OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE
XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Nabór na wolne stanowisko pracy: KOORDYNATOR PROJEKTU DS. SPOŁECZNYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
Urząd Miasta Stalowej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
KOORDYNATOR PROJEKTU DS. SPOŁECZNYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
(nazwa stanowiska pracy)
Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli
z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
I. Przedmiot naboru
1.
2.
3.
4.
Stanowisko: koordynator projektu ds. społecznych w obszarze pomocy społecznej – 2 etaty.
Typ stanowiska: pomoc administracyjna.
Planowany okres zatrudnienia: maksymalnie 25 miesięcy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
I. Wymagania niezbędne
1. Staż pracy – minimum 2 lata.
2. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie, polityka społeczna,
politologia, psychologia, pedagogika.
3. Znajomość aktualnych przepisów dot. pomocy społecznej, w tym:
●
●
●
●
●
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
Rozporządzeń do w/w ustaw.
1. Doświadczenie w pracy biurowej.
2. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo UE lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP zgodnie z art. 11 ust. 3
ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
I. Wymagania dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Doświadczenie w pracy przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych.
Doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
Doświadczenie w realizacji działań skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Znajomość innowacyjnych metod przekazywania wiedzy i pracy z grupą (techniki warsztatowe i animacyjne).
Zdolność analitycznego myślenia.
Wysoka kultura osobista.
Umiejętność pracy w zespole.
Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.
Sumienność, rzetelność.
I. Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.
5.
List motywacyjny.
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – Załącznik nr 1.
Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie).
Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE
o zatrudnienie), potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe[1].
6. Kserokopia dowodu tożsamości.
7. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o stanie zdrowia – Załącznik nr 2.
8. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – Załącznik nr 3.
9. Referencje (potwierdzające nieposzlakowaną opinię np. od osoby prywatnej powszechnie znanej lub od zakładu pracy
itp.).
10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.
Ważne informacje dot. składanych dokumentów:
●
●
●
●
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt
osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej nie otrzymają zatrudnienia będą
mogły być odebrane osobiście przez kandydatów. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych zostaną one
komisyjnie zniszczone po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. 922. j.t.)
oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2016. 902. j. t.)”
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. 902. j. t.)”
I. Sposób, miejsce i termin złożenia dokumentów aplikacyjnych
1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów - Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i
złożone osobiście lub doręczone listownie pod adres: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (pok.
Nr 8), w zaklejonych kopertach
z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko: koordynator projektu ds. społecznych w obszarze pomocy społecznej w ramach projektu
Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”
1. Termin złożenia dokumentów – 22 lipca 2016 r. do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu). Aplikacje, które
wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
I. Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.stalowawola.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Stalowej Woli.
I. Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Koordynacja działań w obszarze pomocy społecznej na terenie planowanym do objęcia/objętym rewitalizacją.
2. Realizacja działań projektu zgodnie z zapisami umowy na realizację projektu, wniosku
o dofinansowanie, budżetu oraz odpowiednich wytycznych i przepisów dot. konkursu, w ramach którego realizowany jest
projekt.
3. Dbałość o przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
4. Identyfikacja dobrych praktyk, metod i sposobów aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów rewitalizowanych pod
kątem zaplanowanych działań projektu.
5. Inicjowanie i prowadzenie działań o charakterze społecznym/środowiskowym na obszarze rewitalizowanym, w tym
organizowanie społeczności lokalnej m.in.: sukcesywne rozpoznawanie zasobów ludzkich i instytucjonalnych
poszczególnych społeczności lokalnych i kategorialnych,
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE
w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich potencjału, poprzez prowadzenie badań aktywizujących.
6. Prowadzenie ankiet, badań, wywiadów środowiskowych o tematyce społecznej z mieszkańcami obszarów
rewitalizowanych.
7. Organizacja i prowadzenie spotkań z interesariuszami procesu rewitalizacji (mieszkańcami, podmiotami publicznymi i
społecznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi itp.).
8. Wypracowywanie wspólnie z interesariuszami procesu rewitalizacji (mieszkańcami, podmiotami publicznymi i
społecznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi itp.) najbardziej skutecznych rozwiązań z zakresu
pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji.
9. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
10. Analiza zjawisk, zagadnień, problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizowanym.
11. Zbieranie danych odnośnie wskaźników dot. pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji
i współpraca w tym zakresie z placówkami pomocy społecznej oraz pracownikami innych instytucji.
12. Współpraca z pozostałym personelem Urzędu Miasta Stalowej Woli, Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego i
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaangażowanym w realizację projektu.
13. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu projektu.
14. Przygotowanie kwartalnych sprawozdań dot. działań w obszarze pomocy społecznej na terenie planowanym do
objęcia/objętym rewitalizacją.
15. Pomoc koordynatorowi w realizacji działań projektu.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia z
uwagi na brak podpisanej umowy z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie projektu „Modelowanie
kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”.
Lucjusz Nadbereżny
Prezydent Miasta Stalowej Woli
Dokumenty do pobrania:
●
●
●
Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o stanie zdrowia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
[1] Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiot publikujący Urząd Miasta Stalowa Wola
Wytworzył
Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta 2016-07-11
Publikujący
Dariusz Gajda - Redaktor BIP
2016-07-11 14:58
Modyfikacja
Dariusz Gajda - Redaktor BIP
2016-07-11 15:41
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE

Podobne dokumenty