofinansowania, IZ RPO WK-P (w tym
przypadku Departament Wdrażania RPO) podejmuje decyzję o bardziej restrykcyjnym
potraktowaniu beneficjenta, tj. w przypadku niezrealizowania wskaźnika rezultatu na
zakładanym poziomie należy zastosować korektę wg podanej matrycy (patrz tab.1.),
uwzględniając przyjętą rangę dla wskaźnika (patrz tab. 2.) stosując podwójny mnożnik4.
W odniesieniu do projektów, dla których na etapie oceny merytorycznej wartość wskaźnika
sprzedaży ogółem oraz na rynku międzynarodowym miała wpływ na pozycję projektu na
liście rankingowej, jednakże nie miała wpływu na uzyskanie dofinansowania, IZ RPO WK-P
odstępuje całkowicie od nakładania korekty finansowej za nieosiągnięcie zakładanych przez
beneficjenta
wartości
wskaźników
„przyrost
wartości
sprzedaży
przedsiębiorstw
wspieranych” oraz „przyrost wartości sprzedaży na rynku międzynarodowym”5. Oznacza to,
4
za wyjątkiem wskaźnika „przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych” oraz „przyrost wartości
sprzedaży na rynku międzynarodowym”
5
Dotyczy to m.in. konkursów nr: 4/V/5.2.1/2008, 6/V/5.2.2/2008, 17/V/5.2.2/2009, 75/V/5.2.1/2011. Nie
dotyczy konkursu Nr 32/V/5.2.1/2010, w którym stosuje się korektę zgodnie z Matrycą poziomu obniżenia
dofinansowania.
6
iż w okresie trwałości IZ RO WK-P będzie monitorować poziom wykonania przez
Beneficjentów przedmiotowych wskaźników, jednakże w przypadku ich nieosiągnięcia bez
względu na stopień ich niewykonania odstępuje od wymierzania korekt finansowych z tego
tytułu, chyba że umowa stanowi inaczej
Osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika (najwyższej zakładanej w okresie trwałości)
we wcześniejszych latach okresu trwałości, oznacza wywiązanie się beneficjenta
z zakładanych wskaźników przyrostu sprzedaży, tym samym zwalnia beneficjenta
z ewentualnych korekt finansowych z tytułu nieutrzymania tego wskaźnika, z zastrzeżeniem
zachowania celu projektu, chyba, że umowa o dofinansowanie stanowi inaczej.
W związku z tym, że przyczyny braku osiągnięcia wskaźników rezultatu nie zawsze leżą po
stronie
beneficjentów,
kwestie
korekt
finansowych
powinny
być
rozpatrywane
indywidualnie uwzględniając okoliczności, na które wnioskodawcy nie mają wpływu.
Ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie wydaje IZ RPO WK-P (w tym przypadku
Departament Wdrażania RPO), która może wydłużyć termin realizacji wskaźników
maksymalnie do końca okresu trwałości lub odstąpić od korekt finansowych.
Tabela. 1. Matryca poziomu obniżenia dofinansowania
Ranga wskaźnika
Stopień nieosiągniętych
zakładanych wskaźników
1
produktu bądź rezultatu
2
3
4
5
Poziom obniżenia kwoty dofinansowania
%
%
%
%
%
%
15,1-20
5
4
3
2
1
20,1-30
10
8
6
4
2
30,1-40
20
16
12
8
4
powyżej 40
30
24
18
12
6
RANGA WSKAŹNIKA:
1 – bardzo wysoka, podstawowy wskaźnik dla osiągnięcia celu danego projektu oraz działania
2 – wysoka, wskaźnik o dużym wpływie na osiągniecie założonego celu w projekcie
3 – średnia, wskaźnik o umiarkowanym wpływie na osiągniecie celu projektu
4 – niska, wskaźnik, którego częściowe nie osiągnięcie nie przyniesie znaczących skutków w realizacji projektu
5 – bardzo niska, wskaźnik, którego częściowe osiągnięcie pozwoli na realizację celu projektu
7
UTRZYMANIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU
Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999 państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają,
że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od
zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich,
które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub
miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:
a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie
nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności produkcyjnej.
W przypadku kiedy w okresie trwałości projektu nastąpiła zasadnicza modyfikacja
projektu, a jednocześnie beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania zgodnie
z jego przeznaczeniem, z zachowaniem obowiązujących procedur, a pobrana całość lub część
dofinansowania nastąpiła w sposób należny, tj. zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych, kwota dofinansowania do zwrotu powinna być naliczana w oparciu o zasadę,
zgodnie z którą:
•
należy określić, jaką część (%) całości okresu objętego zasadą trwałości stanowi liczba dni
pozostających do końca tego okresu (liczona od momentu złamania zasady trwałości,
a nie od momentu wykrycia tej nieprawidłowości) i pomnożyć przez kwotę przyznanego
wsparcia, tj. zwrot środków wyliczany jest zgodnie z zasadą proporcjonalności zawartą
w art. 98-102 rozporządzenia Rady 1083/2006.
•
otrzymana w ten sposób kwota winna stanowić podstawę zwracanego wsparcia,
powiększanego o kwotę odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, naliczonych
od daty popełnienia nieprawidłowości polegającej na złamaniu zasady trwałości do dnia
ich zapłaty,
•
za datę wyznaczającą początek okresu trwałości należy przyjąć datę zakończenia realizacji
projektu, tj. dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki: zaplanowane
w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest
8
wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez
beneficjenta (beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) oraz dofinansowanie
zostało wypłacone beneficjentowi (na rzecz beneficjenta nie będą przekazywane już
żadne płatności ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego i Instytucji Zarządzającej RPO
WK-P). Możliwe jest, po dokonaniu przez IZ RPO WK-P indywidualnej oceny stanu
faktycznego, odstąpienie od spełnienia warunku dotyczącego wypłacenia beneficjentowi
wkładu publicznego jeżeli opóźnienie w wypłaceniu tego wkładu nastąpiło z istotnym
naruszeniem terminu określonego w umowie o dofinanowanie oraz nie nastąpiło z winy
beneficjenta,a kontrole projektu nie wykazały istotnych uchybień w jego realizacji. Przy
czym ciężar udowodnienia braku winy, lezy po stronie beneficjenta. Wówczas, na
potrzeby obliczania korekty dofinansowania za naruszenie zasady trwałości, za początek
okresu trwałości uznaje się dzień złożenia poprawnego wniosku o płatność.
Powyższe zasady należy stosować w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu
w okresie trwałości projektu.
Ponadto, beneficjent zobowiązany jest utrzymać wskaźniki rezultatu w okresie trwałości
projektu. W przypadku, gdy w okresie trwałości projektu służby kontrolne IZ RPO WK-P
stwierdzą, iż beneficjent nie dochował zasad dotyczących tego okresu, w zakresie utrzymania
wskaźników rezultatu, a jednocześnie wykorzystał całość lub część dofinansowania zgodnie
z jego przeznaczeniem, z zachowaniem obowiązujących procedur, a pobrana całość lub część
dofinansowania nastąpiła w sposób należny, tj. zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych, kwota dofinansowania do zwrotu powinna być naliczana w oparciu o zasadę
proporcjonalnej korekty finansowej w odniesieniu do wskaźników rezultatu. Czyli:
• należy zastosować korektę wg podanej matrycy (patrz tab.1.), uwzględniając
przyjętą rangę dla wskaźnika (patrz tab. 2.) lub
• jeżeli wartość zakładanego wskaźnika mogła mieć wpływ na pozycję projektu
na liście rankingowej należy zastosować korektę wg podanej matrycy (patrz
9
tab.1.), uwzględniając przyjętą rangę dla wskaźnika (patrz tab. 2.) stosując
podwójny mnożnik6.
Jeżeli u beneficjenta wystąpił przypadek nieutrzymania kilku założonych wskaźników rezultatu to
wysokość dofinansowania pomniejszona zostaje o przyjęty odsetek dla wskaźnika o najwyższej
randze.
Jeżeli u beneficjenta wystąpił przypadek nieutrzymania zarówno wskaźników produktu jak
i rezultatu, to należy stosować łącznie zasady dotyczące nieutrzymania wskaźnika produktu
w okresie trwałości projektu oraz zasadę proporcjonalnej korekty finansowej dla wskaźnika
rezultatu. Należy stosować odsetek dla wskaźnika o najwyższej randze, bądź odsetek
odpowiadający najwyższemu stopniowi nieosiągniętych założonych wartości wskaźników,
w zależności, który odsetek skutkujący obniżeniem dofinansowania jest wyższy.
WSKAŹNIKI ZATRUDNIENIA
Wskaźniki dot. zatrudnienia, możliwe do wskazania przez beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu są następujące:
a) Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu)
b) Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC).
Za nowoutworzone miejsca pracy należy uznać miejsca pracy utworzone od momentu
rozpoczęcia realizacji projektu do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu
złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową, w terminie przewidzianym w umowie
o dofinansowanie7.
Każde nowoutworzone miejsce pracy w celu spełnienia warunku trwałości musi zostać
utrzymane przez okres co najmniej 2 lat, przy czym za moment, od którego należy szacować
6
nie dotyczy wskaźników „przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych” oraz „przyrost wartości
sprzedaży na rynku międzynarodowym”
7
Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w terminie do 60 dni
od dnia zakończenia realizacji Projektu, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy. W przypadku
zakończenia realizacji Projektu przed zawarciem niniejszej Umowy, Beneficjent składa wniosek o płatność
końcową w terminie do 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez
Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy.
10
okres trwałości dla danego miejsca pracy przyjąć należy moment zawarcia pierwszej umowy
o pracę na danym stanowisku (niezależnie od tego, czy miejsce pracy powstało w trakcie
realizacji projektu, czy w okresie roku od momentu złożenia przez beneficjenta wniosku
o płatność końcową).
Przez okres co najmniej 2 lat należy rozumieć skumulowany okres zatrudnienia, bez wliczania
do tego okresu przerw w zatrudnieniu bez względu na długość trwania tych przerw, jednakże
nie może on zostać osiągnięty w terminie wykraczającym poza okres trwałości projektu…
11
2. Ranga wskaźników przyjętych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Zaproponowane wartości punktowe rang w skali od 1 do 5 (patrz tab.2.) wynikają z analizy wskaźników pod kątem ich wpływu na stopień spełniania kryteriów
punktowych w ocenie merytorycznej i tym samym na liczbę uzyskanych punktów.
Tabela 2. Katalog wskaźników z załącznika III do URPO oraz załącznika nr 1 i nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie –
ranga wskaźników pod kątem wypełniania założonego celu
Kod wskaźnika
URPO
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Poddz. 5.2.1. i 5.2.2. B.3.1 Wpływ projektu na rynek
pracy. Przewidywana liczba nowych miejsc pracy
utworzonych (i utrzymanych min. przez trzy lata) we
wspieranym przedsiębiorstwie
1
Wskaźniki horyzontalne
Wskaźnik produktu
P100
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)
szt.
Wskaźniki rezultatu
R102
Liczba wspartych przedsiębiorstw
szt.
x
x
R103
Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw
szt.
x
x
R100
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów
(EPC)
szt.
R101
Liczba utworzonych nowych etatów badawczych
(kat. 1-5, 7)
szt.
Poddz. 5.2.1. i 5.2.2. - B.3.1 Wpływ projektu na rynek
pracy.
1
3
12
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
X
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej
Działanie 1.1 infrastruktura drogowa
Wskaźniki produktu
8
-
Liczba projektów z zakresu transportu 8
szt.
P.23.1.3
Długość wybudowanych dróg gminnych
km
1
P.23.1.2
Długość wybudowanych dróg powiatowych
km
1
P.23.1.1
Długość wybudowanych dróg wojewódzkich
km
1
P.23.2.3
Długość przebudowanych dróg gminnych
km
2
P.23.2.2
Długość przebudowanych dróg powiatowych
km
2
P.23.2.1
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich
km
2
P.23.3.1
Liczba wybudowanych obwodnic
szt.
P.23.3.2
Długość wybudowanych obwodnic
km
1
P.24.1.1
Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych ścieżek
rowerowych
km
1
1.1.1.
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych
szt.
2
1.1.2.
Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów rowerowych
szt.
2
1.1.3.
Liczba wybudowanych/przebudowanych i/lub zagospodarowanych miejsc
do parkowania
szt.
3
1.1.4.
Liczba wybudowanych/przebudowanych miejsc do wypoczynku kierowców
szt.
3
1.1.5.
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń wyposażenia
technicznego drogi
szt.
3
1.1.6.
Liczba wybudowanych/przebudowanych utwardzonych poboczy
szt.
3
1.1.7.
Liczba wybudowanych/przebudowanych punktów oświetleniowych
szt.
3
X
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu
13
X
X
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
1.1.8.
Długość wybudowanej/przebudowanej infrastruktury towarzyszącej w
pasie drogowym
km
3
1.1.9.
Długość wybudowanych/przebudowanych chodników
m
3
ha
3
ha
3
szt.
3
szt.
3
S.1.1.1.
S.1.1.2.
S.1.1.3.
Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury
drogowej
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury
drogowej
Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i
przebudowy infrastruktury drogowej
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego w tym:
S.1.1.4.
-sygnalizacji świetlnej
szt.
3
S.1.1.5.
- barier ochronnych i/lub ogrodzeń
szt.
3
S.1.1.6.
Liczba wybudowanych/przebudowanych osłon przeciwolśnieniowych i/lub
ekranów akustycznych
szt.
3
S.1.1.7.
Liczba wybudowanych/przebudowanych przejść dla pieszych
szt.
3
S.1.1.8.
Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych
szt.
3
Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej
przyczyniającej się do ochrony środowiska:
szt.
4
S.1.1.9.
-urządzenia odwadniające
szt.
4
S.1.1.10.
-zbiorniki retencyjne
szt.
4
S.1.1.11.
-inne
szt.
4
PLN/rok
1
PLN/rok
1
Wskaźniki rezultatu
R.23.2.1
R.23.2.2
9
Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach
pasażerskich 9
Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach
towarowych10
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Oszczędność czasu na drogach w przewozach pasażerskich
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych
10
14
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
B. 3.2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do
zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu, w tym:
- Skrócenie czasu dostępu mieszkańców obszarów na
których realizowany jest projekt do lokalnych,
powiatowych / subregionalnych i regionalnych centrów
- Projekt przyczynia się do skrócenia czasu dojazdu
służb ratowniczych.
1
1.1.10.
Skrócenie czasu przejazdu
minuty
1.1.11.
Nośność wybudowanego/przebudowanego obiektu drogowego
kN/oś
3
1.1.12.
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej
osoby
3
Działanie 1.2 infrastruktura transportu publicznego
Wskaźniki produktu
-
X
X
Liczba projektów z zakresu transportu
szt.
P.25.1.1
Długość wybudowanej sieci tramwajowej (transportu szynowego)
km
1
P.25.1.2
Długość przebudowanej sieci tramwajowej (transportu szynowego)
km
2
P.28.1.1
Liczba zainstalowanych systemów („Inteligentne systemy transportu”)
szt.
3
P.25.2.3
Liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej ( tramwaje,
autobusy)11
szt.
2
P.25.2.4
Pojemność jednostek zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej
osoby
2
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury
punktowej transportu zbiorowego, w tym:
szt.
1.2.1.
- zajezdni tramwajowych i autobusowych
szt.
2
1.2.2.
- przystanków
szt.
2
1.2.3.
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń służących obsłudze
pasażerów
szt.
3
1.2.4.
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń sterowania ruchem
szt.
2
1.2.5.
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów zaplecza technicznego
transportu zbiorowego
szt.
3
1.2.6.
Liczba zakupionego, zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej
( tramwaje, autobusy)
szt.
2
1.2.8
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej
szt.
1
11
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej
15
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
osoby
2
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury
punktowej transportu zbiorowego zwiększających bezpieczeństwo
szt.
3
S.1.2.1.
- wysepek
szt.
3
S.1.2.2.
- urządzeń dla osób niepełnosprawnych
szt.
3
S.1.2.3.
Liczba wybudowanych/przebudowanych systemów sygnalizacji ulicznej
szt.
3
1.2.9
Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej
Wskaźniki rezultatu
-
Wskaźnik
usunięto
Wskaźnik
usunięto
1.2.7.
Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport
miejski12
B.3.1. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do
zwiększenia liczby osób korzystających z publicznych
środków komunikacji miejskiej, - Obliczenie wskaźnika:
wzrost liczby osób korzystających z transportu
publicznego / wartość projektu. Rankingowanie wg
wartości wskaźnika
osoby/rok
1
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich
PLN
2
Oszczędność czasu w przewozach towarowych
PLN
2
minuty
1
Skrócenie czasu przejazdu (łączna redukcja czasu przejazdu)
Działanie 1.3 infrastruktura kolejowa
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu transportu
szt.
P.16.1.2
Długość linii kolejowych, w tym:
wybudowanych
przebudowanych13
km
P.18.1.1
Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego
szt.
P.18.1.3
Pojemność zakupionego taboru kolejowego
12
13
X
x
1
X
x
osoby
2
1.3.1.
Liczba wybudowanych/przebudowanych przejazdów kolejowych
szt.
2
1.3.2.
Liczba wybudowanych/przebudowanych przejść przez tory (kładki, tunele)
szt.
2
1.3.3.
Liczba wybudowanych/przebudowanych kolejowych obiektów
inżynierskich
szt.
3
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Przyrost liczby ludności korzystającej z transportu miejskiego (przyrost miejsc w wozach)
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Długość linii kolejowych, Długość przebudowanych linii kolejowych, Długość wybudowanych linii kolejowych
16
Kod wskaźnika
1.3.4.
S.1.3.1.
S.1.3.2.
Nazwa wskaźnika
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów obsługi podróżnych na
stacjach
Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy i
przebudowy linii kolejowej
Liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych obiektów
infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
szt.
3
szt.
3
szt.
3
PLN/rok
2
PLN/rok
2
minuty
2
Wskaźniki rezultatu
R.16.1.1
R.16.1.2
1.3.5.
Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w
przewozach pasażerskich 14
Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w
przewozach towarowych 15
Skrócenie czasu przejazdu (łączna redukcja czasu przejazdu)
Działanie 1.4 infrastruktura portu lotniczego
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu transportu
szt.
X
X
Liczba przebudowanych lotnisk
szt.
X
X
Liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych obiektów obsługi
pasażerów
Liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych obiektów
infrastruktury lotniskowej, w tym:
szt.
1.4.2.
- pasów startowych i dróg kołowania
szt.
1
1.4.3.
- płyty lotniska
szt.
1
1.4.4.
- stanowisk postojowych
szt.
2
1.4.5.
- dróg wewnętrznych
szt.
2
1.4.6.
- zaplecza technicznego i operacyjnego
szt.
2
1.4.7.
Liczba rozbudowanych systemów łączności, nawigacji i dozorowania
szt.
1
S.1.3.2.
Liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych obiektów
infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa
Liczba wybudowanych/przebudowanych/rozbudowanych obiektów
infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa
szt.
2
szt.
2
P.29.1.2
1.4.1.
S.1.3.2.
14
15
2
szt.
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Oszczędność czasu w przewozach towarowych
17
Kod wskaźnika
Jednostka
miary
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
B.3.1. Stopień przygotowania portu lotniczego w
Bydgoszczy do obsługi lotniczego ruchu pasażerskiego i
transportu
towarowego
–
uzyskany
wzrost
przepustowości lotniska/ podniesienie klasy bądź
kategorii
2
Wskaźniki rezultatu
R.29.1.1
16
Liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego
osoby/rok
Os priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
X
szt.
X
B.2.1. Projekt przyczynia się do wydłużenia istniejącej
wodociągowej
1
P.45.1.1
Długość wybudowanej sieci wodociągowej
km
P.45.1.2
Długość przebudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej17
km
2
P.45.1.3
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
kompleksowego projektu
km
1
P.45.1.3
P.45.1.4
P.46.1.3
P.46.1.4
Długość sieci kanalizacyjnej, w tym wybudowanej/zmodernizowanej18
km
1
km
2
km
1
km
2
P.45.1.4
P.46.1.1
P.46.1.2
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
kompleksowego projektu
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego
projektu
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego
projektu
B.2.1. Projekt przyczynia się do wydłużenia istniejącej
sieci kanalizacyjnej
1
P.46.1.3
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
km
P.46.1.4
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
km
P.46.1.5
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków
szt.
X
2
P.46.1.6
Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków
szt.
X
2
2
16
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy), Liczba pasażerów
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej
18
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu, Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu,
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
17
18
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń regulujących ciśnienie
wody
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń służących do
gromadzenia wody
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń służących do
przechowywania i uzdatniania wody
Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń służących oczyszczaniu,
gromadzeniu, odprowadzaniu i przesyłaniu ścieków
szt.
3
szt.
3
szt.
3
szt.
3
2.1.5.
Liczba wybudowanych ujęć wody
szt.
2
2.1.6.
Liczba przebudowanych ujęć wody
szt.
2
2.1.7.
Długość wybudowanej/rozbudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji
deszczowej
km
3
2.1.8.
Liczba wybudowanych studni głębinowych
szt.
3
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Wskaźniki rezultatu
R.45.1.1
R.46.1.1
Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci
wodociągowej19
osoby
B.3.1. Stopień w jakim projekt przyczyni się do
zwiększenia odsetka liczby ludności korzystającej z
oczyszczalni ścieków/ wodociągu (odpowiednio)
2
R.45.1.2
R.46.1.2
Liczba osób przyłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacyjnej20
osoby
Jw.
2
2.1.9.
Ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją będącą przedmiotem projektu
m³/rok
2
2.1.10.
Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody
mg/dm³
2
2.1.11.
Ilość wody pobieranej z ujęcia
m
3/d
3
21
(jtk) /1 ml
3
2.1.12.
Poziom wskaźników mikrobiologicznych
2.1.13
Liczba osób przyłączonych do sieci wodno-ściekowej w wyniku realizacji
projektów kompleksowych22
S.2.1.1.
Ilość oczyszczonych ścieków
m³/doba
3
S.2.1.2.
Ilość zużytej energii na wyprodukowanie 1 m³ wody
kWh/m³
4
osoby
19
B.3.1. Stopień w jakim projekt przyczyni się do
zwiększenia odsetka liczby ludności korzystającej z
oczyszczalni ścieków/ wodociągu (odpowiednio)
2
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu, Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej, Liczba osób
podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej
20
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektu, Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, Liczba osób korzystających
z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
21
jtk – jednostka tworząca kolonie
22
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba osób przyłączonych do sieci wodno-ściekowej w wyniku realizacji projektów
19
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
S.2.1.3.
Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków
S.2.1.4.
Powierzchnia trwale wyłączona z dotychczasowego użytkowania w związku
z eksploatacją infrastruktury
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
m³/doba
5
ha
5
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami
Wskaźniki produktu
X
x
Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami
szt.
P.44.1.3
Liczba nowowybudowanych kompostowni
szt.
2
P.44.1.4
Liczba zmodernizowanych kompostowni
szt.
3
P.44.1.6
Liczba zmodernizowanych składowisk
szt.
2
P.44.1.7
Liczba nowowybudowanych sortowni
szt.
1
P.44.1.8
Liczba zmodernizowanych sortowni
szt.
2
szt.
1
szt.
2
Liczba zrekultywowanych składowisk
szt.
2
Liczba wybudowanych punktów selektywnego zbierania odpadów
szt.
1
Liczba wybudowanych punktów selektywnego zbierania odpadów
szczególnie niebezpiecznych
Liczba wybudowanych/przebudowanych innych obiektów z zakresu
gospodarki odpadami
szt.
2
szt.
4
2.2.4.
Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
szt.
4
2.2.10
Liczba innych nowowybudowanych zakładów ZZO w ramach projektów
kompleksowych
szt.
1
P.44.1.9
P.44.1.10
P.50.1.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Liczba innych nowowybudowanych zakładów ZZO w ramach projektów
kompleksowych 23
Liczba innych zakładów ZZO zmodernizowanych w ramach
projektów kompleksowych24
Wskaźniki rezultatu
R.44.1.1
Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów25
osoby
23
B.3.1. stopień w jakim projekt przyczyni się do
zwiększenia liczby osób objętych selektywna zbiórką
odpadów w wyniku realizacji projektu.
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba innych zakładów ZUO nowowybudowanych
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba innych zakładów ZUO zmodernizowanych
25
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów, Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów
24
20
1
Kod wskaźnika
R.44.1.2
Nazwa wskaźnika
Moc przerobowa ZZO 26
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
tony/rok
3
-
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów
km²
3
2.2.5.
Powierzchnia uzyskanych w wyniku realizacji projektu terenów zielonych
ha
3
2.2.6.
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez składowisko odpadów
szt.
3
2.2.7.
Przepustowość przebudowanego składowiska odpadów
Mg/doba
3
2.2.8.
Przepustowość sortowni odpadów komunalnych
Mg/doba
3
2.2.9.
Przepustowość kompostowni
Mg/doba
3
S.2.2.1.
Liczba zrekultywowanych lub zlikwidowanych składowisk odpadów
szt.
4
S.2.2.2.
Powierzchnia terenów zrekultywowanych dzięki realizacji projektu
ha
4
Zmniejszenie ilości składowanych odpadów w wyniku:
t/rok
S.2.2.3.
-segregacji
t/rok
3
S.2.2.4.
-poddaniu recyklingowi
t/rok
3
S.2.2.5.
-kompostowaniu
t/rok
3
S.2.2.6.
Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych
t/rok
5
S.2.2.7.
Powierzchnia trwale wyłączona z dotychczasowego użytkowania w związku
z eksploatacją infrastruktury
ha
5
Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Wskaźniki produktu
P.47.1.1
Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza, mających na celu poprawę
jakości powietrza 27
szt.
P.43.2.2
Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej28
km
1
P.43.2.2
Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej29
km
2
P.43.3.1
Liczba obiektów objętych termomodernizacją
szt.
2
x
26
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Moc przerobowa ZUO
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza
28
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej
29
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej
27
21
X
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
P.43.1.3
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej
szt.
x
3
P.43.1.3
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej
szt.
x
3
Liczba utworzonych systemów pomiaru zanieczyszczeń
szt.
3
Ilość wybudowanych źródeł wytwarzających energię elektryczną w
skojarzeniu z ciepłem
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych miejskich
systemów ciepłowniczych
szt.
3
szt.
3
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych źródeł ciepła
szt.
3
Liczba instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych węzłów
cieplnych
szt.
3
szt.
3
2.3.11
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
szt.
x
3
2.3.12
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
szt.
x
3
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
Wskaźniki rezultatu
P.43.1.4
Moc zainstalowana energii30
MW
2
P.43.1.5
Moc zainstalowana energii cieplnej
MW
2
R.43.1.1
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów
GJ/rok
1
R.43.2.1
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów
MWh/rok
1
B.3.2. stopień w jakim projekt przyczynia się do
ograniczenia strat ciepła
R.43.3.1
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów
termomodernizacyjnych
MWh/rok
R.47.1.1
Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki
azotu, pyły, dwutlenek węgla
tony/rok
1
30
1
2.3.7.
Liczba odbiorców korzystających z systemów ciepłowniczych
osoby
2
2.3.8.
Zmniejszenie strat ciepła na przesyłach
GJ/rok
2
2.3.9.
Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji
szt.
2
2.3.10.
Liczba obiektów użyteczności publicznej w których dokonano
przekształcenia istniejących systemów ogrzewania w systemy bardziej
przyjazne środowisku, ograniczające „niską emisję”
szt.
2
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Moc zainstalowana energii elektrycznej – w KSI są to wskaźniki produktu
22
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Działanie 2.4 infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu zaopatrzenia ludności w gaz
szt.
X
X
-
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
szt.
X
x
P.40.1.1
P.40.1.3
P.41.1.5
P.41.1.6
P.41.1.7
P.35.1.1
P.40.1.5
P.40.1.6
P.41.1.8
P.41.1.9
P.42.1.4
P.42.1.5
P.42.1.1
P.42.1.2
2.4.1.
2.4.2.
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy
wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii
promieniowania słonecznego
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej z biomasy i biogazu31
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
biomasy i biogazu 32
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i
biogazu33
Długość wybudowanych/zmodernizowanych gazociągów przesyłowych i
dystrybucyjnych
Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych34
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii
wodnej
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii
geotermicznej
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej
wykorzystujących energię biogazu
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z energii
pozostałych
szt.
3
szt.
3
szt.
3
szt.
3
szt.
3
km
2
B.3.1. uzyskany wzrost udziału energii odnawialnej w
bilansie energetycznym województwa
MW
1
szt.
3
szt.
3
szt.
3
szt.
4
MW
1
Wskaźniki rezultatu
2.4.3.
Ilość wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych
31
Wskaźnik dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekt mający na celu budowę jednostek jednocześnie wytwarzających energię elektryczną i cieplną z biomasy . Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy
32
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy
33
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy
34
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych , Moc zainstalowana energii elektrycznej, Moc zainstalowana energii cieplnej
23
Kod wskaźnika
2.4.4.
Jednostka
miary
Nazwa wskaźnika
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej w wyniku
realizacji projektu
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
szt.
2
S.2.4.1.
Ilość energii elektrycznej z biomasy lub biogazu
MWh/rok
3
S.2.4.2.
Ilość energii elektrycznej z energii wodnej
MWh/rok
3
S.2.4.3.
Ilość energii cieplonej z energii geotermalnej
MWh/rok
3
S.2.4.4.
Ilość energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego
MWh/rok
3
Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu bezpieczeństwa powodziowego i retencji
szt.
Długość elementów zapobiegających powodziom35
km
Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń
szt.
2.5.1.
Liczba wybudowanych stopni wodnych
szt.
2
2.5.2.
Liczba przebudowanych stopni wodnych
szt.
3
2.5.3.
Liczba wybudowanych systemów małej retencji
szt.
2
2.5.4.
Długość przebudowanego systemu dróg przeciwpożarowych
km
2
2.5.5.
Liczba zakupionego specjalistycznego sprzętu ratunkowego
szt.
2
2.5.7
Liczba zbiorników małej retencji 36
szt.
2
P.53.2.1
-
X
X
1
X
X
Wskaźniki rezultatu
R.53.2.3
37
Liczba osób objęta ochroną przeciwpowodziową
osoby
35
B.3.1. stopień, w jakim projekt przyczyni się do
zabezpieczenia mieszkańców przed powodzią – liczba
osób zabezpieczonych przed powodzią i jej skutkami w
wyniku realizacji projektu
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Długość wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych wałów przeciwpowodziowych
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych pozostałych obiektów ochrony przeciwpowodziowej
37
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów.
36
24
1
Kod wskaźnika
R.53.2.2
2.5.6
Nazwa wskaźnika
Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową
Liczba osób zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi
awariami, w wyniku realizacji projektu
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
ha
2
osoby
1
S.2.5.1.
Powierzchnia odtworzonych terenów zalewowych
ha
2
S.2.5.2.
Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią
szt.
3
³
2
S.2.5.3.
Objętość retencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji
m
Działanie 2.6
Wskaźniki produktu
Liczba projektów z zakresu bioróżnorodności
szt.
Liczba wybudowanych ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych,
tablic informacyjnych
Liczba kampanii promocyjnych i informacyjnych z zakresu edukacji
ekologicznej
szt.
2
szt.
1
2.6.3.
Liczba imprez z zakresu edukacji ekologicznej
szt.
2
2.6.4.
Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej
szt.
1
2.6.5.
Liczba wybudowanych/przebudowanych innych obiektów służących celom
ochrony przyrody
szt.
3
2.6.6.
Długość wybudowanych ścieżek dydaktycznych
km
3
2.6.7
Liczba doposażonych centrów edukacji ekologicznej
szt.
1
2.6.13
Liczba opracowanych planów ochrony
szt.
1
S.2.6.1.
Długość udrożnionych korytarzy ekologicznych
km
3
ha
3
szt.
2
ha
1
m
2
3
m
2
3
2.6.1.
2.6.2.
S.2.6.2.
S.2.6.3.
Powierzchnia terenu objętego programem wzbogacania składu
gatunkowego drzewostanu
Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną
ochrony i promocji zasobów przyrodniczych
X
X
Wskaźniki rezultatu
R.51.1.1
2.6.8
2.6.9.
Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono
ochronę właściwego stanu ekosystemów
Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji
ekologicznej
Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych innych obiektów służących
celom ochrony przyrody
25
Kod wskaźnika
2.6.10
Nazwa wskaźnika
Powierzchnia doposażonych centrów edukacji ekologicznej
Jednostka
miary
m
Wskaźnik IZ
2
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
3
Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej
infrastruktury centrów edukacji ekologicznej
Liczba osób uczestniczących w akcjach promocyjnych i informacyjnych
dotyczących ochrony przyrody
osoby
3
osoby
4
S.2.6.4.
Liczba odbiorców edukacji ekologicznej
osoby
3
2.6.14.
Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony
ha
2
2.6.11
2.6.12
Os priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu edukacji 38
szt.
x
x
-
Liczba projektów z zakresu szkolnictwa wyższego
szt.
x
x
P.75.1.1
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
szt.
1
P.75.1.2
Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających
dostęp dla osób niepełnosprawnych
szt.
2
P.75.1.3
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
szt.
2
P.75.2.1
Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo badawczą, na
potrzeby dydaktyki 39
szt.
3
P.75.2.2
Liczba szkół doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą40
szt.
3
Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele
dydaktyczne
Liczba wybudowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych placówek
edukacyjnych
Liczba rozbudowanych, przebudowanych obiektów sportowo –
rekreacyjnych placówek edukacyjnych
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
laboratoriów dydaktycznych41
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych42
m²
2
szt.
2
szt.
3
szt.
3
szt.
3
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
38
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba doposażonych w aparaturę naukowo badawczą, na potrzeby dydaktyki szkół wyższych
40
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki
41
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych laboratoriów dydaktycznych
39
26
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
3.1.5.
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
pomieszczeń naukowo-badawczych43
szt.
3
3.1.6.
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych bibliotek
szt.
3
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pomieszczeń
infrastruktury edukacyjnej w kampusach/akademikach/internatach
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
pracowni komputerowych44
Liczba zakupionego wyposażenia inwestycyjnego (w szczególności sprzętu
komputerowego i oprogramowania)
Powierzchnia
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
laboratoriów dydaktycznych45
Powierzchnia
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych46
Powierzchnia
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
pomieszczeń naukowo-badawczych47
szt.
3
szt.
3
szt.
4
m²
3
m²
3
m²
3
3.1.13.
Powierzchnia wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych bibliotek
m²
3
3.1.14.
Powierzchnia wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych
pomieszczeń infrastruktury edukacyjnej w
kampusach/akademikach/internatach
m²
3
3.1.15.
Liczba utworzonych stanowisk z dostępem do Internetu
szt.
4
3.1.16.
Liczba urządzeń infrastruktury technicznej
szt.
4
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
Wskaźniki rezultatu
42
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pomieszczeń naukowo-badawczych
44
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pracowni komputerowych
45
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Powierzchnia wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych laboratoriów dydaktycznych
46
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Powierzchnia wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych
47
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Powierzchnia wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pomieszczeń naukowo-badawczych
43
27
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
B.3.1. Stopień, w jakim projekt przyczynia się do
zwiększenia jakości i dostępności usług edukacyjnych –
przewidywana liczba studentów/ uczniów/ słuchaczy
korzystających z rezultatów projektu
2
Wskaźnik IZ
R.75.1.1
Liczba uczniów korzystających z efektów projektu48 49
osoby
R. 75.1.2
Liczba studentów korzystających z efektów projektu50
osoby
R.75.2.1
R.75.2.2
Liczba studentów/uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej
wspartej w wyniku realizacji projektów51
osoby
jw
3
3.1.17.
Liczba studentów/uczniów korzystających z wyposażenia inwestycyjnego
osoby
jw
3
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
Liczba osób korzystających z
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
laboratoriów dydaktycznych
Liczba osób korzystających z
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych/doposażonych
pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych
Liczba osób korzystających z
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pomieszczeń naukowobadawczych
Liczba osób korzystających z
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych bibliotek
Liczba osób korzystających z
wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych pomieszczeń
infrastruktury edukacyjnej w kampusach/akademikach/internatach
2
osoby
3
osoby
3
osoby
3
osoby
3
osoby
3
S.3.1.1.
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu
ha
3
S.3.1.2.
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania
na potrzeby projektu.
ha
3
Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Wskaźniku produktu
P.76.1.2
Liczba projektów z zakresu zdrowia
szt.
Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia
szt.
X
2
48
Projekty mające na celu budowę/przebudowę obiektów infrastruktury szkolnictwa wyższego/ pozostałych szkół. Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba studentów/uczniów korzystających z infrastruktury wspartej
w wyniku realizacji
49
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Liczba studentów/uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, Liczba uczniów korzystających z efektów projektu
50
Projekty mające na celu budowę/przebudowę obiektów infrastruktury szkolnictwa wyższego/ pozostałych szkół. Nazwy funkcjonujące wcześniej: Liczba studentów/uczniów korzystających z infrastruktury wspartej
w wyniku realizacji, Liczba studentów korzystających z efektów projektu
51
Projekty mające na celu wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą, pomoce dydaktyczne infrastruktury szkolnictwa wyższego/ pozostałych szkół. Nazwy funkcjonujące wcześniej: Liczba studentów
korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów, Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów
28
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
P.77.1.1
Liczba zbudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej)
szt.
2
P.77.1.1
Liczba przebudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczowychowawczej)
szt.
3
P.77.1.1
Liczba doposażonych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej)
szt.
3
P.76.2.1
Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia
szt.
2
P.79.1.1
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/doposażonych obiektów
(pozostałej infrastruktury społecznej)
szt.
3
3.2.1.
Liczba zakupionego sprzętu medycznego
szt.
3
3.2.2.
Liczba zakupionych karetek sanitarnych
szt.
3
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności
oprogramowanie)
Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów ochrony
zdrowia
szt.
4
m²
3
Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
szt.
3
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Wskaźniki rezultatu
R.76.2.1
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną
wykonane zakupionym sprzętem52
R.76.1.1
Liczba osób korzystających z przebudowanej/wybudowanej/doposażonej
infrastruktury instytucji ochrony zdrowia53
R.77.1.1
Liczba osób korzystających z
przebudowanych/wybudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury
opiekuńczo-wychowawczej54
B.3.1. przewidywana liczba specjalistycznych badań
medycznych i zabiegów przeprowadzonych rocznie
sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów w
rok po zakończenia realizacji projektu lub jakościowa
ocena poprawy jakości usług medycznych
szt.
osoby/rok
osoby/rok
2
3
B.3.1. przewidywana liczba osób objętych rocznie
usługami opiekuńczymi w obiektach pomocy
społecznej będących przedmiotem projektu:
Nie uległa zwiększeniu
Zwiększyła się o 5% włącznie
Zwiększyła się powyżej 5% do 10% włącznie
Zwiększyła się powyżej 10%
2
3.2.6.
Średni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne
godz.
4
3.2.7.
Liczba osób korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia
osoby
3
52
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia
54
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury opiekuńczo - wychowawczej
53
29
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
lata
5
Liczba osób korzystających z usług społecznych55
osoby/rok
3
3.2.10.
Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu56
osoby/rok
3
3.2.11.
Liczba osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach
dostosowanych do wymaganych prawem standardów57
osoby
3
S.3.2.1.
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu
ha
3
S.3.2.2.
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania
na potrzeby projektu.
ha
3
3.2.8.
Średni wiek aparatury medycznej
3.2.9.
Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury
Wskaźniki produktu
Liczba projektów z zakresu kultury
szt.
P.58.1.1
Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 58
szt.
1
P.58.1.2
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
szt.
2
P.58.1.3
Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji
szt.
3
P.58.2.1
Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów59
szt.
3
P.59.1.1
Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury
szt.
2
P.59.1.2
Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury
szt.
3
Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń (systemów zapobiegania
przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem w obiektach zabytkowych)
szt.
3
szt.
4
Liczba zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego
szt.
4
-
P.59.1.3
3.3.1.
3.3.2.
X
X
55
W przypadku realizacji projektu polegającego na budowie nowego obiektu pomocy społecznej, niniejszy wskaźnik powinien zakładać wzrost lub utrzymanie na niezmienionym poziomie liczby osób, którym jednostki
udzieliły pomocy społecznej w stosunku do roku bazowego.
56
W przypadku realizacji projektu polegającego zakupie aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji, niniejszy wskaźnik powinien zakładać wzrost liczby osób, którym jednostki
udzieliły pomocy społecznej w stosunku do roku bazowego.
57
W przypadku realizacji projektu polegającego na dostosowaniu obiektu pomocy społecznej do wymaganych prawem standardów, możliwe jest wystąpienie spadku liczby osób, którym jednostki udzieliły pomocy w
stosunku do roku bazowego.
58
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem
59
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba zamontowanych systemów zabezpieczeń obiektów/zbiorów
30
Kod wskaźnika
3.3.3.
Nazwa wskaźnika
Liczba utworzonych sieci punktów informacji kulturalnej
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
szt.
Ranga nadana
wskaźnikom
3
Wskaźniki rezultatu
R.58.1.1
3.3.4.
3.3.5.
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte
wsparciem60
Liczba osób korzystających miesięcznie ze zdigitalizowanych zasobów
dziedzictwa kulturowego
Liczba osób odwiedzających miesięcznie uruchomione domeny o tematyce
kulturalnej
B.3.1. Przewidywana liczba osób korzystających rocznie
z obiektów kultury/dziedzictwa narodowego wspartych
w wyniku projektu (po roku od ukończenia projektu):
nie ulegnie zwiększeniu
zwiększy się do 5% włącznie
zwiększy się powyżej 5% do 10% włącznie
zwiększy się powyżej 10%
osoby
2
szt.
4
osoby
4
S.3.3.1.
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu
ha
3
S.3.3.2.
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania
na potrzeby projektu.
ha
3
Os priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego
szt.
X
X
B.3.3. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do
realizacji celów związanych z rozwojem Sieci
Informacyjnych zdefiniowanych w Regionalnym
Programie Operacyjnym, nie związanych z budową lub
rozbudową regionalnych/lokalnych bezpiecznych i
szerokopasmowych sieci, współdziałających ze
szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi (w tym
liczba PIAP - publicznych punktów dostępu do
Internetu utworzonych w wyniku realizacji projektu).
P.10.2.1
Liczba uruchomionych PIAP61
szt.
P.10.1.1
Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego
km
1
4.1.1.
Liczba zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
szt.
3
4.1.2.
Liczba zakupionych urządzeń do budowy szkieletowej sieci
bezprzewodowej
szt.
3
60
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku realizacji projektów
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Ilość uruchomionych PIAP
61
31
3
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Liczba zakupionych urządzeń sieci bezprzewodowej
szt.
3
Liczba wybudowanych centrów zarządzania sieciami
regionalnymi/lokalnymi
Liczba rozbudowanych centrów zarządzania sieciami
regionalnymi/lokalnymi
Liczba uruchomionych PIAP przystosowanych dla potrzeb
niepełnosprawnych
szt.
3
szt.
3
szt.
3
4.1.7.
Liczba uruchomionych serwerów
szt.
3
4.1.8
Liczba jednostek objętych wsparciem
szt.
3
szt.
2
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
Wskaźniki rezultatu
-
Liczba teleinfocentrów – ogólnodostępnych, bezpłatnych punktów dostępu
do Internetu
B.3.1 Przewidywana liczba osób, które uzyskają dostęp
do szerokopasmowego Internetu (liczba osób
zamieszkałych na terenie objętym zasięgiem sieci
zrealizowanej w wyniku projektu).
R.10.1.1
Liczba osób, które uzyskały, możliwość dostępu do internetu, w tym na
obszarach wiejskich62
R.10.1.2
Liczba MŚP, które uzyskały możliwość dostępu do internetu63
szt.
2
R.10.1.3
Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do internetu64
szt.
3
R.10.1.4
Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do
Internetu65
szt.
3
R.10.2.1
Liczba osób korzystających z PIAP
szt.
3
osoby
2
4.1.9
Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP
osoby
4
4.1.10.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających miesięcznie z
uruchomionych PIAP
osoby
3
4.1.11.
Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią
km
3
4.1.12.
Liczba użytkowników sieci obsługiwanych przez centrum zarządzania siecią
osoby
4
4.1.13.
Czas reakcji centrum zarządzania siecią na awarię
minuty
3
62
Nazwy funkcjonujące wcześniej: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich, Liczba osób podłączonych do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach
wiejskich
63
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba podłączeń MŚP do Internetu szerokopasmowego
64
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba podłączeń szkół do Internetu szerokopasmowego
65
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu
32
Kod wskaźnika
4.2.14
Nazwa wskaźnika
Liczba jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług
teleinformatycznych
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
szt.
4
Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wskaźniki produktu
P.11.1.1
Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług
teleinformatycznych 66
szt.
3
P.11.3.1
Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line
szt.
3
P.13.3.1
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja
szt.
1
P.13.3.2
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – Interakcja
szt.
1
P.13.3.3
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja
szt.
1
P.13.3.4
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja
szt.
1
4.2.1.
Liczba zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
szt.
3
4.2.2.
Liczba zakupionych urządzeń do budowy szkieletowej sieci
bezprzewodowej
szt.
3
4.2.3.
Liczba zakupionych urządzeń sieci bezprzewodowej
szt.
3
4.2.4.
Liczba uruchomionych portali
szt.
4
4.2.5.
Liczba uruchomionych serwerów
szt.
4
4.2.6.
Liczba uruchomionych aplikacji
szt.
4
4.2.7.
Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych
szt.
4
4.2.8.
Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji
szt.
4
4.2.9.
Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line
szt.
4
4.2.10
Usługi teleinformatyczne uruchomione dla obywateli
szt.
2
4.2.11
Zainstalowane systemy obsługi obywateli
szt.
3
Wskaźniki rezultatu
66
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych
33
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
67
R.13.3.1
Liczba osób korzystających z usług on-line
R.11.3.1
Liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych 68
R.11.1.3
R.11.1.1
R.11.1.2
4.2.12.
Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych aplikacji lub usług
teleinformatycznych 69
Liczba jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji lub
usług teleinformatycznych
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych
aplikacji lub usług teleinformatycznych
Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on – line w wyniku
realizowanych projektów
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
osoby
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
B.3.1. Przewidywana liczba użytkowników (po roku od
ukończenia projektu) korzystających z usług
uruchomionych w wyniku projektu - odnosi się do
projektów tej samej skali.
2
osoby
3
szt.
3
szt.
4
szt.
4
szt.
4
minuty
4
4.2.13.
Skrócenie czasu obsługi klienta
4.2.14.
Skrócenie czasu realizacji procedury
godz.
5
4.2.15
Ilość procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o podpis
elektroniczny
szt.
4
4.2.16
Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi systemów
szt.
4
4.2.17
Liczba jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług
teleinformatycznych70
szt.
2
4.2.18
Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego
osoby
4
szt.
4
Wskaźnik
usunięty
Liczba utworzonych banków danych
Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług
Wskaźniki produktu
P.14.2.1
Liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły i/lub zintegrowały
systemy informatyczne typu B2B71
szt.
X
67
X
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba użytkowników usług on-line ,
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych
69
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych aplikacji
70
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Ilość jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych
71
mianem tym określane są systemy informatyczne, które znajdują swoje zastosowanie przy współpracy podmiotów gospodarczych. W potocznym rozumieniu B2B jest procesem obsługi klientów instytucjonalnych
(przedsiębiorstw, jak również instytucji budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego, wojska, policji itp.) § 3. 1. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. (wraz z późn. zm.) w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 definiują B2B w poniższy sposób: „Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o […] B2B […] należy przez to rozumieć relację usługową oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej
68
34
Kod wskaźnika
Jednostka
miary
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
P.14.2.2
Liczba wspartych systemów typu B2B
szt.
1
P.14.1.2
Liczba nowych e-usług
szt.
1
4.3.1.
Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji
szt.
3
4.3.2.
Liczba uruchomionych serwerów
szt.
2
4.3.3.
Liczba uruchomionych aplikacji
szt.
2
4.3.4.
Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych
szt.
3
4.3.5.
Liczba zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
szt.
3
4.3.6.
Liczba zakupionych urządzeń do budowy szkieletowej sieci
bezprzewodowej
szt.
3
4.3.7.
Liczba uruchomionych portali
szt.
2
4.3.8.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji
szt.
3
4.3.9.
Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorcę
godz.
4
4.3.10.
Wartość godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorcę
PLN
4
4.3.11
Liczba wspartych przedsiębiorstw
szt.
X
X
Wskaźniki rezultatu
R.14.1.1
Liczba osób korzystających z usług on-line
osoby
3
4.3.12.
Liczba użytkowników korzystających z uruchomionych usług on-line
osoby
3
4.3.13.
Skrócenie czasu obsługi klienta
minuty
3
szt.
1
szt.
2
4.3.14
4.3.15
Liczba nowych usług elektronicznych świadczonych przez wsparte
przedsiębiorstwa
Liczba przedsiębiorstw objętych wdrożonymi i/lub zintegrowanymi
systemami informatycznymi typu B2B
Os priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
72
Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu
informacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań między przedsiębiorcami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorców, dotyczące różnego rodzaju współpracy między
tymi przedsiębiorcami, w tym również modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług;”. Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba przedsiębiorstw objętych systemem B2B
72
Niniejszej Metodologii nie stosuje się do wskaźników dotyczących instrumentów inżynierii finansowej
35
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Liczba projektów z zakresu dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych73
szt.
X
X
P.5.1.1
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu
szt.
X
X
P.5.8.1
P.5.8.2
Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
szt.
X
X
5.1.1.
Zwiększenie kapitału funduszu pożyczkowego
PLN
X
X
5.1.2.
Zwiększenie kapitału funduszu poręczeniowego
PLN
X
X
5.1.3.
Liczba godzin usług doradczych dla instytucji zarządzających parkami
przemysłowymi, technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości
godz.
5.1.4.
Zmiana wartości środków pozostających w dyspozycji funduszu
PLN
X
X
Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych ze środków
JEREMIE
Liczba utworzonych lub wspartych funduszy poręczeniowych ze środków
JEREMIE
Liczba utworzonych lub wspartych funduszy innych niż fundusze
pożyczkowe lub poręczeniowe ze środków JEREMIE
szt.
X
X
szt.
X
X
szt.
X
X
Liczba uruchomionych produktów finansowych ze środków JEREMIE
szt.
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Wskaźniki produktu
-
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
3
nie dotyczy
Wskaźniki rezultatu
R.5.8.1
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe74
szt.
B.3.1. Przewidywany wzrost liczby przedsiębiorstw (w
tym mikroprzedsiębiorstw) korzystających z usług
wspieranej Instytucji Otoczenia Biznesu (z wyłączeniem
usług finansowych i pożyczkowych):
Obliczenie
wskaźnika ukazującego - będącego wynikiem realizacji
projektu - przewidywany wzrost liczby przedsiębiorstw
(w tym mikroprzedsiębiorstw) korzystających z usług
wspieranej Instytucji Otoczenia Biznesu (jeśli dotyczy).
R.5.8.3
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze poręczeniowe75
szt.
Jw.
R.5.8.2
Wartość udzielonych pożyczek
PLN
nie dotyczy
R.5.8.4
Wartość udzielonych poręczeń
PLN
nie dotyczy
73
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów w zakresie dokapitalizowania funduszy pożyczkowo-poręczeniowych
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy pożyczkowych
75
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy poręczeniowych
74
36
nie dotyczy
nie dotyczy
Kod wskaźnika
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.
Jednostka
miary
Nazwa wskaźnika
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu76
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
euro
5
szt.
3
szt.
2
szt.
2
Wartość kredytów/pożyczek poręczonych ze środków JEREMIE
PLN
nie dotyczy
Liczba mikroprzedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy
JEREMIE
Liczba małych przedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy
JEREMIE
Liczba średnich przedsiębiorstw wspartych przez Fundusz Powierniczy
JEREMIE
szt.
nie dotyczy
szt.
nie dotyczy
szt.
nie dotyczy
Liczba obrotów kapitałem Funduszu Powierniczego JEREMIE
szt.
nie dotyczy
Liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury instytucji otoczenia
biznesu z wyłączeniem infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości
Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu instytucji
otoczenia biznesu
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach
przedsiębiorczości
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MŚP77
P.8.2.2
Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji
P.8.2.3
78
szt.
X
X
szt.
2
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków
szt.
2
P.8.2.4
Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/nabytych nieruchomości
budynkowych79
szt.
3
5.2.1.
Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych
szt.
5.2.2.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji
szt.
2
5.2.3.
Powierzchnia nabytych gruntów ze środków dotacji
Ha
3
5.2.4
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji
80
X
szt.
X
76
X
X
Wskaźnik odzwierciedlający efekty wdrażania działania : Wartość inwestycji pośrednio wspartych dzięki środkom RPO WK-P (np. tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w ramach inkubatorów
przedsiębiorczości)
77
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP
78
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba zakupionych środków trwałych
79
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych budynków
80
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje
37
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Wskaźniki rezultatu
Poddz. 5.2.1 i 5.2.2- B.2.1 Oczekiwane rezultaty
projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację
celów określonych w Uszczegółowieniu RPO WK-P dla
Działania 5.2. poprzez poprawę oferty produktowej i
technologicznej przedsiębiorstwa. Efektem projektu
będzie poszerzenie oferty produktowej/usługowej lub
wprowadzenie nowej (dla mikroprzedsiębiorstwa)
technologii: wprowadzenie do oferty nowego
produktu/usługi;
B.2.2 Projekt jest zgodny z
preferowanymi typami projektów. Projekt inwestycyjny
zwiększający potencjał (produkcyjny, wytwórczy,
usługowy) przedsiębiorstw poprzez: dywersyfikację
(zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie
nowych dodatkowych produktów / usług;
Poddz. 5.2.1 i 5.2.2- B.2.1 Oczekiwane rezultaty
projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację
celów określonych w Uszczegółowieniu RPO WK-P dla
Działania 5.2. poprzez poprawę oferty produktowej i
technologicznej przedsiębiorstwa. Efektem projektu
będzie poszerzenie oferty produktowej/usługowej lub
wprowadzenie nowej (dla mikroprzedsiębiorstwa)
technologii: wprowadzenie do oferty udoskonalonego
produktu/usługi;
Poddz. 5.2.2. – B2.5. wnioskowany poziom
dofinansowania jest niższy od maksymalnego dla
danego typu wnioskodawcy
R.8.2.1
Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie81
szt.
R.8.2.2
Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w
przedsiębiorstwie82
szt.
5.2.5.
Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego
PLN
5.2.6.
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie84
osoby
81
1
2
x
83
3
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba udoskonalonych produktów/usług
83
Brak rangi dla wskaźnika wynika z faktu, iż w przypadku zmniejszenia kapitału znajduje zastosowanie korekty bezpośredniej, tj. beneficjent otrzymuje mniejsze dofinansowania, zgodnie z przyznanym %
dofinansowania w umowie.
84
Przez osiągnięcie wskaźnika należy rozumieć stan zatrudnienia na moment zakończenia finansowego projektu, w okresie trwałości monitoringowi podlega utrzymanie osób zatrudnionych w ramach projektu
82
38
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
5.2.7.
Przyrost wartości sprzedaży na rynku międzynarodowym
PLN
5.2.8
Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych
PLN
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Poddz. 5.2.1. i 5.2.2. B.2.3 Oczekiwane rezultaty
projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację
celów określonych w Uszczegółowieniu RPO WK-P dla
Działania 5.2. poprzez zwiększenie efektywności
działania przedsiębiorstwa. Projekt wpłynie na
zwiększenie sprzedaży produktów/usług w okresie
trwałości:
- < = 10%
- >10% - 20% 1 - > 20% - 30% 4
- > 30%
Poddz. 5.2.1. i 5.2.2. - B.2.3. projekt wpłynie na
zwiększenie sprzedaży produktów/ usług w okresie
trwałości
Poddz. 5.2.1 i 5.2.2- B.2.1 Oczekiwane rezultaty
projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację
celów określonych w Uszczegółowieniu RPO WK-P dla
Działania 5.2. poprzez poprawę oferty produktowej i
technologicznej przedsiębiorstwa. Efektem projektu
będzie poszerzenie oferty produktowej/usługowej lub
wprowadzenie nowej (dla mikroprzedsiębiorstwa)
technologii: Wprowadzenie nowej technologii do
procesu produkcji lub do procesu świadczenia usług.
Ranga nadana
wskaźnikom
5
5
5.2.9
Liczba wprowadzonych nowych technologii do procesu produkcji lub
procesu świadczenia usług
szt.
S.5.2.1.
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu
ha
3
ha
3
S.5.2.2.
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania
na potrzeby projektu.
Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do
wymogów ochrony środowiska
1
Wskaźniki produktu
-
P.6.1.1
85
Liczba projektów z zakresu dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska85
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie
ochrony powietrza
szt.
X
szt.
X
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
39
X
B.2.1 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób
bezpośredni wspierają realizację celów określonych w
Uszczegółowieniu RPO WK-P dla Działania 5.3 Projekt
przyczynia się do:
Ograniczenia niekorzystnego
oddziaływania przedsiębiorstw na atmosferę;
B.3.2
Ograniczenie
szkodliwego
wpływu
przedsiębiorstwa na atmosferę.
X
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
P.6.1.2
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie
gospodarki odpadami
szt.
X
P.6.1.3
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
szt.
X
5.3.1.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji
szt.
5.3.2.
Liczba uzyskanych certyfikatów
szt.
Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji
szt.
Wskaźnik
usunięty
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
B.2.1 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób
bezpośredni wspierają realizację celów określonych w
Uszczegółowieniu RPO WK-P dla Działania 5.3 Projekt
przyczynia się do: Zredukowania ilości wytwarzanych
odpadów; Uporządkowania gospodarki odpadami
przemysłowymi i niebezpiecznymi;
B.3.1 Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
B.2.1 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób
bezpośredni wspierają realizację celów określonych w
Uszczegółowieniu RPO WK-P dla Działania 5.3 Projekt
przyczynia się do: Uporządkowania gospodarki wodnościekowej przedsiębiorstwa;
B.3.3 Ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby.
Ranga nadana
wskaźnikom
X
X
2
B.2.5 Wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu
zarządzania środowiskiem. Jako rezultat projektu
wprowadzony będzie system zarządzania środowiskiem
(potwierdzony uzyskaniem certyfikatu).
2
2
Wskaźniki rezultatu
R.6.1.1
Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku
azotu, pyłów, dwutlenku węgla
tony/rok
R.6.1.2
Zmiana ilości wytwarzanych odpadów
tony/rok
R.6.1.3
Zmiana ilości zużycia wody
m3/rok
R.6.1.4
Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia
m3/rok
Zmiana ilości oczyszczania ścieków przemysłowych
m3/rok
5.3.4
40
B.3.2 Ograniczenie szkodliwego wpływu
przedsiębiorstwa na atmosferę. Obliczenie wskaźnika:
zmniejszenie przez przedsiębiorstwo emisji głównych
zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku
siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla [tony].
B.3.1 Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
Przewidywane zmniejszenie ilości wytwarzanych
odpadów. Obliczenie wskaźnika: [tony].
B.3.5 Ograniczenie ilości zużycia wody Obliczenie
wskaźnika: Zmiana ilości zużycia wody [m3].
B.3.3 Ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby.
Obliczenie wskaźnika: zmiana ilości nieoczyszczonych
ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub
do ziemi [m3].
B.3.3 Ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby.
Obliczenie wskaźnika: zmiana ilości nieoczyszczonych
ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub
do ziemi [m3].
2
2
2
2
2
Kod wskaźnika
5.3.3.
S.5.3.1.
S.5.3.2.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
B.2.2 Projekt jest zgodny z preferowanymi typami
projektów. Zastosowanie efektywnych systemów
zarządzania środowiskiem.
B.2.5 Wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu
zarządzania środowiskiem. Jako rezultat projektu
wprowadzony będzie system zarządzania środowiskiem
(potwierdzony uzyskaniem certyfikatu).
1
Wskaźnik IZ
Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskiem
szt.
Liczba wdrożonych przedsięwzięć dostosowawczych
szt.
3
szt.
1
Liczba wdrożonych czystych technologii do działalności produkcyjnej
przedsiębiorstw
Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii
Wskaźniki produktu
P.7.1.1
86
87
Liczba projektów z zakresu B+RT realizowanych przez MŚP86
Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a
jednostkami badawczymi87
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac
B+RT
szt.
X
X
szt.
X
X
szt.
1
P.4.1.1
Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu
szt.
3
5.4.1.
Liczba projektów badawczych, rozwojowych
szt.
2
5.4.2.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji
szt.
2
5.4.3.
Liczba zakupionej aparatury naukowa-badawczej
szt.
2
5.4.4.
Powierzchnia nabytych gruntów ze środków dotacji
ha
3
5.4.5.
Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/nabytych nieruchomości
budynkowych
m2
3
5.4.6.
Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych
szt.
2
5.4.7.
Liczba zmodernizowanych laboratoriów
szt.
2
5.4.8.
Liczba zainstalowanego i uruchomionego sprzętu specjalistycznego
szt.
2
5.4.9.
Wartość zainstalowanego i uruchomionego sprzętu
PLN
4
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów typu B+RT realizowanych przez MŚP
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT
41
Kod wskaźnika
5.4.10.
5.4.11.
5.4.12.
Nazwa wskaźnika
Liczba wspartych klastrów
Liczba godzin usług doradczych związanych z tworzeniem i rozwojem sieci
współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a
przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji
Liczba powołanych zespołów badawczych88, które będą korzystać z
nowopowstałej infrastruktury, w wyniku realizacji projektu
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
szt.
X
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
X
godz.
3
osoby
2
B.2.5. Skuteczność udzielonego wsparcia – powiązania
kooperacyjne/
projektów
badawczych
i
wdrożeniowych, które zostaną uruchomione w wyniku
realizacji projektu
2
5.4.19
Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych
szt.
5.4.20
Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach
szt.
2
5.4.21
Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji
szt.
2
5.4.22
Przewidywana całkowita liczba etatów badawczych (personelu
zatrudnionego w działalności B+RT)
szt.
3
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji
szt.
Wskaźnik
usunięty
X
X
Wskaźniki rezultatu
R.3.2.1
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu IOB 89
szt.
2
B.2.5. Skuteczność udzielonego wsparcia Ocenie
podlegają przewidywane, uzyskane dzięki projektowi:
Wdrożenia wyników prac B+RT, w tym opracowanych
wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów
użytkowych dzięki planowanemu do zrealizowania
projektowi;
2
R.4.1.2
Liczba wdrożeń wyników projektów celowych
szt.
R.4.1.1
Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu celowego
szt.
2
R.7.1.2
Liczba wdrożonych wyników prac B+RT
szt.
2
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu90
euro
5
-
88
Zespół badawczy rozumiany jako grupa posiadająca kierownika odpowiedzialnego za realizację projektu i składająca się z osób o kwalifikacjach zapewniających merytoryczny udział w realizacji projektu. W jego
skład mogą wchodzić nie tylko pracownicy jednostek naukowych, ale także specjaliści zatrudnieni w innych jednostkach, uczelniach wyższych, przedsiębiorstwach, samorządach, administracji państwowej.
89
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba usług wykonanych na rzecz przedsiębiorstw przez IOB
90
Wskaźnik odzwierciedlający efekty wdrażania działania : Wartość komercyjna/rynkowa wyników badań zrealizowanych dzięki środkom trwałym zakupionym bądź wybudowanym w ramach projektów
finansowanych ze środków RPO WK-P
42
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
B.2.9. Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorstw. W
wyniku realizacji projektu:
Zostaną wprowadzone na rynek nowe, innowacyjne
produkty lub dokonana zostanie zasadnicza zmiana
procesu produkcyjnego lub usługowego;
2
R.7.3.2
Liczba innowacyjnych usług/produktów wprowadzonych w
przedsiębiorstwie91
szt.
R.7.4.1
Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na
rynek92
szt.
1
5.4.13.
Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych laboratoriów
szt.
3
5.4.14.
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze zmodernizowanych laboratoriów
szt.
3
5.4.15.
Liczba nowych usług elektronicznych
szt.
2
5.4.16.
Liczba projektów badawczych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej
infrastruktury
szt./rok
2
5.4.17.
Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi
podmiotami
szt.
5.4.18.
Liczba nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek 93
szt.
2
B.2.5. Skuteczność udzielonego wsparcia – transfery
technologii, które zostaną przeprowadzone dzięki
zrealizowanemu projektowi
1
Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
Wskaźniki produktu
5.5.1.
Liczba spotkań z partnerami biznesowymi
szt.
4
5.5.2.
Liczba wdrożonych wspólnych przedsięwzięć
szt.
3
5.5.3.
Liczba potencjalnych partnerów
szt.
4
5.5.4.
Liczba materiałów promocyjnych (promujących produkty regionalne/
szt.
3
5.5.5.
Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze
międzynarodowym
szt.
2
5.5.6.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji
szt.
3
5.5.7.
Liczba zorganizowanych targów innowacji
szt.
2
5.5.8.
Liczba wystawców na targach innowacji
szt.
3
5.5.9.
Liczba kampanii promocyjnych zorganizowanych w regionie
szt.
2
91
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba innowacji wprowadzonych przez powstałe dzięki udzielonemu wsparciu przedsiębiorstwa.
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba nowych produktów/ usług
93
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek
92
43
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
X
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
5.5.10
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji94
szt.
5.5.11
Liczba zorganizowanych imprez targowo-wystawienniczych w wyniku
realizacji projektu
szt.
2
5.5.12
Liczba zorganizowanych misji w wyniku realizacji projektu
szt.
2
5.5.13
Liczba przygotowanych/prezentowanych ofert handlowych w wyniku
realizacji projektu
szt.
3
godz.
3
szt.
3
Wskaźnik
usunięty
Spotkania z partnerami
X
Wskaźniki rezultatu
R.8.2.2
Liczba udoskonalonych produktów/usług95
5.5.14
Liczba gości targowych
osoby
5
5.5.15.
Liczba wypromowanych produktów markowych w wyniku realizacji
projektu
szt.
2
5.5.16
Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych w wyniku realizacji projektu
szt.
2
5.5.17
Liczba wypromowanych produktów lokalnych/regionalnych w wyniku
realizacji projektu
szt.
1
5.2.18
Przyrost wartości sprzedaży na rynku międzynarodowym
PLN
x96
5.2.19.
Przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych
PLN
x97
Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu uzbrojenia terenów pod inwestycje98
P.8.1.2
Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych
P.8.1.1
Liczba wspartych terenów inwestycyjnych
99
szt.
X
X
ha
1
szt.
2
94
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
96
Brak konieczności korekty wynika z faktu, że zarówno wskaźnik „przyrost wartości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych”, jak również wskaźnik „przyrost wartości sprzedaży na rynku międzynarodowym”
nie odzwierciedla efektów wdrażania działania w związku z brakiem trwałości dla Działania 5.5. Wskaźniki te nie mają również wpływu na ocenę merytoryczną projektu. Beneficjenci Działania 5.5 nie sporządzają
biznes planu w którym to prognozowaliby przyrosty wartości sprzedaży po zakończeniu realizacji projektu. W praktyce wskaźniki te nie występuje w projektach z Działania 5.5.
97
jw.
98
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów w zakresie uzbrojenia terenów pod inwestycje
99
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Powierzchnia terenów inwestycyjnych
95
44
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
X
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
5.6.1.
Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych
szt.
X
5.6.2.
Liczba inwestycji polegających na uzupełnieniu brakujących elementów
uzbrojenia technicznego
szt.
3
szt.
2
euro
5
Wskaźniki rezultatu
R.8.1.1
-
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu
100
S.5.6.1.
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu
ha
5
S.5.6.2.
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania
na potrzeby projektu
ha
5
Os priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby
przyrodnicze
Wskaźniki produktu
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
100
Liczba projektów z zakresu turystyki
Długość wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych ścieżek
rowerowych
Długość wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych szlaków
pieszych
Liczba wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych punktów
rekreacyjnych wzdłuż szlaków
Długość wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych ścieżek
dydaktycznych
Długość wybudowanych/ rozbudowanych /przebudowanych pomostów
komunikacyjnych
Liczba wybudowanych/ rozbudowanych /przebudowanych platform
widokowych
Liczba wybudowanych/ rozbudowanych /przebudowanych wież
obserwacyjnych
Powierzchnia wybudowanych/ rozbudowanych /przebudowanych
parkingów przy obiektach turystycznych
Liczba wykonanych/przebudowanych schronów kajakowych
szt.
X
X
km
1
km
1
szt.
2
km
2
m
2
szt.
2
szt.
2
m2
2
szt.
3
Wskaźnik odzwierciedlający efekty wdrażania działania : Wartość środków trwałych (infrastruktura przedsiębiorstw), które powstaną na terenie wspartym/uzbrojonym ze środków RPO WK-P
45
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
6.1.10.
Liczba wykonanych/przebudowanych schronów rowerowych
szt.
3
6.1.11.
Liczba stworzonych punktów widokowych
szt.
3
6.1.12.
Długość wybudowanych szlaków turystycznych
km
1
6.1.13.
Długość przebudowanych szlaków turystycznych
km
2
szt.
1
szt.
2
ha
3
osoby
2
osoby
2
osoby
3
osoby
3
osoby
3
osoby
4
osoby
4
osoby
4
osoby
4
osoby
4
osoby
4
osoby
4
6.1.14.
6.1.15.
Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki
(w tym parkingów)
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki
(w tym parkingów)
Wskaźniki rezultatu
6.1.16.
6.1.17.
6.1.18.
6.1.19.
6.1.20.
6.1.21.
6.1.22.
6.1.23.
6.1.24.
6.1.25.
6.1.26.
6.1.27.
Powierzchnia udostępnionych obszarów chronionych (z tytułu ustawy o
ochronie przyrody)
Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/
rozbudowanych szlaków turystycznych
Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych obiektów
infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów)
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych /
przebudowanych ścieżek rowerowych
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych /
przebudowanych szlaków pieszych
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych /
przebudowanych punktów rekreacyjnych wzdłuż szlaków
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych /
przebudowanych ścieżek dydaktycznych
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych /
przebudowanych pomostów komunikacyjnych
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych /
przebudowanych platform widokowych
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ przebudowanych wież
obserwacyjnych
Liczba osób korzystających z wykonanych/przebudowanych schronów
kajakowych
Liczba osób korzystających z wykonanych/przebudowanych schronów
rowerowych
6.1.28.
Liczba osób korzystających z stworzonych punktów widokowych
S.6.1.1.
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu
ha
5
S.6.1.2.
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania
na potrzeby projektu.
ha
5
46
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Wskaźniki produktu
-
Liczba projektów z zakresu turystyki
szt.
X
X
-
Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych
szt.
X
X
-
Liczba wspartych przedsiębiorstw w zakresie turystyki
szt.
X
X
P.57.1.1
Liczba nowych produktów turystycznych
szt.
1
P.57.1.3
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych
szt.
2
P.57.1.4
Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych
szt.
2
P.57.2.1
Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków
szt.
2
P.57.2.2
Liczba utworzonych turystycznych portali informacyjnych
szt.
3
6.2.1.
Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji
szt.
3
6.2.2.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji
szt.
3
szt.
2
m2
2
m2
2
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
Liczba dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno - sportowych
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Powierzchnia dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych/przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych
6.2.6.
Powierzchnia wspartych obiektów uzdrowiskowych
m2
2
6.2.7.
Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory
turystyczne województwa
szt.
3
6.2.8.
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy noclegowej
szt.
2
2
2
szt.
3
szt.
2
6.2.9.
6.2.10.
6.2.11.
Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy noclegowej
Liczba miejsc noclegowych w wybudowanych/przebudowanych obiektach
bazy noclegowej
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy noclegowej
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
m
6.2.12.
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej
szt.
2
6.2.13.
Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy
gastronomicznej
m2
2
47
Kod wskaźnika
6.2.14.
Nazwa wskaźnika
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
szt.
Ranga nadana
wskaźnikom
2
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki
osoby
R.57.1.3
Liczba osób korzystających z z kompleksu uzdrowiskowego 101
osoby
R.57.1.1
Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych
produktów turystycznych102
R.57.2.1
Liczba turystów korzystających z informacji turystycznej103
P100
6.2.15.
6.2.16.
6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.
6.2.21.
6.2.22.
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych /
przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych
Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych i rekreacyjno –
sportowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Liczba osób objętych kampanią reklamową promującą walory turystyczne
województwa
Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych
Liczba turystów korzystających z wybudowanych/przebudowanych
obiektów bazy noclegowej
Liczba turystów korzystających z wybudowanych/przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy noclegowej
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy noclegowej obiektów
bazy gastronomicznej
B.3.1 Stopień, w jakim projekt przyczyni się do rozwoju
branży turystycznej w regionie – przewidywana liczba
nowych miejsc pracy w branży
turystycznej
utworzonych (i utrzymanych min. Przez 3 lata) we
wspieranym przedsiębiorstwie, min. przez 5 lat dla
pozostałych wnioskodawców).
1
2
osoby
B.3.2 Stopień, w jakim projekt przyczyni się do (wpłynie
na) rozwoju bazy turystycznej regionu – przewidywana
liczba turystów korzystających z wytworzonych/
zmodernizowanych
produktów
turystycznych/
uzdrowiskowych.
2
osoby
j.w.
2
osoby
2
osoby
2
osoby
3
szt.
2
osoby
B.3.2 Stopień, w jakim projekt przyczyni się do (wpłynie
na) rozwoju bazy turystycznej regionu.
2
osoby
j.w.
2
osoby
3
osoby
3
S.6.2.1.
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu
ha
5
S.6.2.2.
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania
na potrzeby projektu.
ha
5
101
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w wyniku realizacji projektów
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba osób korzystających z produktów turystycznych
103
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej
102
48
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz
poprawiających atrakcyjność miast104
szt.
X
P.78.1.1
Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposażonych obiektów105
szt.
3
P.61.1.1
Liczba zrewitalizowanych obszarów
szt.
1
P.61.1.2
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 106
ha
2
7.1.1.
Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę
ha
3
7.1.2.
Liczba nowopowstałych/wyremontowanych obiektów małej architektury
szt.
4
7.1.3.
Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe
ha
5
7.1.4.
Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
szt.
2
7.1.5.
Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego
szt.
4
7.1.6.
Powierzchnia terenu objętego systemem monitoringu wizyjnego
ha
3
7.1.7.
Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych
szt.
3
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
Os priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach
wymagających odnowy
Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Wskaźniki produktu
-
X
Wskaźniki rezultatu
-
Liczba osób mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji 107
B.2.8 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy - Liczba osób objęta
bezpośrednim wpływem projektu. Ocenie podlega
szacowany wpływ i znaczenie projektu dla procesu
przemian w miastach wymagających odnowy z
uwzględnieniem skali terytorialnej oddziaływania
projektu (powierzchni obszaru objętego działaniami
projektu) oraz skali wpływu projektu na populację,
mierzoną liczbą osób objętych działaniami projektu.
szt.
104
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposażonych obiektów infrastruktury mieszkalnictwa, Liczba doposażonych obiektów
106
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji
107
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji
105
49
3
Kod wskaźnika
7.1.8.
7.1.9.
Nazwa wskaźnika
Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej
na terenie zrewitalizowanym
Liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
m2
Ranga nadana
wskaźnikom
3
szt.
4
B.2.8 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy - Liczba osób objęta
bezpośrednim wpływem projektu. Ocenie podlega
szacowany wpływ i znaczenie projektu dla procesu
przemian w miastach wymagających odnowy z
uwzględnieniem skali terytorialnej oddziaływania
projektu (powierzchni obszaru objętego działaniami
projektu) oraz skali wpływu projektu na populację,
mierzoną liczbą osób objętych działaniami projektu.
B.2.8 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy - Liczba osób objęta
bezpośrednim wpływem projektu. Ocenie podlega
szacowany wpływ i znaczenie projektu dla procesu
przemian w miastach wymagających odnowy z
uwzględnieniem skali terytorialnej oddziaływania
projektu (powierzchni obszaru objętego działaniami
projektu) oraz skali wpływu projektu na populację,
mierzoną liczbą osób objętych działaniami projektu.
7.1.10.
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem
osoby
3
7.1.11.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych
wsparciem
osoby
7.1.12.
Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych
szt.
3
7.1.13.
Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych
szt.
3
Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposażonych obiektów 108
szt.
2
Liczba projektów dostosowujących tereny powojskowe i poprzemysłowe
do nowych funkcji społeczno-gospodarczych
szt.
Liczba zrewitalizowanych obszarów
szt.
Powierzchnia wspartych obszarów poprzemysłowych
ha
2
Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych
terenów poprzemysłowych i powojskowych
Wskaźniki produktu
P.78.1.1
P.61.1.1
7.2.1.
108
x
X
2
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (2) powierzchnia
obszaru objętego działaniami projektu.
Nazwa funkcjonująca wcześniej: Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposażonych obiektów infrastruktury mieszkalnictwa, Liczba doposażonych obiektów
50
3
Kod wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wskaźnik IZ
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
Ranga nadana
wskaźnikom
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (2) powierzchnia
obszaru objętego działaniami projektu.
3
7.2.2.
Powierzchnia wspartych obszarów powojskowych
ha
7.2.3.
Liczba obiektów przeznaczonych na cele gospodarcze
szt.
3
7.2.4.
Liczba obiektów przeznaczonych na cele kulturalno-oświatowe
szt.
3
7.2.5.
Liczba obiektów przeznaczonych na cele mieszkaniowe
szt.
3
7.2.6.
Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę
ha
7.2.7.
Liczba obiektów małej architektury
szt.
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (2) powierzchnia
obszaru objętego działaniami projektu.
4
4
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (2) powierzchnia
obszaru objętego działaniami projektu.
7.2.8.
Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe
ha
7.2.9.
Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
szt.
3
7.2.10.
Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego
szt.
4
7.2.11.
Powierzchnia terenu objętego systemem monitoringu wizyjnego
ha
7.2.12
Powierzchnia zmodernizowanych/ zrewitalizowanych obiektów
m2
S.7.2.1.
Powierzchnia zagospodarowanych placów/terenów zielonych wokół
obiektów objętych wsparciem
ha
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie
miastach wymagających odnowy (2)
obszaru objętego działaniami projektu.
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie
miastach wymagających odnowy (2) –
obszaru objętego działaniami projektu.
4
przemian w
powierzchnia
4
przemian w
powierzchnia
2
4
Wskaźniki rezultatu
7.2.13.
Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów
powojskowych
m2
7.2.4.
Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów
poprzemysłowych
m2
7.2.15.
Liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem
7.2.16.
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie
miastach wymagających odnowy (2)
obszaru objętego działaniami projektu.
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie
miastach wymagających odnowy (2)
obszaru objętego działaniami projektu.
przemian w
powierzchnia
3
przemian w
powierzchnia
3
szt.
4
osoby
51
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (1) – liczba osób
objęta bezpośrednim wpływem projektu .
2
Kod wskaźnika
7.2.17.
Nazwa wskaźnika
Liczba nowopowstałych mieszkań
Jednostka
miary
Ranga nadana
wskaźnikom
4
Liczba osób zamieszkujących nowopowstałe mieszkania
osoby
7.2.19.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych
wsparciem
osoby
7.2.20.
Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych
szt.
7.2.21.
Liczba osób mieszkających na przebudowanych/wyremontowanych
obszarach poprzemysłowych
osoby
7.2.22.
Liczba osób mieszkających na przebudowanych/wyremontowanych
obszarach powojskowych
osoby
7.2.23.
Liczba osób korzystających ze zbudowanych/przebudowanych/
doposażonych obiektów
Liczba zorganizowanych imprez w wyniku realizacji projektu
Odniesienie do kryteriów oceny projektów
szt.
7.2.18.
Wskaźnik
usunięty
Wskaźnik IZ
osoby/rok
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (1) – liczba osób
objęta bezpośrednim wpływem projektu .
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (1) – liczba osób
objęta bezpośrednim wpływem projektu .
B.3.2 Wpływ projektu na rozwój gospodarczy liczba
miejsc pracy, które zostaną utworzone wyniku
projektu.
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (1) – liczba osób
objęta bezpośrednim wpływem projektu .
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (1) – liczba osób
objęta bezpośrednim wpływem projektu .
B.3.1 Wpływ projektu na wsparcie przemian w
miastach wymagających odnowy (1) – liczba osób
objęta bezpośrednim wpływem projektu .
4
3
2
4
4
2
szt.
LEGENDA:
Kolorem niebieskim zostały oznaczone wskaźniki programowe (zawarte w RPO WK-P, wynegocjowane z Komisja Europejską).
X - Wskaźniki, które zlicza i monitoruje Instytucja Zarządzająca
Wskaźniki, których kod rozpoczyna się od litery „S” stanowią wskaźniki środowiskowe
Kolorem zielonym zostały oznaczone wskaźniki, których nazwy ulegały zmianie, a które w ostatecznej wersji zmapowane są do nazwy w tabeli – w przypisach podano nazwy występujące
wcześniej
Zapis w kolumnie Kod wskaźnika Wskaźnik usunięto, oznacza, iż w obowiązującym katalogu wskaźników taki nie występuje, jednak funkcjonował w określonym czasie.
52